Kleine Aankondigingen BEDANKINGEN GEMEENTE ZILLEBEKE GEMEENTE HOLLEBEKE V1LLE DE WARNÊTON HET YPEKSCHE 24 - 9 - 1943 3T STERFGEVAL Vrouw Richard Devos, geboren Euphrasie Accaer Heer en Vrouw Robert Devos-Brisco en zonen Heer en Vrouw Abel Devos-Wybo en kinderen De famlliën Devos. Accaer, Suflys en Caroen, melden met diepe droefheid het afsterven van Heer Richard DEVOS Rustend Opperwachtmeester der Rijkswacht Oorlogsinvalied Ridder in de Kroonorde en Leopold II orde met paltn Drager van het Oorlogskruis met palmen en talrijke andere eereteekens hun teergeliefden echtgenoot, vader, schoonvader, groot vader en bloedverwant, geboren te Poperinge, den 18 Juni 1867, en overleden te leper, den 20 September 1943. De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te willen aanzien. leper. Lombaardstraat, 22. Burgerlijke Stand van leper St jozefs Kerk der Carmelieten, leper Broederschap van het H. Kind Jezus van Praag 4e Zondag der Maand. Te 7 1/2 uur. Communieinis voor de kinders en hunne ouders. Té 3 1/2 uur. Vergadering. Negen Donderdagen der Heilige Kleine Theresia TOEKOMENDEN DONDERDAG Te 7 1/2 u.: Communiemis met zang. oefeningen en zegen. Te 6 u.; Lof door 't volk te zingen, aanbevelingen, oefeningen en zegen. Komt allen die oefeningen bijwonen, om vrede te bekomen, voor onze krijgsgevangenen, en voor de arbeiders en arbeidsters in den vreemde. O Triduum der H. Kleine Theresia (30 Sopt. - 1 en 3 October) Donderdag en Vrijdag Te 7 1/2 uur. Communiemis met zang en oefeningen. Te 5 uur. Lof en sermoen. Zendag 3 October FEEST DER H. KLEINE THERESIA Te 7 1/2 uur. Communiemis. Te 9 1/2 uur. Plechtige Hoogmis- Te 5 uur,' Sluitingslof. Sermoen. Wijding en uitdeeling der roosjes. De sermoenen worden gepredikt door den E. P. JOZEF. Karmeliet. ZIEL11I««EI\ Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 26 SEPTEMBER, om 8 uur, In St-Niklaaskerk. tot zielelafenis van Heer Gustaaf DELAHAYE (5233) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 26 SEPTEMBER, om 8.30 uur, in St-Maartens- kathedraal, tot zielelafenis van Juffrouw Ivonne CAPPELAERE. (5234) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 26 SEPTEMBER, om 8.30 uur, In St-Jacobskerk. tot zielelafenis van Heer Petrus BEKAERT zijne huisvrouw Catherine SIX en overleden kinders. (5235) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 26 SEPTEMBER, om 8.30 uur, in St-Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Cyrille ROUZERE echtgenoot van Vrouw Emma Notredame. (5236) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 26 SEPTEMBER, om 8.30 uur. In de kapel van het St-Jozefs Gesticht, Meenensteenweg. 25, tot zielela fenis van Vrouw Emile DE KIMPE geboren Celestlne Van Elslande Concierge van de St-Jozefsschool, Kalfvaart. (5237) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 26 SEPTEMBER, om 9 uur. in St-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Valère COENE echtgenoot van Vrouw Eugénie Salomé overleden te Moeskroen. (5208) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 26 SEPTEMBER, om 9.30 uur, In de kerk der 75. p. Carmelieten, tot zielelafenis van Heer Marcel BECARREN echtgenoot van Vrouw Irène Vande Voorde. (5209) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 26 SEPTEMBER, om 10 uur. In de kerk der E. P. Capucienen, tot zielelafenis van Heer Victor LEROV Burgerlijk oorlogsslachtoffer. (5201) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 26 SEPTEMBER, om 10 uur, in St-Pleterskerk. tot zielelafenis van Heer Maurits HOFEACK echtgenoot van Vrouw Jeanne Gryson. (52381 Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 26 SEPTEMBER, om 11.30 uur, In St-Maartens- kathedraal, tot zielelafenis van Juffrouw Godelieve CATRY dochter van Heer en Vrouw Paul Catry-Lamoot. (5239) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 OCTOBER, om 8.30 uur, in St - Maarten kathedraal. tot zielelafenis van Mevrouw Valère SENNESAEL geboren Berthe Slmoens. (5240) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 OCTOBER, om 8.30 uur, in St-Pleterskerk, tot zielelafenis van Ileer Maurice HOLLEVOET (5241) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 OCTOBER, om 9 uur, in St-Nlklaaskerk, tot zielelafenis van Juffrouw Gabrielle VERLEURE dochter van Heer en Vrouw Hector Verleure-Logier (5247) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 OCTOBER, om 9.30 uur. in de kerk der E. P. Carmelieten. tot zielelafenis van Heer André KEIGNAERT (5242) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 OCTOBER, om 10 uur, In St-Pleterskerk, tot zielelafenis van Vrouw Emiel GARREYN geboren Pharailde Llefooghe en haar dochter Yvonne GARREYN echtgenoote van Heer Arsène Sinnaeve. (5248) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 3 OCTOBER, om 11.30 uur, in St - Maarten kathedraal, tot zielelafenis van Heer Henri FLEPTS-DAVID (5243) ZONÏÏAGRIJST *De Apotheek van Mr. VANWALLEGHEM, Statiestraat is alleen open op Zondag 26 September Heer en Vrouw Rem! Voet-Deruytere, kinders en kleln- kinders, danken vrienden en kennissen voor de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van hunnen teergeliefden zoon, broeder, schoonbroeder en oom. Heer Cyriel VOET en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Vrouw W Camiel Catry, geboren Martha Devisschere Heeren Willy en Gerard Catry Heer en Vrouw Emlel Catry-Santy Heer en Vrouw Henri Devisschere-Lapierre Heer en Vrouw Gerard Catry-Dethoor en kinders Mar guerite en Godelieve Heer en Vrouw Emiel Vanoverberghe-Catry Heer en Vrouw Antoon Catry-Claerebout en kinders Monique en René Heer en Vrouw Médard Degryse-Devisschere en kinders Robert en André Heer en Vrouw Maurice Verklndt-Devlsschere en zoon Roger, danken, langs dezen kant. de vrienden en kennissen voor de blijken van genegenheid hen betuigd tijdens het afsterven van Heer Camiel CATRY hun teergeliefden echtgenoot, vader, zoon, schoonzoon, broeder, schoonbroeder, oom en bloedverwant, en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Mevrouw W' André Kelgnaert, geboren Allee Tranchet Mijnheer en Mevrouw Théophile Keignaert-Coudron Mijnheer en Mevrouw Maurice Tranchet-Vervisch Mijnheer en Mevrouw Louis Gauquie-Kelgnaert Mijnheer en Mevrouw Sylvére Kelgnaert-Dewulf en zoon Pierre Mijnheer en Mevrouw Michel Keignaert-Hespeel en kin ders Nicole en Luc Mijnheer en Mevrouw Lucien Vandenberghe-Tranchet en zoon Jean Mijnheer en Mevrouw Albert Fiers-Tranchet en dochter Anne-Marie De famillën Keignaert, Coudron, Tranchet en Vervisch. danken, langs dezen weg. de vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd tijdens het af sterven van Heer André-Maurice-Joseph KEIGNAERT hun teergeliefden echtgenoot, zoon, schoonzoon, broeder, schoonbroeder, oom en bloedverwant, en voor hunne te genwoordigheid op de begrafenis. Gevonden en Verloren Voorwerpen Werden ten politlebureele aangegeven Gevonden - Vrijdag 17 September, door M. Depuydt Michel. Brugge- steenweg, een wandelstok. Door M. Demoor Georges, stedelijke zwem meester. een zilveren kettingje met brelok. Maandag 20, door M. Verstraete Bruno. Statiestr.. een damesregenscherm. Door M. Craeye Jozef. Dickebuschsteenweg. een sajetten sjerp. Verloren. - Zaterdag 18 September, door Me Timmerman Francine. Frenchlaan, haar rechter gemslederen handschoen. Belooniflg voor den vin der. Zondag 19. door Me Veischoore Julia. Dickebuschsteenweg. hare eenzel- vigheidskaart. Maandag 20. door Me Dochy Monique, Elverdingestraat. een kerkboek. DoorM. Dehaerne Jean. Moscoustraat. zijne eenzelvigheidskaart. Dinsdag 21, door Mej. Carrein Yvonne. Pilkemstraat. een roos regenkapje. Door M. Peelman Jean Pannenhuisstraat. een rantsoeneeringskaart en een melkkaart. Door Me Coomans Christiane. St Jacobstraat. een gouden en een zilveren medaille.Door Mej. Lino Ivonne, Korte Thouroutstraat, een borstspeld roze kleur in den vorm van twee rozen. Woensdag 22, door M. Huysentruyt Sylvère. van Zillebeke. een bruin- rosharige jachthond. Donderdag 23. door M. Van Herck Joseph, van Zedelgem. een grijze deoti-saison. Op Maanda'g 11 October 1943, om II uur 's voor middags, zal erin de bureelen van het Provinciaal Commis sariaat voor 's Lands Wederopbouw, Doornikstraat. 63, te Kortrijk, overgegaan worden tot het openen der aanbeste dingschriften voor het gewoon onderhoud aan de grintwegen Nr« 1. 4, 5 en 7 te ZILLEBEKE. Raming Frank 17.217,60 Voorziene werken HERLADEN VAN DE GR1NTBE- KLEED1NGEN. Lastenboek-bestek en plan liggen ter inzage op het Ge meentesecretariaat en ten bureele van den Arrondissements ingenieur. Het exemplaar van het lastenboek-bestek met plan wordt opgestuurd aan de belanghebbenden mits storting van 25 fr. op postrekening nr 4056 63 van ir. De France A., te leper, Maloulaan, n'7. Op bevel De Secretaris, De Burgemeester, (get.) A. Deschrijver. 'get.. Baron P. de Vinck. 0- Op Maandag 11 October 1943, te II uur voormid dag, zal er in de bureelen van het Provinciaal Commissa riaat voor 's Lands Wederopbouw, Doornijkstraat, 63 te Kortrijk, overgegaan worden tot het openen der inschrijvin gen voor onderhoudswerken aan de begrinie landbouwwegen nrs 2, 4 en 5 te HOLLEBEKE. Bestek 12.530 fr. Lastenboek en bestek liggen ter inzage van de belanghebben den ten bureele van den Arrnndissements-Ingenieur te leper en van het Qemeentesecretariaat in den namiddag. Het lastenboek bestek is verkrijgbaar tegen storting van 25 fr. op postctaeckrekening Nr 4056.63 van ir. De France, te leper. Bij bevel De Secretaris. De Burgemeester, (get.) A. Breyne. (eet.) K. C00L. Le Collége échevinal de la Ville de Warnêton porte A ia connaissance des personnes intéressées qu'un emploi D'EMPLOYÉ TEMPORAIRE au service du ravitaillement est conférerpour un temps indéterminé auquel il peut être mis fin moyennant préavis de trols mois. CONDITIONS Être Relge. Être agé de 21 ans au moins et ne pas avoir dépassé 40 ans. Être de bonnes conduite, vie et moeurs. Habiter Warnêton au inoins deux mois après la nomina tion. Ne pas être inscrit au registre des juifs. Réussir l'examen de capacité prescrit par le Collége éche vinal. Les candldats joindront l'appui de leur demande les do cuments justifiant les études faites et les emplois occupés. II sera fait application des lois des 3 aoüt 1919, 21 juillet 1924 et de l'arrêté du 10 novembre 1942, paru au Moniteur beige du 13 novembre 1942. Traitement de début 12.000 frs. plus augmentations pré- vues par l'arrêté du 19 janvier 1942, indemnités familiales et de résidence. Les demandes seront revues par le Collége échevinal de Warnêton jusqu'au Mercredi 6octobre 1943 A 12 heures Warnêton, le 23 septembre 1943. Velobanden Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper.— Gewaarborgd werk. (3823) van den 17 tot den 23 September 1943 Geboorten Caenepeel Pierre, Recollettenpoort. 5, Pen- nestraat, 27. Somers Jacques, Recollettenp., 5. Llgy- wljk, 97. Dehaerne Jean-Marle. Weverijstraat, 3. Vandepltte Marla-Magdalena, Recollettenp 5. Zillebeke. Coppens Gilbert, Recollettenp., 5. Maloulaan, 47. - Claerebout Johnny, Recollettenp., 5, Sint-Jan. Coffyn Georges, Recollettenp., 5, Maarschalk Halglaan, 136. Huwelijken Merlevede Marcel, gemeentesecretaris, te Reningelst, verblijvende te St-Jan en Degroote Martha, z. b„ te leper. - Maertens Henricus, landbouwer, te Poel- kapelle en Vandermeersch Marie-Loulse, z. b., te leper. Overlijdens Merlevede Helena, 58 Jaar. z. b., echtg. Adolphus D'Amour, van Poperinge. Blanckaert Oscar, grondwerker, 41 jaar, echtg. Godelieve Verhoest, van Langemark. Vande voorde Martha. 41 jaar, ongehuwd, z. b.. van Zillebeke. Roelens Charles, z. b.. 84 jaar, wed. van Robyn Marie, van Sint Jan. Deconinck Geor ges. landbouwer, 33 jaar, ongehuwd, van Reningelst. Cailliau Augusta, landbouwster. 60 jaar, wed. Vandelan- noote Remi, van Renlnge. Vereyck Arthur, ljzerweg- werkman, 60 jaar. echtg. Deraedt Elisa. Zonnebekesteen- weg. 146. Seghers Germana, hulshoudster. 48 Jaar, echtg. Carlier Georgius, Llgywijk, 68. Devos Rlchardus. rustend opperwachtmeester der Rijkswacht, 76 jaar. echtg. Accaer Euphrasia, Lombaardstraat, 22. Woussen Carolus, z. b., 67 jaar, wed. Phillppart Leonla, Rijsel- straat, 133. Coudron Maria, hulshoudster. 44 jaar, echtg. Wenes Albert, van Eessen. Huwelijksbeloften Jacques Ladrler. mekanleker. en Antoinette Pauwels, dienstmeid, belden te leper. Emile Forret, bediende der belastingen, en Antoinette De Plancke. z. b„ beiden te leper. Lucien Vallaeys, meka- nieker, te leper en Raymonde Weplerre, z. b„ te Saint- Omer. Albert Verstraete. aardewerker, te Boezinge, en Gisela Malfait, dienstmeid, te leper. Allo .Allo Komt allen naar het Café du Nord A arde* trast bij de Statie) Alle Zondagen en Maandagen SCHOON JAZZ MUZIEK met ACCORDEONIST (5219) TE HUUR GEVRAAGD Winkelhuls in Statiestraat, Tempelstraat, de Stuetsstraat. Schreven onder letters W.S. bureel van 't blad. (5245) TE KOOP 2 kloeke paardenkamions, 4 auto- wielen, maat 13x45, in bijzonder goeden staat. Beet- molen, haverpletmolen en groote steekkar, alles in zeer goeden staat. Kesteloot, Veurnesteenweg, 145, Villa) Yper.(5150) TE KOOP Orgel Chromatique zoo goed als nieuw. Van Ryckeghem, Neerstraat, 9, Yper. (5185) TE KOOP Schrljfmachien Royal clavier AZERTY, zoo goed als nieuw. Schrijven met aanbod ten bureele onder letters A. P. (5216) Men verlangt te koopen klndercharette. Adres ten bureele. (5226 TE KOOP Gouden armband uurwerk voor dame (18 caraat', vijlstaak met pin. trottinette, dikke winter- vest, goede werkerschoenen jlr 45 en kindervelo voor meisje of jongen tot 7 jaar, alsoök blauwe overall. Rijsselsteenweg, 19 (Koningbö'eki Yper. (5229 OPGELET Groote keus occasie schoenen, kinderbedden, kinder park, alsook andere huisbenoodigheden TE KOOP, bij Vrouw Bekaert. Basculestraat, 34, Yper. (5231) TE KOOP ten bureele. naaimachlen merk -Durkopp». Adres (5246) Uit ter hand te koop STAD IEPER 1) Een goede en welgelegen CAFÉ in centrum. 2) Een schoon HEERENHUIS. 3) Schoon WERKMANSHUIS, centrum der stad, 150m2. Vrij van gebruik met 1 Novem ber a s. 4) Handelshuis met groote atelier, bijzonder geschikt voor groothandel, zooals: garage, bier- handel, carrosserie, magazijn enz. Uiterst wei gelegen. Nadere inlichtingen bij O. BOURDEAU, 76, Rijselstraat, te IEPER. 'Spreekuren in den voormiddag). Tei. 163. BEKENDMAKING M. Boudry, Zonnebekesteenweg, 167, maakt bekend dat hij een rijbok heeft voor dees jaar. (5215) GEVRAAGD bekwame meid, keuken kennende. Zich wenden met referenties Steenacker, I, te Wervlk. (4895) Coiffeur vraagt halve gast voor heeren, kunneRde scheren en haarsnijden. Tempelstraat, 27, Yper. (5113) Jongeling 17 jaar, midd. stud. VRAAGT PLAATS voor bureelwerk. Adres ten bureele. (5142) GEVRAAGD Meid 25 35 jaar bij heer alleen. Zich wenden Surmontstraat, 21, Yper. (5181) GEVRAAGD goede Méld. van 17 tot 20 jaar, voor alle werk. Adres ten bureele. (5214 GEVRAAGD goede werkvrouw of meid. voor alle dagen, minstens tSJaar. Adres ten bureele. (5221) Deftig meisje 21 jaar, Teeds op stiel geweest zijnde, ZOEKT PLAATS om te NAAIEN. Adr. t. bur. (5225) Werkvrouw vraagt plaats, alle dagen vrij. Adres ten bureele. (5227) GEVRAAGD goede meid. reeds gediend hebbende, voor gesloten huis, 3 personen. Adres ten bureele. (5228) GEVRAAGD goede meid-serveuse «Oud Postje» Rijsselstraat, 53, Yper. (5230) GEVRAAGD goede meld, reeds gediend hebbende. Adres ten bureele. (5232 Meisje 20 jaar vraagt plaats als werkvrouw voor eenlge dagen In de week. Zich wenden Dikkebuschsteenweg 12. (Handelskwartier) Yper. (5249) GEVRAAGD Meld 16 of 17 jaar, bij Pascal, Boter- straat, 23. 15250)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3