Kleine Aankondigingen ZIELMI^mUIV Clllt \TIIIM i;\ St Jozef's Kerk der Carmelieten, leper Grootbloemige witte CHRYSANTEN Burgerlijke Stand van leper Unie van Hand- en Geestesarbeiders Arbeid Vreugde HAMDBOOGSCHIETINGEN Nieuwe Reglementeering van Tabak Huis Louis VERKINDT-POU1LLIE Velobanden 1) Een goede en welgelegen CAFÉ 2) Twee schoone HEERENHUIZEN. 3) Handelshuis met groote atelier, c: II HY S A \TIII]U ROOKERS OPGEPAST VOLLEDIG PENSION Groote keus van Chrysanthemen HET YPERSCHE 29 - 10 - 1943 Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 31 OCTOBER, om 8 uur, In St-Nlklaaskerk, tot zlelelafenis van Heer Gustave DEHEM echtgenoot van Vrouw Marle Lamérand. (53481 Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 31 OCTOBER, om 8.30 uur, In St-Pleterskerk, tot zlelelafenis van Heer Eric BLANCKAERT Klaverstraat, 22. (5349) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 31 OCTOBER, om 8.30 uur, ln St-Maartens- kathedraal, tot zlelelafenis van Vrouw Georges VANDENBERGHE geboren Allee Beun. 5379) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 31 OCTOBER, om 9 uur, ln St-Nlklaaskerk, tot zlelelafenis van Heer en Vrouw Henri VANDERGHOTE-LOUWIJCK. (5350) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 31 OCTOBER, om 9,30 uur, in de kerk der E. P. Carmelieten. tot zlelelafenis van Mevrouw Auguste COUTEREELS Kaifvaart, 50. (5351) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 31 OCTOBER, om 10 uur. in de kerk der E. P. Capucienen, tot zlelelafenis van Vrouw Leon RUBBEN geboren Romanie Dubois. (5352) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 31 OCTOBER, om 10 uur, in St-Pieterskerk, tot zlelelafenis van Heer Alois CLAEYS echtgenoot van Vrouw Jeanne Mulle Elisabethstraat, 17. (5380) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 31 OCTOBER, om 11.30 uur, ln St-Maartens kathedraal, tot zlelelafenis van Heer en Vrouw Albert BAEYEN-DEKEREL en overleden kinderen. (5353) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 1 NOVEMBER, fAllerheiligenom 8 uur, in St-Niklaaskerk, tot zlelelafenis van Heer Camiel NEVEJANS (5354) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 1 NOVEMBER (Allerheiligen), om 10 uur, in St-Pieterskerk, tot zlelelafenis van Vrouw Emile GHYS geboren Urbanie Verplancke. (5356) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 1 NOVEMBER (Allerheiligen)om 11 uur, ln de kerk der E. P. Carmelieten, tot zlelelafenis van Juffrouw Mariette VAN ISACKER dochter van Heer en Vrouw Emile Van Isacker-Sinaeve. (5377) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden dp MAANDAG 1 NOVEMBER (Allerheiligen), om 11.30 uur, in St-Maartenskathedraal. tot zlelelafenis van Heer André KEIGNAERT. (5378) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op DINSDAG 2 NOVEMBER Allerzielenom 8.30 uur, ln St-Pieterskerk. tot zlelelafenis van Mevrouw Jules VANRAES geboren Louise Benoot. (5358) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 7 NOVEMBER, om 8.30 uur, in St-Jacobskerk, tot zielelafenis van Juffrouwen Ivonne en Georgette VERHAEGHE (5397) (5393) ZONDAGRÜST De Apotheek van Mr. SNOECK, Groote Markt. is alleen open op Zondag 31 October en deze van M' VANWALLEGHEM, Statiestraat «p Maandag 1» November (Allerheiligen). ALLERHEILIGEM groote en prachtige keus van ter Bloemisterij Paul BOUUEIIV - DELTOMBE Telefoon 56. Capucleaenstraat, 10, Yper. (5321) St-Niklaaskerk - leper Ter gelegenheid van het feest van Christus-Koning en van Allerheiligen, zal het Mannenkoor, onder de Hoogmis, de driestemmige Mis van Moortgat (Missa Secunda) uitvoeren, en het Vrouwenkoor, het Lof van 3 uur op Christus-Koning, en van 5.30 uur op Allerheiligen, opluisteren met vol gende motetten Venite populi (J. Rheinbergen) - Quae est ista (F. Verhelst) Ego dilecto meo (F. Verhelst) Tantum Ergo (P. Piel) O Heiligen al (Allerheiligen) (R. Ghesquiere). Na de Vespers van Christus-Koning, te 3,15 uur. grootsche hulde van de huisgezinnen der parochie St-Niklaas aan Christus-Koning. Maandag 1 November Allerheiligen 11 a. Plechtige Hoogmis, het St JOZEFSKOOR zingt de e Plechtige Mis van Aug. DE BOECK, voor 3 mannenstemmen en 1 vrouwenstem, met begeleiding van orgel en snaren. Onder de Offerande Justorum anima* van Ant. SALIERI. 2 1/2 uur Plechtige Vespers, gevolgd door de Vespers van de Overledenen. 5 uur Plechtig Lof het St-JOZEFSKOOR zingt A Capelia 1. O SalutarisL. Blomme 2. Ave MariaJ. B, Tresch 3. Justorum animaeJ. B. Tresch 4. Tantum ergo M. Schwenninger 5. Jesu, Salvator mundi G. Desramault Onmiddellijk na het Lof Officie van de Overledenen. Dinsdag, 2 November Allerzielen. 9 aar Plechtige Reuwdienst. ALLERHEILIGEN besteld ten buize en op het stadskerkhof .lilies EASIER - DEBRL'YAE Komensteenweg YPER (5362) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG '1 NOVEMBER (Allerheiligen), om 8.30 uur, in St-Maartenskathedraal, tot zlelelafenis van Vrouw Camiel CLARYSSE geboren Pharaüde Descamps en zuster Vrouw Marie CLARYSSE (5357) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 1 NOVEMBER, (Allerheiligen)om 8.30 uur, in St-Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Henri-Arthur VANHEECKE echtgenoot van Vrouw Phllomena Alleman, gevallen als burgerlijk oorlogsslachtoffer den 24 Mei 1940 en voor Vrouw Irma CARLIER echtgenoote van Heer Charles Bonneel (5355) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 1 NOVEMBER Allerheiligenom 9 uur, ln St-Niklaaskerk, tot zlelelafenis van Jules en Suzanne DENYS en familie. (5381) van den 22 tot den 28 Oktober 1943 Geboorten Lemaire Anny, Recollettenpoort, 5. van Hollebeke. Jolyt Daniel. Recollettenp., 5, Eigen Heerd- straat, 13. Ververken Joel, Zlllebekestraat, 4. Gat Gabriel, Recollettenp., 5, van Eiverdlnge.Sohier Denlse, Recollettenp., 5, Zonnebekesteenweg, 190. Noorenber- ghe Eliane. Recollettenp.. 5, Veemarkt, 20. Vander- meersch Freddy, Recollettenp., 5, van Boezlnge. Packet Arthur, Tegelstaart, 49. Vande Voorde Glnette, Recol lettenp., 5, van Kemmel. Dehaene Willy, Neerstraat, 9. Overlijdens Mervaillie Celine, kloosterlinge. 79 jaar, G. de Stuersstraat. 32. Mesdom Renatus, werkman, 69 jaar, wed. Knockaert Hélène. van Montfermeil (Fr.). Duriez Auguste, metser, 40 jaar, echtg. Warlop Albertlne, van Komen. Callenaere Anna, 81 jaar, z. b., wed. Vro- man P.. van Nieuwpoort. De Vos Elisabeth, huishoud ster, 41 jaar, echtg. Bruneel Edmond, van Pollinkhove. Hinoelijksbelofte Albert Cappan, magazijnier, te Boe zlnge, en Paulina Ramboer, dienstmeid, te Bovekerke, voorheen te leper. Tot bevordering: der Volksche Muziek Sedert enkele jaren geniet de accordeon de gunst van het volk. Ontel baar zijn dezen in ons arrondissement die dit instrument met virtuositeit bespelen. De school van Dehollander Albert en anderen heeft ons reeds accordeonisten van naam geschonken. De Unie. tak Arbeid Vreugde wil aan de liefhebbers aller cate- goriën de kans geven, bij middel van wedstrijden, deze bij uitstek volk sche muziek door de arbeiders te doen waardeeren. De prijskampen met prachtige prijzen, diploma's en schalen, die in ver schillende steden van het vlaamsche land zullen plaats hebben, geven onze liefhebbers de kans hunne bekwaamheid en krachten met beoefenaars van andere gewesten te meten. Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen kan men zich wenden tot Gewest IEPER Huis Bond Moyson Gevangenisstraat. leper. Gewest POPERINGE Hoofdbureel der Unie. Palace Hotel Pope- ringe. LIGGENDE PERS Zondag 31 October 1943 Om 14.30 uur VLAMERTINGE. bij Pottilius, Statie plaats Oppervogel 120 fr. Twee zijdvogels, elk 60 fr. Twee kallen, elk 40 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 35 schutters aan 30 fr. Boven de 60 schutters alle drietal een vogel van 90 fr. Inleg 30 fr. Maandag 1 November (Allerheiligen) Om 15 uur YPER WILLEM TELL, in de Zon, bij Oscar Molein, Statiestraat Oppervogel 200 fr. Twee zijdvogels, elk 100 fr. Twee kallen, elk 50 fr. 15 vogels van PO fr.. c'.ï 'Olgende aan 4f fr. Inleg 45 fr. Om 14.30 uur BECELAERE. bij H. Noppe Oppervogel 100 fr. Twee zijdvogels, elk 50 fr. Twee kallen, elk 30 frank, en 45 vogels van 20 fr. Inleg 25 frank. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 7 NOVEMBER, om 9 uur, in St-Nlklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Camiel VANSPRANGHE en zoons Daniel en Roger VANSPRANGHE. (5382) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 7 NOVEMBER, om 9.30 uur, ln de kerk der E. P. Carmelieten, tot zlelelafenis van Heer Arthur VEREYCK echtgenoot van Vrouw Eliza Deraedt. (5383) Tabakfabrikant, Yperstraat, 17, ELVERDINGE. Groothandel in tabakwaren (Vergunning nr 569) voor Elverdinge, Woesten, Boesinghe, Brielen en omliggen de gemeenten Het Huis Louis Verkindt maakt hierbij bekend aan de kleinhandelaars en winkels, die in het bezit zijn van eene vergunning, dat het in staat is hen alle tabakproducten te leveren en zelfs thuis te bestellen. Dank bij voorbaat. (5339) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 7 NOVEMBER, om 10 uur, ln St-Pleterskerk, tot zielelafenis van Vrouw Maria VANDEWYNCKEL echtgenoote van Heer Gustave Flamey Wenninckstraat, 3. (5384) Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper.— Gewaarborgd werk. (3823) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 7 NOVEMBER, om 11.30 uur, ln St-Maartens kathedraal, tot zlelelafenis van Mevrouw Henri DEQUECKER geboren Emma Noppe Dlksnouidesteenweg, 4. Uit tei* hand te lcoop STAD IEPER in centrum. bijzonder geschikt voor groothandel, zooals: garage, bier- handel, carrosserie, magazijn enz.. Uiterst wel gelegen. Nadere inlichtingen bij G. BOURDEAU, 76, Rijselstraat, te IEPER. 'Spreekuren in den voormiddag). Tei. 163. Ter gelegenheid van Allerheiligen vindt U de mooiste keus van bij O. AMEEL - MAHIEU Veurnesteenweg, 113, BRIELEN. (5325) De firma JOSEF GRYSON en Zonen, Dixmude- steenweg, 48, Yper, verzoekt hare geachte klanten zich bij haar aan te bieden met hunne rookerskaart. Inschrijvingen van andere rookers worden eveneens aan vaard. Ook kunnen de planters hun tabak laten snijden en drogen. TE HUUR GEVRAAGD Winkelhuis in Statiestraat. Tempelstraat, de Stuersstraat. Schrijven onder letters W.S. bureel van 't blad. (5245) TE HUUR GEVRAAGD Handelshuls in center van stad, met of zonder overname, of Burgershuis, 400 fr. per maand. Schrijven bur. v. 't blad onder letters L.S.(53I3) Werkman alleen vraagt Slaapkamer, niet gemeubeld, moet kunnen verwarmen. Adres ten bureele (5361) wordt gezocht door jongen heer, in deftige burgersfamilie, zorgt zelf voor extra eten; Kamer om 2 3 dagen per week bureelwerk te doen gewenscht, maar niet noodzakelijk. Schrijven aan G V T bureel van 't blad. 5332) TE KOOP Eternlt- en gegalvanizeerde pla ten, houten en ijzeren stakitstaken, 300 pannen, 300 beton steenen, alsook verscheidene stukken voor bouw van han- gaar of koterij. Zich wenden Veurnesteenweg, 145, Yper (Villa). (5322) TE KOOP gevraagd Pieters Oven voor pastei bakker, met 2 bakovens. Adres ten bureele. (5290) TE KOOP 2 vijlstaken met of zonder pin, 2 kin dervelos, in zeer goeden staat, 2 paar schoone lederen botten, nr 42 en 43, en klndercharette. Rijsselsteenweg, 19, iKoninghoek) Yper. (5329) TE KOOP Damesvelo in goeden staat, met vooroor- logsche crepe banden, 2 paar vrouwschoenen nr 36, 1 paar nc 37 en 1 paar bruine kinderschoenen nr 27. Adres ten bureele. (5359) TE KOOP met faktuur 2 buiten banden, in goeden staat, voor moto of triporteur, maat 3.00 19. Ligywijk, 50, Yper.(5363> TE KOOP Prachtige Buffetkachel, ivoorkleurig, bijna niet gebruikt, alsook prachtige eetplaatsin noyerpoli. Te bezichtigen eiken namiddag. Adres ten bureele. (5365) TE KOOP 2 Overalls nieuw), en Werkschoe nen nr 40, 41, 42, 43, 44, 45 en 46. Rijsselsteenweg, 19, Yper.(5379) TE KOOP Zeer schoone Bureau-Seorétaire, in massief-eik. Veurnesteenweg, 145, Yper. (5371) TE KOOP Cuisinière in goeden staat, zich wenden Dikkebuschsteenweg, 18, Yper. (5385) TE KOOP Radio 2 golven, zeer goeden staat, 1990 frank. Surmontstraat, 4, Yper. (53861 TE KOOP Trombonnen, muzieklessenaren, en boenborstel voor parket Surmontstr., 28, Yper. (5387) TE KOOP Mejsjesvelo, en een paar bruine meisjesschoenen, nr 36. Adres ten bureele. (5388) TE KOOP Radio. Adres ten bureele. (5389) TE KOOP 2 stukken speelgoed voor jongen. Adres ten bureele. (5390) TE KOOP Schoone overjas, voor jongeling middel matige grootte. Adres ten bureele. (5396) BEKENDMAKING M. BOUDRY, Zonnebekesteenweg, 167, maakt bekend dat hij een rijbok beeft voor dees jaar. (5215) Bimggesteenweg, 118, Sl-.l VY (5360) GEVRAAGD een huisknecht, bij de familie KRAM1EK. Zich aan te bieden Zondag 31 October, te 3 en 7 uur, in den Stadsschouwburg van leper I Hoog loon verzekerd I GEVRAAGD bekwame meid. keuken kennende. Zich wenden met referenties Steenacker, 1, te Wervik. (4895) Jongeling 17 jaar, midd. stud. VRAAGT PLAATS voor bureelwerk. Adres ten bureele. (5142) GEVRAAGD Zeer nette jonge meid. kunnende een weinig koken, wasschen, een weinig Fransch spreken, voor gezin zonder kinderen. Schrijven met goede getuig schriften. bureel van 't blad, onder letters A. D. 25. (3267) GEVRAAGD Goede meid, reeds gediend hebbende. Adres ten bureele (5364) GEVRAAGD Werkvrouw, voor verschillende dagen. Adres ten bureele. (5366) Goede keukenmeid wordt dringend gevraagd om dadelijk in dienst te treden, bij advokaat te Yper. Zich aan melden op Dinsdag namiddag. Adres ten bureele. (5372) GEVRAAGD Goede meld, om in huishouden te helpen. Adres ten bureele. (5391) GEVRAAGD Werkvrouw 2 of 3 dagen in de week. Adres ten bureele. (5392) DAME ALLEEN VRAAGT goede meid. met referen ties. Adres ten bureele. (5373) GEVRAAGD Deftige winkeljuffer, met goed voor komen, moet Vlaamsch en Fransch machtig zijn. Adres ten bureele. (5394) GEVRAAGD Meisje, 3 halve dagen per week, om te helpen in huishouden. Paddevijverstraat, 4, Yper. (5395)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3