Kleine Aankondigingen 3 Burgerlijke Stand van leper STERFGEVAL ZIEL MI I 8 8 E i\ Extra Chrysanthemen St lozef's Kerk der Carmelieten. ieper Gevonden en Verloren Voorwerpen UITGIFTE VAN 3 1/2 t. h. SCHATKISTCERTIFICATEN 1943 NIEUWS VOOR DE TABAKPLANTERS 1) Een goede en welgelegen CAFÉ 2) Twee schoone HEERENHUIZEN. 3) TWEE WERKMANSHUIZEN, 4) Handelshuis met groote atelier, CHRYiANTHEMEN Heeren Tabakplanters Cyriel BERTIER - DEWAELE GEACHTE HH. TABAKPLANTERS VOLLEDIG PENSION HET YPERSCHE 15 - 18-1943 van den 7 tot den 14 October 1943 Geboorten: Dekeirel Frans, Recollettenp., 5, vanReninge. Caliandt Denise, Patteelstraat, 18. "anckaert Nicole, Recollettenp., 5, Jules Capronstraat. 12. Dethoor Willy, Meenensteenweg. 53.— Vandamme Monique. Recollettenp., 5, van Biielen. Vandamme Georges, Recollettenp., 5, van Brielen. Verfaillie Agnès, Zillebekestraat, 1. Allegaert Johan, Recollettenp., 5, Rijselstraat; 5. Temperman Nor- bert. Frezenbergstraat, II. Dehaerne Johny, Recolletten poort, 5, Pennestraat, 28. Walraedt Roger, Meenen steenweg, 39. Lagacysse Michel, Recollettenpoort, 5, Poperingesteenweg, 16. De Geyter André, Dikkebusch steenweg, 109. Pluym Monique, Recollettenp., 5, Ieper- leestraat, 18. Heinckiens Marcus. Recollettenpoort, 5, d'Hondtstraat, 13. Landtsheere Nadia, Meenensteenweg, 183. Van Mol Désy, Recollettenp.. 5, Ligywijk, 81. Bonduwe Freddy, Pilkemstraat, 3. Overlijdens Maria Matton, z. b.. 53 jaar, wed. Dewilde Camiel, ecbtg. Parmentier Camille, van Bikschote. Van- ryckeghetn Christiane, 4 jaar, Veemarkt, 11. Schoutteten Julie, z. b., 80 jaar. wed Bartier Charles, St-Janshospitaal- straat, I. Lietaert Emilius, leurder, 52 jaar, wed. Maer- ten Jeanne, echtg Dauchy Maria, Aalmoezenierstraat, 2. De Schinkel Maria, z. b., 61 jaar, echtg. Vandevelde Valère, Surmont de Volsberghestraat, 4. Dupont Marie, z. b 70 jaar, ongehuwd, Poperingesteenweg, 16. Eggermont Mireille, 20 dagen, Groote Markt, 19. Soetaert André, 33 j., fabriekwerker, echtg. D'Hondt Ivonne, van Geluveid. Huwelijken Albert Verstraete, aardewerker, te Boezinge en Gisèle Malfait, dienstmeid, te leper. - Ladrler Jacques, mekanieker, en Pauwels Antoinette, dienstmeid, beiden te leper Forret Emile, bediende der belastingen en Antoi nette De Plancke, z. b., beiden te leper. Buyse Jules, landbouwer, te Poelkapelle, en Vinken Bertha, t b te leper Huwelijksbeloften Robert Vandenbriele, pelsensnijder, en SimonneGrimmonprez, pelsenbewerkster, beiden te leper. Marcel Vandemeulebroeke, rijkswachter, te leper, en Denise Hostens, z. b te Zwevegem. Roland Mailliard, -technisch teekenaar, en Gilberte Roose, borduurster, beiden te leper. Heer Valère Vandevelde Heer en Mevrouw Maurice Vandevelde-Debacker en kind Heer en Mevrouw Bené Vandevelde-Scheire en ktnd Heer en Mevrouw Georges Van Calster-Vandevelde en kind Heer en Mevrouw Gabriël Vandevelde-Samyn De familiën Deschinkel, Comerco. Vandevelde en Hosten, melden met diepe droefheid het afsterven van hun teergeliefde echtgenoote, moeder, schoonmoeder, groot moeder en bloedverwante, Mevrouw Marie-Elodie DESCHINKEL Echtgenoote van Heer Valère VANDÊVELDE geboren te Waarschoot, den 15 September 1882, en over leden te leper, den 11 October 1943. Be vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien, leper, Surmontstraat, 4. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 17 OCTOBER, om 7.30 uur, in St-Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Aloïs CALLENS-GELDHOF (5300) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 17 OCTOBER, om 8 uur, in St-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Gustave DEHEM echtgenoot van Vrouw Marie Lamérand. (5341) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 17 OCTOBER, om 8.30 uur, in St-Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Laurent VERHAEGHE Oudstrijder - Vuurkruiser 1914-1918 echtgenoot van Vrouw Eveline David. (5301) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 17 OCTOBER, om 8.30 uur, in de kerk der E. P. Carmelieten, tot zielelafenis van Heer August LOUF. (5306) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 17 OCTOBER, om 9 uur, in St-Niklaaskerk. tot zielelafenis van Heer en Vrouw August VIENNE-LAGATIE. (5302) Ai.i.ioitlii<:11 K;I:\ Groote voorraad in potten aan genadigen prijs Hij Hector CAHIER, te Yper BRUGGESTEENWEG, 58 Bijzondere prijzen voor voortverkoopers. Op aanvraag gelast men zich de bloemen op de graven te plaatsen _op het Stadskerkhof van Yper. (5338) PLECHTIGHEID DER H MOEDER THERESIA 3e ZONDAG DER MAAND 17 October Gedurige Aanbidding. Te 5 uur Sluiting van 't Octaaf der H. Moeder The- resia. Lof Sermoen Pauselijke Zegen. Maria- processie met vollen aflaat. Laatste zegen. Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden - Dinsdag 12 October, door Me Degraeve Aline, Dicke- buschsteenweg. een schaapvel. Woensdag 13. door Mw Derous Emile. Frenchlaan. een levende haan. Donderdag 14. door M. Waterblee Patrick. Dixmuidestraat; een lederen boekentasch. Verleren - Vrijdag 8 October, door Me Hoflack Elza, Groote Markt, hare eenzelvigheidskaart. Door Me Van Wassenhove. Maloulaan. een groen lederen dameshandschoen. Zaterdag 9. door M. Dehem Georges. Dixmudestraat, 5 kaarten van niet-eetbare producten. Door Jvr. Devisscher. Bruggesteenweg. een som van 45 fr. Door Me Deback Lucienne. van Le Bizet. een blauw lede ren brie ven tasch inhoudende eenzelvigheidskaart. rijwielbriefje en foto's. Door M. Vanhoet Fernand. Lombaardstraat, een zwarte velopomp. Dinsdag 12. door Me CofFyn Agnes. Haiglaan. hare eenzelvigheidskaart. Door Me Verschoot Cecilia. Neerstraat, een bruin-geel lederen tabak- zak. Woensdag 13. door M. Van Engeland André. van Vlamertinge. een bruine brieventasch inhoudende de som van 10.000 fr.. uittreksel uit het handelsregister, toeristenkaart en andere papieren. Groote belooning voor den vinder. Door M. Devriendt Abel. Lange Thouroutstraat, een bril. Terug te brengen tegen belooning. Donderdag 14. door M. Vandeputte Marie-Louise, Kaa*-Oost, hare eenzelvigheidskaart. Door Me Declercq Jeanne. Kalfvaart, een kaart van zwangerschap. Een armband met letters A. V. Terug te brengen Bruggesteenweg. nr 111. KONINKRIJK BELGIË met 5, met 10 of met 20 jaar looptijd. UITGIFTEPRIJS 1.000 Fr. per certificaat van 1.000 Fr. TERUGBETALING 1.010 Fr. na 5 jaar 1.050 Fr. na 10 jaar 1.150 Fr na 15 jaar De INSCHRIJVINGEN mogen NAAMLOOS geschieden Men schrijft KOSTELOOS in bij den Heer Léon GRILLET, wisselagent correspondent bij de Beurs van Brussel, 19, Meenenstraat IEPER - Telefoon 144. GEVRAAGD bekwame meid, keuken kennende. Zitfh wenden met referenties Steenacker, I, te Wervik. (4895) Jongeling 17 jaar, midd. stud. VRAAGT PLAATS voor bureel werk. Adres ten bureele. (5142) GEVRAAGD Zeer nette jonge meid, kunnende een weinig koken, wasschen, een weinig Fransch spreken, voor gezin zonder kinderen. Schrijven met goede getuig schriften. bureel van 't blad. onder letters A. D. 25. (3267) Meisje 20 jaar, vraagt plaats ais werkvrouw, rond Yper of Poperinge. Simonne Slosse, Woestensteenweg. 23, Oostvieteren. (5287) Naaister vraagt werk, alle vermakingen van lijn waad, alsook herstellingen van kleeren. Adres t. bur. (5307) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 17 OCTOBER, om 8.30 uur, in St-Maartens- kathedraal, tot zielelafenis van Heer en Vrouw August VANACKER-JANSSENS gedood tijdens het bombardement te Kortrijk op 4 September 1943. (5296) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 17 OCTOBER, om 9.30 uur, in de kerk der E. P. Carmelieten. tot zielelafenis van Heer Leon VANDEVOORDE Vanwege de St-Jozef.s Broederschap Wenninckstraat. 5 333> Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 17 OCTOBER, om 11.30 uur, in St-Maartens- kathedraal, tot zielelafenis van Heer Arthur CLAEYS. (5303) echtgenoot van Vrouw Albertine Baeyen. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gecelebreerd worden op ZONDAG 24 OCTOBER, om 7.30 uur, in St-Jacobskerk. tot zielelafenis van Heer en Vrouw Alois LOUWAGIE-DEBACKER (5334) Vrienden en kennissen wordei^ uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 24 OCTOBER, om 9 uur, in St-Niklaaskerk. tot zielelafenis van Heer Henri WILLEKENS gewezen kantonnier en dochter Leonie echtgenoote van Heer Telesphore Pottillius. (5335) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 24 OCTOBER, om 10 uur, in de kerk der E. V. Capucienen. tot zielelafenis van Heer Michel VANDEVIVERE. (5336) Werkvrouw vraagt plaats, alle dagen vrij. Maria Billiau, Hoekje, 39, Vlamertinge. (5316) Meisje 15 jaar vraagt plaats als meid. Clara Vanderhaeghen, Rue Fossé aux Chats, te Komen-ten Brielen. (5319) GEVRAAGD Werkvrouw, Fransch sprekende, voor alle dagen. Mme Tryssesoone,"Statiestraat, 8, Yper. (5323) GEVRAAGD Smidsknecht, desnoods kost en in woon. Adres ten bureele. (5324) Werkvrouw 20 jaar vraagt plaats voor enkele dagen per week. Adres ten bureele. (5328) GEVRAAGD voor BURGERSHUIS Deftige mejd, fransch sprekende. Adres ten bureele. (5342) DRINGEND GEVRAAGD Deftige keukenmeid, minstens 20 jaar, flink leon, goede kost. Adr. t. bur. (3543) Wilt Gij uwen tabak naar uwe keus gesneden hebben, wendt U in volle vertrouwen tot- het Huis L. Verkindt Pouiilie Tabakfabhikant - Kerver Ieperstraat, 1? - Elverilinge Spoedige bediening. (5282) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen dte zal gelezen worden op ZONDAG 24 OCTOBER, om 11.30 uur, in St-Maartens- kathedraal, tot zielelafenis van Mevrouw Henri PETIT geboren Valerie Fagel. (5337) ZONDAGRUST De Apotheek van Mr HOUTEKIER, Meenenstraat, is alleen open op Zondag 17 October Uit tei* hand te "koop STAD IEPER in centrum. 1 Meenensteenweg, 250 vkm. groot en een Pilkemstraat, 150 vkm. bijzonder geschikt voor groothandel, zooals: garage, bier- handel, carrosserie, magazijn enz.. Uiterst wel gelegen. Nadere inlichtingen bij G. BOURDEAU, 76. RijselstraaF, te IEPER. 'Spreekuren In den voormiddag). Tel. 163. Ter gelegenheid van Allerheiligen vindt U de mooiste keus van bij O. AMEEL - MAHIEU Veurnesteeoweg, 113, BRIELEN. (5325) ROOKERS OPGEPAST De firma JOSEF GRYSON en Zonen, Dixmude- steenweg, 48, Yper, verzoekt hare geachte klanten zich bij haar aan te bieden met hunne rookerskaart. Inschrijvingen van andere rookers worden eveneens aan vaard. Ook kunnen de planters hun tabak laten snijden en drogen. Voor VLAMERTINGE en omliggende Wilt U uw TABAK NAAR KEUS GESNEDEN HEBBEN, wendt U in vertrouwen tot het huis Dorpplaats, 76 - Vlamertinge (5283) Nieuwe Reglementeering van Tabak Huis Louis VERK1NDT- POUILL1E Tabakfabrikant, Yperstraat. 17, ELVERUINGE. Groothandel in tabakwaren (Vergunning nr 569) voor Elverdinge, Woesten, Boesinghe, Brielen en omliggen de gemeenten Het Huis Louis Verkindt maakt hierbij bekend aan de kleinhandelaars en winkels, die in het bezit zijn van eene vergunning, dat het in staat is hen alle tabakproducten te leveren en zelfs thuis te bestellen. Dank bij voorbaat. (5339) Wilt Gij uw eigen TABAK naar keus ge sneden en gedroogd hebben, wendt U tot de Firma Cyr. TALPE Dikkebuschsteenweg, 303 - 305 YPER '5284) TE HUUR GEVRAAGD Winkelhuls in Statiestraat, Tempelstraat, de Stuersstraat. Schrgven onder letters W.S. bureel van 't blad. (5245) TE HUUR GEVRAAGD Handelshuis in center van stad, met of zonder overname, of Burgershuis, 400 fr. per maand. Schrijven bureel van 't blad onder letters L.S. (5313) TE HUUR Gemeubelde kamer. Adr. t. bur. (5331) wordt gezocht door jongen heer, in deftige burgersfamilie, zorgt zelf voor extra eten. Kamer om 2 a 3 dagen per week bureelwerk te doen gewenseht, maar niet noodzaketijk Adres ten bureele. (5332) TE KOOP Damesvelo met binnen- en buitenbanden Michelin gansch nieuw. Zich wenden, Zonnebekesteen- weg, Café Cité Yper. (3260. TE KOOP Mansvelo, met 2 goede binnen- en buiten banden Zich wenden Paterstraat, 34, Yper. (3261) TE KOOP kindervoituur en charette. Adres ten bureele. (5288) TE KOOP Kleine kleerkas, buffet, keukentafel, bed met ressort, matras en kussens, 2 stootkarren van 300 ea 700 kg., slijpsteen, kruiwagen, een paar wielen voor paardenvoituur, en een paardenkamion van 5000 kgr. in zeer goeden staat. C. DERUDDERE, Rijsselsteenweg, 11, Yper. (5265) TE KOOP kinderbed. Zich wenden Hoornwerk. 44, Yper.(5294) TE KOOP Schrijfmachien «Underwood» in goeden staat. Zich wenden Rijsselstraat, 142, Yper. (5295) TE KOOP schoone eetplaats in acajou, nieuwen staat. Adres ten bureele. (5305) TE KOOP Invaliden-wagentje In zeer goeden staat bij Henri Bauwen, Rijsselstraat, 154, Yper. (5310) TE KOOP goede occasie cuisinière en een paar nieuwe manswerkschoenen, n' 41. Zich wenden Dik kebuschsteenweg, 40 (Handelskwartier). (5312) TE KOOP Kindervoituur met dikke banden. Adres ten bureele. (5314) TE KOOP groote Pop met voituur. Adres ten bu reele. (5315) TE KOOP Radio Barco Adres ten bur. (5317) TE KOOP Jachtstoof, zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. (5320) TE KOOP Eternit- en gegalvanizeerde pla ten, houten en ijzeren stakitstaken, 300 pannen, 300 beton steenen, alsook verscheidene stukken voor bouw van han- gaar of koterij. Zich wenden Veurnesteenweg, 145, Yper (Villa).(5322) TE KOOP gevraagd Pleters Oven voor pastei bakker, met 2 bakovens. Adres ten bureele. (5290) TE KOOP Voetbalschoenen en een paar moliè- ren nr 36, Plumerlaan, 119, Yper. (5327) TE KOOP 2 vijlstaken met of zonder pin, 2 kin dervelos, in zeer goeden staat, 2 paar schoone lederen botten. nr 42 en 43, en klndercharette. Rijsselsteenweg, 19.'Koninghoek) Yper. (5329) TE KOOP Poppenvoltuur in zeer goeden staat. Adres ten bureele. (5330) TE KOOP Wollen matras. Adres ten bur. (5340) BEKENDMAKING M. BOUDRY, Zonnebekesteenweg, 167, maakt bekend dat hij een rljbok beeft voor dees jaar. (5215)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3