DUITSCHE LEGERBERICHTEN 24' Jaar, Nr 29 Prijs 0,50 fr. NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER Oorlogssfhade Schadegevallen te wijten aan Oorlogsfeiten buiten het grondgebied van België Toegelaten Taxis De AJomgeliefde -VOETBAL- W. S. IEPER A - S. V. WEVELGEM op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat om 10,30 uur C. S. Yper- Jeugdpl. - W. S Pasechendale STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS Davidsfonds - leper EXCELSIOR BILJART CLUB GROOTE HATCH door Professeur H. DROST HET YPERSCHE lltgever DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank Stad leper - Berielit De Burgemeester heeft de eer zijn onderhoorigen te laten kennen dat er drie kostelooze inentingszittingen tegen de kroep of diphterie, zullen gehouden worden ten Stadhuize, in het bureel van het Roode Kruis, op Woensdag 10. Don derdag 11 en Vrijdag 12 November 1943, telkens van 17 tot 18 uur. De Burgemeester heeft de eer zijn medeburgers bekend te maken dat vanaf den 8 November 1943, de RRIN1Q- HEIDSDIENST weer normaal zal werken. Bijgevolg zullen de vuilnisbakken terug dagelijks behalve den Woensdag, afgehaald worden leper, den 4 November 1943. De Burgemeester. A. Notebaert. Op Donderdag 11 November e. k. van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur; Donderdag 18 November e. k. id. id. Donderdag 25 November e. k. id. id. Donderdag 2 December e. k. id. id. zal door bet Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw, in het stadhuis le verdiep bureel 10 zitting worden gehouden voor a) de personen, wier ingediende aanvraag voor schadevergoeding gebrekkig of niet volledig aangevuld bleek en die hieromtrent reeds verwittigd werden b) de personen, die oorlogsschade hebben geleden en die verlangen hun dossier bij het Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw aanhangig te maken. leper, den 3 November 1943. De Burgemeester A. NOTEBAERT. Op het Oostfront worden nog immer verbitterde gevechten geleverd. De meeste vijandelijke aanvallen worden afgeslagen en de doorbraakpogingen der Sowjeis lijden schipbreuk. Eigen tegenaanvallen hebben succes. Poging der Sowjets om te landen op de Krim. Aan de Noordelijke toegangswegen van dit schiereiland wordt thans ver woed gestreden. In Zuid-ltalië hebben hardnekkige gevechten plaats aan weerszijden van de Volturno. Onze troepen trekken er zich op nieuwe hoogtestellingen terug. Duitsche vliegtuigen en duikboolen kelderen en bescha digen verscheidene vijandelijke schepen Het gebied van Landen werd deze week herhaaldelijk gebombardeerd. DONDERDAG 28 OCTOBER 1943 Het zwaartepunt van den strijd tusschen de Zee van Azov en den Dnjeper lag gister opnieuw ten Westen van De Handelskamer van leper heeft vanwege den Dienst voor Identificeering en Vereffening van Belgische goede ren een brief ontvangen, waarbij deze Dienst laat weten dat hij bevoegd is om de klachten te onderzoeken die door Belgische eigenaars worden ingediend en die be trekking hebben op koopwaren of roerende goederen die gedurende het vervoeg buiten het grondgebied van Bel gië ten gevolge van oorlogsfeiten toerden beschadigd, zelfs indien het schadegeval van recenten datum is. Het Artikel 1 van het Besluit van 30 December 1942 (Staatsblad van 20 Mei 1943) vermeldt dienaangaande dat de klachten bij gemelden Dienst moeten ingediend worden binnen een termijn van drie maanden, te reke nen van het oogenblik dat het schadegeval zich heeft voorgedaan. Van Maandag morgen 8 November 1st Zondag avond 14 November 1943 inbegrepen Gaston VAN DER MEERSCH. Seminariestraat. L. DOCHY. Capronstraat L LAMAIRE. Casselstraat. 2. Tooneelseizoen 1943-44 Stadsschouwburg Ieper Zoodag 7 November Darvertoonina om 2.30 ara ATOndvertooniof om 7 aro Het Operetten-gezelschap Frank Schoup van den Volksschouwburg van Gent, voert op nieuwe moderne schlager-operette van Nico Dostal in 3 bedrijven 1* bedrijf in 't Noorschgezantschap (Noorsch ballet); 2e bedrijf in een villa park op Sicilië (Nachtfeest) 3e bedrijfin 'n filmstudio (opname film met glrlballet) Prijzen der plaatsen 25 - 20 - 15 - 10 en 5 fr. Bespreek vroeg uwe plaatsen in het Café Boe- renhol Vanden Peereboomplaats. ZAndag T lovember 1943 Terrein Bruogesteenweg. om 10,00 of 13,00 uur W. S leper - Jeugdpl - S K Vlamertinge om 14,30 uur Ingangsprijs Ploeg A 5 fr. andere match 3 fr. om 14,30 uur C. S. YPER - Schol. - F. C ROESELARE Ingangsprijs 3 jr. Melitopol. Het gevecht wordt met onverminderde hard nekkigheid voortgezet. Bij Zaporosje, ten Noorden van Kriwoi-Rog en ten Zuid-Westen van Dnjepropetrowsk le den vijandelijke aanvallen schipbreuk. Ten Noorden van Gomel voerden de Sowjets nieuwe aanvallen uit en zetten hun doorbraakpogingen voort ten Westen van Krltsjev en van Smolensk. Deze aanvallen werden afgeslagen. Het luchtwapen nam een bijzonder aandeel ln de afweer- successen in het gebied ten Westen van Krltsjev. Van het overige Oostfront worden plaatselijke gevechten bij Kiew en levendige verkennersbedrijvigheid in den Noor delijken frontsector gemeld. In Zuid-ltalië zijn hardnekkige gevechten aan den gang aan weerszijden van den Volturno. Herhaalde vijan delijke aanvallen leden schipbreuk en plaatselijke bres sen werden door tegenaanvallen gezuiverd of afgegren deld. Van het overige front wordt, met uitzondering van enkele voorpostengevechten, slechts vruchtelooze vijan delijke aanvallen op den kustspoorweg ten Noord-Westen van Termcll gemeld. Duitsche vliegtuigen bombardeerden met goed gevolg het eiland Leros in het Oostelijk gedeelte der Middel- landsche Zee. VRIJDAG 29 OCTOBER Ten Westen van Melitopol werden talrijke aanvallen der Sowjets afgeslagen. De aanvalsvoorhoeden van den vijand, die hooge verliezen leed, werden uit taal verde digde localiteiten geworpen. In de Dnjeper-kromming werden hevige vijandelijke aanvallen door tegenaanval len teruggeslagen. Ten Noorden van Klew bereikte een eigen aanval de gestelde doelen. Bij Gomel leidden de sterke vilandelljke doorbraakpogingen tot plaatselijke bressen. Gedeeltelijk verloren gegane stellingen werden heroverd. Ten Westen van Kritschew en van Smolensk is de gevechtsactiviteit wat verminderd. In Zuld-Itallë werden onze troepen aan weerszijden van de Volturno op nieuwe hoogtestelllngen teruggetrokken. Aan de kust der Adriatische Zee werd een vijandelijke poging, om langs den weg Termoli-Istonle over de Trigno- rlvier aan te vallen, verijdeld. In het Oostelijk gebied van de Middellandsche Zee vernielde het luchtwapen twee vijandelijke vrachtbooten met in totaal 4.500 brt, en bestookte de haveninstallaties van het eiland Castelrosse. ZATERDAG 30 OCTOBER Tusschen de Zee van Azov en den Dnjeper duurt de afweerslag met onverminderde hevigheid voort. In de bocht van den Dnjeper waren de gevechten nabij Kri woi-Rog zeer hard. Vijandelijke doorbraakpogingen wer den opgevangen en de eigen stellingen behouden. Ten Noorden van Kriwoi-Rog boden de Sowjets verbitterden weerstand aan onze koene tegenaanvallen, doch liepen er zware verliezen op. Langs beide zijden van Gomel ble ven ook gister de voortgezette aanvallen der Sowjets zon der gevolg. Door eigen tegenaanvallen werd tijdelijk ver loren gegaan terrein opnieuw veroverd. Ten Westen van Smolensk ontstonden nieuwe zware afweergevechten. In verbitterde gevechten hebben onze troepen hun stellin gen behouden. Van het overige van het Oostfront werden slechts levendige plaatselijke gevechten, vooral in het gebied ten Westen van Kritschew, gemeld. Aan het Zuid-Italiaansche front werden eenige vijan delijke aanvallen langs beide oevers van de Volturno af geslagen. Duitsche vliegtuigen vielen er met goed gevolg ravitailleeringscolonnes van den vijand aan. ZONDAG 31 OCTOBER In het Zuiden van het Oostelijk front waren onze troe pen gister opnieuw in zware gevechten gewikkeld. Tus schen de Zee van Azov en den Dnjeper werden sterke vijandelijke aanvallen afgeslagen. Ten Westen van Za porosje en ten Zuid-Westen van Dnjepropetrowsk leden verscheidene aanvallen der Sowjets schipbreuk. Onze te genaanvallen ten Noorden van Kriwoi-Rog maken goede vorderingen. Bij Gomel en ten Westen van Smolensk Is de vijandelijke aanvalsbedrijvigheid wat verminderd. Lo kale aanvallen werden afgeslagen. In de genoemde ge bieden, vooral echter ten Westen van Kritschew, werden belangrijke terreinsectors heroverd. Ten Zuiden van We- liki-Loekl verhoogde de gevechtsactiviteit een weinig. In de Finsche golf brachten beschermingsvaartulgen een Sowjetrussische kanonneerboot alsmede twee snelbooten tot zinken, terwijl nog eenige andere schepen bescha digd werden. In Zuid-ltalië heeft de vijand sterke aanvallen onder nomen in het gebied tusschen de kust van de Tyrrheen- sche Zee en de Volturno. De gevechten zijn nog ln vol len gang. Een locale bres ten Noord-Westen van Capua werd afgegrendeld. Duitsche vliegtuigen vielen ln de Middellandsche Zee een vijandelijk konvooi aan en beschadigden een kruiser en twee torpedojagers. Bovendien werd een transport schip gekelderd In de Egeesche Zee werden 4 vijandelijke bommenwerpers naar beneden gehaald. Gister heeft het luchtwapen afzonderlijke doelen ln het gebied van Groot-Londen aangevallen. Duitsche duikbooten hebben 6 schepen met in totaal 28.500 brt. en een torpedojager ln den grond geboord. Drie andere schepen werden zwaar beschadigd en boven dien werden nog 6 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. MAANDAG 1 NOVEMBER Ten Zuiden van den Beneden-Dnjeper zijn hevige ge vechten met doorgebroken vijandelijke afdeelingen aan den gang. In den slag in den Dnjeperbocht heeft onze tegenaanval opnieuw vorderingen gemaakt. Ten Zuid westen van Dnjepropetrowsk en ten Zuid-Oosten 'van Krementsjoeg mislukten vijandelijke aanvallen. In den Centralen sector hadden slechts plaatselijke aanvallen FLORA Groote Markt Uit het Eerste Huwelijk Duiisch gesproken met Franziska Kinz en Ferdinand Marian Vrijdag. Zaterdag, om 7 i u. Zondag, om 2 J, 5 en 7 4 u. Maandag, om 7 i uur MAJESTIC Rijoelairaat Een Hopeloos Geval Duilsch gcsp-ckcn met Jenny Jugo en Karl Ludwig Diehl Zaterdag, em 7 1 uur Zondag, om 2|, 5 en 7J u. Maandag, om 7 5 aar •VD IBFER R •olaortploote Spiegel des Levens Buitsch gc.apioi.em met Paula Wessely Zaterdag, om 7 uur Zondag, om 24. 5ei7iu. en Attua Horbiger 1 Maandag, om 7 uur plaats, welke deels in tegenaanval werden afgeslagen. Van het front van het Ilmenmeer tot ten Westen van Lenin grad wordt slechts levendige stoottroepbedrijvigheid ge meld. In de maand October werden aan het Oostfront 2.795 pantsers en 1.442 vliegtuigen van den vijand ver nietigd. In Zuld-Itallë werden vijandelijke doorbraakpogingen aan de Volturno afgeslagen. Onze troepen betrekken thans tusschen de Italiaansche Westkust en het Matese- gebergte meer naar het Noord-Westen gelegen stellingen op de hoogten. Britsche vliegtuigen vlogen overdag boven de bezette gebieden van het Westen en 's nachts boven Noord-West- Duitschland. Vier vijandelijke toestellen werden neerge haald. Ons luchtwapen viel opnieuw het gebied van Lon den aan. Tijdens de maand October werden 52 vijandelijke han delsschepen met 301.700 brt. tot zinken gebracht. 18 schepen met meer dan 100.000 brt. werden zoo zwaar be schadigd dat hun verlies waarschijnlijk ls, en daarbij werden nog 27 andere koopvaardijschepen met 170.000 brt. beschadigd. Van de vijandelijke oorlogsvloot werden 1 kruiser. 11 destroyers, 2 wachtschepen en 4 snelbooten vernietigd. 5 kruisers. 7 destroyers en talrijke andere oor logsbodems werden zwaar beschadigd DINSDAG 2 NOVEMBER Gister heeft de vijand op de Krim gepoogd aan weers zijden van de stad Kertsch te landen. De vijand werd op bloedige wijze afgeslagen en de op een punt gelande strijdkrachten werden Ingesloten. Ien Zuiden van den Beneden-Dnjeper duren de gevechten voort. Sowjet-aan- vallen en pogingen om onze troepen te omsingelen leden schipbreuk. In de Dnjeper-kromming werden vijandelijke aanvallen afgeslagen. Onze tegenaanval ten Noorden van Kriwoi-Rog heeft reeds tot groote successen gevoerd. De vooruitgerukte vijandelijke voorhoeden werden afgesne den en uitgeroeid en sinds 27 October werden daar 5000 gevangenen binnengebracht en een grooten buit ver overd. De eigen verliezen zijn gering. In de overige sec tors van het Oostelijk front, met uitzondering van een hevigen doch succesloozen vijandelijken aanval ten Zuid- Westen van Kiev, vonden slechts gevechten van lokaal belang plaats. Ten Zuid-Westen van Gomel en van We- liki-Loeki werden kleine vijandelijke bressen weer goed gemaakt of afgegrendeld. Een eigen tegenaanval ten Wes ten van Kritsjev leidde tot belangrijke verbeteringen der posities. In den Westelijken sector van het Zuld-Italiaansche front heeft de vijand met sterke strijdkrachten onze stellingen gepolst. Van de overige frontsectors wordt, met uitzondering van een succesloozen vijandelijken aanval ten Westen van Campobasso. slechts geringe gevechtsac tiviteit gemeld. Duitsche vliegtuigen hebben 's nachts de haven van Napels aangevallen. Verscheidene schepen werden getrof fen. Gister avond werden ook de haveninstallaties van verscheidene steden in Zuid-Engeland met bommen be- stookt WOENSDAG 3 NOVEMBER Op de-Krim werd. ten Zuiden van Kertsj, het vijande lijke landingshoofd ondanks verbitterden tegenstand verder ingesloten. Aan de Noordelijke toegangen tot de Krim duren de zware gevechten voort. De aanvallen der Sowjets werden afgeslagen en bressen afgegrendeld. Eigen tegenaanvallen leverden succes op. Elders op het Ooste lijk front vonden gister slechts gevechten van lokaal be lang plaats. Op een eiland op den Dnjeper, ten Oosten van Tsierkassy, werd een vijandelijke groep uitgeroeid. Nabij Kiev en Smolensk werden aanvaller, der Sowjets door een tegenaanval afgeslagen. In het gebied van We- liki-Loeki zijn gevechten nog aan den gang. In de Finsche golf werden 3 snelbooten der Sowjets gekelderd en verscheidene andere beschadigd. In Zuid-ltalië werden verscheidene nachtelijke aanval len der Amrlkaansche troepen ten Westen van de Vol turno afgeslagen. Ten Oosten dezer rivier heeft de vij and, bij een poging om onze wijkende dekkingstroepen te volgen, aanzienlijke verliezen geleden. Gister hebben vijandelijke vliegtuigen bommen gewor pen boven 't Zuid-Oostelijk rijksgebied. Zeven der aan vallende toestellen werden neergehaald. Ons luchtwapen bombardeerde 's nachts opnieuw doelwitten te Londen. Duitsche zeestrijdkrachten hebben verleden nacht de Engelsche Zuidkust aangevallen en uit een sterk be schermd konvooi, zonder eigen verliezen, twee schepen, te zamen 4.500 brt. gekelderd. Op Zondag 14 November a. s. in den Stadsschouwburg, optreden van den Heer Dokter BELMANS Do Koning der Goochelaars 1 U krijgt op 3 uren tijd meer te zien dan U in geheel Uw* leven kunt begrijpen Te 3 uur Speciale Jeugdvertooning. Te 7-30 uur Avondvoorstelling voor de Davidsfondsfamiliën ea alle genoodigden. Volksvoordracht - Tooneelavond Op Dond«rd«c 18 November 1943. komt de Heer ANTOON VAN DER PLAETSE, kunstdecl&mator. ons spreken over Wezon on Techniek van do Voordrachtkunst Deze voordracht wordt opgeluisterd door talrijke declamation Tooneelliefhebbers en Davidsfondsleden allen op post, te 8 uur in de Feestzaal der H. Familie, de Stuersstraat. te leper. Do Meester dor Voordrachtkunst brengt hst beste ten geboore. Hartelijk welkom. Het Bestuur. Kampioen van Nederland Tegenstrever ALFONS VANDERHAEGEN in het Hotel Excelsior Groote Markt Op DINSDAG 4 NOVEMBER, em 7 unr. Ook kunst-en fantaisiestooten. (5418)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1