NOTARIEELE VERKOOPINGEN Occasie Meubelen Draineerbuizen KAASSTREMSB W O O 7* II L I S HUI8MELBELEM UEM WERKHUIS JEAN VAN EENAEME DESENDER STAD IEPER Schoon Perceel BOUWGROND Beste ZAAILAND en BOUWGROND Beste WEIDE en BOUWGROND BESTE WEIDE W O O IX" II IJ I w Op Donderdag 11 November 1943 II O E S E I> E KESTELOOT Charles EXTRA DUBBEL Groote Openbare en Vrijwillige Verkooping PRACHTIGE en RIJKE MEUBELEN en MOBILAIRE VOORWERPEN Ik koop en verkoop Gemeente WESTVLETEREN UITGIFTE VAN 3 1/2 t. h. SCHATKISTCERTIFICATEN 1943 GEACHTE HH. TABAKPLANTERS NIEUWS VOOR DE TABAKPLANTERS HET YPERSCHE 29 - 10 - 1943 Kantoren van de Notarissen Uieters, te Reninge en %'an Eecke, te Poperinge. Op Dinsdag 2 November 1943 zijade Allerzielendag, te 2 uur namiddag, te ©ostvleteren, ter herberg A la Station du Tram bi] M. Amatus Stekelorum. OVERSLAG van een schoon, ruim en welgelegen met SERRE en verdere afhankelijkheden en 6 a. 4* ca. bebouwden grond en hoving te OOSTVLETEREN, Dorpplaat. ter Noordzijde der Kasteelstraat, er geteekend Nr 57. Be woond door M. Marcel Esther, mits 125 fr. per maand, zender schriftelijke huur. Zichtbaar den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag van iedere week, telkens van 2 tot 6 uur namiddag. Met de gebeurlijke rechten tot vergoeding wegens oorlogs schade- Slechts ingesteld: 141.000 fr. Kantoren van de Notarissen Lauwers, te leper en Van Eecke, te Poperinge. o Op Donderdag 4 November 1943 te I y, uur namiddag, te B O E Z I N O E, Dorpplaats ten sterfhuize van M. Cyriel Verstraete. Dorpstraat, 48. Openbare Verbooping van en Huishoudelijke Voorwerpen Waaronder spiegels, schouwgarnituren, stoelen, zetels, canapé, tafels, stoven, gastoestellen. buffetten, lavabo, bed den met ressort, matrassen, beddedekens, lakens, beelden, printen, vazen, lampen, uurwerk kleerkasten, kapstokken, telloeren, glazen, jatten, potten, pannen en verder keuken gerief. Met gereed geld. Kantoren van de Notarissen I^ïsvter», te Reninge en Vmi Eecke, te Poperinge. Op Maandag 8 November 194 3 te 2 uur namiddag, te ELVERDINGE. in het Hof van Commerce bij M. Robert Busschaert-Carpentier, Ieperstraat. Openbare Yerkoopinjs van met 3 aren 85 ca. bebouwden grond en erf, te ELVERDINQE, ter Zuid-Westzijde der Ieperstraat. Handslag met de geldtelling. Houtbewerkers Voor uwe Bandkchunrraachines (Wrijf ma chin es Pressen en andere Houtbewerkersmachinec Zich wenden Constructie-Werkhuizen Oude Houtmarktstraat, te YPER BANDSCHUURMACHINES alle dagen te bezichtigen in magazijn. (5199) Kantoor van den Notaris E. Eenmhieii te leper. o Uit ter* liaiui te koop centrum der stad. groot 601 m2. thans dienende als FRU1T- en GROENSELHOF, beplant met ongeveer 100 truttboomen in volle opbrengst. Alle verdere inlichtingen te bekomen ter studie voornoemd. Studie van den Notaris I.eonce AVerquIn te Nleuwkerke. O uit tei* hand te koop ZEER GOED PERCEEL ZAAILAND groot 83 aren, te PLOEGSTEERT. Inlichtingen ter studie te bekomen. Studie van den Notaris Ernest De Cock. Korte Thouroutstraat 4, leper. o UIT TE It 1I.WD TE KOOP 1. In de omstreken van POPERINGE ongeveer 97 aren 90 ca. II. In de omstreken van IEPER ongeveer 77 aren Inlichtingen en voorwaarden ter studie. Studie van den Notaris Thevelin, te Meesen. o UIT TER HtVD TE KOOP groot 1 Ha. TO a. Zich wenden ter studie van den notaris Thevelin, te Meesen. Tel Kemmel Nr 1. Studie van Meester Eaul Elamey, Deurwaarder, Magdalenastraat, I, Wervik. o STAD VV E R V I K Studiën van de Notarissen Thevelin, te Meesen en Decock, te Nieuwkerke. o OPENBARE VERKOOPI1IG VAN EEN SCHOON met afhankelijkheden en grooten hof goed geschikt voor bouwgrond gelegen te WYTSCHATE, langs de Kammalstraat, gekadastreerd Sectie A, N' 64 n en 224/L, groot 10 aren. Vrij van gebruik. Om te bezichtigen sleutel te bekomen bij Hilaire Lefever, Schoolstraat, 18, Wytscbate. Eigendom der familie Thorez-Brion. EENIGE ZITDAG VRIJDAG 12 NOVEMBER 1943 om 2 1/2 uur namiddag, in de Verhoorzaal van het Vredegerecht te Meesen, Groote Markt, onder 't Voorzitterschap van den Heer Vrederechter. Studiën van Meesters R. van den Boogaerde, Notaris te Beselare en W. Van Eecke, Notaris te Poperinge. o om 2,30 uur nanoen, te IEPER, in 't Hotel du Miroir, Groote Markt Koning Albert, BESLISSENDE TOEWIJS van een zeer goede en zeer welgelegen te GELUVELD, Plaats* langs de groote baan leper-Meenen groot 3 Ha- 12 aren 74 ca. GEBRACHT OP 525 000 FR. Alle inlichtingen ter stadie. «wwwaiiiwiiiaiaiaiPintiiiwwwiiinnni Veuraesteenweg, 143, (Villa) YPER (5149) Voor het aankoopen van uwe draineerbuizen, wendt U tot het oud bekend huis Victor MaDOE, Dikkebuschsteen- weg, 134, Yper. waar ze in de beste hoedanigheden in de fabriek zelf vervaardigd worden. (4923; KAASDOEKJES en KAASTHERMOMETERS ter Apotheek DELANOTE Langemark Gemeente Boezinge Openstaande plaats van Veldwachter Het Kollege van Burgemeester en Schepenen der gemeente Boezinge brengt ter openbare kennis dat alhier een plaats van veldwachter te bege ven is a) GESTELDE VOORWAARDEN 1) Belg zijn 2) Van goed gedrag en zeden zijn 3) Ouderdom mins tens 21 en hoogstens 30 jaar oud zijn. op 10 November 1943. De wet van 3-8-19 en 21-7-24 en het besluit van 10 11-42 op het voorkeurrecht zijn van toepassing 4) Gestalte minstens 1 m. 68 5) Niet ingeschreven zijn in het jodenregister 6) De gemeente bewonen 1 maand na de indienst treding- 7) Wettelijke wedde 8) In het bezit zijn van het getuigschrift afgeleverd door bet Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Volksge zondheid waaruit blijkt dat de kandidaat in het voorgeschreven examen geslaagd is. b) PLEEGVORMEN De eigenhandig door de kandidaten geschreven aanvragen, gericht tot den heer Burgemeester te Boezinge, moeten bij aangeteekend schrijven over gemaakt worden, en hem besteld vóór 10 November 1943. mot bijvoeging van volgende stukken a) Uittreksel uit de geboorteakte b) Bewijs van nationaliteit en goed gedrag en zeden c) Bewijs van niet inschrijving in het jodenregister d) Eensluidend verklaardafschrift van het getuigschrift waaruit blijkt dat de kandidaat in het voorgeschreven toegangsexamen geslaagd is e) Ge beurlijk. bewijzen van voorkeurrecht f) Voor de gehuwden, de getuig schriften vermeld onder letters B en C voor hun echtgenoote. Boezinge. den 21 October 1943. Namens het Kollege Bij bevel De Secretaris. De Burgemeester. A Lepercque. R de Thibault de Boesinghe van Op MAANDAG 8 NOVEMBER 1943 om 1 V't uur 's namiddags, in de groote feestzaal van 't Kapittel. Ooievaarstraat, te Wervik. zal er overgegaan worden door het ambt van M'er Paul FLAMEY. deurwaarder, te Wervik, tot de openbare en vrijwillige verkooping van 1' Eene zeer schoone moderne eetplaats, in eik. bestaande uit buffet-argentier, grooten dressoir, tafel met verlengsels en zes stoelen. 2" Eene rijke eetplaats in massief eik, stijl Lodewijk XVI, bestaande uittwee buffetten, een tafel met verlengsels, zes stoelen en schouwspiegel. 3" Eene prachtige moderne slaapkamer in eik, bestaande uit groote kleerkas met 1/3 linnenkas, lavabo, bed met res- sortbak en twee aangehechte nachttafels. 4° Twee schoone slaapkamers in massief eik, bestaande ieder uit kleerkas met spiegels, lavabo, bed met ressorfbak en nachttafel. 5° Een zware brandkoffer (van middelmatige grootte). 6° Eene volledige bibliotheekinrichting, bestaande uit schoone bibliotheek, bureel (minister) met bureelzetel, alles in eik. 7o Een zeer schoone piano, in zeer goeden staat. 8° Eene groote partij meubelen, waaronder: spiegelkassen, een canapé, twee clubzetels, een naaimachien merk «Lister», met inliggenden kop, een salon tafel, buffetten, tafels en stoelen, een wollen matras bibliotheek een waschkarn met electriek motor, merk Falda eene cuisinière Godin een kindervelo. een kindervoituur, een fotoapparaat met voet, schouwgarnituren, nachttafels, lavabo's, kapstokken, spie gels, schilderijen, en tal andere voorwerpen, te lang om te melden. Tentoonstelling op Zondag 7 November 1943 (gansch den dag) en op 8 November 1943, van 9 tot 12 uur. P S. De verkooping zal eindigen vóór 6 u. 's namiddags. Gewone voorwaarden en komptante betaling. wmw alle **la$£ Op Maandag 15 November 1943. om 11 uur 's voormid dags. zal er in de bureelen van het Provinciaal Commis sariaat voor 's Lands Wederopbouw, Doornikstraat. 63, te Kortrijk, overgegaan worden tot het openen der aanbe stedingschriften voor het GEWOON ONDERHOUD AAN DE GRINTWEGEN Nrs 3, 5. 6, 7 en 18, te Westvleteren. RAMING FRANK 26.438,40. Voorziene werken Herladen van de grintbekleedingen. Lastenboek-bestek en plan liggen ter inzage op het Gemeentesecretariaat en ten bureele van den Arrondis sementsingenieur. Het exemplaar van het lastenboek-bestek met plan wordt opgestuurd aan de belanghebbenden mits storting van 25 fr. op postrekening Nr 4056.63 van ir. De France A.. te leper, Maloulaan, Nr 7. Op bevel De Secretaris, De Burgemeester, (get.) DERYCKE Jullen. (get.) LEROY Georges Allo Allo In het Café DE RRURÉ* bij Honoré D'HONDT, Meenenstraat. Yper. Speelt het ensemble WILLY voor U de schoonste Schlagers, met den gekenden batteriest OUWE TAAIE 's ZATERDAGS en 's MAANDAGS, vanaf 18 uur. 's ZONDAGS, Aperitief Concert van 11 tot 13 uur. 's Avonds van 16 tot 23 uur. In het Café DE BEURS Is iedereen welkom. (5326) koninkrijk BELGIË met 5, met 10 of met 20 jaar looptijd. UITGIFTEPRIJS 1.000 Fr. per certificaat van 1.000 Fr. TERUGBETALING 1.010 Fr. na 5 jaar 1.050 Fr. na 10 jaar 1.150 Fr na 15 jaar De INSCHRIJVINGEN mogen NAAMLOOS geschieden Men schrijft KOSTELOOS in bij den Heer Léon GRILLET, wisselagent correspondent bij de Beurs van Brussel, 19, Meenenstraat - IEPER Telefoon 144. Wilt Gij uw eigen TABAK naar keus ge sneden en gedroogd hebben, wendt U tot de Firma Cyr. TAUPE Dikkebuschsteenweg, 303 - 305 YPER 5284i Birëiizwermen Om den grootsten prijs voor bieënzwermen te bekomen, wendt U bij DEVOS Daniel. Plaats, 16, Dikkebusch. (Tele foon 42 Yper). Desnoods haait men ze zelf af en levert metv zelf de verpakking. (4830V WoonmlvcraiKleriiig Het Huis Leo Lesage - Pannekoucke Gezondheidsinrichtingen Waterleidingen Zinkwerken is overgebracht naar de St Elisabethstraat, Nr 7 bij Postkantoor. Rij-seistraat Telefoon 76fr Voor de kiienten wonende Meenensteenweg. worden nog steeds alle werkopdrachten in ontvangst genomen bij Mevr. Wed Achie Les ge. Meenensteenweg, Nr 77, waar ook nog alle herstellingen aanvaard worden. (5291) Allo Allo Wielrijders Voor het herstellen van uw velos, velobanden, vuikani- seeren en overtrekken van banden, wendt u Paterstraat, 34, Yper. Spoedige bediening eigen werk,eigenfabrikaat.'5028) Wilt Gij uwen tabak naar uwe keus gesneden hebben, wendt U in volle vertrouwen tot het luie* L. Yerkimlt lkoiiilli<» Iabakfabrikant - Kerver Inpoi'Rtrtint, 17 - Ulver<linge Spoedige bediening. (5282) t HET YPERSCHE Uitgever C. DUMORTIER. 34. Boterstraat. Yper (Nr P 27)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4