NOTARIEELE VERKOOPINGEN KAASSTREMSEL Occasie Meubelen Draineerbuizen André SEDEYN NIEUWGEBOUWD WOONHUIS te ROESELARE, Weitlaan, 3. 4 LOTEN DENNEN (5060) Een goed WOOHHIJIB STAD 1EPER Schoon Perceel BOUWGROND Werkmanswoningen JEAN VAN EENAEME DESENDER ZEER GOED PERCEEL ZAAILAND groot 83 aren, te PLOEGSTEERT. EXTRA DUBBEL Een schoon en welgelegen Burgershuis Een gerievig WOONHUIS Een WOONHUIS Een schoon WERKHUIS Openbare Verkooping CAFE Jean-Pierre EEN MAGAZIJN dienende voor alle gebruik en een Perceel BOUWGROND al gelegen te KOMEN. Ik koop en verkoop H O F T K> E M II B L E U O O r\ KI U I H In het goedkoopste Meubelhuis KESTELOOT Charles 2, Rijsselstraat (Groote Markt) HERSTELLEN VAN -ALLE RADIO'S - HET YPERSCHE 1 - - 1943 Studie van den Notaris Robert vaan den Boognertie te Heselare. o— APENIIARK VEHKOOPING VAN EEN SCHOON INSTEL WOENSDAG 6 OKTOBER 1943 OVERSLAG id. 13 id. telkens om 3 uur nanoen, te 1EPER, ter herberg Drie Koningen Groote Markt. Alle inlichtingen ter studie 1/2 Instelpremie. Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening Ministerie van Financien Bestuur van Waters en Bosschen o OP MAANDAG 11 OCTOBER 1943 om 9.30 uur voormiddag, zal de Heer Ontvanger der Domeinen te HOOGLEDE, over gaan ten kantore, Yperstraat, 43, tot de opening der in schrijvingen vosr de verkooping van wassende in 't domeinbosch te ZONNEBEKE. Kosten 10 Voor lasten en voorwaarden zich wenden ten kantore der domeinen te Hooglede, Yperstraat, 43, of bij Hrigadier- Boschwachter Paul Acke, te Zillebeke. Studie van den Notaris Camerljnck, te Passchendale. o TOESLAG Woensdag 13 October te 14 u 30 (torenuur) in de Herberg ln St-Hubert bij M. Verbeke-Rosselle, te Passchendale, Plaats. Gemieente BESELARE (Oosthoek) met Zaailand Sectie B, N' 497a, 499c, groot 10 aren 70 ca. Slecbts ingesteld 14.000 fr. Bewoond en gebruikt door Mevr. Amelie Denturck, mits 400 fr. meer de belastingen en verzekeringspremie tot 1 Oc tober 1944. Vrij van pacht den 1 October 1944. Voor bezoek Maandag en Dinsdag. Kantoor van den Notaris E. Lemahieu te leper. o Uit lei* band te koop centrum der stad, groot §01 m2, thans dienende als FRUIT- en GROENSELHOF, beplant met ongeveer 10# frultboomen in voile ephrengst. Alle verdere inlichtingen te hekemen ter studie voornoemd. Studie van den Notaris Thevelin, te Meesen ——o UIT TER HAND TE KOOP TWEE SCHOONE met grond en hof, gelegen te DRANOUTER, Zwijnebak, langs den steenweg KemmelNieuwkerke. Voor inlichtingen zich wenden ter studie van voornoemden notaris. Studiën van de Notarissen YY'ei*terliii(*k, ie Hooglede, en DuviKiionutl, te Terveuren. Studiën van Meesters R. vtt» «len Boogiierde, Notaris te Beselare- en W. Villi Eecke, Notaris te Poperinge. OM UIT ONVERDEELDHEID TE TREDEN Houtbewerkerg Voor uwe Bandechuurmachines (Wrijfmacfaines) Pressen en andere Houtbewerkersmachines Zich wenden Constructie-Werkhuizen Oude Houtmarktstraat, ta YPER BANDSCHUURMACHINES alle dagen te bezichtigen in magazijn. (5190) MAANDAG 11 OCTOBER 1943 ona 3 ure stipt namiddag, ter herberg Den Engel hij Mevrouw Weduwe Oscer Lagrou-Dewaele, te Gits, plaats. Inalel met IM-emie van (2eniot>nle GITS Studie van den Notaris Eeonce YVerquin te Nieuwkerke. o Uit ter liancl te koop Inlichtingen ter studie te bekomen. KAASDOEKJES en KAASTHERMOMETERS ter Apotheek DELANOTE Langemark. Biaënzwermen Om den grootsten prijs voor bieënzwermen te bekomen, wendt U bij DEVOS Daniel, Plaats, 16, Dikkebusch. (Tele foon 42 Yper). Desnoods haalt men ze zelf af en levert men zelf de verpakking. (4830) zeer geschikt als handelshuis, met afhangens en hof, groot 2 aren 49 ca., bevattende na melijk Op het gelijkvloers 6 plaatsen en gang op het le verdiep 6 schoone slaapkamers, verders ruime zoldering, kelder, stallingen, W. C. en hoi 2 soorten water en elec- triciteit, staande en gelegen Statiestraat, in de kom der Gemeente. Zijnde den eigendom laatst bewoond en gebruikt door Mejuffer Laurence Vancoillie, waarvan de westkant thans bewoond is door Mejuffer Elodie Allaert, bijzondere te Gits. mits7(i0fr. 's jaars, zonder geschreven pachtvoorwaarden. Voor het deel van den eigendom dat laatst bewoond was door Mejuffer Vancoilfe voornoemd, is de aankomst met de betaling. 2. met verdiep, afhangens en koer, thans dienstig als winkel, groet 1 «re 50 ca staande en gelegen nevens voorgaande. Bewoond en gebruikt door M. Jozef Vermeersch, winke lier, mits 100 ir te maande, zonder geschreven pachtvoor waarden. 3. met afhangens en koer, groot 95 ca staande en gelegen nevens voorgaande. Bewoond en gebruikt door M. Maurice Coussée, werk man, mits 1 095 fr. 's jaars, betaalbaar 6 maandelijks, zon der geschreven pachtvoorwaarden. met tuin en broeikas, groot 6 a. 3 ca., staande en gelegen nevens den eigendom beschreven onder Nr 1 hiervoren. Voor alle nadere inlichtingen zich wenden ter studie van den notaris Westerlinck te Hooglede. Studiën der Notarissen YV. Devo! en .1. Haninult, te Wervik. o van het welbekend De Notaris Willem Devos, verblijvende te Wervik, daar toe aangesteld, zal met tusschenkomst van zijn ambtgenoot Meester JacquesRamault, ter zelfder verblijfplaats, openbaar te koop bieden, op de plaats en data hieronder vermeld, de goederen waarvan de beschrijving volgt STAD KOMEN Lot één. Een HUIS ten dienste van CAFÉ genaamd «Jean-Pierre* en bevattende het café met woonhuis, timmer manswerkplaats, bergplaats voor hout, koer en hol. ai gelegen te Komen, Wervikstraat. voor een grootte volgens meting van 5 aren 80 ca., gekadastreerd onder de nummers 862k/4, i/4 en b/4 der sectie C, palende ten Noorden aan de Wervikstraat met 5m 30 straatzijde, ten Oosten aan M. Bouzon-Descamps, ten Zuiden aan M Hector Verbeke-Bou- vie en ten Westen aan M. Alfons Delporte-Polet Lot twee. Een BOUWGROND met houtmagazijn ge legen te Komen, Wervikstraat. Inhoudende volgens meting 95 m2, gekadastreerd sectie C, nummer 408/0, palende Noord aan M. E. Decottignies-Depaepe, Oost aan M R. Lorldan. Zuid de Wervikstraat met een breedte van 4m.90 en West M. R Roegiert. Lot drie. Een BOUWGROND gelegen te Komen, Albertplaats, eener grootte volgens meting van 141 m2, ge kadastreerd sectie C, nummer 42le/3. palende Noord de Vredestraat met een straatzijde van 21m.60, Oost de Albert plaats met 4m.50 straatzijde, Zuid aan M. Marie Pettillion en West M. C. Pettillion-Marant. Gebruik Loten één en twee zijn gebruikt door den mede- verkooper M. Jean Deruyck. Lot drie deor M. Alleweireld te Komen, zonder geschreven pacht mits den jaarlijkschen pachtprijs van 30 fr. Vrij gebruik der loten één en twee met 1 Februari 1944, en van lot drie vanaf den toeslag. Recht van samenvoeging Gewone voorwaarden. Bezoek Den Dinsdag en Donderdag van 2 tot 5 ure nam. ZITDAGEN Instel Donderdag 14 October 1943 Definitieve Toeslag Donderdag 28 October 1943 telkens om 2 uur namiddag, in de verhoorzaal van het Vredegerecht St-Maartensplaats, te WERVIK. 1/2 Instelpremie. Plan en lastenkohier zijn neergelegd ter studie van Mees ter Willem Devos, Notaris te Wervik De liefhebbers worden verzocht zich Ie voorzien van hun trouwboekje of van een uittreksel hunner geboorteakte. tllle tshl^ Openl>ai*e Vei-koopiiifg van een goede en welgelegen en ZAAILAIV» te GELL'VELD, Plaat* De Notaris R. van den Boogaerde voornoemd, zal, met tusschenkomst van den Notaris W. Van Eecke, openbaar verkoopen, in één zitdag, hierna bepaald, volgend onroerend; goed Gemeente GELUVELD (Plaats) langs den steenweg leper-Meenen Een goede en zeer welgelegen HofVtte<le en Zaai» land, samen groot 3 Ha. 12 aren 74 ca., verdeeld in> 3 koopen met recht van samenvoeging Verpacht aan medeverkooper Gerard D'Haene, voor 9 jaar, ingegaan op 1 October 1942. 1/2 o Instelpremie Instel Woensdag 20 October 1943 Overslag Woensdag 27 October 1943 om 2,30 uur nanoen, te IEPER, in 't Hotel du Miroir, Groote Markt Koning Albert- Alle verdere inlichtingen ter studie van voornoemde No tarissen. Etude du Notaire Pierre De Simpel, a Warnêton. SAMED1 23 OCTOBRE 1943 a 14 heures H. O.) a PLOEGSTEERT (BIZET), rue des Jeynes Marié», 2, mortuaire de Monsieur Honoré Monchy. V e n t e P u b I i t| u e de et ol>jets mobiliei-s rlivei-w Conditions ordinaires. Paiemenl comptant, immédiatement après la vente au Café Central, rue d Armentiéres a Ploegsteert-Bizet. Kantoren van de Notarissen Rietens, te Reninge en Vnn Eecke, te Poperinge. Op Dinsdag 19 Octobber 1943 te 2 uur namiddag, te Oostvleteren ter herberg A la Station du Tram bij M. Amatus Stekelorum. Openbare Verkooping van een schoon, ruim en welgelegen met SERRE en verdere afhankelijkheden en 6 a. 40 ca. bebouwden grond en hoving te OOSTVLETEREN, Dorpplaat» ter Noordzijde der Kasteelstraat, er geteekend Nr 57. Be woond door M. Marcel Esther, mits 125 fr. per maand, zonder schriftelijke uur. Zichtbaar den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag van iedere week, telkens van 2 tot 6 uur namiddag. Met de gebeurlijke rechten tot vergoeding wegens oorlogs schade. ipi*innnnpinwwnnnnnwn>i>iniiai»r bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 12, Noordlaan YPER Voor het aankoopen van uwe drainterbuizen, wendt U tot het oud bekend huis Victor MaDOE, Dikkebuschsteon- weg, 134, Yper, waar ze in de beste hoedanigheden in de labriek zelf vervaardigd worden. (4923r Voor nwe aankoopen van NAAIMACHIENEN, WISSELSTUKKEN, HERSTELLINGEN aller merken. -i i wendt U in volle vertrouwen tot het oud gekend hnia Honoré VAM LEltSBEHGHE leperstraat. 85bis, VLAMERTINGE. (4317) Veurnesteeawei, 145, (Villa) YPER (5149) YPER RADIO'S PICK UP'S PHONO PLATEN NAALDEN Kontant en Krediet MET WAARBORG. Aankoop van oude platen aan de hoogste prijzen HET YPEHStHE Wittevtr ••mortïer. 34. Boterstraat, T»er (Nr P 37)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4