DUITSCHE LEGERBERICHTEN Prijs 0,50 fr. NIEUWS NOTARIEEL AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER BEVOORRADINGSDIENST WINTERHULP IEPER Keuringen en Prijskampen voor Hengsten van het Zwaar Trekras in 4943 ATHLETIEK STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS -VOETBAL- 24' Jaar, Nr 30 Vrijdag 12 November 194; HET YPERSCHE t ltgever DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank Uitreiking der Rantsoeneeringszegels De uitreiking der rantsoeneeringszegels voor de periode van 23 Nov. 1943 tot en met 22 Dec 1943, zal geschieden volgens de gewone volgorde Op DINSDAO 16 NOVEMBER a. s 's morgens van 8 u. tot 11 uur 30 en 's namiddags van 1 u. 30 tot 16 u 30 en op WOENSDAG 17 NOVEMBER a s. 's morgens van 7 uur tot 11 u. 30. en 's namiddags van 1 u. 30 tot 16 u. 30. Bedanking Hiermede vervult het plaatselijk comité van Winterhulp den dankbaren plicht al onze ingezetenen van harte te be danken om hun giften ter gelegenheid van de Steenkolen- collecte van Allerheiligen. Deze heeft de som van 2.145 fr. opgebracht, een bedrag dat de vorige collecten ongeveer evenaait Ook is het ons aangenaam de jonge juffers en de jonge heeren collectanten te bedanken om het werk dat zij zoo offervaardig dien dag geleverd hebben. Voor een volgende gelegenheid rekenen wij èn op hun hulp èn op die van onze bevolking. Uitbreiding der Schoolhulp aan niet-schoolgaanden De niet-schoolgaande kinderen en jongelieden van meer dan drie jaar en jonger dan 21 jaar, die wenschen van de be- deellngen door Winterhulp in de scholen ingericht, te genie ten, worden verzocht zich te wenden tot het secretariaat van Winterhulp (iedejen Maandag-voormiddag), waar hen alle verdere inlichtingen zullen verstrekt worden. Zij hebben recht op volgende bedeelingen aKinderen van 3 tot 6 jaar levertraan gebeurlijke bij komende bedeelingen. b> Kinderen en jongelieden van 6 tot 21 jaarschoolsoep vitaminen gebeurlijke bijkomende bedeelingen Ci Ondervoede kinderen en jongelieden van 3 tot 21 jaar na een medisch onderzoek lichte bijkomende maaltijden. Volkssoep De eerstvolgende inschrijving zal plaats hebben op Zater dag 20 November, tusschen 9 en 11 nur Kleeding De personen die nog punten, beneden de 100, van de k'eederkaart bezitten, en die wenschen van de kleederbedee- ling van Winterhulp ie genieten, worden verzocht ze op ons secretariaat af te geven op Zaterdag 13 Novrmber 's voor middags kaarten met X en XX van 14 tot 16 uur groene kaarten. Davidsfonds - leper Op Zondag 14 November a. s. in den Stadsschouwburg, optreden van den Heer Dokter BELMANS De Koning der Goochelaars Te 3 uur Speciale Jeugdvertooning. Te 7-30 uur Avondvoorstelling voor de Davidsfondsfamiliën en alle genoodigden. Volksvoordracht - Tooneelavond Op Donderdag 18 November 1943, komt de Heer ANTOON VAN DER PLAETSE, kunstdeclamator, ons spreken over Wezen en Techniek van de Voordrachtkunst Deze voordracht wordt opgeluisterd door talrijke declamatiën. Tooneelliefhebbers en Davidsfondsleden allen op post. te 8 uur in de Feestzaal der H. Familie, de Stuersstraat, te leper. STAD IEPER Er wordt ter kennis gebracht der stierenhouders dat er op Donderdag 2 December 1943, te 10 uur, een laatste BIJGEVOEGDE STIERENKEURING zal plaats hebben te leper, Veemarkt. De Burgemeester, A. NOTEBAERT. De Jury bela'st met het onderzoeken van de hengsten van het zwaar Trekras. zal werkzaam zijn in de volgende localiteiten. telkens om 10 u. (O.U.) Donderdag 18 November, te Brugge. Vrijdagmarkt Vrijdag 19 No vember. te Diksmuide. Groote Markt Zaterdag 20 November, te Tielt, Rameplaats Maandag 22 November, te Kortrijk. Houtmarkt Dinsdag 23 November, te IE PER, Groote Markt Woensdag 24 November, te Gistel, Groote Markt. Op de Krim zijn hevige gevechten aan den gang. In de straat van Kerlsj werden verscheidene vijandelijke booten gekelderd en andere beschadigd. Bij de stad Kiev. die gedeeltelijk ontruimd werd, zijn onze troepen in zware afweer gevechten gewikkeld. De meeste vijandelijke aanvallen worden, met voor de Sowjets zware verliezen, afgeslagen Op verscheidene plaatsen worden eigen tegenaanvallen met goed gevolg ondernomen In Zuid-ltalië hebben verwoede gevechten aan beide zijden van de Volturno plaats. Vijandelijke landingspogingen werden verhin derd Het vijandelijk luchtwapen bombardeert de Vatikaanstad. alsook Wilhelmshaven Uusseldorf Essen, enz. Ook Londen wordt opnieuw herhaaldelijk met bommen bestookt. DONDERDAG 4 NOVEMBER 1943 Op Zondag 14 November 1943, om 11 uur Oefeningsveldloopwedslrijd (Cross-Count r-j') Op het Stadium der Augustynenstraat. Afstand Kadetten 1200 m.. Scholieren 2500 m.. Juniors en seniors 3500 m. Deze veldloop is toegankelijk voor alle loopers zoowel aangesloten of niet bij de Iepersche Athletiekclub. Inschrijvingen worden aanvaard bij den beer Wenes. secretaris. Brugge- steenweg. 77. leper tot Zaterdag 13 November. Door onvoorziene omstandigheden zal het JAXZ - RECITAL door Alb. DE HOLLANDER en zijn ensemble aangekondigd voor 28 November NIET DOORGAAN. Op de Krim werd het vijandelijk landingshoofd, ten Zuiden van Kertsj. verder ingesloten. Ten Noorden van Kertsj zijn gevechten aan den gang. In de straat van Kertsj werden een Sowjet-Russische snelhoot alsmede 5 landingsvaartuigen vernietigd en 3 kanonneerbooten zwaar beschadigd. Aan den Beneden-Dnjeper werden vij andelijke aanvallen afgeslagen. Een vijandelijke afdeeling werd vernietigd. In de groote Dnjeper-kromming hadden opnieuw zware gevechten plaats. De Sowjet-aanvallen werden afgeslagen en een eigen pantserafdeeling drong daarbij de vijandelijke uitgangsstellingen binnen. Ten Noorden van Kiev, waar de Sowjets tot den aanval over gingen, zijn zware afweergevechten aan den gang. Ook in het gebied van Weliki-Loeki zette de vijand zijn hevige aanvallen voort. Van het overige Oostfront wordt slechts geringe plaatselijke gevechtsactiviteit gemeld. Aan het Zuid-Italiaansche front leden vijandelijke aan vallen bij Venafro schipbreuk. In den Oostelijken sector kon de vijand de Trigno-rivier oversteken, doch werd ten Zuid-Oosten van de stad Istunio tot staan gebracht. Vijandelijke vliegtuigen hebben gister het gebied der Duitsche bocht en vooral de stad Wilhelmshaven gebom bardeerd. Tijdens den nacht werden West-Duitsche ste den aangevallen. Vooral Dusseldorf heeft zwaar geleden en de Keulsche Dom werd opnieuw beschadigd. Bij deze aanvallen en boven de bezette gebieden in 't Westen wer den 33 vijandelijke vliegtuigen naar beneden geschoten. Ons luchtwapen voerde, zonder eigen verliezen, een ster ken aanval uit op de Engelsche havenstad Ipswich. Vóór Ymuiden en ten Noorden van Le Havre werden. 4 Britsche snelbooten gekelderd en 4 andere zwaar be schadigd. VRIJDAG 5 NOVEMBER Langs beide zijden van Kertsj worden harde gevechten voortgezet. Een vijandelijke kanonneerboot alsook twee landingsbooten werden aldaar tot zinken gebracht, ter wijl een snelboot en verscheidene landingsschepen nog beschadigd werden. Aan den Beneden-Dnjeper deden de Sowjets vergeefsche aanvallen. Tameliik zwakke strijd krachten, die den stroom overstaken, werden vernietigd. Bij Dnjepropetrowsk mislukten sterke vijandelijke door braakpogingen. Door eigen tegenaanvallen werd de tijde lijk doorgedrongen vijand teruggeworpen. In den omtrek van Kiev zijn zware gevechten aan den gang. Ook ten Zuiden van Weliki-Loeki duren de hevige gevechten voort. Een vijandelijke luchtaanval op een Duitsch bevoor radingskonvooi in de IJszee werd verijdeld. 16 Sowjet- vliegtuigen werden zonder eigen verliezen neergehaald. Aan het Zuid-Italiaansche front zijn langs beide zij den van de Volturno hevige gevechten aan den gang. In den Oostelijken sector liep de vijand, tijdens nieuwe vergeefsche aanvallen, aanzienlijke verliezen op. Ten Zuiden van Istonio woedt de strijd voort. Onze kustver dediging heeft vijandelijke landingspogingen in het ge bied van Istonio en Pescara verhinderd en daarbij een snelboot tot zinken gebracht. Britsche vliegtuigen vlogen verleden nacht over het Deensche kustgebied en West-Duitschland. Negen bom menwerpers werden neergeschoten. Duitsche gevechts vliegtuigen vielen doelwitten aan in het gebied van Lon den. ZATERDAG 6 NOVEMBER Op de Krim werden aanvallen der Sowjets op bloedige wijze afgeslagen. Ook aan den Beneden-Dnjeper werden c!e vijandelijke aanvallen tegen het bruggenhoofd van Kherson en Nikopol afgeslagen. Aan de groote Dnjeper- kromming kon de vijand enkele plaatselijke bressen verwezenlijken, die afgegrendeld of door een tegenaan val gezuiverd werden. Ten Zuiden van Dnjepropetrowsk werd door een eigen tegenaanval veld gewonnen. Tus schen Krementsjoeg en Kiev wierpen onze troepen de "-nvjets van enkele eilanden op den Dnjeper terug en sloegen herhaalde vijandelijke aanvallen af. Ten Noor den van Kiev wierpen de Sowjets nieuwe en numeriek sterkere strijdkrachten in den strijd. Om een dreigende doorbraak te vermijden, werden onze troepen op andere Westelijk gelegen stellingen teruggetrokken. Hierbij wer den onze troepen uit de in de gevechtslinie liggende ge deelten der stad Kiev teruggetrokken. In het gevechts- gebied van Weliki-Loeki werden, bij Nevel, sterke vij andelijke aanvallen afgeslagen. In het woud- en moeras gebied ten Zuid-Westen van Nevel zijn gevechten aan den gang. Ten Zuiden van het Ladogameer deden de Sowjets vergeefsche plaatselijke aanvallen. Van 3 tot 5 November werden 140 Sowjet-vliegtuigen vernield. 6 eigen toestellen worden vermist. In Zuid-ltalië nemen de zware gevechten aan den Vol turno steeds in hevigheid toe. De vijand lijdt gevoelige verliezen. Ten Zuiden van Istonio viel de vijand zonder sucpes aan. Duitsche vliegtuigen vielen 's nachts de haven van Napels aan. 1 koopvaardijschip werd gekelderd en 9 an dere beschadigd. Vijandelijke vliegtuigen vielen gisteravond de Vati kaanstad aan en richtten er schade aan. Gister drongen vijandelijke toestellen boven West-Duitschland en wier pen bommen uit. voornamelijk te Essen. Gelsenkirchen en Munster. 19 vijandelijke toestellen werden naar bene den gehaald, 's Nachts ondernamen eenige Britsche bom menwerpers storingsaanvallen op het Westelijk en Noor delijk Rijksgebied. Duitsche vliegtuigen vielen opnieuw het gebied van Londen aan. Snelbooten vielen verleden nacht opnieuw het konvooi- verkeer aan de Engelsche Oostkust aan en torpedeerden 3 schepen. In den Atlantischen Oceaan kelderden Duit sche duikbooten 4 destroyers, 1 korvet en 5 schepen. Een ander schip en 1 bewakingsvaartuig werden getorpedeerd. ZONDAG 7 NOVEMBER Op de Krim wisselden sterke vijandelijke aanvallen met eigen tegenaanvallen af. In de straat van Kertsj FLORA Grooke Markt De Moordenaar woont in nummer 21 Dui.sch gesproken met Suzy Delair en Jean Tissier Vrijdag, Zaterdag, om 7 5 u. Zondag, om 2 5, 5 en 71 u. Maandag, om 7 5 uur MAJESTIC Rijselsiraat Brand op den Oceaan Duitsch gesproken met Hans Söhnker en René Deltgen Zaterdag, om 7 }- uur Zondag, om 21, 5 en 75 u. Maandag, om 7 5 uur ODD IEPER R- Delaertplaate De Groote Liefde Duitsch gesproken met Zarah Leander en Viktor Staal Zaterdag, om 7 1 uur Zondag, om 2 5. 5 en 7 5 u. Maandag, om 7 5 uur werden 4 volbezette vijandelijke landingsbooten en een snelboot in den grond geboord. Een vijandelijke lichter werd buit gemaakt. In de groote Dnjeper-bocht alsmede aan de rest van het Dnj eper-front heerschte over het al gemeen, op terscheidene succesrijke tegenaanvallen na, slechts geringe gevechtsbedrijvigheid. Ten Zuiden van Nikopol drong een Duitsche gevechtsgroep onverhoeds de vijandelijke stellingen binnen. Bij Kiew werden sterke aanvallen der.Sowjets afgeslagen. Ten Zuid-Westen der stad zijn gevechten aan den gang. De luchtmacht onder steunde krachtig de landgevechten en schoot gister 91 vijandelijke vliegtuigen neer. Eigen tegenaanvallen ten Zuiden van Newel hadden een succesrijk verloop. De herhaaldelijk aanvallende vijand op zijn uitgangsstel lingen teruggeworpen. In Zuid-ltalië versterkte de vijand zijn aanvallen ten Noorden van de Volturno. Door een tegenaanval wierpen onze troepen den vijand terug en heroverden de oude stellingen. Duitsche vliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht toevoerhavens van den vijand aan de Zu'.d-Ita- liaansche Oost- en Westkust met goed gevolg aan. Vijandelijke luchtstrijdkrachten overvlogen gister de bezette Westelijke gebieden en ondernamen nachtelijke storingsvluchten tegen eenige Westduitsche steden. 6 vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Duitsche vliegtuigen wierpen bommen in het stadsgebied van Lon den en in Oost- en Zuid-Engeland. MAANDAG 8 NOVEMBER Op de landengte van Perekop hadden de sterke Sowjet- aanvallen gister slechts geringe successen. Op het Dnje- perfront verliep de dag rustig. Ten Zuiden van Nicopol werd een ingesloten vijandelijke groep uitgeroeid. In het strijdgebied van Kiev boden onze troepen verbitterden weerstand tegen de met numerieke overmacht oprukken de Sowjets. Bij Nevel bevinden Duitsche strijdgroepen zich in den afweer tegen sterkere vijandelijke strijd krachten. Sowjet-pogingen. om de gemaakte bressen uit te breiden, mislukten. Uit de andere sectors van het Cen trale en Noordelijke Oostfront werd ook gister slechts plaatselijke bedrijvigheid gemeld. Op het Zuid-Italiaansche front valt de vijand voort durend onze stellingen ten Noord-Westen van de Vol turno aan. Daarbij ontstonden vooral bij Venafro hevige gevechten, tijdens dewelke de vijand groote verliezen leed. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen ondernamen cluikaanvallen tegen de vijandelijke voertuigenconcen traties. Vijandelijke vliegtuigformaties drongen gister boven de bezette gebieden van het Westen en ook boven West- Duitschland door. 's Nachts werden eveneens storings aanvallen uitgevoerd. 5 Britsch-Noord Amerikaansche toe stellen werden vernietigd. Duitsche vliegtuigen bestook ten afzonderlijke doelwitten in het stadsgebied van Lon den met bommen van zwaar kaliber. DINSDAG 9 NOVEMBER Ten Zuiden van Kertsj werd een nieuwe landingspo ging der Sowjets afgeslagen. In de straat van Kertsj wer den opnieuw 2 vijandelijke kanonneerbooten en 1 snel boot tot zinken gebracht. Een andere kanonneerboot werd beschadigd. Aan de Noordelijke ingangen van de Krim hielden onze troepen stand tegen den toenemenden vijandelijken druk. Een eigen aanval ten Zuid-Westen van Dnjepropetrowsk verliep met succes en de vijand leed aanzienlijke verliezen. Ten Zuiden en ten Westen van Kiev namen de gevechten in hevigheid toe. Terwijl de vijandelijke aanval in eenige sectors slechts langzame vorderingen maakt, werden eiders door tegenaanvallen tijdelijk verloren gegane plaatsen heroverd. Ten Noord- Westen van Smolensk werd de vernieuwde aanval der Sowjets afgeslagen. In het bresgebied van Nevel werd de vijand uit verscheidene sterke stellingen geworpen, en zijne aanvallen ten Westen en Noord-Oosten van de stad werden op bloedige wijze afgeweerd. In Zuid-ltalië heeft de vijand gister gepoogd, met aan voer van versche troepen, ons front te doorbreken. Ten Westen en Noord-Westen van den Volturno werd om eenige hoogten verbitterd gestreden. De aanvallen wer den bloedig afgeslagen en plaatselijke bressen werden afgegrendeld of verkleind. Zondag 1 ^5 November 1943 op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat om 10,00 uur C. S. Yper B - Brielen Sp. om 14,30 uur C. S. YPER A - F. C. TORHOUT Ingangsprijs Ploeg A 5 fr. andere match 3 fr. Uitslagen der Matchen van Zondag 7-11-43 II' Afd. Provinciaal A,d Gewestel')k A W.S.Ieper-S.V.Wevclgem Deerlijk Sp.-C.S.Y per W.S.Houthulst-F.C.Izegem S.C.Bizet-S.K.Vlamertinge F.C.Torhout-St.Moeskroen Zwevegem en Harelbeke. vrij 2-3 4-1 3-7 0-7 3 0 B.S.Poperinge-E.Boezinge 1-7 S.K.Reningelst-C.S.LaDgein. 6-0 Pr.Langemark-F.C.Poperinge 0-3 R.Kortemark-E.Wervik afg. Brielen Sp-W.S.Passchendale 3-3 Scholieren Kortrijk Sp. B-Harelbeke afg. Deerlijk-S.K.Roeselare 1-2 Meenen-St.Kortrijk afg. St.Moeskroen-Kortrijk Sp. A 0-4 C.S.Ypér-F.C.Roeselare 3-2 Matchen voor Zondag 14-11-43 Teazij andersluidende vermeldingen kickoff der wedstrijden te 14,30 n- He AFDEELING PROVINCIAAL C. S. Yprois F. C. Torhout Sansen Harelbeke Wevelgem Vandevelde Vlamertinge Houth. (14.00) Annicaert Izegem Bi zet. Depoorterc Stade Mouscron'Deerlijk 114.00) De Grysi A. He GEWESTELIJK A F. C. Poperinge Brielen Maerten Boezinge Prior Langemark V einde entte C. S. Langemark B. S. J"operinge Knocka^rt Wervik Reningelst Denys Passchendale Kortemark (14.00) Demeyere SCHOLIEREN Kortrijk Sp. A. Kortrijk Sp. B (14.30) Decraene Stade Kortrijk Deerlijk (10.00) DeWulj F. C. Roeselare Stade Mouscron (11.30) Wennes S. K. Roeselare C. S Yper (14.30) Callant Harelbeke Meenen (10.00) D ede ken Jacq.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1