NOTARIEELE VERKOOPINGEN HERBERGGERiEF EN MEUBELS iCHOON UOOXHIJI8 STAD IEPER Schoon Perceel BOUWGROND NIEUWGEBOUWD WOONHUIS Ken goect WOOIVHUIW NIEUWGEBOUWD WOONHUIS te ROESELARE, Westlaan, 3. Een schoon en welgelegen Burgershuis Een gerievig WOONHUIS Een WOONHUIS Een schoon WERKHUIS 4 LOTEN DENNEN (5060) Openbare Verkooping C IFF Jean-Pierre EEN MAGAZIJN dienende voor alle gebruik en een Perceel BOUWGROND al gelegen te KOMEN. BESTE HOFSTEDE K KM H O FM rr K 1» K Een goede partij MAAIGRAS s BUITENGOED Werkmansu oiiin^en EXTRAITS DE JUGEMENT UITTREKSEL VAN VONNISSEN HET YPERSCHE 24-9 - 1943 Studie van den Notaris Decock Emiel-I-oui*, te Nleuwkerke, leperstraat. 8. -O UIT OORZAAK VAN VERTREK Openbare Verknoping van allerhande ter herberg De Halve Maan bij Louii Vanpetegtaem, te KEMMEL (Berg) op Zondag 26 September 1943 om 2 ure namiddag. Komptant. Elk zegge het voort. Kantoren van de Notarissen Florizoone, te Alveringem en Vhii Eecke, te Poperinge. Op Maandag 27 September 1943 te 3 uur namiddag, te Houtem-bij-Veurne, ter herberg Handelshof bij M. Georges Pladys-Peeren. Westmolenstraat. 7. OVERSLAG van een met 5 a- 99 ca- bebouwden grond en hoving te HOUTEM BIJ VEURNE ter dorpplaats, geteekend n' 30 tusschen de kerk en de tramstatie, palende West aan de straat. Bewoond door M. Jeroom Haelewyck, mits 125 fr. per maand, zonder schriftelijke huur. Slechts ingesteld 52.000 fr. Met de gebeurlijke rechten tot oorlogsschade. Studiën van de Notarissen Victor Pieter», te Reninge en I>ésiré I.nhaj'o, te Poperinge. Kantoor van dan Notaris Uit ter enntram der stad. groot 001 m2. thans dienende ais FRUIT- •n GROENSELHOF, baplant met ongeveer 100 frnltboomen in voile opbrengst. verdere inlichtingen te bekomen ter stadie voornoemd. Studiën van de Notarissen %Vc«tci*linck, te Hooglede, en ■buvigueiiutl. te Terveuren. OM UIT ONVERDEELDHEID TE TREDEN Studiën der Notarissen Rol»ei*t vsm ilen Itooguorilo, te Beselare- en W. Vtm Eecke, te Poperinge. OVERSLAG Dinsdag 28 September 1943 om 3 ure namiddag, te RENINGE. ter herberg De Hemel bewoend door M Demoor-Breyne, van Gemeente Reninge Een gerievig met 22 aren 54 centiaren medegaande grond en erve, bekend bij kadaster sectie D, Nrs 1076D en 1076E voor 21 aren 50 centiaren, gelegen dicht bij de Halve Reningestraat. Gebruikt zonder recht van pacht door 1. Depuydt. Overnemingsprijs voor electrische leiding en aansluiting 1456,60 frank. Studie van den Notaris Camcrlynck, te Passchendale. o INSTEL Woensdag 29 September 1943 TOESLAG Woensdag 13 October telkens te 14 u. 30 (torenuur) in de Herberg In St Hubert bij M. Verbeke-Rossellete Passchendale, Plaats. Gemeente BESELARE (Oosthoek) met Zaailand Sectie B, N' 497a, 499c, groot 10 aren 70 ca. Bewoond en gebruikt door Mevr. Amelie Denturck, mits 400 fr. meer de belastingen en verzekeringspremie tot 1 Oc tober 1944. Vrij van pacht den 1 October 1944. Voor bezoek Maandag en Dinsdag. 0,50 lnstelpremie. Studie van den Notaris Rolver! van den Boogaerrle te Heselare. —o OPENBARE VERKOOPÜVG VAN EEN SCHOON INSTEL WOENSDAG 6 OKTOBER 1943 OVERSLAÖ id. 13 id. telkens om 3 uur nanoen te IEPER, ter herberg Drie Kpningen Groote Markt. Alle inlichtingen ter studie 1/2*, lnstelpremie. MAANDAG 11 OCTOBER 1943 om 3 ure stipt namiddag, ter herberg Den Engel bij Mevrouw Weduwe Oscar Lagrou-Dewaele, te Gits, plaats. IiiMtel met PrtMiiie van Genicciile GITS l. zeer geschikt als handelshuis, met afhangens en'hof, groot 2 aren 49 ca,, bevattende na melijk Op het gelijkvloers 6 plaatsen en gang op het 1* verdiep 6 schoone slaapkamers, verders ruime zoldering, kelder, stallingen, W. C. en hof 2 soorten water en elec- triciteit, staande en gelegen Statiestraat, in de kom der Gemeente. Zijnde den eigendom laatst bewoond en gebruikt door Mejufter Laurence Vancoillie, waarvan de westkant thans bewoond is door Mejufter Elodie Allaert, bijzondere te Gits. mits 700 fr. 's jaars, zonder geschreven pachtvoorwaarden. Voor het deel van den eigendom dat laatst bewoond was door Mejuffet Vancoille voornoemd, is de aankomst met de betaling. 2. met verdiep, athangens en koer, thans dienstig als winkel, groot 1 «re 50 ca staande en gelegen nevens voorgaande. Hewoond en gebruikt door M. Jozef Vermeersch," winke lier, mits too ir te maande, zonder geschreven pachtvoor waarden. 3. met afhangen* en koer, groot 95 ca staande en gelegen nevens voorgaande. Bewoond en gebruikt door M. Maurice Coussée, werk man, mits 1 095 Ir. 's jaars, betaalbaar 6 maandelijks, zon der geschreven pachtvoorwaarden met tuin en broeikas, groot 6 a 3 ca., staande en gelegen nevens den eigendom beschreven onder Nr 1 hiervoren. Voor alle nadere inlichtingen zich wenden ter studie van den notaris Westerlinck te Hooglede. Studiën der Notarissen \V. Bevos en .1. Itinruiltte Wervik. Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening Ministerie van Financien Bestuur van Waters en Bosschen o OP MAANDAG 11 OCTOBER 1943 om 9.30 uur voormiddag, zal de Heer Ontvanger der Domeinen te HOOGLEDE, over gaan ten kantore, Yperstraat, 43, tot de opening der in- sebrgvingen voor de verkooping van wassende in 't domeinbosch te ZONNEBEKE. Kosten 10 Voor lasten en voorwaarden zich wenden ten kantore der domeinen te Hooglede, Yperstraat, 43, of bij Hrlgadier- Boscbwachter Paai Acke, te Zillebeke. E. Lemahiea tt leper. ——o band te koop van het welbekend De Notaris Willem Devos, verblijvende te Wervik, daar toe aangesteld, zal met tusschenkomst van zijn ambtgenoot Meester JacquesRamault, ter zellder verblijfplaats, openbaar te koop bieden, op de plaats en data hieronder vermeld, de goederen waarvan de beschrijving volgt STAD KOMEN Lot één. Een HUIS ten dienste van CAFÉ genaamd «Jean-Pierre» en bevattende het café met woonhuis, timmer manswerkplaats, bergplaats voor hout, koer en hof. al gelegen te Komen, Wervi1-straat, voor een grootte volgens meting van 5 aren 80 ca., gekadastreerd onder de nummers 862k/4, i/4 en h/4 der sectie C, palende ten Nooidenaan de Wervikstraat met 5m 30 straatzijde, ten Oosten aan M, Kouxon-Descamps, ten Zuiden aan M Hector Verbeke-Bou- vie en ten Westen aan M. Alfons Delporte-Polet Lot twee. Een BOUWGROND met houtmagazijn ge legen te Komen. Wervikstraat. inhoudende volgens meting 95 m2, gekadastreerd sectie C. nummer 408/0, palende Noord aan M. E. Decottignies-Depaepe, Oost aan M R. Loridan. Zuid de Wervikstraat mtt een breedte van 4m.90 en West M. R Roegiert. Lot drie. Een BOUWGROND gelegen te Komen, Albertplaats, eener grootte volgens meting van 141 m2„ ge kadastreerd sectie C, nummer 421 e/3palende Noord de Vredestraat met een straatzijde van 2lm.60, Oost de Albert plaats met 4m.50 straatzijde, Zuid aan M. Marie Pettillion en West M. C. ■Rettillion-Marant. Gebruik Loten één en twee zijn gebruikt door den mede- verkooper M. Jean Deruyck. Lot drie door M. Alleweireld te Komen, zonder geschreven pacht mits den jaarlijkschen pachtprijs van 30 fr. Vrij gebruik der loten één en twee met 1 Februari 1944, en van lot drie vanaf den toeslag Recht van samenvoeging Gewone voorwaarden. Bezoek Den Dinsdag en Donderdag van 2 tot 5 ure nam. ZITDAGEN Instel Donderdag 14 October 1943 Definitieve Toeslag Donderdag 28 October 1943 telkens om 2 uur namiddag, in de verhoorzaal van het Vredegerecht St-Maartensplaats, te WERVIK. 1/2 lnstelpremie. Plan en lastenkohier zijn neergelegd ter siudie vat* Mees ter Willem Devos. Notaris te Wervik De liefhebbers worden verzocht zich te voorzien van tffin trouwboekje of »an een uittreksel hunner geboorteakte. Kantoor van den Notaris AIfonw Vitnhet», te Zonnebeke UIT TER lIAJUIt TE KOOR groot 6 Ha. 89 aren 54 ca te LANGEMARK (St - Juliaan) Uil ter lirtiul te k«»4»p met 3 Ha. 12 aren 74 ca land gelegen langs den steenweg leper-Meenen te GELUVELD (Plaats) Voor alle inlichtingen zich werden ter studiën. Kantoor van den Notaris E. Eemithieu, te leper. o Uil (ei- lisiiwl te koop 1) Ter Gemeente Woumen groot 4 6 aren 50 centiaren. 2) In de omgeving van leper, langs groote baan groot onder bebouwden grond eu erve 18 aten Alle inlichtingen te bekomen ter studie van voornoemder notaris. Studie van den Notaris Tliovelin, te Meesen o UIT TER II.Amn TE KOOR TWEE SCHOONE met grond en hof, gelegen te DRANOUTER, Zwijnebak. langs den steenweg Kemmel Njeuwkerke. Voor inlichtingen zich wenden ter studie van voornoemder notaris. Par decision du commissaire d'Arrondissement d'Ypres en date du 16-9-43. Beaoit Remi, cultivateur a Bas-Warnêton, est condamné pour llvraisons déficitaires de la récolte 1942 1une amende définitive de Cinquante mille francs (50.000 frs. 2) a une amende conditionnelle de Septanle cinq mille francs (75.000 frs 1 Dont extrait de jugement sera publié dans les hebdoma- daires Het Ypersche et De Poperingenaar avec con- damnation aux dépens évalués a 100 francs. Bonte Emile, cultivateur Bas-Warnêton. est condamné pour livraisons déficitaires de la récolte 1942 1 une amende définitive de Cent vingt mille francs (120.000 frs.) 2) a une amende conditionnelle de Cent mille francs (100 000 frs. i Dont extrait du jugement sera publié dans les hrbdoma- daires Het Ypersche et De Poperipgenaar avec con- damnation aux dépens évalués 100 francs. Desmedt Omer, cultivateur a Warnêton, est condamné pour livraisons déficitaires de la récolte 1942 11 a une amende définitive de Vingt mille francs 20.000 francs) 2) une amende conditionnelle de Cent mille francs <100.000 frs) Dont extrait du jugement sera publié dans les hebdoma- daires Het Ypersche et c De Poperingenaar avec eon damnation aux dépens évalués a 100 francs. Cardinael Jerome, cultivateur Warnêton. est condamné pour livraisons déficitaires de la récolte 1942 une amende définitive de Cinquante mille francs 50.000 frs Dont extrait du jugement sera publié dans les bebdoma- daires Het Ypersche et De Poperingenaar avec con- damnation aux dépens évalués 100 francs. Fait Ypres. ie 16-9-43. Pour copie conforme G. DESCHRIJVER, Adviseur. Bij beslissing getroffen door den Heer Arrondisseinents- kommisearis van leper in datum van 16 9-43 Dejonckheer Georges, landbouwer te leper, werd veroor deeld wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake- levering van den oogst i y42 1) tot eene geldboete van vijf en Dertigduizend franken 135.006 fr.) A. 2) tot publicatie in de weekbladen Het Ypersche en «De Poperingenaar? en tot de kosten ten bedrage van 100 tr Gedaan te le^; r den KJ-9-43. De Coster Cnmiel, kindbouwer te Passchendale, werd ver oordeeld weg ns tekortbiijven aan zijn verplichtingen inzake leyering van deiHoogst 1942 li t d eene definitieve gtffiiboete van Dertigduizend fran ken (3 ',<if i fr. 2 tot een vonrwaardYfiJke geldboete van Vijftigduizend franken (50 Oun fr.) 3; tot publicatie In de weekbladen Het Ypersche en -l)e Poperii g-na ir» en tot de kosten ten bedrage van 100 fr Gedaan te leper, den 16 9 43 Leclercq 1 auis, landbouwer Ie Dranouter. werd veroor deeld w<gens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake levering van den oogsl 1942 1 tot een definitieve geldboete van Vijf en Twintigdui zend franken 125 0' ft l 2i tot eene vnorw-nrdelijke geldboete van Vijf en Zeven tigduizend franken i7ö 00 Ir 3) tot publicatie in de weekbladen Het Ypersche en Da Poperingenaar» en tot de kosten ten bedrage van Iflu (r. Gedaan te li per, den 21 9-43.^gï7 JTó Vaor eensluidend afschiift BESCHRIJVER, Adviseur. HST IMMHI - «mever 9. »»MORTI«R, $4. Baterstnm». Tpar (Mr P 37)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4