Kleine Aankondigingen Kindervoeding - leper St jozefs Kerk der Carmelieten, leper BEDANKINGEN Burgerlijke Stand van leper GEACHTE HH. TABAKPLANTERS Stedelijk Slachthuis van leper HET YPERSCHE 8 - IC - 1943 Dinsdag e. k-, 12 October. POKINENTING van 4e kinders. Opoelet Den Donderdag begint de raadpleging voortaan te 4 ure. Feest eo Octaaf der H. Moeder Theresia Zondag 10 October Te9 1/2u. Hoogmis met sermoen. Te 5 u. Lof en sermoen. De weekdagen Te 7 u. Communiemis met sermoen. Te 6 u. Lof en sermoen. Vrijdag 15 October FEEST DER H. MOEDER THERESIA. Te 9 u. Hoogmis. Te 6 u. Lof gezongen door het St-Jozef's koor. Sermoen. De sermoenen zullen gepredikt worden door den E. P. GODFRIED, Karmeliet. Onderwerp der Sermoenen- OPROEP Als de lichtende vuren staan de Heiligen in den nacht van het leven (Pieter ven der Meer). Avond-stirmoenen Zondag Wie is Theresia Maandag Theresia de vergevensgezinde Vrouw. Dinsdag Theresia aan de hand der Voorzienigheid. Woensdag Theresia de sterke Vrouw. Donderdag Theresia de menschelijke Vrouw. Vrijdag Theresia de gewetensvolle Vrouw. ZondagTheresia de ijverige dochter der Kerk. Morgend Onderrichtingen Maandag Alles is niets en God alleen is alles Dinsdag Het gebed, de eenigste weg naar God. Woensdag Over het goed verricht mondgebed. Donderdag Over Christus. Vrijdag Over Theresia's geloof. Zondag Zij zijn onze donderschermen (Huysmans). Heer en Vrouw Joseph JANSSENS-DHELF, danken vrienden en kennissen voor de talrijke blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van hun teergeliefde zuster en schoonbroeder, Heer en Vrouw August VANACKER-JANSSENS gedood tijdens het bombardement te Kortrljk op 4 September 1943. Zij noodigen hen tevens uit tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 17 OCTOBER, om 8.30 uur. in St-Maartenskathedraal. (5296) o Mijnheer Jean GREFFIÉ, dankt vrienden en kennissen voor de blijken van deel neming hem betuigd bij het afsterven van zijn teerge liefde moeder Vrouw Antoine-Jules GREFFIÉ geboren Ambroisine MOLÉ toondichteres en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. (5297) Mevrouw Weduwe Arthur VEREYCK en kinderen, diep getroffen door de talrijke blijken van deelneming hen betuigd bij het overlijden van hun teergeliefden echtgenoot en vader, Heer Arthur VEREYCK alsmede voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis, bieden hierbij aan allen hun welgemeendsten dank. Zonnebekesteenweg, 146, Yper. (5311) ZIE LM I88EIV Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gecelebreerd worden op ZONDAG 10 OCTOBER, om 8 uur, in St-Niklaaskerk. tot zielelafenis van Heer August MANSIS (5296) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 10 OCTOBER, om 8.30 uur, in St-Pieterskerk, tot zielelafenis van Mevrouw Jules DELAPLACE geboren Marie-Louise Descamps. (5299) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 10 OCTOBER, om 9 uurin St-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Vrouw Octavie FRANCE echtgenoote van Heer Ernest Arfeuille. (3272) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 10 OCTOBER, om 9.30 uur. in de kerk der E. P. Carmelieten, tot zielelafenis van Heer Alfons AMEEL Boesinghe. (3273) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 10 OCTOBER, om 10 uur, in de kerk der E. P. Capucienen, tot zielelafenis van vueiivu (3274) Juffrouw Gerarda D'HELLEM Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zaï gelezen worden op ZONDAG 10 OCTOBER, om 11.30 uur. in St-Maartens kathedraal, tot zielelafenis van Juffrouw Monique D'HAENEN dochter van Heer en Vrouw Frans d'haenen-Callens. (5309) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 17 OCTOBER, om 7.30 uur, in St-Jacobskerk. tot zielelafenis van Heer en Vrouw Alois CALLENS-GELDHOF (5300) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 17 OCTOBER, om 8.30 uur, in St-Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Laurent VERHAEGHE Oudstrijder - Vuurkruiser 1914-1918 echtgenoot van Vrouw Eveline David. (5301) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 17 OCTOBER, om 8.30 uur, in de kerk der E. P. Carmelieten, tot zielelafenis van Heer August LOUF. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 17 OCTOBER, om 9 uur, in St-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw August VIENNE-LAGATIE. (5302) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 17 OCTOBER, om 11.30 uur, in St-Maartens kathedraal, tot zielelafenis van Heer Arthur CLAEYS. (5303) van den 1 tot den 7 October 1943 Geboorten Hoornaert Monique, Meenensteenweg, ISO. Debrouwer Albert, Lange Torhoutstraat, 25, Kalfvaart, 44. Van Ryckeghem Paulette Recolleltenpoort, 5, Veemarkt, 11.— Vanhove Marie-Therese, Recollettenp.. 5, Meenen steenweg 100. D'Haene Jacques, Recollettenp., 5, van Geluvelt. Vermeulen Hilda, Recollettenp., 5, van Wijt- schate. Overlijdens Molé Ambroisine, z. b., 89 jaar, weduwe Souiet Jean en van Griffié Antoine, Lange Torhoutstraat, 14. bordeaux Maria, huishoudster, 80 jaar, weduwe Carreyn Victor, Rijselstraat, 154. Leterme Nestor, z. b., 79 jaar, ongehuwd. Rijselstraat, 133. Huwelijksbeloften Heron Denys, machinist bij de Bel gische Spoorwegen, te leper, en Herminie Debusschere. z. b., te Diksmuide. Albert Vanspranghe. pelsenbewerker, en Denise Dedrie, z. b., beiden te leper. Gerardus Top, landbouwwerkman, te Oostvleteren, en Rachel Lesage, huis houdster, te leper. Gemeente GELUWE OPENSTAANDE PLAATS VAN VELDWACHTER Het College van Burgemeester en Schepenen der ge meente Geluwe, brengt ter openbare kennis dat alhier een plaats van candidaat-veldwachter te begeven is. GESTELDE VOORWAARDEN 1) Gevolg gegeven hebben aan den oproep verschenen in het Staatsblad van 27 Juni 1943 en uitgaande van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Volksgezond heid, dienst der Algemeene Rijkspolitie. 2) In het bezit zijn van het getuigschrift afgeleverd door het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Volks gezondheid, waaruit blijkt dat de candidaat geslaagd is in het voorgeschreven toegangsexamen. 3) De gemeente Geluwe bewonen of er zich komen ves tigen, ten laatste één maand na de indiensttreding. De wet van 3 Augustus 1919-21 Juli 1924 en het besluit van 10 November 1942 op het voorkeurrecht zijn van toe passing. Wettelijke wedde. De eigenhandig door de kandidaten geschreven aan vragen moeten gericht worden aan den Heer Burgemees ter te Geluwe, bij aangeteekenden brief uiterlijk ter post besteld op Maandag, 18 October 1943, met bijvoe ging van de volgende stukken. a) Het onder Nr 2 vermeld getuigschrift of een door het gemeentebestuur echt verklaard afschrift ervan. b) Gebeurlijk bewijs van voorkeurrecht ingevolge de wet van 3 Oogst 1919-21 Juli 1924 en het besluit van 10 November 1942. Geluwe, den 24 September 1943. De Secretaris, De Burgemeester, (get.) J. VANRYCKEGHEM. (get.) JOS.CARDOEN. NIEUWS VOOR DE TABAKPLANTERS Wilt Gij uwan tabak naar uweNkeus gesneden hebben, wendt U in volle vertrouwen tot het Hui» IVei*kiiidt Pouillie Tabakfabrikant - Kerver Ieperstraal, 17 - Elvenctinge Spoedige bediening. (5282) BEKENDMAKING M. Boudry, Zonnebekesteenweg, 167, maakt bekend dat hij een rijbok heeft voor dees jaar. (5215) GEVRAAGD bekwame meid. keuken kennende. Zich wenden met referenties Steenacker, I, te Wervik. (4895) Jongeling 17 jaar, midd. stud. VRAAGT PLAATS voor bureel werk. Adres ten bureele. (5142) GEVRAAGD Meld 25-35 jaar bij heer alleen. Zich wenden Surmontstraat, 21, Yper. (5181) GEVRAAGD Zeer nette jonge meld, kunnende een weinig koken, wasschen, een weinig Fransch spreken, voor gezin zonder kinderen. Schrijven met goede getuig schriften. bureel van *t blad. onder letters A. D. 25. (3267) (5306) Meisje 20 jaar, vraagt plaats als werkvrouw, rond Yper of Poperinge. Simonne Slosse, Woestensteenweg 23, Oostvleteren. (5287) ZONDAGRUST Be Apotheek van Mr VANROBAEYS, Boterstraat, is alleen open op Zondag 10 October GEVRAAGD goede werkvrouw voor 2 of 3 dagen per week. Adres ten bureele. i5264) GEVRAAGD meisje om te leeren naaien. St-Niklaasstraat, 17, Yper (Couture Andrée). (5304) Naaister vraagt werk, alle vermakingen van lijn waad, alsook herstellingen van kleeren. Adres t. bur. (5307) GEVRAAGD bekwame helpster voor moden. Adres ten bureele. (5308) Velobanden Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper.— Gewaarborgd werk. (3823) Heeren Tabakplanters Voor VLAMERTINGE en omliggende Wilt U uw TABAK NAAR KEUS GESNEDEN HEBBEN, wendt U in vertrouwen tot het buis Cyriel BERTIER-DEWAELE Dorpplaats, 76 - Vlamertinge '5263) Woonstverandering Het Huis Leo Lesage - Pannekoucke Gezondheidsinrichtingen Waterleidingen Zinkwerken is overgebracht naar de St Elisabethstraat, Nr 7 (bij Postkantoor, Rijsselstraat Telefoon 766 Voor de klienten wonende Meenensteenweg. worden nog steeds alle werkopdrachten in ontvangst genomen bij Mevr. Wed Achiel Lesage, Meenensteenweg, Nr77, waar ook nog alle herstellingen aanvaard worden. (5291) Wilt Gij uw eigen TABAK naar keus ge sneden «n gedroogd hebben, wendt tot de Firma Cyr. TALPE Dikkebuschsteenweg, 303 - 305 YPER Gemeente B1KSCHOTE Bediening van definitieve Gemeentesecretaris Het gemeentebestuur, op verzoek van den Heer Gouver neur der Provincie, maakt bekend dat de bediening van definitieve Gemeentesecretaris te Bikschote, te begeven is. Voorwaarden 1) Belg zijn. 2) Ouderdom van 21 tot 30 jaar (tot 35 jaar voor de be voorrechten vallende onder toepassing der wetten van 3-S- 1919, 27-7-1924 en de besluitwet van 10-11-1942). 3) Drager zijn van het diploma van bestuursrecht afgele verd door de school voor Bestuursrecht, ofwel in het bezit zijn van een diploma dat ontslaging van deze proef verleent. 4) Drager zijn van het diploma van middelbaar onderwijs van den (ageren graad. 5) Van goed gedrag en zeden zijn. 6) Niet ingeschreven zijn in het jodenregister. 7) De gemeente bewonen twee maanden na de benoeming. 8) Vrij zijn van ziekten of gebrekkelijkheden die het nor maal uitoefenen van het ambt zouden verhinderen. 9) Er mag geen handel gedreven worden, ook niet door tusschenpersonen. 10) Wettelijke aanvangswedde, vermeerderd met de toepas sing van het besluit van 19-1-1942. De aanvragen moeten, aanbevolen en onder gesloten om slag, vergezeld van een geboorteuittreksel en de gevraagde bewflsstukken, allen op zegel, gestuurd worden aan den heer Burgemeester, vóór 23 Oktober 1943. Op bevel De Secretaris a. i., De Burgemeester, (get.) Eeckhout A. (get.) Haghedooren A. Openstaande plaats Er is te begeven een bediening van aangeaomea-schrijver op het kantoor der Registratie te Meesen, Markt, 26. Volle dige middelbare studies geëischt. Staatswedde beschikbaar. Inlichtingen op gemeld kantoor. TE HUUR GEVRAAGD Winkelhuis in Statiestraat, Tempelstraat, de Stuersstraat. Schrijven onder letters W.S. bureel van 't blad. (5245) TE HUUR gevraagd 2 gemeubelde kamers (slaapkamer en keuken met gerief). Adres ten bur. (5286) TE KOOP Gouden armband uurwerk voor dame (18 caraat), vijUtnak met pin, trottinette, dikke winter- vest, goede werkerschoenen Nr 45 en kindervelo voor meisje of jongen tot 7 jaar, alsook blauwe overall. Rijsselsteenweg, 19 (Koninghoeki Yper. (5229) TE KOOP Damesvelo met binnen- en buitenbanden Michelin gansch nieuw. Zich wenden, Zonnebekesteen weg, Café Cité Yper. (32601 TE KOOP Mansvelo, met 2 goede binnen- en buiten banden. Zich wenden Paterstraat, 34, Yper. (3261) TE KOOP Damesfiets in goeden staat. Adres ten bureele. (3281) TE KOOP Wieg. Adres ten bureele. (5285) TE KOOP kindervoituur en charette. Adres ten bureele. (5288) TE KOOP gevraagd Oven «Pieters». Adr. t. bur. (5290) TE KOOP Kleine kleerkas, buffet, keukentafel, bed met ressort, matras en kussens, 2 stootkarren van 300 ea 700 kg., slijpsteen, kruiwagen, een paar wielen voor paardenvoituur, en een paardenkamion van 5000 kgr. in zeer goeden staat. C. DERUDDERE, Rijsselsteenweg, 11, Yper. (5265). TE KOOP ongeveer 20 m dakgoot in zink. Kleine Pennestraat, 38, Yper. (5292) TE KOOP nieuwe buiten- en binnenband voor triporteur, normale grootte. Adres ten bureele. (5293) TE KOOP kinderbed. Zich wenden Hoornwerk, 44, Yper.(5294) TE KOOP Schrljfmachien «Underwood» in goeden staat. Zich wenden Rijsselstraat, 142, Yper. (5295) TE KOOP schoone eetplaats in acajou, nieuwen staat. Adres ten bureele. (5305) TE KOOP 1 moderne kindervoituur met chromé op koper en dikke banden, zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. (5262) TE KOOP Invaliden-wagentje in zeer goeden staat bij Henri Bauwen, Rijsselstraat, 154, Yper. (5310) Allo Allo Wielrijders Voor het herstellen van uw velos, velobanden, vulkani- seeren en overtrekken van banden, wendt u Paterstraat, 34, Yper. Spoedige bediening, eigen werk,eigenfabrikaat.i502S) Uit koop ter hand te STAD 1EPER 1) Een goede en welgelegen CAFÉ in centrum. 2) Twee schoone HEERENHUIZEN. 3) WERKMANSHUIS, Meenen- steenweg, 250 vkm. groot. 4) Handelshuis met groote atelier, bijzonder geschikt voor groothandel, zooals garage, bier- handel, carrosserie, magazijn enz.. Uiterèt wel gelegen. Nadere inlichtingen bij G. BOURDEAU, 76, Rijselstraat, te 1EPER. 'Spreekuren in den voormiddag). Tei. 163. Bieënzwermen Om den grootsten prijs voor bieënzwermen te bekomen, wendt U bij DEVOS Daniel, Plaats, 16, Dikkebusch. (Tele foon 42 Yper). Desnoods haalt men ze zelf af en levert men zelf de verpakking. (4830) MAAND SEPTEMBER 1943 Geslacht 47 stieren 24 ossen 45 vaarzen 31 koeien 111 kalveren 11 schapen 47 varkens 1 geit 6 paarden. Te zanten 323 dieren.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3