NOTARIEELE VERKOOPINGEN Occasie Meubelen li U It «- K li H II IJ I W Openbare Vrijwillige Verkooping yan PRACHTIGE en RIJKE MEUBELEN en MOBILAIRE VOORWERPEN Eeiie partij Zaailand Al p u b e 1 s en Alaam ZEER GOED PERCEEL ZAAILAND groot 83 aren, te PLOEGSTEERT. Op Zondag 21 November 1943 A llei-Mclioonste MEUBELS en Mobilaire Voorwerpen Uit 4le litkiid te koop I - De naakte eigendom van 1 Ha. 84 aren bebouwde GROND TUIN, WEIDE en ZAAILAND II. - 1 Ha. 28 a. 76 ca. ZAAILAND 2%llei*Kclioonste Meubel» EN MOBILAIRE VOORWERPEN lk koop en verkoop alle ttlaj; KESTELOOT Charles Nieuwe Reglementeering van Tabak Huls Louis VEHKINÜT - POUILLIE HET YPERSCHE 12-11 - 1943 Studie van Meester Robert van «len Boogaarde, Notaris te Beselare. o Openbare Verbooping van den naakten eigendom van een schoon ter STAD IEPER Surmont de Volsberghestraat. 19. Voorzien van gas, electriciteit en stadswater. De vruchtgebruikster is geboren in April 1876. Instel Zaterdag 20 November 1943 Overslag Zaterdag 27 November 1943 telkens om 2 uur te IEPER, in Hotel de France Colaertplaats, gehouden door M. André Cornette. 1 2 instelpremie. Bezoekdagen Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 uur. Sleutel te bekomen ter inkoop gestelde huis, alsook Elver- dinghestraat, 46, leper. Studiën der Notarissen dnmei-lyiH-k te Passchendale en II»yse te Gent. Instel Woensdag I December 1943 Studie van den Notaris Victor I»ieter» te Reninge. o Instel Dinsdag 23 November 1 Toeslag Dinsdag 7 December telkens om 2 uur namiddag, te NOORDSCHOTE, ter herberg De Drie Grachten bewoond door M. Michel Cailliau, van Gemeente Merkem W elgebouwd W OOÏlllllis MET AFHANGEN groot volgens kadaster wijk A, nummers 271° en 271°, onder grond van gebouwen en medegaande erve, 8 aren. Voordezen gebruikt door de echtgenooten Achiel Deroo- Ligneel. Overnemingsprijs van afsluiting en boomen 51)0 fr. Handslag met de geldtelling 112 Instelpremie. Studie van Meester NAUDTS, Notaris te Kernen. O Gemeente kOMEK Studie van den Notaris Thevelin, teMeesen. o (JIT TER HAXD TE KOOP beate weide groot 1 Rn. 79 Zich wenden ter studie van den notaris Thevelin, te Meesen. Tel Kemmei Nr I. Toeslag Woensdag 15 December telkens te 2 uur namiddag (torenuur) in de herberg De Duif bij M. Leon Calmeyn-Markey, te PASSCHENDALE A.- Gemeente /.onnebeke. Westhoek Langs den Ouden leperweg EEN HOF^TEUEKE MET WEIDE EN ZAAILAND Sectie D, nummers 308, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 356d en 355c, groot 1 Ha. 57 aren 75 ca- Gebruikt zonder geschreven pachtvoorwaarden door M. Achiel Decroix. It. - Gemeente Paaachendale Bij de Spilstraat Sectie C, nummer 666d. groot 37 aren 10 ca. Gebruikt zonder geschreven pachtvoorwaarden door M. Emile Vandecasteele. 0,50 Instelpremie te winnen. Kantoor van den Deurwaarder Georgew Talion, Capronstraat 11, leper. o UIT OORZAAK VAN VERTREK Op WOENSDAG 17 NOVEMBER 1943 om 1 uur namiddag, ten huize van M Maurice Ronduwelle. Dickebuschsteenweg, nr 118, te leper. Openbare Verkoo|>in^ van allerhande Waaronder 1 bed van 2 personen, 1 kolomstoof. I waschstoot, parapluie-staans, kommen, waschkuipen, em mers, koolbak, boterpotten, confituurglazen, 1 vrouwvelo, weegschaal 5 kgr., koperen douche van 120 1., 1 aanhang- wagentje voor rijwiel, bakwagen, 2 ladders, vensters, deu ren, kiekenbakken, gegalvaniseerde en eternit platen, ijzeren staken, slijpsteen. T-ijzer van 2 m. 50 lang, 10 vensters groote en kleine, 30 kgr. plafondnagels met platte koppen, verders allerhande tuinalaam zooals spade, houwen, greep, schop, ijzeren rol. alsook een hoeveelheid brandhout. Comptant Gewone voorwaarden. OP MAANDAG 22 NOVEMBER 1943 om 11/2 uur 's namiddags, ln de groote zaal der herberg St-ChrysoleWervik- straat, KOMEN. Zal er door het ambt van Meester NAUDTS. Notaris te Komen, overgegaan worden tot de openbare vrijwillige verkooping van Een PRACHTIGE SLAAPKAMER in hongaarschen eik, bestaande uit middenbed met ressortbak, twee nacht tafels, lavabo, kleer- en linnenkas met spiegel. Een ZEER SCHOONE SLAAPKAMER ln massief eik, bestaande uit middenbed met ressortbak, nachttafel, groote kleerkas met spiegel en lavabo. Een RIJKE SLAAPKAMER in notelaar, stijl Louis XV. bestaande uit middenbed met ressortbak, nachttafel en linnenkas met spiegel. Een WEELDERIGE EETPLAATS ln elk, met koperen Inlegging, Renaissance stijl, bestaande uit buffet-argen- tier. ronde tafel met drie verlengsels en zes rieten stoe len. Een AMERIKAANSCH BUREAU met rolluik en zetel, zeer goede fabrlkatie Een SALONGARNITUUR bestaande uit Canapé, twee zetels en twee stoelen. Een prachtige SCHOUWGARNITUUR ln massief koper met slag. gewaarborgd op factuur. Een NAAIMACHIEN merk Singerln zeer goeden staat, met inleggenden kop. Een RADIO PIC-UP in zeer goeden staat. Een SCHRIJFMACHIEN merk Victorzoo goed als nieuw, met universeel klavier. Een ROOKKAMER In acajou met inlegging. Twaalf TERRASSTOELEN, TAFELS en ZONNESCHERM. Een zeer schoone CRISTALLEN LUSTER met twaalf electrische lampen. Een RADIOTOESTEL in goeden staat, merk S. B. R. Een verlakt DOORLOOPEND VUUR merk Tamlnes groot model Nr 233, zoo goed als nieuw. Een MANS- en KINDERVELO ln goeden staat. Een paar goede LEDEREN BOTTEN Nr 42. BEDDELAKENS en ZAKDOEKEN. Een BASCULE Verder een groote partij MEUBELEN, waaronder zetel Voltaire, keukenbuffet in pitch-pln, kapstokken, twee mekanieke ladders, een naaimachien merk Singer een hand-naaimachlen, twee kinderbeddens met matras, kampbed, matrassen, bedsprelën, tapijten, karpetten, spiegels, schilderijen, bedlampjes, lusters met bollen, peerlen en kristaal, twee phonoapparaten waarvan een met naald en een met diamant, platen, groote en kleine tafels, stoelen, een cuisinière. kinderlessenaar, verrekij ker en nog andere voorwerpen te lang om te melden. Twee BACHEN waarvan een 10 x 4 en een van 4 x 2 m. Tentoonstelling Zondag 21 November 1943, van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur. Maandag 22 November 1943, van 9 tot 12 uur. Gezien de belangrijkheid der verkooping zal deze stipt te 1 1/2 uur beginnen, om te eindigen voor 6 u. 's avonds. Geivone voorwaarden en komptante betaling. Studie van den Notaris Leonce Werquin te Nieuwkerke. 0 Uit tei* te koop Inlichtingen ter studie te bekomen. Kantoor van den Deurwaarder Georges Tahon Jules Capronstraat, 11, te Yper. om één uur namiddag, te KEMMEL, Plaats, ter herberg De Casino bewoond door Heer Valère Grysoole, Merkweerdige Verkooping van waaronder Twee schoone volledige slaapkamers in eik, elk bevat tende bed met ressort, lavabo, twee nachttafels en spiegel kas, wollen matrassen. Schoone volledige eetzaal in eik, bevattende tafel, zes stoelen, buffet en spiegel Extra schoone bureau-minister in eik. Verders Schoone Piano, Radio, Luidspreker, buffetten in eik en andere, secrétaire in acajou, salon- en andere tafeis, hoeveelheid stoelen, twee schoone jachtstoven. herbergsloof, cuisinière in émail waschstoof, waschmachien, lessiveuse en bassins, feu-continu. prachtige schouwgarnituren régula teur en andere uurwerken, groote douche in galvanisé '500 liters), melkkeern (20 liters), mans- en kindervélos, kaders, printen, spiegels, naaimachien, bascule, schaprade coffre- fort, houten en ijzeren bedden, enz., enz. - Verders nog hoeveelheid tapijten sargiën, lakens, spreien, enz. Alle de te koop gestelde goederen zullen mogen bezichtigd worden den dag der verkooping, 's morgtns van 9 tot 11 30 uur. Gewone voorwaarden, met komptante betaling. Kantoor van den Notaris Vmi Eecke, te Poperinge. te BRIELEN, bij de dorpplaats. te BOE ZINGE, niet verre van het Sas. Gemeente KR0MBEKE Plaats van Tijdelijke Bediende Het College van Burgemeester en Schepenen van Krombelce maakt bekend 1) Dat een plaats van tijdelijke bediende bij den ravitaill»eringsdienst; open verklaard wordt 2) Dat de kandidaten zich moeten aangeven schriftelijk vóór 16 Novem ber 1943 aan den heer Burgemeester te Krombeke 3) Dat de dagelijksche werkprestatie van eiken werkdag vier uren is. 's voormiddags, tegen betaling van vijf frank per uur en teepasslna van Besluit van 19-1-1942 4) Dat elke kandidaat een bewijs moet afleveren a) van de gedane studies: b) van goed gedrag en zeden c) van Belgische nationaliteit en voldoening aan de militieverplichtingen d) van niet-inschrijving in 't Jodenregister e) van een ouderdom van ten minste 21 jaar 5) Dat hij zich verplicht de gemeente te bewonen binnen de drie maanden der benoeming. Namens 't College De Sekretaris. C. Gnrmyn- De Burgemeester, J. Deblock Gemeente ROESBRUGGE-HARINGE Een plaats van GEMEENTELIJKE BODE is te begeven, voor den duur van den oorlog. 4 uur werk per week. Voorwaarden Belg zijn. Van goed gedrag en zeden zijn. Niet ingeschreven zijn in 't Jodenregister. De Gemeente bewonen. Wettelijke wedd^. De aanvragen moeten gestuurd worden per aanbevolen brief aan den Heer Burgemeester der gemeente, ten laatste op 20-11-1943. Bij Bevel De Secretaris. De Burgemeester, G. DELPLACE. R. DEEREN. GEMEENTE ZILLEBEKE Het College van Burgemeester en Schepenen der gemeente Zillebeke maakt bekend dat bij den gemeentelijken dienst der wegenis te begeven is Een Plaat» van Tijdelijk Werkman ter vervulling van volgende speciale opdracht 1) Herstel en verbetering van gedeelte van landbouwweg Nr 1. genoemd Wolvestraat (grensscheiding Zillebeke-Zandvoorde). 2) Steenbelegging van gedeelte van den landbouwweg Nr 7. genoemd Oude Bruggestraat. Voorwaarden 1) Belg zijn door geboorte. 2) Van goed gedrag en zeden en niet veroordeeld tot correctioneele straffen. 3) Geen Jood en niet ingeschreven in het Jodenregister. 4) Grondige kennis bezitten van kasseileggen en grachten delven. 5) Vrij zijn van ziekte. Voorkeurrecht aan de oud-strijders. Voor te leggen stukken 1) Uittreksel uit geboorteakte. 2) Getuigschrift van goed gedrag en zeden en niet veroordeeling tot cor rectioneele straffen. 3) Getuigschrift van niet Jood. 4) Getuigschrift van vakkennis. 5) Gezondheidscertificaat. Loon Daghuur - werk (waarborg 8 uren per dag) aan 5 fr. per uur. Kindertoeslag volgens wetteliik barema naar verhouding van gepresteerde- arbeidsdagen. De aanvragen dienen gericht per aanbevolen schrijven aan den heer Burgemeester en moeten besteld zijn uiterlijk tegen 29 November, 12 uur middag. Namens het Schepencollege Bij Bevel De Gemeentesecretaris. De Burgemeester, (get.) DESCHRIJVER. (get.) B P. DE V1NCK. Studie van den Deurwaarder Alb. Van Cappel D'Hondtstraat, te leper. o Op Woensdag I December 1943 om I uur namiddag, in de Zaal c LAP1ERE D'Hondtstraat, te IEPER Merkweerdige Verkooping van waaronder volledige slaapkamers in acajou en eik, ijzeren en andere bedden buffetten in eik en andere, matrassen, stoven, feu continu, tafels en stoelen gas- en andere kaskens, electrische waschmachien in koper, verscheidene mans vrouw en kindervelos, kapstokken, printen, schilderijen, schouwgarnituren. spiegels, keukengerief. enz enz. Verders prachtig meubel Radio Pick-up merk «Philco», en elektrische motor 2 HP. Komptant en gewone voorwaarden, iwuwwwwwwwwwwwwwumw. r GEMEENTE RENINGELST Openstaande plaats van Gemeentesecretaris Het Gemeentebestuur van Reningelst maakt bekend dat de bediening van GEMEENTESECRETARIS te begeven is. Voorwaarden 1) Belg zijn 2) Ouderdom 21 tot 30 jaar (tot 35 jaar voor de bevoorrechten val lende onder de toepassing der wetten van 3-8-1919. 27-7-1924. en het be sluit van 10-11-1942); 3) Van goed gedrag en zeden zijn 4) Voldaan hebben aan hunne militieverplichtingen 5) Niet ingeschreven zijn in het Jodenregister 6) De gemeente bewonen een maand na de benoeming 7) Vrij zijn van ziekte en gebrekkelijkheden die het normaal uitoefenen van het ambt zouden verhinderen 8) Er mag geen handel gedreven worden ook niet door tusschenper- sonen 9) Volledig lager middelbaar onderwijs vereischt 10) Voldoen aan de bekwaamheidsproef af te nemen door de School van Bestuursrecht te Brugge. Zijn ontslagen van deze bekwaamheidsproef degenen die in het bezit zijn van het einddiploma afgeleverd door de School van Bestuursrecht van Westvlaanderen. 11) Wettelijke aanvangswedde met toepassing van 't besluit van 19-1-1942. De aanvragen eigenhandig geschreven moeten aangeteekend en onder ge sloten omslag gestuurd worden aan den Heer Burgemeester van Reningelst uiterlijk den 30-11 -1943. vergezeld van alle noodige bewijsstukken op zegel. Reningelst. den 14-11-1943. De Burgemeester (get.) G. Lamerant Gemeenten B1KSCH0TE en W0ESTEN Op Maandag 22 November 1943, om 11 uur *s voormiddags zal er in de bureelen van het Provinciaal Commissariaat voor 's Lands We deropbouw, Doornik straat. 63. te Kortrijk. overgegaan worden tot het openen der aanbestedingschriften voor het GEWOON ONDERHOUD van de volgetide grintwegen op grondgebied BIKSCHÖTE wegen Nrs 1. 2 en 7. Bestek fr. 13.494.60 WOESTEN wegen Nr 4. 5 en 6. Bestek fr. 10.540.17 Afzonderlijke inschrijvingen zijn in te dienen voor iedere gemeente. Voor iedere gemeente is er een afzonderlijk lastenboek-bestek met lig gingsplannetje. verkrijgbaar tegen storting van 25 frank per stuk op post rekening 4056.63 van ir. A. De France te leper. De lastenboeken liggen ter inzage van de belanghebbenden ten bureele van den ir. De France. Maloulaan. Nr 7, te leper en op het desbetreffend gemeentesecretariaat. De Secretaris. (get.) Alb. EECKHOUT. De Secretaris. De Burgemeester (Woesten) (get.) AMPE G. (get.) CLICTEUR De Burgemeester (Bikschote) (get.) Alb. HAEGHEDOOREN. Veuraesteeoweg, 145, (Villa) YPER (5149) Tabakfabrikant, Yperstraat 17. EL VEROINGE. Groothandel in tabakwaren (Vergunning nr 569 voor Elverdinge. Woesten. Hoesinghe. Hrielen en omliggen de gemeenten Het Huls Louis V. rklndt maakt hierbij bekend aan de kleinhandelaars en winkels, die in het bezit zijn van eene vergunning, dat het in staat is hen alle tabakproducten te leveren en zelfs thuis te bestellen. Dank bij voorbaat. (5339) I HET TPERS0HE Vltcrvar ®»MOBTIBR. 34. Boterstraat. Y»er (Nr P 27)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4