Kleine Aankondigingen 3 STERFCEVAL ZIEL1IIA«EI\ St Jozefs Kerk der Carmelieten, leper i IHVHV \r 11 i:u i;\ C II ItVH A M IIE II EN Heeren Tabakplanters Cyriel BERTIER-DEWAELE GEACHTE HH. TABAKPLANTERS 1) Een goede en welgelegen CAFÉ 2) Twee schoone HEERENHUIZEN. 3) TWEE WERKMANSHUIZEN, 4) Handelshuis met groote atelier, NIEUWS VOOR DE TABAKPLANTERS Extra Chrysanthemen Groote keus van Chrysanthemen UITGIFTE VAN 3 1/2 t. h. SCHATKISTCERTIFICATEN 1943 Jufvrouw Marie Vandermarllere Vrouw Weduwe Camiel Monlez-Vandermarliere De famillën Vandermarllere en Bubbe, melden met droefheid het afsterven van hun teergelief den broeder en kozijn Heer Arthur VANDERMARLIERE zoon van wijlen Heer Louis en Vrouw Panny BUBBE geboren te leper, den 3 Juni 1878, en er godvruchtig over leden, den 18 October 1943. De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien, leper. Tempelstraat, 12. Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gecelebreerd worden op ZONDAG 24 OCTOBER, om 7.30 uur, ln St-Jacobskerk, tot zielelafenls van Heer en Vrouw Alois LOITWAGIE-DEBACKER (5334) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 24 OCTOBER, om 8 uur, ln St-Nlklaaskerk, tot zielelafenls van Vrouw Marcel VANDEVENNE (5344) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 24 OCTOBER, om 8.30 uur, in de kerk van het O. L. V Hospitaal, tot zielelafenls van Heer Gaston POLLÉE zoon van Heer en Vrouw "Joseph Pollée-Vigne. (5345) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 24 OCTOBER, om 8.30 uur, in St-Pleterskerk, tot zielelafenls van Heer Leon VANDEVOORDE Wenninckstraat, 12. (5346) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 24 OCTOBER, om 8.30 uur, ln St-Maartenska- thedraal, tot zielelafenls van Juffrouw Eudoxie VERBRUGGHE (5347) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 24 OCTOBER, om 8.30 uur, ln St.-Jacoöskerk, tot zielelafenls van Vrouw Ernest COMPERNOLLE geboren Maria-Magdalena Vansteenkiste. (5369) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 24 OCTOBER, om 9 uur, in St-Niklaaskerk. tot zielelafenls van Heer Henri WILLEKENS gewezen kantonnler en dochter Leonie echtgenoote van Heer Telesphore Pottillius. (5335) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 24 OCTOBER, om 10 uur, in de kerk der E. P. Capuclenen, tot zielelafenls van Heer Michel VANDEVIVERE- (5336) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zm gelezen worden op ZONDAG 24 OCTOBER, om 11.30 uur, ln St-Maartens- kathedraal, tot zielelafenls van Mevrouw Henri PETIT geboren Valerie Fagel. (5337) Vrienden cn kennissen worden ultgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 31 OCTOBER, om 8.30 uur, in St-Pieterskerk, tot zielelafenls van Heer Eric BLANCKAERT Klaverstraat, 22. (5349) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 31 OCTOBER, om 9 uur, in St-Nlklaaskerk, tot zielelafenls van Heer en Vrouw Henri VANDERGHOTE-LOITWIJCK. (5350) BROEDERSCHAP VAN HET H. KIND JEZUS van PRAAG (4e Zondag Te 8.30 uur Communlemis met oefeningen voor de Kinderen en hunne Ouders. Te 3.30 uur Maandelljksche vergadering der kinderen. Komt allen, kinderen, met uwe ouders 't H. KIND JEZUS ROEPT U ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. MOYAERT, Tempelstraat, is alleen open op Zondag 24 October ALLERHEILIGEM groote en prachtige keus van ter Bloemisterij Paul BOUUEIN - DELTOMBE Telefoon 56. Capucleaenstraat, 10, Yper. (5321) Ter gelegenheid van Allerheiligen vindt U de mooiste keus van bij O. AMEEL - MAHIEU Veurnesteenweg, 113, BRIELEN (5325) ROOKERS OPGEPAST De firma JOSEF GRYSON en Zonen, Dixmude- steenweg, 48, Yper, verzoekt hare geachte klanten zich bij haar aan te bieden met hunne rookerskaart. Inschrijvingen van andere rookers worden eveneens aan vaard. Ook kunnen de planters hun tabak laten snijden en drogen. Voor VLAMERTINGE en omliggende Wilt U uw TABAK NAAR KEUS GESNEDEN HEBBEN, wendt U in vertrouwen tot het huis Dorpplaats, 76 - Vlamertinge (5283) Nieuwe Reglementeering van Tabak Huis Louis VËRkINDT- POU1LLIE Tabakfabrikant, Yperstraat, 17, ELVERÜINGE. Groothandel in tabakwaren (Vergunning nr 569) voor Elverdinge, Woesten, Boesinghe, Hrielen en omliggen de gemeenten. Het Huis Louis Verkindt maakt hierbij bekend aan de kleinhandelaars en winkels, die in het bezit zijn van eene vergunning, dat het in staat is hen alle tabakproducten te leveren en zelfs thuis te bestellen. Dank bij voorbaat. (5339) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de Z I E L M I S bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 31 OCTOBER, om 9,30 uur, ln de kerk der E. P. Carmelieten, tot zielelafenls van Mevrouw Auguste COUTEREELS Kalfvaart, 50. (öjöd Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 31 OCTOBER, om 10 uur, in de kerk der E. P. Capuclenen. tot zielelafenls van Vrouw Leon RUBBEN geboren Romanie Dubois. 5352 Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 31 OCTOBER, om 11.30 uur, ln St-Maartens- kathedraal, tot zielelafenls van Heer en Vrouw Albert BAEYEN-DEKEREL en overleden kinderen. (5353) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 1 NOVEMBER, Allerheiligenom 8 uur, in St-Niklaaskerk, tot zielelafenls van Heer Camiel NEVEJANS (5354) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 1 NOVEMBER Allerheiligenom 8.30 uur, ln St-Maartenskathedraal. tot zlelelafenis van Vrouw Camiel CLARYSSE geboren Pharaïlde Descamps en zuster Vrouw Marie CLARYSSE (5351 Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 1 NOVEMBER, (Allerheiligen), om 8.30 uur, ln St-Jacobskerk, tot zielelafenls van Heer Henri-Arthur VANHEECKE echtgenoot van Vrouw Philomena Alleman, gevallen als burgerlijk oorlogsslachtoffer den 24 Mei 1940 en voor Vrouw Irma CARLIER echtgenoote van Heer Charles Bonneel (5355) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 1 NOVEMBER (Allerheiligen)om 10 uur, ln St-Pieterskerk, tot zlelelafenis van Vrouw Emile GHVS geboren Urbanle Verplancke. (5356) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 1 NOVEMBER Allerheiligenom 11 uur, in de kerk der E. P. Carmelieten, tot zielelafenls van Juffrouw Maiïette VAN ISACKER dochter van Heer en Vrouw Emile Van Isacker-Sinaeve. (5377) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op MAANDAG 1 NOVEMBER (Allerheiligen), om 11.30 uur, ln St-Maartenskathedraal. tot zielelafenls van Heer André KEIGNAERT. (5378) Wilt Gij uw eigen TABAK naar keus ge sneden en gedroogd hebben, wendt U tot de Firma Cyr. TALPE Dikkebuschsteenweg, 303 - 305 YPER (5284) Woonstverandering Het Huis Leo Lesage - Pannekoucke Gezondheidsinrichtingen Waterleidingen Zinkwerken is overgebracht naar de St Elisabethstraat, Nr 7 (bij Postkantoor, Rijsselstraat) Telefoon 766 Voor de klienten wonende Meenensteenweg, worden nog steeds alle werkopdrachten in ontvangst genomen bij Mevr. Wed Achiel Lesage, Meenensteenweg, Nr77, waar ook nog alle herstellingen aanvaard worden. (5291) Uit lei' hand te koop STAD IEPER in centrum. 1 Meenensteenweg, 250 vkm. groot en een Pilkemstraat, 150 vkm. bijzonder geschikt voor groothandel, zooals garage, bier- handel, carrosserie, magazijn enz.. Uiterst wei gelegen. Nadere inlichtingen bij G. BOURDEAU, 76, Rijseistraat, te IEPER. (Spreekuren in den voormiddag). Tei. 163. Allo Allo Wielrijders Voor het herstellen van uw velos, velobanden, vulkani- seeren en overtrekken van banden, wendt u Paterstraat, 34, Yper. Spoedige bediening, eigen werk, eigenfabrikaat.(5028) Binënzwermen Om den grootsten prijs voor bieënzwermen te bekomen, wendt U bij DEVOS Daniel, Plaats, 16, Dikkebuseh. (Tele foon 42 Yper). Desnoods haalt men ze zelf af en levert men zelf de verpakking. (4830) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op DINSDAG 2 NOVEMBER Allerzielenom 8.30 uur, in St-Pieterskerk, tot zlelelafenis van Mevrouw Jules VANRAES geboren Louise Benoot. (5358) Wilt Gij uwsn tabak naar uwe keus gesneden hebben, wendt U in volle vertrouwen tot het Hui» L. Verkindt - Pouillie Tabakfabrikant - Kerver Ieperatraat, 17 - Elverdinge Spoedige bediening. (5282) MWMMMMMMMMM ALLERI1EKLIGEM Groote voorraad in potten, aan genadigen prijs Bij Hector CA8IER, te Yper BRUOaESTEENWEG, 58 Op aanvraag gelast men zich de bloemen op de graven te plaatsen op het Stadskerkhof van Yper. (5338) TE HUUR GEVRAAGD Winkelhuis in Statiestraat, Tempelstraat, de Stuersstraat. Schrijven onder letters W.S. bureel van 't blad. (5245) TE HUUR GEVRAAGD Handelshuls In center van stad, met of zonder overname, of Burgershuis, 400 fr. per maand. Schrijven bur. v. 't blad onder letters L.S.(53I3) Werkman alleen vraagt Slaapkamer, niet gemeubeld, moet kunnen verwarmen. Adres ten bureele (5361) TE KOOP goede occasie cuisinière en een paar nieuwe manswerkschoenen, nr 41. Zich wenden Dik kebuschsteenweg, 4# (Handelskwartier). (5312) TE KOOP Kindervoituur met dikke banden. Adres ten bureele. (5314) TE KOOP groote Pop met voituur. Adres ten bu reele. (5315) TE KOOP Radio Barco Adres ten bur. (5317) TE KOOP Eternit- en gegalvanizeerde pla ten, houten en ijzeren stakitstaken, 300 pannen, 300 beton steenen, alsook verscheidene stukken voor bouw van han- gaar of koterij. Zich wenden Veurnesteenweg, 145, Yper (Villa).(5322) TE KOOP gevraagd Pieters Oven voor pastei bakker, met 2 bakovens. Adres ten bureele. (5290) TE KOOP 2 vijlstaken met of zonder pin, 2 kin dervelos, in zeer goeden staat, 2 paar schoone lederen botten, nr 42 en 43, en kindercharette. Rljsselsteenweg, 19, 'Koninghoek) Yper. (5329) TE KOOP Damesvelo in goeden staat, met vooroor- logsche crepe banden, 2 paar vrouwschoenen nr 36, 1 paar nr 37 en I paar bruine kinderschoenen nr 27. Adres ten bureele. (5359) TE KOOP met faktuur 2 buiten banden, in goeden staat, voor moto of triporteur, maat 3.00 19. Ligywijk, 50, Yper.(5363) TE KOOP Prachtige Buffetkachel, ivoorkleurig, bijna niet gebruikt, alsook prachtige eetplaats ln hoyer poli. Te bezichtigen eiken namiddag. Adres ten bureele. (5365) TE KOOP Voetbalschoenen nr 37 of te verwisse len tegen andere schoenen n' 42. Adres ten bureele. (5367) TE KOOP 2 Overalls nieuw), en Werkschoe nen nr 40, 41, 42, 43, 44, 45 en 46. Rijsselsteenweg, 19, Yper,(5379) TE KOOP Zeer schoone Bureau-SeorétalrC, in massief-eik. Veurnesteenweg, 145, Yper. (5371) TE KOOP lederen vest in goeden staat. Adres ten bureele. (5374) TE KOOP GEVRAAGD passerdoos in goeden staat. Aanbieden Elverdingestraat, 10, Yper. (5375) TE KOOP kinderkostuum voor jongen van 10 tot 12 jaar, met langen broek, vooroorlogsche blauwe stof. Rijsselsteenweg, 19, Yper. (5376) BEKENDMAKING M. BOUDRY, Zonnebekesteenweg, 167, raaakt bekend dat hij een rijbok heeft voor dees jaar. (5215) Bruggesteeniveg, 38, 81-JA.Y (5360) Gediplomeerde leerares geeft PRIVAATLES. Voor inlichtingen zich wenden ten bureele. (32591 GEVRAAGD bekwame meid, keuken kennende. Zich wenden met referenties Steenacker, 1, te Wervik. (4895) Jongeling 17 jaar, midd. stud. VRAAGT PLAATS voor bureelwerk. Adres ten bureele. (5142) GEVRAAGD Zeer nette jonge meid, kunnende een weinig koken, wasschen, een weinig Fransch spreken, voor gezin zonder kinderen. Schrijven met goede getuig schriften. bureel van 't blad, onder letters A. D. 25. (3267) GEVRAAGD Wérkvrouw, Fransch sprekende, voor alle dagen. Mra' Tryssesoone, Statiestraat, 8, Yper. (5323) Werkvrouw 20 jaar vraagt plaats voor enkele dagen per week. Adres ten bureele. (5328) GEVRAAGD Goede meid, reeds gediend hebbende. Adres ten bureele (5364) GEVRAAGD Werkvrouw, voor verschillende dagen. Adres ten bureele. (5366) GEVRAAGD Smidsknecht, desnoods kost en in woon. Adres ten bureele. (5324) Goede keukenmeid wordt dringend gevraagd om dadelijk in dienst te treden, bij advokaat te Yper. Zich aan melden op Dinsdag namiddag. Adres ten bureele. (5372) DAME ALLEEN VRAAGT goede meid met referen ties Adres ten bureele. i5373) KONINKRIJK BELGIË met 5, met 10 of met 20 jaar looptijd. UITGIFTEPRIJS 1.000 Fr. per certificaat van 1.000 Fr. TERUGBETALING 1.010 Fr. oa 5 jaar 1.050 Fr. na 10 jaar 1.150 Fr na 15 jaar De INSCHRIJVINGEN mogen NAAMLOOS geschieden Men schrijft KOSTELOOS in bij den Heer Léon GRILLBT. wisselagent correspondent bij de Beura van Braaael, 19, Meenenstraat - IEPER - Telefooi 144.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3