Het Ypersche- Uurregeling der Treinen vanaf 1 -11 -1943 z 1i i. AI ÜH K BEDANKING Burgerlijke Stand van leper Lijn 63 leper - Torhout - Oostende Lijn 73 Brussel - Gent - Adinkerke Lijn 64 Roeselare - leper Lijn 65 Roeselare - Meenen Lijn 69 Meenen leper Hazehrouck HET YPERSCHE 5 - 11 - 1943 Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 7 NOVEMBER, om 8 uur. ln de kapel van het B.rlle Godshuls, tot zlelelafenls van Heer Jos. VANDEN DR1ESSCHE (5396) Z O N D A G R U S T De Apotheek van Mr SEYS, Diksmuidestraat, is alleen open op Zondag 7 November Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 7 NOVEMBER, om 8.30 uur, ln St-Jacobskerk, tot zlelelafenls van Juffrouwen Ivonne en Georgette VERHAEGHE (5397) ZONDAG 7 NOVEMBER, om 8.30 uur, ln St-Pieterskerk, SOLEMNEELE MIS te erere der Vier Ge.kroonden waartoe alle bouwwerkers vriendelijk ultgenoodlgd wor den. (5399) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 7 NOVEMBER, om 9 uur, in St-Nlklaaskerk, tot .zlelelafenls van Heer Camiel VANSPRANGHE en zoons Daniel en Roger VANSPRANGHE. (5382) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 7 NOVEMBER, om 9.30 uur, ln de kerk der E. P. Carmelleten, tot zlelelafenls van Heer Arthur VEREYCK echtgenoot van Vrouw Eliza Deraedt. (5383) Vrienden en kennissen worden Ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 7 NOVEMBER, om 11.30 uur, ln St-Maartens- kathedraal, tot zlelelafenls van Mevrouw Henri DEQUECKER geboren Emma Noppe Diksmuidesteenweg, 4. (5393) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 14 NOVEMBER, om 8 uur, ln St-Nlklaaskerk, tot zlelelafenls van Heer Leon CRAYE echtgenoot van Vrouw Marie Carbon. (5400) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 14 NOVEMBER, om 8.30 uur, in St-Pieterskerk, tot zlelelafenls van Heer Camiel DEVOLDER echtgenoot van Vrouw Marie Logle en broeder Heer Cyriel DEVOLDER Kemmelsteenweg. (5401) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 14 NOVEMBER, om 11.30 uur, in St-Maartens- kathedraal, tot zlelelafenls van Mevrouw Robert-Modeste VAN NESTE. (5402) Heer Victor Mesdom en kinders Vrouw Weduwe Ernest Lemaire-Mesdom en kinders Heer en Vrouw Cyrille Batalllle-Mesdom en kinders Vrouw Weduwe Nicolas Cajot-Mesdom danken vrienden en kennissen om de blijken van deel neming betuigd bij het afsterven van hun teergeliefden broeder, schoonbroeder, oom en bloedverwant, Heer René MESDOM Weduwnaar van Vrouw Hélène Cnockaert en voor hun tegenwoordigheid op de begrafenis. Stad leper - Werk der Damen van Barmhartigheid Zondag 14 November 1943, tusschen vespers en lof in St-Maartenskerk OROOT L1EFDADIOHEIDSSERMOEN gepredikt door Eerw. Pater ANGELUS O. C. D. De vespers te 3 uur. Eene omhaling zal gedaan worden, na het sermoen voor de armen. De personen die gebeurlijk belet zijn naar het sermoen te komen luisteren, mogen hunne aalmoes afgeven bij de Voorzitster. r\i. it*a,i i Mejuffer Donck, Meenenstraat. 14. leper. Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 7 NOVEMBER, om 10 uur, ln St-Pieterskerk. tot zlelelafenls van Vrouw Maria VANDEWYNCKEL echtgenoote van Heer Gustave Flamey Weuninckstraat, 3. (5384) van den 29 October tot den 4 November 1943 Geboorten Ooghe Gilbert, Recollettenp 5 Meenen- stétnweg, 2o9. Pype Josiane. Recollettenp., 5, van noe- zinge.— Vantomme Frans, Recollettenp., 5. van Langemark. Leclercq Luc. Recollettenp., 5, Hoesingestraat, 8. Hillewaere Rudi, Recollettenp.5, van Komen elgië. Van Hulle Ginette. Recollettenp 5, van Langemark. 'i'aecke llona. Recollettenp., 5, Kanonweg, 9 Dejonck- heere Marie, Zillebekestraat 8. Dejaeghere Monique. Re collettenp. 5, van Zillebeke. Vanacker Gilbert. Recol- lettenpoort, 5, van Vlamertinge. Vanderschelden Kathe- lyne, Recollettenp 5, Jules Capronstraar, 17. Overlijdens D'hellem Jacqueline, z. b., 17 jaar, ongeh., Dikkebuschsteenweg, 119. Vandenbusscbe blanche, z. b.,57 j., echtg Delrue Cyrille, van Noordschote. Huwelijken Vandenbriele Robertus, pelsensnijder, en Simonne Grimonprez pelsenbewerkster, beiden ie leper Vanspranghe Albert, pelsenbewerker, en Dedrie Denise, z. b beiden te leper. Mylle André schrijnwerker, te Zille beke, en Yvonne Houve, bediende, te leper. Maillard Roland, technisch teekenaar, en Roose Gilberte, borduur ster, beiden te leper. Huwelijksbeloften Lucianus Declercq, bouwkundige, en Julia Callens, z. b., beiden te leper. Auguste Dubois, sto ker, en Madeleine De Rutter, strijkster, beiden te leper. Ferdinand De Vleeschauwer. handelaar te Geeraardsbergen, en Cecile Kras, z. b te leper. Leopold Tydtgat, bakker, te Geluveld, en Maria Marico, dienstmeid, te Elverdinge, voorheen te leper. Gemeente Boezinge Openstaande plaats van Veldwachter Het Kollege van Burgemeester en Schepenen der gemeente Boezinge brengt ter openbare kennis dat alhier een plaats van veldwachter te bege ven is a) GESTELDE VOORWAARDEN 1) Belg zijn 2) Van goed gedrag en zeden zijn 3) Ouderdom mins tens 21 en hoogstens 30 jaar oud zijn. op 10 November 1943. De wet van 3-8-19 en 21-7-24 en het besluit van 10 11-42 op het voorkeurrecht zijn van toepassing 4) Gestalte minstens 1 ro. 68 5) Niet ingeschreven zijn in het jodenregister 6) De gemeente bewonen 1 maand na de indienst treding 7) Wettelijke wedde 8) In het bezit zijn van het getuigschrift afgeleverd door bet Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Volksge zondheid waaruit blijkt dat de kandidaat in het voorgeschreven examen geslaagd is. b) PLEEGVORMEN De eigenhandig door de kandidaten geschreven aanvragen, gericht tot den heer Burgemeester te Boezinge. moeten bij aangeteekend schrijven over gemaakt worden, en hem besteld vóór 10 November 1943. roet bijvoeging van volgende stukken a) Uittreksel uit de geboorteakte b) Bewijs van nationaliteit en goed gedrag en zeden c) Bewijs van niet inschrijving in het jodenregister d) Eensluidend verklaard afschrift van het getuigschrift waaruit blijkt dat de kandidaat in het voorgeschreven toegangsexamen geslaagd is e) Ge beurlijk. bewijzen van voorkeurrecht f) Voor de gehuwden, de getuig schriften vermeld onder letters B en C voor hun echtgenoote. Boezinge. den 21 October 1943. Namens het Kollege Bij bevel De Secretaris. De Burgemeester. A. Lepercque R. de Thibault de Boesinghe. Gemeente KR0MBEKE Plaats van Tijdelijke Bediende Het College van Burgemeester en Schepenen van Krombeke maakt bekend: 1) Dat een plaats van tijdelijke bediende bij den ravitaiHaeringsdienst, open verklaard wordt 2) Dat de kandidaten zich moeten aangeven schriftelijk vóór 16 Novem ber 1943 aan den heer Burgemeester te Krombeke 3) Dat de dagelijksche werkprestatie van eiken werkdag vier uren is, 's voorraiddags. tegen betaling van vijf frank per uur en toepassing van Besluit van 19-1-1942 4) Dat elke kandidaat een bewijs moet afleveren a) van de gedane studies: b) van goed gedrag en zeden c) van Belgische nationaliteit en voldoening aan de militieverplichtingen d) van niet-inschrijving in 't jodenregister e) van een ouderdom van ten minste 21 jaar 5) Dat hij zich verplicht de gemeente te bewonen binnen de drie maanden der benoeming. Namens 't College De Sekretaris. C. Garmyn. De Burgemeester. J. Deblock. Gemeenten IEPER en ZUIDSCH0TE Op Maandag 15 November 1943, om. 11 uur 's voormiddags, zal er in de bureelen van het Provinciaal Commissariaat voor 's Lands Weder opbouw. Doornikstraat. 63, te Kortrijk, overgegaan worden tot het openen der aanbestedingschriften voor het GEWOON ONDERHOUD van de volgende grintwegen op grondgebied IEPER weg Nr 18 of Paddevijverstraat. Bestek fr. 10.404.00 ZUIDSCHOTE wegen Nrs 2. 4. 5. 6. 7 en 9. Bestek fr. 22.317.60 Afzonderlijke inschrijvingen zijn in te dienen voor iedere gemeente. Voor iedere gemeente is er een afzonderlijk lastenboek-bestek met lig gingsplannetje. verkrijgbaar tegen storting van 25 frank per stuk op post rekening 4056.63 van ir. A. De France te leper. De lastenboeken liggen ter inzage van de belanghebbenden ten bureeie van den ir. De France, Maloulaan. Nr 7, te leper en op het desbetreffend gemeentesecretariaat. De Secretaris, De Burgemeester (leper) (get.) A. VERSAILLES. (get.) A. NOTEBAERT. De Secretaris, De Burgemeester (Zuidschote) (get.) DEPOORTER Jerome. (get.) PECCEU R. leper Boezinge Langemark Poelkapelle Westroozebeke Staden St-Jozef Kortemark Torhout Gistel •Oostende (Kaai) (1) 17.20 4.50 5.10 7.25 10.00 12.30 15.15 15.35 19.45 4.58 5.18 7.33 10.08 12.38 15.24 15.43 17.27 19.53 5.05 5.25 7.40 10.15 12.45 15.32 15.50 17.33 20.00 5.12 5.32 7.47 10.22 12.52 15.40 15.57 17.40 20.07 5.17 5.37 7.52 10.27 12.57 15.46 16.02 17.45 20.12 5.24 5.44 7.59 10.34 13.04 15.54 16.09 17.52 20.27 5.29 5.49 8.04 10.39 13.09 16.00 16.14 17.57 20.32 A. 5.35 5.55 8.10 10.45 13.15 16.06 16.20 18.03 20.38 V. 6.00 7.10 15.00 18.55 A. 6.09.7.19 15.09 19.04 V. 6.12 7.22 15.12 -U. 19.07 6.44 7.54 15.44 19.39 A. 7.05 8.15 16.05 20.00 (Kaal) Oostende Gistel Torhout Kortemark St-Jozef Staden Westroozebeke Poelkapelle Langemark Boezinge leper A. V. A. V. A. 7.35 7.56 8.27 8.40 8.49 6.12 9.05 11.00 13.55 6.19 9.12 11.07 14.02 6.24 9.17 11.12 14.07 6.31 9.24 11.19 14.14 6.36 9.29 11.24 14.19 6.42 9.35 11.30 14.25 6.48 9.41 11.36 14.31 (1) 17.00 18.10 17.21 18.31 17.52 19.02 17.55 19.06 18.04 19.15 16.20 16.30 18.55 20.13 20.55 16.37 19.02 20.20 21.02 16.42 19.07 20.25 21.07 16.49 19.14 20.32 21.14 16.54 19.19 20.37 21.19 17.00 19.25 20.43 21.25 17.06 19.31 20.49 21.31 20.30 20.51 21.22 21.25 21.34 (i) (2) Brussel (Zuid) t— 8.23 Gent St Pieters A. 9.17 Gent (St Pieters) V. 7.21 9.24 Tielt 5.00 - 8.10 10.12 Lichtervelde A. 5.29 8.41 10.44 Lichtervelde V. 5.30 5.49 8.51 9.07 10.47 Kortemark A. 5.37 5.56 8.58 9.14 10.54 Kortemark V. 5.45 6.04 6.40 9.02 9.15 11.00 Diksmuide A. 6.09 6.28 7.00 9.26 9.35 11.24 Veurne A. 7.00 7.25 9.56 11.53 Adinkerke-De Panne A. 7.10 7.35 10.07 12.04 13.40 13.50 14.14 (1) (1) Rijdt NIET op Zon- en Feestdagen. 6.55 9.49 11.44 14.39 16.56 17.14 19.39 20.57 21.38 (1) (1) (1) (2) Roeselare 5.55 6.21 7.48 8.26 8.54 12.15 17.30 20.12 20.40 Meiboom 6.24 8.30 8.58 12.19 17.34 20.16 20.44 Vierkaven 6.29 8.35 9.03 12.24 17.39 20.21 20.49 Moorsl.-P. 6.35 8.00 8.41 9.09 12.31 17.46 20.28 20.56 8.50 9.18 12.41 17.56 20.38 21.06 8.54 9.22 12.45 18.00 20.42 21.10 8.59 9.27 12.50 18.05 20.47 21.15 9.07 9.35 12.58 18.13 20.55 21.23 Adinkerke De Panne V. 5.35 5.15 7.40 Veurne A. 5.44 5.24 7.49 Diksmuide 5.51 8.10 Kortemark A. 6.19 8.31 Kortemark V. 4.50 6.24 8.32 Lichtervelde A. 4.58 6.32 8.40 Lichtervelde V. 5.00 6.34 Tielt 5.30 7.04 Gent (St Pieters) A. 6.32 8.03 Gent (St Pieters) V. 7.05 8.08 Brussel (Zuid) A. 7.59 9.02 (5) (6) (3) 11.54 12.10 12.40 13.29 (3) (4) (1) 12.40 13.34 14.20 17.00 15.08 - 17.59 15.39 18.32 15.40 17.20 18.40 15.47 17.27 18.47 15.50 17.30 18.08 - 16.10 17.54 18.03 18.28 tn- 18.25 18.35 (7) (1) (8) 13.35 15.35 18.45 19.00 13.44 15.44 i 19.09 14.12 16.02 16.11 18.31 19.11 19.36 14.42 16.26 16.41 18.51 19.32 20.04 14.47 16.33 16.46 20.06 14.55 16.41 16.54 20.14 15.01 17.13 15.34 17.45 16.36 18.35 16.57 18.46 17.51 19.40 18.10 19.04 19.15 20.07 20.40 20.44 20.51 20.56 21.20 21.49 22.00 19.54 20.18 20.20 20.28 20.31 21.01 (1) Rijdt NIET op Zon- en Feestdagen. (2) Vertrekt 's ZONDAGS uit Gent om 7.10 uur. 131 Rijdt ALLEEN 's Vrijdags tusschen Gent en Kortemark. (4) Rijdt ALLEEN 's Zaterdags doch niet op 25/XII en 1/1. 5) Rijdt NIET 's Maandags. 6) Rijdt ALLEEN 's Maandags. i7) Rijdt ALLEEN 's Zaterdags tusschen Diksmuide en Kortemark. doch NIET op 25'XII en 1 I. (8) Rijdt NIET op Zon- en Feestdagen tusschen Kortemark en Lichtervelde. Zonnebeke 6.18 6.43 Frezenberg 6.22 6.47 Kruiskals. 6.27 6.52 leper A. 6.34 6.59 leper Kruiskals. Frezenb. Zonnebeke Moorsl.-P. Vierkaven Meiboom Roeselare (1) (1) (2) 4.41 5.08 7.00 10.50 15.50 19.00 19.27 4.49 5.16 7.08 10.58 15.58 19.08 4 54 5.21 7.13 11.03 16.03 19.13 4.58 5.26 7.17 11.07 16.08 19.17 5.07 5.36 7.27 8.04 11.16 16.18 19.26 5.13 5.42 7.33 8.10 11.22 16.24 19.32 5.18 5.47 7.38 8.15 11.27 16.29 19.37 5.22 5.51 7.42 8.19 11.31 16.33 19.41 19.59 s Maandags en op II/IV. doch NIET Rijdt ALLEEN OP 10/IV. (2) Riidt ALLEEN 's Woensdags en NIET op 25/XII en 1/1. 's Zaterdags, doch Roeselare Meiboom Zilverberg Beythem Ledegem-Dadizele Moorzele-Kezelberg Meenen (Bruggepoort) Meenen 19.10 19.15 19.20 19.25 6.58 8.35 13.25 15.29 17.25 7.03 8.38 13.28 15.32 17.30 7.08 8.42 13.32 15.36 17.35 7.14 8.46 13.36 15.39 17.40 7 22 8.53 13.43 15.45 17.47 19.32 I 8.58 13.48 15.50 I 19.39 9.03 13.53 7.35 9.05 13.55 15.57 17.59 19.47 (8) (1) 6 05 7.41 7.57 12.30 14.52 16.05 18.11 7.43 7.59 12.32 14.54 7.47 8.03 12.36 14.58 18.20 6 21 7 53 8.09 12.43 15.05 16.21 18.28 6.29 7.59 8.15 12.50 15.12 16.30 18.36 6.34 8.02 8.18 12.53 15.15 16.34 18.41 6 39 8.06 8.22 12.57 15.19 16.38 18.46 Roeselare A. 6.42 8.09 8.25 13 00 15 22 18.41 18A9 (1) Rijdt ALLEEN 's Maandags en op 11/IV. doch NIEl (2?P Neemt 's Maandags geen reizigers op voor Roese lare (Lokaal). Meenen Meenen Bruggep. Moorzele-Kezelberg Ledegem-Dadizele Beythem Zilverberg Meiboom (4) (1) (3) v 7 42 7.52 9.18 11.38 14.00 14.23 14.45 15.50 16.05 18.10 19.52 20.34 Koekoek 7.44 9.20 -r- 14.02 14.48 16.08 20.36 w£rvUr 7 50 8 01 9.26 11.48 14.08 14.30 14.54 15.57 16.13 18.19 20.01 20.42 Com (HOSP) 7-52 9.28 14.10 14.57 I 16.15 20.46 Snis A J- 7 54 8.07 9.30 11.54 14.13 14.35 14.59 16.02 16.17 18.25 20.07 20.48 v 8.11 9.34 9.50 11.59 14 17 14.59 16.18 18.27 19.50 20.09 20.49 8 18 9.40 9.56 12.05 14.26 15.04 16.23 18.33 20.00 20.16 20.55 S^iinHeke 8.24 9.44 10.00 14.30 15.09 16.27 18.39 20.04 20.59 8.31 9.48 10.04 12.17 14.34 15.14 16.31 18.46 20.08 20.27 21.03 T»r,pr A (2) 8.36 9.52 10.08 12.22 14.38 15.18 16.35 18.51 20.12 20.32 21.07 E v' 4 30 6 17 7 20 8 20 9.55 9.55 10.30 12.28 13.04 13.20 16.38 17.20 18.54 21.10 Vlamertinge 4 35 6 22 7.25 8.25 10.01 I 10.35 12.34 13.10 13.26 14.45 16.43 17.25 19.00 21.15 Brandhoek 4 39 6 26 7.29 8.29 10.05 10.39 12.39 13.14 13.31 14.50 16.47 17.29 19.06 21 19 Pooeringe A 4-3 6 30 7 33 8.33 10.09 10.08 10.43 12.44 13.18 13.35 14.54 16.51 17.33 19.11 21.23 PoDerlnge V 7.35 - 10.11 10.45 12.45 13.20 - 14.58 17.34 - Abeele 7.44 10.20 10.54 12.55 13.29 17.43 Hazebrouck A 13.36 (2) (2) (5) AblIle0UCk V^ 7150 11.20 13.48 15130 19.16 Pooeringe A - - 7.59 1129 1357 1540 1926 V 4 50 6.40 8.00 8.43 10.12 11.30 13.44 13.58 15.02 15.42 17.00 19.27 19.42 21.30 Brandhoek 454 6.44 8.04 8.47 11.34 14.02 15.06 15.47 17.04 19.31 21.34 vinmertinee 4 59 6.49 8.09 8.51 11.39 13.52 14.07 15.10 15.54 17.08 19.35 21.39 Toner A 5 04 6 54 8.14 8.56 10.25 11.44 13.56 14.12 15.15 15.59 17.13 19.40 19.55 21.44 Teoer v' 5 22 5 46 6.48 7.04 9.11 11.24 11.50 13.59 14 14 15.20 17.22 19 46 ZiUebeke 5.29 5.52 I 7.09 9.17 11.28 11.54 14.18 15.26 17.28 19.50 Hollebeke 5.56 7.13 9.21 11.32 11.58 14.22 17.32 19.55 Houtem 5 37 6.00 6 59 7.17 9.27 11.35 12.04 14.11 14.25 15.35 17.38 19.59 Comines A. 5 43 6.05 7.04 7.23 9.33 11.40 12.09 14.16 14.30 15.41 17.44 20.04 Comines V. 5 45 7 05 7.14 7.24 9.35 12.10 14.08 14.18 14.31 15.36 15.44 17.47 20.05 Com (Hosp I I 7.17 7.27 9.38 - 12.12 14.33 - 20 07 - - Wervik 5 52 7 10 7.20 7.31 9.44 12.15 14.12 14.25 14.36 15.40 15.52 17.55 20.10 Koekoek I I 7.25 7.36 j 12.20 14.41 Meenen 6.00 7.17 7.28 7.39 - 9.52 12.23 14.19 14.32 14.44 15.47 16.00 18.03 20.18 (1) Rijdt op Zon- en Feestdagen. (2) Rijdt Maandags en op 2/11 en U/4, doch niet op 1/11 en 10/4. (3) Rijdt enkel op Zon- en Feestdagen tusschen leper en Abeele. (4) Rijdt niet op Zon- en Feestdagen tusschen leper en Abeele. (5) Rijdt alleen op Zon- en Feestdagen tusschen Poperinge en leper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3