NOTARIEELE VERKOOPINGEN HOFSTEDE CAFE Jean-Pierre EEN MAGAZIJN dienende voor alle gebruik en een Perceel BOUWGROND al gelegen te KOMEN. ZEER GOED PERCEEL ZAAILAND groot 83 aren, te PLOEGSTEERT. Schoone MEUBELEM W OOMHUIS HUI^MEUBELEM ttETO WERKHUIS w o o rv h u i M In hef goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 12, Noordlaan YPER Beste ZAAILAND en BOUWGROND Beste WEIDE en BOUWGROND Openstaande plaats van Veldwachter UITTREKSEL VAN VONNISSEN HET YPERSCHE 22 - 19 - 1943 4 Kantoor van den Notaris 15. Lemnhieu, te leper. o De OPENBARE VERKOOPING, vastgesteld op 8 November a.s., van een HANDELSEIGENDOM, te Laagemark, Korte Ieperstraat, IS ONBEPAALD UITGESTELD. Studiën van Meesters R, vnii den Boognerde, Notaris te Beselare en W. Villi Eecke, Notaris te Poperinge. Opeu!>ai*e Verkooping yan een goede en welgelegen en ZAAILAKD te GELUVELD, Plants De Notaris R. van den Boogaerde voornoemd, zal, met tusschenkomst van den Notaris W. Van Eetke, openbaar verkoopen volgend onroerend goed Gemeente GELUVELD (Plaats) langs den steenweg Ieper-Meenen Een goede en zeer welgelegen Hofstede en Zaai land, samen groot 3 H». 12 aren 74 ca., verdeeld in 3 koopen met recht van samenvoeging Verpacht aan medeverkooper Gerard D'Haene, voor 9 jaar, ingegaan op 1 October 1942. Overslag Woensdag 27 October 194 3 om 2,30 uur nanoen, te 1EPER, in 't Hotel du Miroir, Groote Markt Koning Albert. Alle verdere inlichtingen ter studie van voornoemde No tarissen. Studiën der Notarissen W. Devos en .1. Ramault, te Wervik. o Openbare Verkooping van het welbekend De Notaris Willem Devos, verblijvende te Wervik, daar toe aangesteld, zal, met tusschenkomst van zijn ambtgenoot Meester JacquesRamault, ter zelfder verblijfplaats, openbaar te koop bieden, op de plaats en data hieronder vermeld, de goederen waarvan de beschrijving volgt STAD KOMEN Lot é*n. Een HUIS ten dienste van CAFÉ genaamd «Jean-Pierre» en bevattende het café met woonhuis, timmer manswerkplaats, bergplaats voor hout, koer en hof, al gelegen te Komen, Wervikstraat, voor een grootte volgens meting van 5 aren 80 ca., gekadastreerd onder de nummers 862k/4, 1/4 en b/4 der sectie C, palende ten Noorden aan de Wervikstraat met 5m.30 straatzijde, ten Oosten aan M. Bouxon-Descamps. ten Zuiden aan M Hector Verbeke-Bou- vie en ten Westen aan M. Alfons Delporte-Polet. Ingesteld 175.000 fr. Lot twee. Een BOUWGROND met houtmagazijn ge legen te Komen, Wervikstraat, inhoudende volgens meting 95 m2, gekadastreerd sectie C, nummer 408/0, palende Noord aan M. E. Decottignies-Depaepe, Oost aan M R. Loridan, Zuid de Wervikstraat met een breedte van 4m.90 en West M. R. Roegiert. Ingesteld 23.000 fr. Lot drie. Een BOUWGROND gelegen te Komen, Albertplaats, eener grootte volgens meting van 141 m2, ge kadastreerd sectie C, nummer 421e/3, palende Noord de Vredestraat met een straatzijde van 21m.60, Oost de Albert plaats met 4m.50 straatzijde, Zuid aan M. Marie Pettillion en West M. C. Pettillion-Marant. Ingesteld 31 000 fr. Gebruik Loten één en twee zijn gebruikt door den mede verkooper M. Jean Deruyck. Lot drie door M. Alleweireid te Komen, zonder geschreven pacht mits den jaarlijkschen pachtprijs van 30 fr. Vrij gebruik der loten één en twee met 1 Februari 1944, en van lot drie vanaf den toeslag. Recht van samenvoeging Gewone voorwaarden. Bezoek Den Dinsdag en Donderdag van 2 tot 5 ure nam. Definitieve Toeslag Donderdag 28 October 1943 om 2 uur namiddag, in de verhoorzaal van het Vredegerecht, St-Maartensplaats, te WERVIK. Plan en lastenkohier zijn neergelegd ter studie van Mees ter Willem Devos, Notaris te Wervik. De liefhebbers worden verzocht zich te voorzien van hun trouwboekje of yan een uittreksel hunner geboorteakte. Kantoor van den Notaris 15. Lemahieu te leper. o Uit ter hand te hoop STAD IEPER Schoon Perceel BOUWGROND centrum der (tad. groot 601 m2, thans dienende ais FRUIT- en GROENSELHOF, beplant met ongeveer 100 fruitboomen in volle opbrengst. Alle verdere inlichtingen te bekomen ter studie voornoemd. Studie van den Notaris Leonce Wcrquin te Nieuwkerke. o Uit ter iiand te koop Inlichtingen ter studie te bekomen. Studie van Deurwaarder lb. V. Roegiert» Diksmuidestraat, 41, leper. o Merkwaardige Openbare Verkooping van O Op Dinsdag 26 October 1943 om 2 uur stipt namiddag, in de zaal «Lapiere» te IEPER, D'Hondtstraat, zal deur waarder ROEGIERS voornoemd, overgaan tot den openbaren en vrljwiiligen verkoop van volgende meubelen, te weten 1) Een slaapkamer in notelaar bestaande uit kleerkast met spiegel, lavabo, bed en nachttafel. 2) Drie moderne slaapkamers in eik bestaande ieder uit bed, kleerkast met spiegel, lavabo en nachttafel. 3i Een moderne eetkamer in eik bestaande uit buffet, dressoir, tafel, zes stoeien en spiegel. 4) Allerhande meubelen zooals boekenkast, clubzetel in leder, buffet, tafel, stoelen, spiegels met lijsten in eik, naai- machlen, groot tapijt, kleerkasten met spiegels, lavabos, bedden, nachttafels, kapstokken schilderijen en kaders, naaimachien voor schoenmaker, in goeden staat, merk Elastic Patout, en andere meubelen te lang om te melden. Tentoonstelling den dag der verkooping, van 9 tol 12 uur. Gezien de belangrijkheid der verkooping zal deze stipt be ginnen te 2 uur. Gewone voorwaarden Komptante betaling. Kantoren van de Notarissen Pieters, te Reninge en Van Eecke, te Poperinge. Op Dinsdag 2 November 1943 zijnde Allerzielendag, te 2 uur namiddag, te Oostvleteren, ter herberg A la Station du Tram bij M. Amatus Stekelorum. O V E R S L A t van een schoon, ruim en welgelegen met SERRE en verdere afhankelijkheden en 6 a. 40 ca. bebouwden grond en hoving te OOSTVLETEREN, Dorppla&t* ter Noordzijde der Kasteelstraat, er geteekend Nr 57. Be woond door M. Marcel Esther, mits 125 fr. per maand,' zonder schriftelijke huur. Zichtbaar den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag van iedere week, telkens van 2 tot 6 uur namiddag. Met de gebeurlijke rechten tot vergoeding wegens oorlogs- schade' Slechts ingesteld 141.000 fr. Kantoren van de Notarissen Lauwer», te leper en Van Eecke, te Poperinge. o Op Donderdag 4 November 1943 te I '/s uur namiddag, te BOEZINGE, Dorpplaats ten sterfhuize van M. Cyriel Verstraete, Dorpstraat, 48. Openbare Verkooping van en Huishoudelijke Voorwerpen Waaronder spiegels, schouwgarnituren, stoelen, zetels, canapé, tafels, stoven, gastoestellen buffetten, lavabo, bed den met ressort, matrassen, beddedekens, lakens, beelden, printen, vazen, lampen, uurwerk kleerkasten, kapstokken, tellooren, glazen, jatten potten, pannen en verder keuken geriet. Met gereed geld. Kantoren van de Notarissen I'iot er», te Reninge en Van Eecke, te Poperinge. Op Maandag 8 November 1943 te 2 uur namiddag, te ELVERDINGE. in het Hof van Commerce bij M. Robert Busschaert-Carpentier, Ieperstraat. O pen ba i*e V erkoopi ng van met 3 aren 85 ca. bebouwden grond en erf, te ELVERDINGE, ter Zuid-Westzijde der leperstraat. Handslag met de geldtelling. Studiën van de Notarissen Thevelin, te Meesen en Decock, te Nieuwkerke. o OPENBARE VERKOOIHKG VAN EEN SCHOON met afhankelijkheden en grooten hof goed geschikt voor bouwgrond gelegen te WYTSCHATE, lang* de KemmeUtraat, gekadastreerd Sectie A, Nr 64 n en 224/L, groot 10 aren. Vrij van gebruik. Om te bezichtigen sleutel te bekomen bij Hilaire Lefever, Schoolstraat, 18, Wytschate. Eigendom der familie Thorez-Brion. EENIGE ZITDAG VRIJDAG 12 NOVEMBER 1943 om 2 1/2 uur namiddag, in de Verhoorzaal van hel Vredegerecht te Meesen, Groote Markt, onder 't Voorzitterschap van den Heer Vrederechter. mtmmmmmz ix jump PUI Studie van den Notaris Enienl I>e Lock, Korte Thouroutstraat 4, leper. o LIT TER HAND TE HOOI* I. In de omstreken van POPERINGE ongeveer 97 aren 90 ca. 11. in de omstreken van IEPER ongeveer 77 aren Inlichtingen en voorwaarden ter studie. Gemeente Boezinge Het Kollege van Burgemeester en Schepenen der gemeente Boezinge brengt ter openbare kennis dat alhier een plaats van veldwachter te bege ven is a) GESTELDE VOORWAARDEN 1) Belg zijn 2) Van goed gedrag en zeden zijn 3) Ouderdom mins tens 21 en hoogstens 30 jaar oud zijn. op 10 November 1943. De wet van 3-8-19 en 21-7-24 en het besluit van 10 11-42 op het voorkeurrecht zijn van toepassing 4) Gestalte minstens 1 xn. 68 5) Niet ingeschreven, zijn in het jodenregister 6) De gemeente bewonen 1 maand na de indienst treding 7). Wettelijke wedde 8) In het bezit zijn van het getuigschrift afgeleverd door het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Volksge zondheid waaruit blijkt dat de kandidaat in het voorgeschreven examen geslaagd is- b) PLEEGVORMEN De eigenhandig door de kandidaten geschreven aanvragen, gericht tot den heer Burgemeester te Boezinge. moeten bij aangeteekend schrijven over gemaakt worden, en hem besteld vóór 10 November 1943, met bijvoeging, van volgende stukken a) Uittreksel uit de geboorteakte b) Bewijs van nationaliteit en goed gedrag en zeden c) Bewijs van niet inschrijving in het jodenregister d) Eensluidend verklaard afschrift van het getuigschrift waaruit blijkt dat de kandidaat in het voorgeschreven toegangsexamen geslaagd is e) Ge beurlijk. bewijzen van voorkeurrecht f) Voor de gehuwden, de getuig schriften vermeld onder letters B en C voor hun echtgenoote. Boezinge. den 21 October 1943. Namens het Kollege Bij bevel De Secretaris. De Burgemeester. A Lepercque. R. de Thibault de Boesinghe o Bij beslissing getroffen door den Heer Arrondissements commissaris van leper in datum van 30 9-43 DEBAENE Arthur, landbouwer, te Dikkebusch, werd ver oordeeld wegens tekort te zijn gebleven aan zijn leverings plichten van den Oogst 1942, tot eene definitieve geldboete van Zestig duizend franken (60.000 fr.). Waarvan uittreksel van het vonnis ter publicatie zal inge- lascht worden in de weekbladen De Poperingenaar en Hei Ypersche Met verwijzing tot de kosten ten bedrage van honderd franken (1(0 fr Gedaan te ieper, den 30 September 1943. o Bij beslissing van den Heer Arrondissementscommissaris van Ieper in dafum van 7 October 1943 COUTTEURE Gaston, landbouwer, te Poperinge, Duivin- nestraat, 2, wordt veroordeeld wegens tekortlevering van den oogst 1942. 1) tot eene geldboete van Vijf en twintigduizend franken (25.000 fr.). 2| tot publicatie in de weekbladen i De poperingenaar »- en Het Ypersche Met verwijzing tot de kosten, O BAUDOUX Raymond, handelaar, te Eisene, Gochardstraat, 33, wordt veroordeeld wegens sluikhandel in aardappelen en peulvruchten en verhandeling dito aan woekerprijzen. 1) tot eene gezamenlijke geldboete van Vijf en zestig duizend franken (65 000 fr.). 2) tot publicatie in de weekbladen De Poperingenaar en Het Ypersche Met verwijzing tot de kosten. o GILLEBERT Renatus, landbouwer te Poperinge Abeele- steenweg, 125, wordt veroordeeld wegens tekortlevering, van den oogst 1942. 1) tot eene geldboete van Vijftigduizend fr. (50.000 fr.) 2) tot publicatie in de weekbladen De Poperingenaar en Het Ypersche Met verwijzing tot de kosten. o VANEXEM Camiel, landbouwer te Poperinge, St-Sixfus- straat, 6, wordt veroordeeld wegens tekortlevering vait der* oogst 1942 1) tot eene geldboete van Dertigduizend fr >30.000 fr.) 2. tot publicatie in de weekbladen De Poperingenaar en Het Ypersche Met verwijzing tot de kosten. o DEBUSSCHERE Cyriel, veekoopman te Passchendale, Zonnebekesteenweg, 7'', wordt veroordeeld wegens sluik handel in varkens 1 tot eene g Idboele van Twintigduizend fr. 20 990 fr.)- 2i tot publicatie in de weekbladen De Poperingenaar en Het Ypersche Met verwijzing tot de kosten. Gedaan te Ieper. den 7 October 1943. O Bij beslissing van den Heer Arrondissementscommissaris van leper, in datum van 14 October 1943 VANSTEENE Achille, landbouwèr Ie Poperinge, Pesel- straat, 3, wordt veroordeeld wegens tekortlevering van den oogst 1942 I tot eene geldboete van Vijftigduizend fr. (50.000 Ir.) 2l tot de verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen graangewassen. 3i tot publicatie in de weekbladen De Poperingenaar en Het Ypersche Met verwijzing tot de kosten. Gedaan te Ieper, den 14 October 1943. Voor eensluidend afschrift O. DESCHRIJVER, Adviseur. 1 BET YPEHS0NE Uitgever C. DUMOBTIKR. 34. Botentrut, Yper (Nr P 37)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4