DUITSCHE LEGERBERICHTEN Prijs 0,50 fr. NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER BEVOORRADINCSDIENST WINTERHULP IEPER Examenuitslagen - Hoogeschool Leuven De Mieuwe Kijken -VOETBAL- Toegelaten Taxis STAD YPER CINEMAPROCRAMMAS De Alonageliefde 24' Jaar, Nr 28 Vrjjdag 29 October 1943 HET YPERSCHE •tgever DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper - Tel. 506 Abonnementsprijs 1943 26 frank. STAD IEPER Stedelijk Kerkhof Het stedelijk Kerkhof zal gestoten zijn op Zaterdag 30 October, vanaf 12 ure 's middags. Alle werken aan grafsteden en zerken zijn vanaf ver melden datum, tot 3 November, verboden. De Burgemeester. A. Notebaert. Het Bureel van den Gemeentelijken Beyoorradlngsdienst zal open zijn voor het publiek op Dinsdag 2 November 1943, van 9 ure tot ure voormiddag Nationale Steenkolencollecte op Zondag 31 October en Maandag 1 November Allerheiligen De Winter staat voor de deur en na meer dan drie jaar oorlog is de nood bij onze ondersteunden steeds grooter geworden. Sedert een paar jaar beijvert Winter hulp zich, steeds In de mate van het mogelijke, om den nood in de harde wintertijden zooveel mogelijk te leni gen. Alleen in het verloopen jaar (Juni 1942 tot Juli 1943) werd aan de ondersteunden van Winterhulp 655 Ton brandstoffen uitgedeeld, voor een waarde van 170.000 frank. Zullen wij nog in de mogelijkheid zijn zulks te doen Ja. indien iedereen op de eerstkomende collecte- dagen, zijnde Zondag 31 October en Maandag 1 Novem ber, zijn plicht begrijpt en mild zal geven aan de juf frouwen, die dit werkje van menschenliefde zullen op knappen. Wijs hen niet af, wanneer ze U de bus van Winterhulp zullen toesteken Hartelijk dank Ten einde de werking ter stede te kunnen uitbreiden, en met het oog op de Vierde Nationale Collecte Kolen voor de Armen en de bediening bij de maaltijden, wor den de juffrouwen, die zich te dien einde ter beschik king van het Plaatselijk Comité voor Winterhulp willen stellen, uitgenoodigd om aanwezig te zijn op de verga dering, die zal doorgaan op Zaterdag 30 October a. s.. te 17 uur stipt, in het Lokaal voor Winterhulp, St-Jacob- straat. tweede verdiep. Kindervoeding leper OPGELET Voortaan hebben de raadplegingen voor de kinders plaats Den Dinsdag, 's namiddags van 2 ure tot 3 u. 30. Den Donderdag, van 3 tot 4 ure. Inlichtingen voor de toekomstige moeders den Donderdag, van 2 tot 3 ure. Dinsdag 2 November, ter gelegenheid van Allerzielen, geen raadpleging. Jacques DE COCK. leper le doctoraat Rechten, met voldoening. Willy HOUTMAN. leper :3e doctoraat Geneeskunde, met voldoening. Lewis DECLEIRE, leper graad van Apotheker. 2e proef, met voldoening. Michel DEBAENE, Dikkebusch, 3e kandidatuur Geneeskunde, met voldoening. ROOD KRUIS VAN BELGIE De Dultsche overheid herinnert dat, overeenkomstig de genomen maatregelen, het VERZENDEN VAN PAK KETTEN naar krijgsgevangenen tijdens de maand De cember geschorst zal worden. LAATSTE ONTVANGSTDATUM TE IEPER 10 Novem ber 1943. Stadsschouwburg; Yper Zondag 31 October, om 3 en 7 uur Het gekende DlCKSON-gezeischap met de Radio- en Revue Humoriste Hélêne MARECHAL in Een fontein van Humor, Muziek en Zang met het volledig Dickson-gezelschap Het Jass-Orkest onder leiding van Dora ZILHOF met de laatste nieuwe melodiën. Dus het ordewoord weze ieder op Zondag 31 October naar DE NIEUWE RIJKEN. Drie uur lachen i Genummerde kaarten vanaf heden in Café Boerenhol verkrijgbaar. Xondag 251 October 1943 op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat C. S. leper om 10,30 uur Scholieren - St. Moeskroen om 14,30 uur C. S Yper - Reserven - E. Ingangsprijs 3 fr. Wervik Terrein bruaoesteenweq. om 9,15 uur W. S. leper - Jeugdpl. - Prior Langemark Ingangsprijs 3 fr. Op het Oostfront zijn nog steeds verbitterde gevechten aan den gangDe Sow jet aanvallen en doorbraak pogingen werden opnieuw verijdeld. Mislukte poging der Sowjets om aan de Oostkust van de Krim te lan- den Melitopol eii Dnepropetrovsk werden door onze troepen ontruimd. In Zuid-I talie heerscht slechts plaatselijke gevechtsbedrijvigheid. Duitsche duikbooten en ook het luchtwapen kelderen o] beschadigen verscheidene vijandelijke schepen. Luchtaanvallen op Engeland en vooral het stadsgebied van Londen. Ooi de bevoorradingshaven van Napels werd herhaaldelijk gebombardeerd. Zware Britsche terreuraanval op de Duitsche stad Kassei. DONDERDAG 21 OCTOBER 1943 Ten Zuid-Oosten van Krementsjoeg hebben de Sowjets slechts af en toe locale aanvallen uitgevoerd en gepoogd de bressen op de flanken te verbreeden. Deze aanvallen werden afgeslagen. Tusschen Kiev en Tsjernigov zette de vijand ztjn doorbraakpogingen voort. Ten Noorden van Kiev leden alle aanvallen schipbreuk, doch ten Noord- Westen van Tsjernigov duren de gevechten nog voort. Van het overige Oostfront worden slechts bij Melitopol, Gomel en Wellki-Loekl meer levendige plaatselijke ge vechten gemeld. In Zuid-Italië hadden gister geen groote gevechtsope raties plaats. Vijandelijke aanvallen bij Campobasso en langs den kustweg, ten Noord-Westen van Termoli, wer den afgeslagen. Vijandelijke vliegtuigen drongen het rijksgebied bin nen en hebben op eenige localiteiten bommen geworpen. 16 bommenwerpers en 2 jachttoestellen werden neerge schoten. Het Duitsch luchtwapen voerde een sterken aanval uit op het havengebied van Huil en bombardeerde bovendien afzonderlijke doelen in het stadsgebied van Londen en aan de Zuid-Engelsche kust. Een Duitsch vliegtuig ging verloren Duitsche duikbooten kelderden in de Middellandsche Zee 7 schepen met 54.000 brt. en beschadigden nog een ander schip. VRIJDAG 22 OCTOBER Aan het Oostfront breiden de Sowjets hun aanvallen op andere frontsectoren uit. Tusschen de Zee van Azov en Zaporosje ging de vijand opnieuw tot den aanval over. doch werd teruggeslagen. De gevechten duren nog voort. Ten Zuid-Oosten van Krementsjoeg poogden de Sowjets hun infiltraties uit te breiden. Een doorgebroken vijan delijke pantsergroep werd uitgeroeid. Ook ln de Dnjeper- bocht, ten Zuid-Oosten van Kiev, verloopen de vijande lijke aanvallen zonder succes. Ten Noorden van Kiev werd bij een eigen aanvalsoperatie een belangrijken stroomsector bereikt. Ook ten Westen van Smolensk is de activiteit opnieuw opgelaaid. De vijand werd terugge slagen en een landingspoging, die hij aan de Oostkust van de Krim ondernam, leed schipbreuk. Verders worden alleen nog succeslooze vijandelijke overzetpoglngen over den Volchov en de Neva gemeld, alsmede een eigen aan val ten Zuid-Westen van Weliki-Loeki, die met bijval be kroond werd. Duitsche en Roemeensche vliegtuigen kwa men herhaaldelijk ln de afweergevechten tusschenbelde. Op 20 en 21 October werden, bij 6 eigen verliezen. 190 Sowjet vliegtuigen vernietigd. Slechts in den Westelijken sector van het Zuid-Ita- liaansche front heerscht plaatselijke gevechtsbedrijvig heid Ten Westen van Algiers vielen Duitsche vliegtuigen een vijandelijk convool aan en troffen verschillende schepen. Vijf vliegtuigen keerden niet terug. Britsche vliegtuigen wierpen 's nachts enkele bommen in het Noord-Westen van het Rijk. Duitsche toestellen ondernamen een tocht boven Londen en troffen de be oogde doelwitten. ZATERDAG 23 OCTOBER Tusschen de Zee van Azov en Zaporosje werd gister een groot afweersucces behaald. In het invalsgebied, ten Zuid- Oosten van Krementsjoeg. verlamde het luchtwapen, door zijn herhaalde aanvallen, de troepenbewegingen der Sow jets. Lokale aanvallen ln dit gebied werden afgewezen. Een tegenaanval heeft vijandelijke strijdkrachten ver achteruit geworpen. Onze aanvalsvoorhoede bracht den vijand hooge verliezen toe. In de Dnjeperkromming, bij Kiev en Tschernigov werden talrijke vijandelijke aan vallen afgeslagen. Bij Smolensk zette de vijand zijn door braakpogingen voort en drong hier en daar in onze li nies, doch door tegenaanvallen werd een deel van het verloren terrein herwonnen. Van het Zuid-Italiaansche front worden, behalve een levendige wederzijdsche activiteit van verkenners, geen gevechtsoperaties van belang gemeld. Duitsche vliegtuigen bombardeerden de. vijandelijke bevoorradingshaven Napels en veroorzaakten er groote schade. In het Oostelijk gedeelte der Middellandsche Zee werd een vijandelijk steunpunt op een eiland door het luchtwapen aangevallen. Britsche bommenwerpers vlogen verleden nacht naar Midden- en Zuid-West Duitschland en voerden een zwa- ren terreuraanval uit op de stad Kassei. 48 zware bom menwerpers werden vernield. Duitsche gevechtsvliegtui gen bombardeerden opnieuw het stadsgebied van Londen ZONDAG 24 OCTOBER Nieuwe, hevige doorbraakpogingen van de Sowjets tus schen de Zee van Azov en Zaporosje mislukten ook gister in zware gevechten. In den nacht van 21 op 22 October werden onze troepen, na dagenlange straatgevechten, te Melitopol teruggetrokken op stellingen aan den weste lijken rand der stad. In den nacht van 22 op 23 October had ln het Kanaal een gevecht plaats tusschen Duitsche torpedobooten en Britsche kruisers. De Duitsche strijdkrachten kelderden, zonder zelf verliezen te lijden, een Brltschen kruiser en torpedeerden twee destroyers. MAANDAG 25 OCTOBER In den Zuidelijken en Centralen sector van het Oost front hadden gister bijzonder verbitterde gevechten plaats. Ten Zuiden van Melitopol en ten Zuid-Oosten van Zaporosje werden aanvallende Sowjet-divisies met hooge verliezen teruggeslagen, terwijl eenige bressen werden afgegrendeld. Ter weerszijden van Dnepropetrovsk Is de vijand erin geslaagd bruggenhoofden te vormen op den Westelijken Dnjeper-oever. Ten Zuid-Oosten van Kre mentsjoeg wisselden sterke vijandelijke aanvallen met eigen tegenaanvallen af. De Sowjets verdubbelden hun doorbraakpogingen bij Kriwoi-Rog. De zware afweerge vechten duren onverminderd voort. Ook ten Westen van Smolensk leden sterke doorbraakpogingen der Sowjets schipbreuk. Door een eigen tegenaanval werd tijdelijk verloren gegaan terrein heroverd en daarbij een zwakke vijandelijke groep vernietigd. Van de overige frontsecto ren worden slechts locale gevechten gemeld. Aan het Zuld-Italiaansche front vonden gister geen noemenswaardige gevechtsoperaties plaats. Duitsche vliegtuigen vielen opnieuw de haven van Napels aan. In den nacht van 21 op 22 October heeft het luchtwa pen in het Oostelijk gedeelte der Middellandsche Zee een vijandelijken torpedojager gekelderd en een tweeden be schadigd. Boven de bezette gebieden in het Westen werden gister 11 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Amerlkaansche bommenwerpers lieten hun bommen vallen op eenige localiteiten van Zuid-Oost Duitschland. Verleden nacht voerden vijandelijke storingsvliegtuigen afzonderlijke aanvallen uit op West-Dultschland. Duitsche vliegtuigen bombardeerden afzonderlijke doelen ln het stadsgebied van Londen. DINSDAG 26 OCTOBER In het Zuiden van het Oostfront namen de gevechten in den sector van Melitopol en ten Zuid-Oosten van Za porosje in hevigheid toe. Tijdens verbitterde gevechten werden herhaalde vijandelijke aanvallen opgevangen en werden eenige bressen toegegrendeld. Ook in de bocht van den Dnjeper wordt verder hard gevochten. Onze troe pen hebben de stad Dnjepropetrowsk ontruimd. De Sow jets wierpen nieuwe krachten in den aanval tegen Kriwei. Een eigen tegenaanval werd tot ln de vertrekstelllngen der Sowjets voortgezet. Ten Noord-Westen van Kre mentsjoeg werd een vijandelijke aanval teruggeslagen. Ook bij Kiev en Tsjernigov hadden hevige gevechten plaats, waarbij de Sowjets overal werden afgeslagen. Ten Westen van Kritsjev werd de vijand door een tegenaan val op zijn vertrekstelllngen teruggeworpen. Uit de ge- vechtsgebieden van Smolensk en Wellki - Loeki wordt slechts geringe gevechtsactiviteit gemeld. Het luchtwa pen heeft, van 22 tot 25 October. 188 Sowjetvllegtuigen neergeschoten. 14 eigen toestellen gingen gedurende deze periode verloren. In Zuid-Italië werden slechts ln enkele sectors voor postengevechten geleverd Ten Noorden van Drontheim werd een Britsche snel- boot tot zinken gebracht en een andere beschadigd. Duit sche snelbooten. tijdens een nachtelijk gevecht nabij de Engelsche Oostkust tegen een numeriek sterkeren vijand, brachten een Britsch wachtschip tot zinken en bescha digden verscheidene artilleriesnelbooten. Twee eigen snelbooten gingen verloren Boven de bezette Westgebieden en de Middellandsche Zee werden 20 vijandelijke vliegtuigen neergehaald. WOENSDAG 27 OCTOBER De verbitterde gevechten tusschen de Zee van Azov en de Dnjeper-bocht duren voort. De Sowjets konden de bres in het gebied van Melitopol ietwat uitbreiden, doch hun aanvallen ten Zuiden van Zaporosje daarentegen liepen schipbreuk. In de Dnjeperkromming bleven de vijandelijke aanvallen zonder succes. Een voorultgerukte gemotoriseerde formatie van den vijand werd daarbij uit geroeid. Ten Noord-Westen van Krementsjoeg werden de Sowjets tot hun vertrekpunten teruggeworpen. Bij Krit sjev en Smolensk werden Sowjet-aanvallen afgeweerd of verijdeld. Geringe plaatselijke bressen werden door te genaanvallen geneutraliseerd. In enkele sectors van het Zuid-Italiaansche front, voor namelijk aan de Volturno. ten Noorden van Capua. von den gister opnieuw levendiger en voor ons succesrijke gevechten plaats. Duitsche vliegtuigen bombardeerden met goed gevolg de vijandelijke eilandbasis Leros. in het Oostelijk ge deelte der Middellandsche Zee. Zij kelderden daar ver scheidene kleine oorlogsbooten en bevoorradingsvaar tuigen van den vijand. Van Maandag morgen I November tot Zondag avond 7 November 1943 inbegrepen Gaston VAN DER MEERSCH. Serhinariestraat PATTYN Georges, Fochlaan. VAN DER BEKE Marcel, Statiestraat. Davidsfonds - leper Jeugdavond Op Zondag 14 November 1943, in den Stadsschouwburg, te 3 nar en te 7.30 aar Volksch en voornaam bieden wij U en Uwe geachte huisge- nooten een suksesavond aan. door het optreden van den Heer Docter BELMANS. De Koning der Goochelaars Volksvoordracht - Tooneelavond Op Donderdag 18 November 1943. komt de Heer ANTOON VAN DER PLAETSE. kunstdeclamator- ons spreken over Wezen en Techniek van de Voordrachtkunst Deze voordracht wordt opgeluisterd door talrijke declamatiën. Tooneelliefhebbers en Davidsfondsleden allen op post. te 8 uur in de Feestzaal der H. Familie, de Stuersstraat. te leper. De Meester der Voordrachtkunst brengt het beste ten gehoore. Hartelijk welkom. Het Bestuur. FLORA Groote Markt TRENCK, DE PANDOER Duitsch gespreken met Hans Albers en Sybille Scbmitz Vrijdag,Zaterdag,om 7Ju. Zondag, om 2 5, 5 en 7 5 u. Maandag, om 2 1/2, 5 en 7 1/2 uur. MAJESTIC Bijselstraat ILLUSIE Duitsch gespreken met Johannes Heesters en Brigitte Horney Zaterdag, om 7 5 uur Zondag, om 2 5, 5 en 7 5 u. Maandag, om 2 1/2. 5 en 7 1/2 uur- •CD IEPER R. Cotaertplaats ONS KLEIN VROUWTJE Duitsch gesproken met Albert Matterstock en Kathe von Nagy Zaterdag, om 7 5 uur Zondag, sm 2 5, 5 en 7 5 u- Maandag, om 2 1/2. 5 en 7 1/2 uur. Tooneelseizoen 1943-44 Stadsschouwburg Ieper Zondag 7 November Dagvertooning om 2.30 ure Avond vertooning om 7 ure Het Operetten-gezelscbap Frank Schoup van den Volksschouwbnrg van Gent, voert op nieuwe moderne schlager-operette van Nico Dostal in 3 bedrijven le bedrijf in 't Noorschgezantschap (Noorsch ballet); 2' bedrijfin een villa park op Sicilië (Nachtfeest) 3e bedrijf: in 'n filmstudio (opname film metgirlballet' Prijzen der plaatsen 25 - 20 - 15 - 10 en 5 fr. Bespreek vroeg uwe plaatsen ln bet Caté Boe- renbol Vanden Peereboomplaats.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1