NOTARIEELE VERKOOPINGEN Een schoon en welgelegen Burgershuis Een gerievig WOONHUIS Een WOONHUIS Een schoon WERKHUIS U O O r\ I I L I H H O F T K 1> E EEN MAGAZIJN dienende voor alle gebruik en een Perceel BOUWGROND al gelegen te KOMEN. HET YPERSCHE 15 - 10 - 1943 Studiën van de Notarissen Westerlinek, te Hooglede, en Duvignemul, te Terveuren. o OM UIT ONVERDEELDHEID TE TREDEN MAANDAQ 18 OCTOBER 1943 om 3 ure stipt namiddag, ter herberg Den Engel hij Mevrouw Weduwe Oscar Lagrou-Dewaele, te Gits, plaats. OVERSLAG van Gemeente GITS I. zeer geschikt als handelsbuis, met afhangens en hof, groot 2 «ren 49 ca., bevattende na melijk Op het gelijkvloers 6 plaatsen en gang op het le verdiep 6 schoone slaapkamers, verders ruime zoldering, kelder, stallingen, W. C. en hof 2 soorten water en elec- triciteit, staande en gelegen Statiestraat, in de kom der Gemeente. Ingesteld 285.600 fr. Zijnde den eigendom laatst bewoond en gebruikt door Mejufier Laurence Vancoillle, waarvan de westkant thans bewoond is door Mejuffer Elodie Allaert, bijzondere te Gits, mits 700 fr. 's jaars, zonder geschreven pachtvoorwaarden. Voor het deel van den eigendom dat laatst bewoond was door Mejuffer Vancoilie voornoemd, is de aankomst met de betaling. 2. met verdiep, afhangens en koer, thans dienstig als winkel, groot 1 «re 50 ca., staande en gelegen nevens voorgaande. Ingesteld 80.000 fr. Bewoond en gebruikt door M. Jozef Vermeersch, winke lier, mits 100 ir. te maande, zonder geschreven pachtvoor waarden. 3. met afhangens en koer, groot 95 ca., staande en gelegen nevens voorgaande. Ingesteld 60 000 fr. Bewoond en gebruikt door M. Maurice Coussée, werk man, mits 1.095 fr. 's jaars, betaalbaar 6 maandelijks, zon der geschreven pachtvoorwaarden. met tuin en broeikas, groot 6 a. 3 ca., staande en gelegen nevens den eigendom beschreven onder Nr 1 hiervoren. Ingesteld 52.000 fr. Voor alle nadere inlichtingen zich wenden ter studie van den notaris Westerlinck te Hooglede. Kantoren van de Notarissen Plétei-e, te Reninge en Van Eecke, te Poperinge. Op Dinsdag 19 Octobber 194 3 te 2 uur namiddag, te Oostvleteren, ter herberg A la Station du Tram bij M. Amatus Stekelorum. Openbare "Verknoping van een schoon, ruim en welgelegen met SERRE en verdere afhankelijkheden en 6 a, 49 ca- bebouwden grond en hoving te OOSTVLETEREN, Dorpplaats ter Noordzijde der Kasteelstraat, er geteekend Nr 57. Be woond door M. Marcel Esther, mits 125 fr. per maand, zonder schriftelijke uur. Zichtbaar den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag van iedere week, telkens van 2 tot 6 uur namiddag. Met de gebeurlijke rechten tot vergoeding wegens oorlogs schade. Studie van Meester Kaudta, Notaris te Komen. Op Maandag 18 October 1943 om 1 1/2 uur zeer stipt, in de zaal der herberg «St-Chrysole», te KOMEN, Wervik- straat, Openbare Verkooping van Sehoone MEUBELEN en MOBILAIRE VOORWERPEN waaronder Schoone eetplaats in renaissancestijl, een volle dige slaapkamer, een rookkamer, een radio pic-up met inleg- meubel, een radio S.B.R. met luidspreker Philips, beidein goeden staat en op algemeenen stroom, twee phonographen met naalden en platen, drie goede beddens in acajou en eik met ressort en matrassen in zuiver wol, verscheidene ijzeren beddens, drie kieerkassen, lavabos, lavabo garnituren en nachttafels Eén dresse in eik. kasjes voor gasvuur, buffet, verscheidene kassen, tafels en keukenstoelen, een brandkof- fer merk «Rocher» middelmatige grootte een Leuvensche stoof gechromeerd, een Vlaamscbe stoof en een gasradiateur, een doortoopend vuur Ciney groen gelakt in nieuwen staat, een draagbare schrijfmacbien Amerikaansch merk met uni verseel klavier, een stofzuiger merk Royal ju twee naai- maehienen merk Singer een sehouwgarnituur in massief koper met slag. andere horlogiën. een mannen-, vrouw- en kin- derrij wiel in goeden staat en goede banden, verscheidene spie gels en pronkstukjes, een pousseite, een engelscl wagentje en kinderstoel, schilderijen en prenten waaronder een caravelle, tapijten en karpetten, casserollen in aluminium, keukenge rief, twee paar botten fn caoutchouc, verschillende paren dames- en jongensschoenen, bassins, ketels, kruidpotten, dekens en beddelakens, stroomatten, quinquets, valiezen, pële-méles, pardessus, werkkostuum, weegschalen, enz.enz. Gewone voorwaarden. Komptante betaling. Tentoonstelling Zondag 17 October 1943, van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur Maandag 18 October 1943, van 9 tot 12 uur. Gezien de belangrijkheid der verkooping zal deze stipt om I 1/2 u. beginnen. Studiën van Meesters R. vuil «lei» Boognerde, Notaris te Beselare en IV. Van Eecke, Notaris te Poperinge. O- Openbare Verkooping van een goede en welgelegen en Z.VAII.AVn le GELUVELD, Plants De Notaris R. van den Boogaerde voornoemd, zal, met tusschenkomst van den Notaris W. Van Eecke, openbaar verkoopen volgend onroerend goed Gemeente GELUVELD (Plaats) langs den steenweg leper-Meenen Een goede en zeer welgelegen Hofstede en /atii- lnnd, samen groot 3 Ha. 12 aren 74 ca., verdeeld in 3 koopen met recht van samenvoeging Verpacht aan medeverkooper Gerard D'Haene, voor 9 jaar. ingegaan op 1 October 1942. 1/2 o Instelprcmie Instel Woensdag 20 October 194 3 Overslag Woensdag 27 October 194 3 om 2,30 uur nanoen, te IEPER, in 't Hotel du Miroir, Groote Markt Koning Albert. Alle verdere inlichtingen ter studie van voornoemde No tarissen. .Studiën der Notarissen W. Devos en «I. Rnmiiult, te Wervik. o Openbare Verkooping van het welbekend CAFE Jean-Pierre De Notaris Willem Devos. verblijvende te Wervik, daar toe aangesteld, zal. met tusschenkomst van zijn ambtgenoot Meester JacquesRamault, ter zelfder verblijfplaats, openbaar te koop bieden, op de plaats en data hieronder vermeld de goederen waarvan de beschrijving volgt STAD KOMEN Lot één. Een HUIS ten dienste van CAFÉ genaamd «Jean-Pierre;- en bevattende het café met woonhuis, timmer manswerkplaats, bergplaats voor hout, koer en hot, al gelegen te Komen, Wervikstraat, voor een grootte volgens meting van 5 aren 80 ca., gekadastreerd onder de nummers 862k/4, i/4 en h/4 der sectie C, palende ten Noorden aan de Wervikstraat met 5m 30 straatzijde, ten Oosten aan M. Bouxon-Descamps. ten Zuiden aan M Hector Verbeke-Bon- vie en ten Westen aan M. Alfons Delporte- Polet Ingesteld 175.000 fr- Lot twee Een BOUWGROND met houtmagazijn ge legen te Komen. Wervikstraat. inhoudende volgens meting 95 m2, gekadastreerd sectie C, nummer 408/0, palende Noord aan M. E. Decottignies-Depaepe, Oost aan M R. Loridan, Zuid de Wervikstraat met een breedte van 4m.90 en West M. R Roegiert. Ingesteld 23.000 fr- Lot drie. Een BOUWGROND gelegen te Komen, Albertplaats, eener grootte volgens meting van 141 m2, ge kadastreerd sectie C, nummer 42le/3. palende Noord de Vredestraat met een straatzijde van 21m.60, Oost de Albert plaats met 4m.50 straatzijde, Zuid aan M. Marie Pettlilion en West M. C. Pettillion-Marant. Ingesteld 31 000 fr. Gebruik Loten één en twee zijn gebruikt door den mede verkooper M. Jean Deruyck. Lot drie door M. Alleweireld te Komen, zonder geschreven pacht mits den jaarlijkschen pachtprijs van 30 fr. Vrij gebruik der loten één en twee met 1 Februari 1944, en van lot drie vanaf den toeslag. Recht van samenvoeging Gewone voorwaarden. Bezoek Den Dinsdag en Donderdag van 2 tot 5 ure nam. Definitieve Toeslag Donderdag 28 October 1943 om 2 uur namiddag, in de verhoorzaal van het Vredegerecht, St Maartensplaats, te. WERVIK. Plan en lastenkohier zijn neergelegd ter studie van Mees ter Willem Devos, Notaris te Wervik. De liefhebbers worden verzocht zich te voorzien van hun trouwboekje of van een uittreksel hunner geboorteakte. Studie van Deurwaarder I>. V. Itoegiei-a Diksmuidestraat, 41, leper. o Merkwaardige Openbare Verkooping van Schoone MEUBELEN o Op Dinsdag 26 October 1943 om 2 uur stipt namiddag, in de zaal «Laplere» te IEPER, D'Hondtstraat, zal deur waarder ROEGIERS voornoemd overgaan tot den openbaren en vrijwilligen verkoop van volgende meubelen, te welen -. 1) Een slaapkamer in notelaar bestaande uit kleerkast met spiegel lavabo, bed en nachttafel. 2) Drie moderne slaapkamers In eik bestaande ieder uit bed, kleerkast met spiegel, lavabo en nachttafel. 3 Een moderne eetkamer in eik bestaande uit buffet, dressoir, tafel, zes stoelen en spiegel. 4) Allerhande meubelen zooals boekenkast, ctubzetel in leder, buffet, tafel, stoelen, spiegels met lijsten in eik, naai- machlen, groot tapijt, kleerkasten met spiegels, lavabos, bedden, nachttafels kapstokken schilderijen en kaders en andere meubelen te lang om te melden. Tentoonstelling den dag der verkooping van 9 tot 12 uur. Gezien de belangrijkheid der verkooping zal deze stipt be ginnen te 2 uur. Gewone voorwaarden Komptante betaling. Etude du Notaire ■'Ier i-«> De SMmpel, a Watnéton. SAMED1 23 OCTOBRE 1943 i 14 heures iH. O.) PLOEGSTEERT (BIZET), rue des Jeunes Mariés, 2. mortuaire de Monsieur Honor# Monchy. V'entc P u b I 11| it e mi E U I t 1. U H el objel is moltiliei-t* (livei-a Conditions ordinaires. Paiement comptant, immédiatement après la vente au Café Central rue d Armentières a-Ploegsteert-oizet. Kantoor van den Notaris E. Eemtthieu, te leper. OM UIT ONVERDEELDHEID TE TREDEN o De Notaris Emiel LEMAH1EU te leper, daartoe aange steld. zal overgaan ter plaats en datum hieronder vermeld, tot de Openbare VcrliJtopiit^; van EE!\ PRACHT1GEN H a ii (1 e 1 s e i g; e ii d o m gebouwd In 1938, groot 8 aren 10 centiaren te LANGEMARK. Korte leperstraat, Nr 12A Bestaande uit M ODE It A' KOEFIEHUIR genaamd Café Métropole en er aanpalende ruime GARAGE hebbende samen eene straatzijde van ongeveer 21,50 meters. Bezoekdagen Dinsdag en Donderdag van 2 tot 5 ure namiddag. Vrij van gebruik 3 maanden na den overslag EENIGE ZITDAG MAANDAG 8 NOVEMBER 1943 om 3 ure namiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, Gerechtshof, Groote Markt, te leper. Plan en lastenkohier zijn neergelegd ter studie van deit notaiis Lemahieu voornoemd. Studiën van de Notarissen TlieAveli», ie Meesen en Decock, te Nieuwkerke. o OPEIVBARE VERKOOIHAG VAN EEN SCHOON WOONHUI»* met afhankelijkheden en grooten hof goed geschikt voor bouwgrond gelegen te WYTSCHATE, langt de Kemmelttraat, gekadastreerd Sectie A, N' 64 n en 224/L, groot 10 aren. Vrij van gebruik Om te bezichtigen sleutel te bekomen bij Hilaite Lefever. Schoolstraat, 13, Wytschate. Eigendom der familie Thorez-.Bilon EENIGE ZITDAG VRIJDAG 12 NOVEMBER 1943 om 2 1/2 uur namiddag, in de Verhoorzaal van het Vredegerecht te Meesen. Groote- Matkt, onder 't Voorzitterschap van den Heer Vrederechter. Gemeente BIKSCHOTE Bediening van definitieve Gemeentesecretaris Het gemeentebestuur, op verzoek van den Heer Gouver neur der Provincie, maakt bekend dat de bediening van definitieve Gemeentesecretaris te Bikschote, te begeven is. Voorwaarden 1) Belg zijn. 2) Ouderdom van 21 tot 30 jaar tot 35 jaar voor de be voorrechten vallende onder toepassing der wetfen van 3-8- I9!9, 27-7-1924 en de besluitwet van 10-1 1-1942) 3) Drager zijn van het diploma van bestuursrecht afgele verd door de school voor Bestuursrecht, ofwel in het bezit zijn van een diploma dat ontslaging van deze proef verleent. 4) Drager zijn van het diploma van middelbaar onderwijs- van den lageren graad. 5 Van goed gedrag en zeden zijn. 6 Niet ingeschreven zijn in het jodenregister 7) De gemeente bewonen twee maanden na de benoeming. 8 Vrij zijn van ziekten ol gebrekkelijkheden die het nor maal uitoefenen van het ambt zouden verhinderen. 9) Er mag geen handel gedreven worden, ook niet door tusschenpersonen. 10 Wettelijke aanvangswedde, vermeerderd met de toepas sing van het besluit van 19-1-1942. De aanvragen moeten, aanbevolen en onder gesloten om slag. vergezeld van een geboorteuittreksel en de gevraagde bewijsstukken, allen op zegel, gestuurd worden aan den heer Burgemeester, vóór 23 Oktober 1943 Op bevel r,e Secretaris a. i., De Rurgemeester, fget.) Eeckhout A. (get.) Haghedooren A. PARKET VAN HEN PROCUREUR DES KONINGS TE IEPER D E I C li T Do Procureur des Konings bij de Rechtbank van eersten Aan.eg te leper heeft de eer ter kennis van het publiek te brengen dat de genaamde DELVA Andrc-Paul- Auouste, zonder beroep, geboren te Komen, op 8 Mei 1925. zich zeggende van fransche nationaliteit, zoon van Panl-Emlel in van Gardljn Irma, wonende te Komen, vóór hem den 39 September 1943 eene verklartnu van keus tot de Belgische nationaliteit gedaan heeft. Do Procureur dés Konings doet, overeenkomstig artikel 10 van het Koninklijk Besluit van 14 December 1932 een kla-frder °Ver geschiktheid van voorgenoemden ver- perso"(?n dle opmerkingen. Inlichtingen of tegen- ^2Lngen, ü1 1 j brengen zouden hebben wegens de ge- v, g.V mogen ze doen gelden door tus- scnenkomst van den heer Politiecommissaris te Komen, tot 30 October 1943. leper, den 1 October 1943. De Procureur des Konings <W. g.) H. CHRISTIAEN c HST YPERSCHE Uitgever C. DUMORT1ER. 34. Boterstraat. Tper (Nr P 37)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4