DUITSCHE LEGERBERICHTEN Prijs 0,50 fr. Vrjjdag 22 October 1943 NIEUWS NOTARIEEL AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER BEVOORRADINGSDIENST RANTSjOENEERINGSTABEL der EETWAREN WINTERHULP IEPER Toegelaten Taxis I>e \ioiivve Rijken -VOETBAL- S. YPER A - S. K. VLAMERTINGE STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS 24' Jaar, Nr 27 HET YPERSCHE Uitgever DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 560 Abonnementsprijs 194326 frank. STAD IEPER Rantsoeneeringszegels De inwoners die deze week hun zegels voor de periode van 24 October tot 22 November niet afgehaald hebben kunnen die bekomen op Vrijdag 29 Octobervan 9 tot 12 uur en van 14 tot 15 uur. Boterverdeeling Aan het HUIS MOUTON-BULCKE, Rijselstraat, 25, werd door de N.L.V.C. een vergunning verleend voor den ver koop van BOTER. De personen, die zich bij dezen klein handelaar wenschen in te schrijven worden verzocht hun roode rantsoenkaarten bij het Huis Mouton-Bulcke in te dienen, vóór 5 November 1943. Veertiendaagsche eierbedeeling aan de gewone rechthebbenden Dé personen die regelmatig deelnemen aan de eierbedee ling (dus de gewone rechthebbenden) worden dringend ver zocht zich van heden af, alle veertien dagen met hunne melkkaart aan te bieden bij den gewonen kleinhandelaar ten einde vier eiers in ontvangst te nemen. De gewone rechthebbenden zijn Kinderen van 1 tot 4 j-, zwangere vrouwen, vrouwen met kinderen van minder dan 4 maanden teringlijders met getuigschrift van dispensarium. De kleinhandelaars zijn Julien Suffis, Korte Meerschstraat Vanden Broucke Jozef, De Haernestraat Bericht aan de Melkproducenten De melkproducenten worden hierdoor verwittigd, dat ze hun melkzegels moeten inbrengen op Maandag 25 October van 9 tot 12 uur (bureel van den landbouw) Tot het bekomen van het attest dienen de rantsoenee- ringskaarten van al de rechthebbenden voorgelegd te worden. van 24 October tot en met 22 Yovemher 1943 Geldig zegel PRODUKTEN [Dagelij kschi Totaal voor I rantsoen I 30 dagen Hoeveelh. per zegel Aantal zegels Maaltijden voor Ondervoede Kinderen De kaartjes moeten afgehaald worden op volgende data: Blauwe kaartjes Maandag, 25 October, tusschen 9 en 12 uur. Gele kaartjes Woensdag, 27 October, tusschen 14 en 17 uur. Kolen Een voorschot 'an 100 kgr. op het rantsoen van Octo ber-November-December zal bedeeld worden op volgende dagen Maandag, 25 October van 14 tot 17 uur groene kaarten. Dinsdag, 26 October van 9 tot 10 uur groene kaarten, van 10 tot 11 uur purpere kaarten IX). van 11 tot 12 uur roode kaarten XX i van 14 tot 17 uur roode kaarten (XX). Van Maandag morgen 25 October tot Zondag avond 31 October 1943 inbegrepen SEDEYN Michel. Statiestraat. TIMPERMAN Groote Markt Jan KOOYMAN. Dixmudestraat. Stadsschouwburg Yper Kondug 31 October, om 3 en 7 uur Het gekende DICKSON-gezelschap met dè Radio- en Revue Humoriste Hélènb MARECHAL in Een fontein van Humor, Muziek en Zang met het volledig Dickson-gezelschap Het Jass-Orkest onder leiding van Dora ZILHOF met de laatste nieuwe metodiën. Dus het ordewoord weze ieder op Zondag 31 October naar DE NIEUWE RIJKEN. Drie uur lachen Genummerde kaarten vanaf heden in Café Boerenhof verkrijgbaar. Zondag 24 October 1943 op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat om 13,00 uur C. S. Yper - Jeugdpl. - W. S. leper om 15 uur Ingangsprijs Ploeg A 5 fr. andere match 3 fr. Tribune1 fr. opleg. A. Keukenbrood naar keuze B Meei C. Deegwaren D Biscotten en beschuit E. Dieetlevensmiddeien 7,4 F. Peperkoek *16. Banketggbak H ZetmeelhoAidende produkten, haverderivaten, peulvruchten, rijst en deriwften, maïs, tapioca. aardappelmeel, enz 2 Gebrande gerst 3 Margarine 4 Boter 5 Cichorei of cichoreisurrogaat 6 Geraffineerde suiker, kristalsuiker, korrelsuiker, kandijsuiker, vergeoise bruine suiker, ruwe suiker, en naprodukt 7 Onbenuttigd. 8 Onbenuttigd. 9 Magere smeerkaas 10 Versch en bevroren vleesch. alsook vleeschconserven 12 A. Konfituur en gelei, fruit of bietensiroop, vruchtenmoes, comp. naar keuze B. Kunsthonig, invertsuiker en vloeibare suiker, suiker- en kandijsiroop, broodsmeersel C) Gekonfijte vruchten D) Suikergoed E) Gevanilleerde suiker 20 Aardappelen De aardappeldeelzegels geven recht óp 1 kilogram aardappelen. De drie volle zegels zijn zonder waarde. Verwoede Sowjetaanvallen bij Snwlensk, Krementschug en. Melitopol lijden schipbreuk. Ook hun herhaalde doorbraakpogingen ten Noorden der zee van Azovaan den Midden-Dnjeperbij Kiev, Tschernigov en Weliki- Luki worden verijdeld.Eigen tegenaanvallen boeken terreinwinst en brengen den vijand zware bloedige verliezen toe. Onze troepen ontruimen het bruggenhoofd van Zaporosje. In Zuid-Italië onderneemt de vijand hevige doch vruchtelooze aanvallen in den sector van de Volturno en bij Benevento. Duitsche duikbooten kelder den 11 vijandelijke schepen en 2 torpedojagers. Verscheidene localiteiten in Duitschland. waaronder Schwein- furi en Hannover, gebombardeerd. Duitsche vliegtuigen vallen herhaaldelijk het gebied van Londen aan. 250 gr 7 k. 500 250 gr. 30 185 gr. 5 k. 550 185 gr 30 125 gr. 3 k. 750 125 gr 30 125 gr. 3 k. 750 125 gr 30 125 gr. 3 'k. 750 125 gr 30 200 gr» 6 k. 000 200 gr 30 250 gr. 7 k. 500 250 gr. 30 125 gr. 3 k. 750 125 gr. 30 3,33 gr 100 gr 33,3 gr 3 4,16 gr. 125 gr. 41.6 gr. 3 10,83 gr. 325 gr 108,3g. 3 3,33 gr. 100 gr. 33,3 gr. 3 33,3 gr. 1 k 000 333 gr 3 6,66 gr. 200 gr. 66,6 gr. 3 20 gr 600 gr. 20 gr. 30 20 gr. 600 gr. 100 gr. 6 20 gr. 600 gr. 100 gr 6 15 gr. 450 gr. 75 gr. 6 12 gr. 360 gr. 60 gr. 6 12 gr. 360 gr. 60 gr. 6 500 gi. 15 k 000 1 kgr. 15 Terrein Bruogesteenweg. om 15 uur W. S. leper - Reserven - C. S. Langemark Ingangsprijs 3 fr. DONDERDAG 14 OCTOBER 1943 Ten Noorden van de Zee van Azov en aan den Midden- Dnjeper heeft de vijand zijne hevige doorbraakpogingen voortgezet. Zij werden bij verbitterde gevechten ver ijdeld, terwijl eenige plaatselijke bressen werden afge sloten. Aan de monding van de Pripet en bij Gomel werd door eigen tegenaanvallen terreinwinst geboekt. Sterke vijandelijke aanvallen ten Westen van Smolensk misluk ten opnieuw met bijzonder groote verliezen voor de Sow- jets. De Duitsche luchtmacht kwam verscheidene malen met goed gevolg tusschen in de succesrijke afweerge- 'vechten. In de andere frontsectors heerschle slechts plaatselijke gevechtsactivitelt. Bij vruchtelooze luchtaanvallen tegen een Duitsch kon vooi in het Hooge Noorden, werden 32 vijandelijke vlieg tuigen neergehaald. In totaal verloren de Sowjets gedu rende de laatste 24 uren 102 vliegtuigen. Vijf eigen toe stellen worden vermist. In Zuid-Italië mislukten gister de vijandelijke aanval len in den sector van den Volturno en ten Noord-Westen van Benevento. Op enkele plaatsen zijn nog zware ge vechten aan den gang. Duitsche vliegtuigen beschadig den een groot vijandelijk oorlogsschip in de Golf van Napels. VRIJDAG 15 OCTOBER Ten Noorden van de Zee van Azov en aan den Midden- Dnjeper deed de vijand in verscheidene sectors hevige, doch succeslooze aanvallen. Het bruggenhoofd van Za porosje werd door onze troepen ontruimd. Aan den Dnje- per, de Pripet-monding en de Sósj leverden eigen aan- vals-operaties nieuwe successen op. Eenige vijandelijke landingshoofden 'aan den Westelijken oever van de ri vier werdén uit den weg geruimd, andere beperkt. Ten Westen van Kritsjew en van Smolensk leden sterke doorbraakpogingen der Sowjets schipbreuk. Bij zijn ver- geefsche aanvallen verloor de vijand tijdens de laatste drie dagen in 't geheel 354 tanks en 233 vliegtuigen. In Zuid-Italië ging de vijand gister tot den verwach ten aanval over tegen onze vooruitgeschoven stellingen aan de Volturno aan beide zijden van Capua. Zware en verbitterde gevechten zijn nog aan den gang. Sterke formaties Amerikaansche bommenwerpers vie len gister de stad Schweinfurt aan en veroorzaakten er groote schade. Naar tot dusver kon worden vastgesteld werden 121 der aanvallende vliegtuigen naar beneden gehaald. Duikbooten hebben tijdens zware gevechten met Britsch-Amerlkaansche konvooien 11 schepen, te zamen 74.000 brt., alsmede 2 torpedojagers gekelderd. Twee andere schepen en 1 torpedojager werden beschadigd. ZATERDAG 16 OCTOBER In het Oosten zette de vijand zijn aanvallen voort. Bijzonder verbitterde gevechten zijn nog ten Zuid-Oosten van Krementschug aan den gang. Ook ten weerszijden van Kiev. bij Tschernigov. Smolensk en Welikije-Luki ondernam de vijand nieuwe doorbraakpogingen, die ech ter door tegenaanvallen afgeslagen werden. Voor de Nederlandsche kust werd een Brltsche snel- boot in den grond geboord. In de vlakte van Campanlë, in Zuid-Italië. werden sterke vijandelijke aanvallen afgeslagen. Duitsche vlieg tuigen kwamen met succes in deze gevechten tusschen- beide. De bij Capua opdringende vijand werd ten Noord- Oosten der stad teruggeworpen. Van het front in de Zui delijke Apennijnen en in Noord-Apulië worden geen noemenswaardige gevechtsoperaties gemeld. FLORA Groote Markt Onsterfelijke Walsen Duitsch gesproken met Paul Hörbiger en Friedl Czepa Vrijdag, Zaterdag, om 7 i u. Zondag, om 2J, 5 cn 71 u. Maandag, om 7 1 uur MAJESTIC ïlijeelsiraat Alarm op Station III Duitsch gespreken met Gustav Fröhlich en Jutta Freybe Zaterdag, om 7 1 uur Zondag, om 2), 5 en 71 u. Maandag, om 7 i uur OUD IHPECt R GolcertpianW CIB KU STR AGEDIE Duitsch gesproken met Leni Marenbach en Rudolf Prack Zaterdag, om 7 1 uur Zondag, om 21, 5 en 71 u- Maandag, om 7 1 uur ZONDAG 17 OCTOBER De reeds gemelde ontruiming van het bruggenhoofd Zaporosje werd stelselmatig uitgevoerd. Alle wapens en oorlogsmaterieel werden over de Dnjeperbruggen ge bracht en alle voor den oorlog van belang zijnde instal laties werden onbruikbaar gemaakt, alsmede den stuw dam en alle bruggen ten gepaste tijde vernield. Langs beide zijden van Melitopol werden sterke Sowjetaanval len afgeslagen en vijandelijke strijdgroepen vernietigd. Ten Zuid-Oosten van Krementschud werden de door den vijand voortgezette doorbraakpogingen verijdeld. Plaat selijke bressen zijn afgesloten. Op de andere plaatsen in den. sector van den Midden-Dnjeper zijn vijandelijke aanvallen zonder gevolg gebleven. Ten Noord-Westen van Tschernikow en ten Westen van Smolensk duren de zware gevechten voort. Harde afweergevechten verhinderden elk succes van den vijand, die hierbij groote verliezen opliep. In Zuid-Italië viel de vijand onze van de Volturno teruggetrokken voorposten aan. In het gebied van Capua en Campobasso leidden deze aanvallen tot hevige ge vechten. Vijandelijke aanvallen werden afgeslagen en door gedrongen Britsch-Amerikaansche strijdkrachten werden teruggeworpen. In de overige frontsectors is de bedrij vigheid van artillerie en stoottroepen toegenomen. Eenige vijandelijke vliegtuigen bombardeerden verle den nacht enkele plaatsen In het Westelijk Rijksgebied, doch richtten slechts geringe schade aan. Duitsche vlieg tuigen vielen verspreide doelwitten in Groot-Brittannië aan. MAANDAG 18 OCTOBER Ten Noorden van de Zee van Azov werden sterke vijan delijke aanvallen afgeslagen. Ten Zuid-Oosten van Kre mentschud waren onze troepen gansch den dag in zware afweergevechten gewikkeld. Een gevaarvolle vijandelijke doorbraak aan de Pripet-monding werd verijdeld. De vij and verloor 3500 dooden. 2000 gevangenen en een groot aantal wapens. Ten Noord-Westen van Tschernikow en ten Westen van Smolensk zetten de Sowjets hun her haalde doorbraakpogingen voort en vielen ook onze stel lingen ten Zuiden van Weliki-Loeki aan. De vijan'd werd overal afgeslagen en plaatselijke invallen werden afge grendeld. In Zuid-Italië ontwikkelden zich slechts op eenige pun ten van den Westelijken en Centralen frontsector locale gevechten. Vijandelijke aanvallen in de bocht van de Volturno werden afgeslagen. Onze troepen mieken ver scheidene honderdtallen gevangenen. Tijdens den afgeloopen nacht werden een gering aan tal bommen geworpen op het Westelijk en Noordelijk Rijksgebied. Ons luchtwapen viel gister bij dag en bij nacht afzonderlijke doelen in Zuid-Engeland. vooral te Londen, met goed resultaat aan. Eeh vliegtuig is niet teruggekeerd. DINSDAG 19 OCTOBER Ten Noorden van de Zee van Azov verflauwden de vijandelijke aanvallen. Zij leden opnieuw schipbreuk met voor de Sowjets hooge verliezen. Aan den Midden-Dnje per. tusschen Dnepropetrowsk en Krementsjoeg. onder neemt de vijand groote doorbraakpogingen. Zware ge vechten met de in een sector binnengedrongen Sowjet- Russlsche strijdkrachten zijn aan den gang. Ten Noor den van Kiew werden sterke vijandelijke aanvallen ge stuit. Een tegenaanval brak den taaien tegenstand der Sowjets en sneed een vijandelijke gevechtsgroep van haar achterwaartsche verbindingen af. Ten Noord-Westen van Tschernigov, ten Zuiden van Gomel en ten Noord-Westen van Smolensk werden de aanvallende Sowjets overal teruggeslagen. Ten Zuiden van Weliki-Loeki werd het vroeger verloren gegaan terrein door een tegenaanval heroverd. Aan het Zuld-Itallaansche front ontwikkelde zich slechts in de Zuidelijke Apennijnen een levendige plaat selijke gevechtsactiviteit. Bij Campobasso werden vijan delijke strijdkrachten uit een taai verdedigde localiteit geworpen. Tegenaanvallen van den vijand bleven zonder succes. Britsche vliegtuigen drongen verleden nacht boven Noord- en West-Duitschland door. Zij wierpen bommen op eenige localiteiten. doch vooral te Hannover werd op nieuw aanzienlijke schade aangericht. 15 vijandelijke bommenwerpers werden vernield. Boven de bezette ge- bleden van het Westen werden nog 5 vliegtuigen neerge haald. Duitsche vliegtuigen hebben het gebied van Lon den aangevallen. t

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1