DUITSCHE LEGERBERICHTEN Prijs 0,50 fr. NIEUWS NOTARIEEL AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT VPER BEVOORRADINGSDIENST -VOETBAL- IEPER C. S ROOD KRUIS VAN BELGIË WINTERHULP IEPER l Koninklijke Hofbouwmaatschappij en Werk van den Akker - leper Wijkkermis CITADELLE Kruiskalsijde MEENEIt STEENWEG W. S. IEPER A - Stade MOESCROEN STAD YPER CINEMAPROCRAMMAS 24' Jaar, Nr 26 Vrydag 15 October 1943 HET YPERSCHE Itge ver DUMORT1ER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 506 Abonnementsprijs 194326 frank. STAD IEPEIl UITREIKING DER TABAKKAARTEN Alle mannelijke personen die ten volle 18 jaar op 15 December 1943 hebben bereikt, worden dringend ver zocht zich zonder uitstel bij den gemeentelijken bevoor- radlngsdienst aan te bieden, voorzien van hunne Rant- soeneerlngskaart niet-eetbare producten (gele kaart) en Eenzelvigheldskaart. De bedeeling zal geschieden op Maandag 18 Oktober en Donderdag 21 Oktober 1943, telkens van 9 ure tot kwart voor 12 ure voormiddag en van 14 ure tot 16 ure namiddag, aan de volgende Loketten, volgens de straat namen. Aan Loket Nr 2 van A tot F (dus de straatnamen die beginnen van A tot F). Aan Loket Nr 3 van G tot Z (dus de straatnamen die beginnen van- G tot Z. Iedereen wordt verwittigd dat er na deze twee dagen van bedeeling geen tabaklcaarten meer zullen afgeleverd worden. Ook moet ieder persoon zich seffens met de tabakkaart bij den vroegeren kleinhandelaar tabakver- kooper laten inschrijven. Indien deze persoon eene spe ciale vergunning bezit. Landbouw I. AARDAPPELCONTRACTEN Alle inwoners, die een aardappelcontract hebben afge sloten met een producent BUITEN IEPER, worden drin gend verzocht onmiddellijk en vóór Donderdag 21 Oc tober zich aan te bieden Bureel Landbouw le ver diep Ravitailleeringsdienst), voorzien van alle rantsoe-' neeringskaarten van het gezin en het roodgedrukt con tractformulier om dit laatste voor het vervoer te laten geldig maken. Bureel open alle dagen van 9 tot 12 en van 14 tot 15 u. n. LEVERINGEN HAVER EN BROODGRANEN De landbouwers worden er opmerkzaam op gemaakt dat de eerste leveringsdatum valt op 31" October. Voor broodgranen en haver moeten alle hoeveelheden van min dan 500 kilos geleverd zijn tegen dien datum. De hoeveelheden van 500 tot 5000 kg. voor 50 tegen dien datum. De hoeveelheden van meer dan 5000 kg. voor een derde tegen 31 October. III. BOERENCORPORATIE a) Alle landbouwers worden verzocht zoo spoedig moge lijk de meststoffenkaarten te komen ontvangen bij den plaatselijken secretaris, Maandag-, Donderdag- en Zater dagvoormiddag, telkens van 9 tot 12 uur. b) De melkzegels van verkoop op de hoeve moeten bin nengebracht worden op Maandag 25 October, tusschen 9 en 12 uur. Na dezen dag kunnen onmogelijk nog zegels aanvaard worden. Winterhulp-Kerstnummers 1943 Zooals de vorige jaren zal er aan den jaargang 1943 van bet officieel tijdschrift een bijzonder Kerstnummer toegevoegd worden. Het sukses dat de Kerstnummers 1941 en 1942 kenden heeft bewezen dat deze uitgaven aan een noodzakelijkheid beantwoorden en bij het publiek in 't bijzonder bijval oogstten wegens hun kunstige uit voering en hoogstaanden litterairen vorm. Het Kerstnummer 1943 dat buiten de reeks ver schijnt en op luxe- papier, groot formaat (32 x24 cm.) wordt gedrukt, belooft uiterst belangwekkend te zul len zijn en gelijkaardige uitgaven in groote mate te zullen overtreffen. Het zal 96 blz. rijkelijk geïllustreer- den tekst bevatten en daarenboven vier reproducties van schilderijen in vier-kleurendruk. Er bestaat een Fransche en een Vlaamsche uitgave die volledig van elkander verschillen, zoowel wat den inhoud als wat de illustraties betreft. De prijs dezer prachtuitgave is bepaald op 50 fr. I)e oplage van het Kerstnummer zal beperkt zijn, en aangezien een herdruk uitgesloten Is. verzoeken wijde personen, die belang stellen in deze uitgave, zoo spoedig mogelijk een inschrijving te nemen op ons secretariaat. St-Jacobsstraat, 16 (2' verdieping) Zondag IT October 1943 op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat om 10,00 uur C S. YPER B - W S om 15 uur Yper - Scholieren - Kortrijk Sport B Ingangsprijs 3 fr. So^et.s 5fn Zuiden van Weliki-Loeki. De verwoede aanvallen, die de vijand ook nog w h gedurig hernieuwt, worden door tegenaanvallen a/geslagen. De Duitsclie troepen heb- Koeba"~brdggenhoofd ontruimd, In Zuid-Italie wordt hevig gevochten aan de Volturno-rivier en b ,.„i, vernietigt verscheidene vijandelijke oorlogsbodems en transportschepen. Duit- den bombardeerden Londen en Norwich. Ook vijandelijke luchtaanvallen op Stuttgart, Bremen. bonimeZcerpers e"Z' e aanvallen °P het Rijngebied verloor de vijand in drie dagen tijds 208 zware De Duitsche overheid herinnert dat, overeenkomstig de genomen maatregelen," het VERZENDEN VAN PAK KETTEN naar krijgsgevangenen tijdens de maand De cember geschorst zal worden. LAATSTE ONTVANGSTDATUM TE IEPER 10 Novem ber 1943. Maaltijden voor Zwangere Vrouwen De maaltijden voor zwangere vrouwen zullen plaats heb ben vanaf Dinsdag 19 October. Zij zullen opgediend worden te 12 u. 15 De belanghebbenden worden verzocht lepelen vork mede te brengen. Volkssoep De eerstvolgende inschrijving voor de Volkssoep zal plaats hebben op Zaterdag 23 October, tusschen 9 en 11 uur. DONDERDAG 7 OCTOBER 1943 Op het Taman-schlereiland en aan het front tusschen Melitopol en Zaporosje ontwikkelden zich slechts plaat selijke gevechten. In den Zuidelijken en Centralen sec tor werden ook gister vijandelijke aanvallen grooten- deels door tegenaanvallen afgeslagen. Ten Zuiden van Welikie-Lukl gingen de Sowjets tot den aanval over. De gevechten zijn in vollen gang. Tusschen het Ilmen- en Ladogameer wordt levendige plaatselijke gevechtsactivi teit gemeld. In de Zwarte Zee werden drie Sowjex-Rus- slsche torpedojagers door vliegtuigbommen gekelderd. In Zutd-Italië werden herhaalde vijandelijke aanvallen aan de Volturno-rivier voor het meerendeel door tegen aanvallen afgeslagen, terwijl in de Zuidelijke Apennijnen onze achterhoeden langzaam naar het Noord-Westen wijken. In het gèbled van Termoli duren de verbitterde gevechten met den zich versterkenden vijand voort. Het luchtwapen bestookte verleden nacht het gebied van Londen met brisantbommen van alle kaliber. Alle vliegtuigen keerden naar hun bases terug. VRIJDAG 8 OCTOBER Van het geheele Oostfront wordt levendige gevechts bedrijvigheid gemeld. In het gebied van Wellki-Loeki werd ook gistev rerbltterd gevochten. De Sowjets hebben getracht een plaatselijke bres, welke zij den vorigen dag hadden gemaakt, te verbreeden. Duitsche tegenmaatre gelen zijn aan den gang. Het luchtwapen nam den ge- heelen dag actief aan de zware afweergevechten deel. In Zuid-Italië werden In den sector van de Volturno verscheidene vijandelijke pantseraanvallen afgeslagen. In de Zuidelijke Apennijnen hebben-dee gevechten aan he vigheid toegenomen. De pogingen der Britten om nabij Termoli den linkervleugel van ons front In te beuken en te omsingelen, werden verijdeld. In de Mlddellandsche Zee werden 2 vijandelijke krui sers door vliegtuigbommen getroffen en werden artillerie stellingen op een eiland bestookt. Tijdens den afgeloopen nacht hebben Britsche vlieg tuigen bommen geworpen op plaatsen In het gebied van de Duitsche baai en in het Zuid-Westen van Dultsch- land. Vooral te Stuttgart werd groote schade aangericht. 9 vijandelijke vliegtuigen werden neergehaald. Duitsche vliegtuigen hebben Londen en Norwich aan gevallen en uitgebreide branden in beide steden ver oorzaakt. ZATERDAG 9 OCTOBER Aan den Mldden-Dnjeper, aan de monding van de Pri- pet ter> Zuiden van Gomel en ten Westen van Smolensk werden vijandelijke aanvallen, tijdens verbitterde ge vechten, afgeslagen. Aan den Midden-Dnjeper werd door een tegenaanval een Sowjet.-Russisch regiment vernietigd. Ten Zuid-Westen van Wellki-Loekl worden de zware ge vechten voortgezet. Sterke Noord-Amerikaansche vliegtuigformaties deden gister een aanval op Bremen. 48 vijandelijke toestellen werden neergehaald, 's Nachts vielen Britsche bommen werpers opnieuw Bremen en Hannover aan. Luchtverde digingskrachten haalden 35 bommenwerpers neer. Te zamen met de 7 boven de bezette gebieden van het Wes ten en boven den Atlantischen Oceaan neergehaalde vliegtuigen, verloren de Britten en Noord-Amerikanen gister 107 vliegtuigen. In Zuid-Italië heeft de vijand In den Centralen sector zijn hevige aanvallen voortgezet, terwijl van het overige van het front slechts levendige artillerie- en verkennings activiteit wordt gemeld. Duitsche Jagers schoten ln het gebied van Zuid-Grie kenland 12 vijandelijke vliegtuigen neer. Een Britsche kruiserformatie heeft in de Egeische Zee eenige kleine transportschepen uit een klein Duitsch konvooi in brand geschoten. Zooals reeds gemeld werden 2 der Britsche kruisers door vliegtuigbommen getroffen. Nabij het eiland Cos werden 5 Britsche bommenwerpers neergehaald. In het raam van de terugtrekkende bewegingen aan het Oostfront werd ook het vooruitgeschoven bruggen hoofd van den Koeban ontruimd. In den nacht van 8 op 9 October verlieten de laatste Duitsche troepen het schiereiland Taman en staken de Kertsjstraat over. Tij dens de harde gevechten, die van 1 Februari 1943 tot het einde van de ontruiming aan het front van het Koeban- bruggenhoofd geleverd werden, verloor de vijand 14.066 gevangenen. 1045 pantserwagens, 291 kanonnen. 2281 vliegtuigen en talrijke infanteriewapens. Zijn bloedige verliezen bedroegen meer dan 355.000 manschappen. ZONDAG 10 OCTOBER Bij en ten Noorden van Melitopol heeft de vijand zijn aanvallen hervat, die echter mislukten. In de overige sectors van het Oostfront voerden de Sowjets talrijke plaatselijke aanvallen uit, die afgeslagen werden. Tijdens den nacht viel het luchtwapen vijandelijke ravitaillee- ringslijnen aan en vernietigde o. m. 10 transporttreinen. Bij 2 eigen verliezen werden gister 49 Sowjet-Russische vliegtuigen neergehaald. In Zuid-Italië heeft de vijand in eenige sectors van de Zuidelijke Apennijnen tevergeefs aangevallen. In de overige frontsectors heerscht slechts activiteit van artil lerie en verkenningstroepen. Bij de zuivering van het schiereiland Istrië verloren de vilandelljkc benden tot hiertoe 4000 gesneuvelden en 6850 gevangenen, benevens een groote hoeveelheid wa pens en materiaal. In de wateren van de Dodecanesos werd een vijande lijke torpedojager gekelderd en een kruiser zwaar be schadigd. Formaties Amerikaansche bommenwerpers vielen gister eenige localitelten in het kustgebied van de Oostzee aan. waaronder Anklan en Gotenhafen, 62 viermotorige bom menwerpers werden neergeschoten, en 12 eigen jachttoe- stellen gingen verloren. In het Kanaal werden Britsche snelbooten door be- schermingsvaartulgen der Duitsche oorlogsmarine aan gevallen en beschadigd. MAANDAG 11 OCTOBER Tusschen de Zee van Azov en Zaporosje leden de ver sterkte aanvallen der Sowjets schipbreuk Ook aan den Midden-Dnjeper. in het gebied ten Zuiden van Gomel en ten Westen van Smolensk werden alle aanvallen van den vijand afgeslagen. De zware gevechten ten Zuid-Westen van Welikije-Loekl duren met onverminderde hevigheid voort. Het luchtwapen vernielde gister, bij 3 eigen ver liezen, 48 Sowjet-Russische vliegtuigen. In Zuid-Italië werd een vijandelijke aanval in de vlakte van Campanle op bloedige wijze afgeslagen. Uit de ove rige sectors worden slechts plaatselijke gevechten ge meld. Boven het gebied der Mlddellandsche Zee werden 9 vijandelijke vliegtuigen, neergeschoten. Duitsche duikbooten hebben ln de Kara-zee, ln het Noordelijk gedeelte van den Atlantischen Oceaan en ln de Mlddellandsche Zee 8 schepen met 40.200 brt. gekel derd en 2 andere beschadigd. Van de beschermlngsvaar- tulgen vernielden zij 3 torpedojagers en 1 begeleidend vaartuig. Gister middag werd West-Duitschland, en voornamelijk Munster, door Amerikaansche bommenwerpers aangeval len. Tot dusver werd het neerhalen van 51 dezer toe stellen gemeld. De vijand verloor aldus op Duitsch rijks gebied gedurende de laatste drie dagen ln totaal 208 voor het meerendeel viermotorige bommenwerpers. DINSDAG 12 OCTOBER Tusschen de Zee van Azov en Zaporosje hebben de vijandelijke aanvallen, tengevolge der geleden verliezen, aan hevigheid afgenomen. De Sowjets werden opnieuw overal afgeslagen. Ook ln de andere sectors van het Oost front. vooral aan den Midden-Dnjeper, aan de monding van de Prlpet, ten Zuiden van Gomel en ten Zuid-Westen van Weliki-Loeki, mislukten de aanvallen van den vijand. Op verscheidene plaatsen deden onze troepen, doelmatig door het luchtwapen ondersteund, succesrijke tegenaan vallen. Op het Zuid-Italiaansche front heeft de vijand slechts in den Centralen sector eenige plaatselijke aanvallen ge daan. Een bres in de stellingen werd door een tegenaan val gezuiverd. In de overige sectors van het front werden alleen verkenningsgevechten tegen onze voorposten ge leverd. In het zeegebied van den Dodekanesos bracht het luchtwapen een vijandelijken oorlogsbodem tot zinken en bombardeerde met goed gevolg steunpunten van den tegenstrever op een eiland. DE NIEUWE RIJKEN ADV. V. 232/19 12/19 Davidsfonds - leper Volksvoordracht Op Donderdag 21 October 1943, te 20 aur inden Stadsschouwburg. Spreker: Heer Karei VAN WYNENDAELE Onderwerp Met onze Vlaamsche Wielrenners op Ronde. Startschot door onzen wakkeren West-Vlaamschen Wielrennersproost Eerw. Heer DE BOUVERY. Allo Davidsfondsleden en Sportliefhebbers uit leper en omliggende, een eenige kans wordt U geboden Leden 1 fr.niet-leden 2 fr. Jeugdavond Op Zondag 7 November 1943, te 3 nor en te 19.30 aar De Koning der Goochelaars komt De meester van 't mogelijke onmogelijke De man met de onmogelijke mogelijkheden Volksvoordracht - Tooneelavond Op Donderdag 18 November 1943. te 20 aar komt Heer ANTOON VANDER PLAETSE spreken over Wezen en Techniek van de Voor drachtkunst opgeluisterd door talrijke declamatiën. Davidsfondsleden en Tooneelliefhebbers houdt dien avond vrij Het Bestuur. Lokaal Au Saumon Seminariestraat, leper ZONDAG 17 OCTOBER 1943, om 14,30 uur ALGEMEENE MAANDELIJKSCHE VERGADERING DAGORDE 1) Lezing van het verslag der vorige vergadering. 2) Mededeelingen. 3) Openbare voordracht óver wat er thans in den hof te doen is. door H. Casier, van wegens de Federatie. 4. Voorstelling van nieuwe leden. 5. Beoordeeling der aanbrengsten. 6- Inschrijving voor meststoffen. 7. Allerlei. 8- Tombola. De Secretaris. F. Dethoor. De Voorzitter. H Casier. Op ZONDAG 17 en MAANDAG 18 OCTOBER ALLERHANDE VERMAKELIJKHEDEN zooals hoepeikoers voer jongens, ring steking voor allen, valiezenkoers, enz. enz. Dit alles zal opgeluisterd worden door micro-radio Pick-up. Zondag. Groote Prijskaartlng In de Tramstatie bij B. SERCU, en den Maandag bij Kamiel BALDUYCK, Herberg de Kerselaere s- Zoodus, Zondag allen naar Kermis Citadelle, U zult er veel genoegen aan beleven. 5318' Xonda^ 1 October- 1943 Terrein Bruooesteenweo. om 40,00 of 43,00 uur W. s. leper - Jeugdpl- - F. C. Poperinge om 45 uur Ingangsprijs Ploeg A 5 fr. andere match 3 fr. FLORA Groote Markt De Dochter van den Zeeroover Duixch gesproken met Fosco Giachetti en Doris Duranti Vrijdag,Zaterdag,om 7Ju. Zondag, om 2 i, 5 en 7 J u. Maandag, om 7 J uur MAJESTIC Rijselsiraat Bestemming Duitsch gespreken met Heinrich George en Gisèla Uhlen Zaterdag, om 7 J uur Zondag, om 2 J, 5 en 7 J u Maandag, om 7 1 uur OUD IEPER R. Oa4aartplaats De Rebel Duitsch ®caprol:ea met Heinrich George en Lil Dagover Zaterdag, om 7 J uur Zondag, om 2J, 5 e« 7{ u. Maandag, om 7 J aur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1