DUITSCHE LEGERBERICHTEN 24° Jaar, Nr 24 Prijs 0,50 tr. Vrgdag 1 October 1943 NIEUWS NOTARIEEL 6. AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER BEVOORRADINGSDIENST Verhooging van het Boterrantsoen WINTERHULP IEPER W. S. IEPER - W. S. HOUTHULST STAD YPER CINEMAPROGRAN IMAS KI. meisjes, gr. zorgen Terug invoeren van den Wintertijd Toegelaten Taxis HET YPERSCHE 'Ugever: DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 50« Abonnementsprijs 1943 26 frank. Alle personen die geen AARDAPPELCONTRACT bezit ten. worden verzocht zich hier ten bureele aan te melden met hunne rantsoeneeringskaarten, tv.ssch.en den eersten en vijfden Oktober aan loket nummer 11. Nieuwe melkkaarten voor afgeroomde melk De nieuwe melkkaarten van afgeroomde melk zullen afgeleverd worden op Donderdag 7 en Vrijdag 8 Oktober 1943, telkens van 9 ure lot kwart voor twaalf, en van 14 ure tot 16.30 uur. Iedereen wordt aanzocht zijne roode rantsoeneeringskaart mede te brengen. Het Staatsblad van 25 September bevat een besluit waarbij een wijziging gebracht wordt aan het besluit van 22 September 1943 betreffende de rantsoeneering der eet waren. Voor de periode die begon op 24 September is het boterrantsoen 350 gr. in plaats van 300 gr. Ieder der drie zegels Nr 4 met den datum 24-9-1943 heeft een waarde van 116.6 gr. en het dagelijksch rantsoen boter is aldus op 11.66 gr. bepaald. Zieken kunnen ieder der hun persoonlijk toegekende zegels Nr 4 bij de gemeentediensten tegen vier zegels Nr 11 omwisselen. Het margarinerantsoen blijft 100 gr. Het geheel van ons vetstoffenrantsoen voor de huidige periode bedraagt dus 450 gr. Maaltijden voor zwangere vrouwen en zoogende moeders Het plaatselijk Comité van Winterhulp heeft besloten het aantal rechthebbenden aan de middagmalen, die tot nu toe aan ongeveer 700 kinderen uitgereikt worden, uit te breiden en er ook de zwangere vrouwen en de zoo gende moeders van te laten genieten. Ten einde ons toe te laten zoo spoedig mogelijk tot de practische uitvoering over te gaan. verzoeken wij de rechthebbenden, die wenschen aan deze maaltijden deel te nemen, zich vóór 15 October op ons secretariaat te laten inschrijven. Merk wel Voor deze maaltijden worden er geen zegels geëischt. De bijdrage is vastgesteld op 1 fr. per maaltijd. Schlamm Het rantsoen schlamm voor de periode April, Mei. Juni, werd reeds bedeeld aan de gezinnen, niet aangesloten bij het gasnet. De andere gezinnen moeten hun ticketten afhalen op volgenden datum Maandag. 4 October van 9 tot 12 uur groene kaarten van 14 tot 17 uur roode (x) en purpere (xxi kaarten. Merk wel De schlamm moet afgehaald worden vóór Donderdag 7 October na dien datum zullen de ticketten geen waarde meer hebben. Kolenticketten De kolenticketten, thans in omloop zullen ongeldig zijn vanaf DINSDAG 5 OCTOBER. Melkticketten Vanaf de maand October zullen er melkticketten be deeld worden aan al de ondersteunde gezinnen, die recht hebben, volgens hun rantsoeneeringskaarten, op volle melk (melkkaarten der kinderen tot 14 jaar en kaarten voor dubbel rantsoen). De bedeeling zal geschieden iederen 2' DONDERDAG der maand 's Voormiddags voor de groene kaarten 's Namiddags voor de roode (xx> en de purpere (x) kaarten. LET WEL De melkticketten voor de zwangere vrou wen, de zoogende moeders en de ouderlingen, worden bedeeld den 1' DONDERDAG van de maand, 's voormid dags. Zondag :t October 1943 om 9,30 uur W. S- leper B - Eendracht Wervik B om 14,30 uur Terrein Bruogistbenweg. Zondag 3 October 194 3 om 15 uur op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat C. S. leper - Scholieren - Stade Kortrijk Verbitterde doch yergeefsche aanvallen der Sowjets aan den Midden-Dnjepr. Ook op andere punten van het Oostfront houdt de druk der Sowjets onverminderd aan. Zij worden echter met groote verliezen terug geslagen Duitsche troepen ontruimen de steden Poltawa. Roslawl, Smolensk en Temrjuk. In Zuid-Italie hebben hevige gevechten plaats bij Salerno en Contursi. Onze troepen trekken zich op nieuwe stellingen terug en ontruimen Foggia. Daarentegen bezetten zij de haven Split en de eilanden Kephalonia en Korfoe. Een poging van Britsche duikbooten om in de Noorsche fjorden te dringenwerd verijdeld. Duitsche duikbooten kelderen 12 torpedojagers en 9 handelsschepen. In Frankrijk worden Nantes en in Duitschland Hannover. Oldenburg, Mannheim, Ludwigshafen, Aken, Darmstadt en Braunschweig gebombardeerd. Ook luchtaanvallen op militaire doelen in Engeland. WOENSDAG 22 SEPTEMBER Aan het Oostelijk front viel de vijand opnieuw aam vooral in de gebieden van Poltawa, Rosslawl en Smolensk. Zijn doorbraakpogingen werden gestuit. In de wateren van de Noordkaap werden 21 Sowjet vliegtuigen neerge schoten. Aan het front In Zuid-Italië vonden slechts locale ge vechtsoperaties plaats. Sloweensche opstandelingen, te zamen met Italiaansche communisten en bendegroepen uit het Kroatisch gebied, poogden In het Oostelijk ge deelte van Venetië, in Istrië en Sloweniëde macht in handen te krijgen. Duitsche troepen, gesteund door na- tlonaal-fascistische eenheden en vrijwilligers uit het land zelf. hebben de belangrijkste localiteiten en verkeers wegen bezet en treden aanvallend op tegen de opstande lingen. Bij Gibraltar brachten onze duikbooten 3 vijandelijke torpedojagers tot zinken, torpedeerden een koelschip en vernielden een vrachtzeilboot alsmede een vijandelijk vliegtuig. Vaartuigen der oorlogsmarine brachten in de Thyrreensche Zee een naar den vijand overgegaan schip der Badoglioregeering van 14.500 brt. tot zinken en be schadigden nog andere schepen. In de Egeesche Zee werd een vijandelijke duikboot vernield. DONDERDAG 23 SEPTEMBER 1943 Ondanks de hevigheid der vijandelijke aanvallen, ne men de lossende bewegingen onzer troepen het voorziene verloop. De stad Poltawa werd. na vernieling van alle voor de oorlogvoering belangrijk zijnde inrichtingen, opgegeven. Ten Oosten van den Midden-Dnjepr, tusschen Tsjerkassy en Tsjnikov, dringt de vijand met sterke af- deelingen de eigen terugtrekkende bewegingen na. Zware gevechten zijn aldaar aan den gang. Ten Zuiden van Gomel en in het gebied van Smolensk werden alle vijan delijke doorbraakpogingen verijdeld. Tijdens plaatselijke gevechten in Zuid-Italië werd bij Contursi een voorbijgaande inval in onze stellingen door een tegenaanval weer goed gemaakt. Tegen den Oostelij ken sector van het front voert de vijand nieuwe strijd krachten aan. zonder echter tot nu toe tot den aanval over te gaan. Britsche vliegtuigen vielen 's nachts eenige localiteiten van het Noord-Westelijk Rijksgebied aan. In Hannover en Oldenburg zijn de aangerichte schade en de verliezen der bevolking vrij groot. Volgens de tot hiertoe bekende gegevens werden 21 vijandelijke bommenwerpers neer gehaald. VRIJDAG 24 SEPTEMBER In den Zuidelijken en Centralen sector van het Ooste lijk front duren de afweergevechten met onverminderde hevigheid voort. Aan het Koeban-bruggenhoofd en ten Oosten van Melitopol werden sterke vijandelijke aanval len afgeslagen. Overzetpogingen der Sowjets op verschil lende punten van den midden-Dnjeper werden verijdeld. Ten Noord-Oosten van Saporozje en bij Demidov slaag den onze troepen erin doorgebroken Sowjetregimenten te vernietigen. Het luchtwapen voerde ontlastingsaanval- len uit. Aan de Noordelijke IJszee werden vijandelijke duikbootbases en bevoorradingsdepots door onze vlieg tuigen aangevallen. Zonder eigen verliezen werden 45 Sowjet jachttoestellen naar beneden gehaald. In Zuid-Italië viel de vijand gister met sterke afdee- lingen bij Salerno en Contursi aan. Bij Salerno zijn de gevechten nog aan den gang, doch bij Contursi werd de vijand met bijzonder hooge verliezen afgeslagen. Op het eiland Kephalonia namen Duitsche troepen de havenstad Argostoli in. Het gros der Italiaansche rebellen werd er vernietigd, terwijl 4000 manschappen tildig de wapens neerlegden. Vijandelijke vliegtuigformaties verloren gister, bij aan vallen op het kustgebied in het bezette Westen, waarbij vooral de stad Nantes zwaar getroffen werd, 15 vliegtuigen Britsche bommenwerpers ondernamen verleden nacht op nieuw terreuraanvallen op Mannheim, Ludwigshafen. Darmstadt en Aken. Tot dusver werden 33 neergehaalde toestellen gesignaleerd. Duitsche vliegtuigen vielen 's nachts vliegbases en andere militaire doelen in Zuid en Midden-Engeland aan. Bij een aanval op een sterk beschermd vijandelijk konvooi in den Noordelijken Atlantischen Oceaan heb ben Duitsche duikbooten 12 torpedojagers gekelderd en 3 beschadigd. Daarbij werden nog 9 schepen met 46.500 brt. in den grond geboord en 2 andere getorpedeerd. ZATERDAG 25 SEPTEMBER Aan het Koebanbruggenhoofd zetten de Bolsjewiki den geheelen dag hun sterke aanvallen zonder succes voort. Aan de Noordkust van'de Zee van Azov leidde een eigen aanval tot succes. Aan den Midden-Dnjepr viel de vij and op talrijke punten te vergeefs de bruggenhoofden ten Oosten van de rivier aan. Ten Noorden van Tsjer kassy sloegen Duitsche pantserafdeeltngen kleine vijan delijke groepen uiteen. In den Centralen frontsector hebben hevige afweergevechten plaats. De steden Ros lawl en Smolensk werden ontruimd en zulks zonder door den vijand te zijn gehinderd. Ten Zuiden van het Lado- gameer heeft een eigen aanval het beoogde doel bereikt. Vijandelijke tegenaanvallen leden schipbreuk. In het hooge Noorden, in den sector van Kandalaksja en aan het Moermansk-front werden verscheidene vijandelijke aanvallen afgeslagen. Aan het front in Zuid-Italië heerschte gister een le vendige gevechtsactiviteit. In den sector van Salerno werden de aanvallen der Britsche troepen afgeweerd. Vliegtuigen kelderden in de Middellandsche Zee een groote vijandelijke torpedoboot en troffen nog 2 vracht- schepen. Boven de bezette gebieden in het Westen werden gister 10 vijandelijke vliegtuigen en boven het Rijksge bied een snel Britsch verkenningsvliegtuig naar beneden gehaald. FLORA Groote Markt Duiicch gespreken met Hannelore Schroth en Geraldine Katt Vrijdag.Zaterdag,om 7Ju. Zondag, om 2 J, 5 en 7 J u Maandag, om 7 J uur MAJESTIC Rijselnireat Mam'zelle Bonaparte Duitsch gcsp.x ken met Edwige Feuillère en Raymond Rouleau Zaterdag, om 7 J uur Zondag, om 2J, 5 en 7 J u. Maandag, om 7 J uur OUD IF.PEK R Cola eetplaats Hoor en, zien en zwijgen Duitsch gesproken ■et Heli Finkenzeller en Ida Wist Zaterdag, om 7 J uur Zondag, om 2J, 5 en 71 Maandag, om 7 J uur ZONDAG 26 SEPTEMBER Een landingspoging der Sowjets aan de kust der Zee van Azov had de uitroeiing van de gansche groep. 800 man sterk, voor gevolg. Langs beide zijden van den Koe- ban mislukten gister ook alle aanvallen van den vijand. Ook aan den Midden-Dnjepr bleven herhaalde aanvallen der Sowjets zonder gevolg. Vijandelijke groepen, die op enkele plaatsen den stroom hadden overgestoken, werden achteruitgeslagen. In den Centralen sector zette de vij and zijn aanvallen met sterke krachten voort. De meeste dezer aanvallen werden afgeslagen en op eenige plaatsen worden de gevechten voortgezet. Het luchtwapen bracht .de vijandelijke troepenverzamelingen aanzienlijke ver liezen toe. Op 24 en 25 September werden 105 Sowjet- vliegtuigen vernietigd, terwijl 5 eigen toestellen verloren gingen. In Zuid-Italië werden de vijandelijke aanvallen tus schen de Golf van Salerno en de Baai van Manfredonia afgeslagen. Ons luchtwapen schoot gister in het gebied der Middellandsche Zee 6 vijandelijke vliegtuigen neer en trof een vrachtschip van 3000 brt. Duitsche snelbooten brachten aan de Engelsche kust een Britschen kustwachter tot zinken. Van de Britsche snelbooten die tusschenbeide kwamen, werd er één door een onzer booten geramd en zonk onmiddellijk De Duitsche snelboot liep hierbij zware schade op en werd door haar bemanning tot zinken gebracht. Britsche vliegtuigen vielen ten Zuid-Westen van Den Helder tevergeefs een Duitsch konvooi aan. Zes vijande lijke vliegtuigen werden daarbij neergehaald. Boven den Atlantischen Oceaan en bij vluchten over de bezette ge bieden van het Westen, verloor de vijand nog 5 andere vliegtuigen. Verleden nacht wierpen vijandelijke sto ringsvliegtuigen in het west-Duitsch gebied eenige bom men uit. die slechts geringe schade veroorzaakten. MAANDAG 27 SEPTEMBER Aan het Koeban-bruggenhoofd bleven plaatselijke aan vallen der Sowjets zonder gevolg. Nieuwe achter het front gelande vijandelijke groepen werden uitgeroeid. Ten Zuid-Oosten van Saporosje viel de vijand met sterk ge steunde afdeelingen aan. Locale infiltraties werden afge sloten en verwoede eigen tegenaanvallen waren succes rijk. De zware gevechten zijn nog aan den gang. Van de bocht van den Dnjepr tot aan de monding van de Pripet trachtte de vijand gister opnieuw op talrijke plaatsen den Dnjepr over te steken. De strijdgroepen werden on middellijk door tegenaanvallen vernietigd of terugge worpen. In den Centralen frontsector duren de afweer gevechten met onverminderde hevigheid voort. De Sow jets leden hier groote verliezen. Elders op het Oostfront verliep de dag in het algemeen rustig. Op het front van Zuid-Italië voerde de vijand ten Noord-Westen en Noord-Oosten van Salerno talrijke plaatselijke aahvallen uit. die evenwel mislukten. In den Oostelijken sector hebben onze troepen zich op nieuwe stellingen teruggetrokken. Het luchtwapen bracht in de Egeesche Zee zware schade toe aan 2 destroyers, kelderde een vrachtschip en schoot een tweede groote vrachtboot in brand. DINSDAG 28 SEPTEMBER Aan het Koeban - bruggenhoofd werden verscheidene plaatselijke aanvallen van de Sowjets afgeslagen. De stad Temrjuk werd stelselmatig verwoest en ontruimd. Nabij Zaporosje heeft de vijand zijn doorbraakpogingen voort gezet. Alle aanvallen mislukten met groote verliezen voor den vijand. Een Sowjetgroep, die In onze stellingen was gedrongen, werd teruggeslagen. Aan den Midden-Dnjeper hebben de Sowjets opnieuw tevergeefs de Duitsche brug genhoofden aangevallen. In den Centralen sector houdt de vijandelijke druk onverminderd aan. Verscheidene vijandelijke aanvallen op het Moermanskfront werden afgeslagen. In de Zwarte Zee werden een Sowjet-Russische kanon neerboot en ravitailleeringsvaartuigen met samen 2100 brt. tot zinken gebracht. In Zuid-Italië is de druk der Anglo-Amerikanen aan zienlijk versterkt. Terwijl in het gebied van Salerno alle aanvallen werden afgeslagen, hebben onze troepen Fog gia ontruimd en zich op nieuwe bergstellingen terugge trokken. In het Noord-Oosten van Italië en in Dalmatië werden sterke bendeafdeelingen omsingeld. De haven Split op de Adriatische Zee werd ingenomen. Duitsche bergjagers zijn geland op het eiland Korfoe, braken den vijandelijken weerstand, maakten verscheidene duizen den gevangenen en bezetten het eiland. Ter hoogte van Fécamp, vóór de Fransche kust. werden 2 Britsche artilleriesnelbooten tot zinken gebracht. Noord-Amerikaansche vliegtuigformaties, die poogden naar Noord-West Duitschland te vliegen, werden door Duitsche jachtescadrilles aangevallen en uiteengeslagen vóóraleer zij hun doel bereikten, 's Nachts hebben Brit sche bommenwerpers terreuraanvallen gedaan op Han nover en met zwakkere krachten op Braunschweig. Bo ven het Rijk en het Westelijk gebied werden 56 vijande lijke vliegtuigen neergehaald. WOENSDAG 29 SEPTEMBER Aan het Koeban-bruggenhoofd bleven sterke verken- ningspogingen der Sowjets zonder gevolg. In het strijd gebied van Zaporosje waren onze troepen in zware maar succesrijke afweergevechten gewikkeld. Verloren terrein werd door tegenaanvallen weer veroverd. Nieuwe pogingen van den vijand om op een iep plaatsen van den Midden- Dnjepr op den Westelijken oever van den stroom terrein te winnen, mislukten. Nieuwe aanvallen der Sowjets in den Centralen sector werden tot staan gebracht en enkele bressen werden gezuiverd. Van 26 tot, 28 Septem ber werden aan het Oostfront 209 Sowjetpantsers en 155 vliegtuigen vernield. Van de 6 Sowjetbommenwerpers, die de Roemeensche haven Constanza trachtten aan te vallen, werden er 4 door de Duitsche luchtdoelartillerie neergehaald. Aanhoudende regen verhinderde op het Zuid-Italiaan- sche front groote gevechtsactiviteit. De operaties der Duitsche troepen hadden nochtans een stelselmatig ver loop. De overgang van den zomertijd tot den normalen tijd zal op Maandag 4 October 1943. om 3 uur s morgens. geschieden. Op dit uur moeten de uurwerken één uur achteruitgezet worden. Vin Maandag morgen 4 Oataber tot Zondag avond I# October inbegrepen «aston VAN DER MEERSCH. Seminariestraat L DOCHY Capronstraat VAN DER BEKÈ Marcel. Statiestraat.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1