DUITSCHE IEGERBERICHTEN 24' Jaar, Nr 31 Vrijdag 19 November 1943 NIEUWS NOTARIEEL AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER BEVOORRADINGSDIENST Bericht aan de Melkproducenten Oorlo^SM'liaile WINTERHULP - KRONIEK Het Rantsoen Tabak TOEGELATEN TAXIS Keuringen en Prijskampen voor Hengsten van het Zwaar Trekras in 1943 - VOETBAL - VOETBALKRONIEK I I M. Prijs 0.50 4r. HET YPERSCHE ttgrver DUMORTIER, 34, Boterstraat. Yper Tel. 50') Abonnementsprijs 1943 26 frank STAD IEPER Rantsoeneeringszegels De personen die deze week, hun zegels niet afhaalden, kunnen die bekomen op Vrijdag 26 November, var) 9 tot 12 uur en van 14 tot 15 uur. De melkproducenten worden hierdoor verwittigd dat ze hun melkzegels moeten inbrengen op Donderdag 25 Novembervan 9 iot 12 uur, in de bureelen van den be- voorradingsdienst afdeeling- N. L. V. C. Op Donderdag 25 November e. k. id. id. Donderdag 2 December e. k. id. id. zal door het Commissariaat voor 's 'Lands Wederopbouw, in het stadhuis le verdiep bureel 10 zitting worden gehouden voor a) de personen, wier ingediende aanvra3g voor schadevergoeding gebrekkig of niet volledig aangevuld bleek en die hieromtrent reeds verwittigd werden b) de personen, die oorlogsschade hebben geleden en die verlangen hun dossier bij het Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw aanhangig te maken. leper, den 3 November 1943. De Burgemeester A. NOTEBAERT Maaltijden De kaartjes voor de maaltijden moeten afgehaald wor den op volgende dagen Blauwe kaartjes Maandag, 22 November, 's voormid dags. Gele kaartjes Woensdag, 24 November, 's voormiddags. Bond der Kroostrijke Gezinnen van België Afdeeling IEPER De leden van het plaatselijk Verbond der Kroostrijke Gezinnen van leper, worden vriendelijk verzocht hun liakaart voor 1944 te komen afha len op een der volgende Zondagen 21 November en 28 November, tel kens van 10 u. tot 12 u. 's voormiddags, in Café Theo Meenenstraat. Ten huize van den sekretaris worden geen lidkaarten afgeleverd. De Sekretaris. De Eerevoorzitter. De Voorzitter. M. DESRAMAULT. E. BIEBUYCK. L. SOENEN. Voor de maanden November en December werd het rantsoen afgewerkte tabaksproducten vastgesteld op 120 punten voor iedere maand, waarbij bovendien nog, bij uitzondering, een bijzonder rantsoen van 60 punten toe gestaan wordt. Het totaal rantsoen voor die twee maan den bedraagt dus 300 punten of 300 gram en zal in den loop der maand December aan den verbruiker geleverd worden door den leverancier bij wien hij ingeschreven is. en dit tegen afgifte der zegels A/1, A/2 en A/3 van de tabakskaart. Van Maandag morgen 22 November tot Zondag avond 28 November 1943 inbegrepen D. SEDEYN, St - Jacobstraat, 3. Arthur PATTYN, Fochlaan. Jan KOOYMAN, Dixmudestraat. aanvallen a'weers}a0 no9 immer voort. Op de Krilh en in de Dnjeperbocht worden Sowjet- rrin heroverd teZnvn J e en v°or den vijand afgeslagen. Op sommige plaatsen wordt verloren gegaan ter dene Malden heZt n tT°even nieuwe stellingen betrekken. In de golf van Fiume n orden verschei dl \d^l.d r~ Pvl,tjche troepen zijn ook nog op het eiland Leros geland de vijand, spijts zijn herhaalde aanvallen, geen noemenswaardige successen luchtaanval zwaar getroffen. Ook in Zuid-ltalië behaalt Een vijandelijk konvooi door een De Jury belast met het onderzoeken van de hengsten van het zwaar Trekras. zal werkzaam zijn in de volgende localiteiten. telkens om 10 u. (O.U.) Zaterdag 20 November, te Tielt. Rameplaats Maandag 22 November, te Kortrijk. Houtmarkt Dinsdag 23 November, te IEPER, Groote Markt Woensdag 24 November, te Gistel. Groote Markt. Zondag 21 November 1943 op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat om 10,00 uur C. S. Yper - Jeugdpl - S. K Vlamertinge om 14,30 uur C. S YPER - Schol - R. C. HARELBEKE Ingangsprijs 3 jr. Terrein Brugoesteenweq. om 10,00 uur W. S. leper - Reserven - C. S. Yper om 13,30 uur W.w.Ieper-F.C.Izegem Ingangsprijs Ploeg A 5 fr. andere match 3 fr. WOENSDAG 10 NOVEMBER Op de Krim hadden gister plaatselijke gevechten plaats. Ten Zuid-Oosten van Perekop heroverden Roemeensche formaties een tijdelijk verloren gegane hoogte. Ten Zuid- Westen van Dnjeprópetrowsk en ten Noorden van Kriwoi- Rog mislukten vijandelijke aanvallen. Van de 8 vijande lijke schepen, die in de Dnjepermonding poogden te drin gen. werden er 6 tot zinken gebracht en 2 buit gemaakt. Bij Kiev worden de verbitterde gevechten onophoudelijk voortgezet. Bij den afweer van de herhaalde vijandelijke doorbraakpogingen, hebben onze troepen zich op nieuwe stellingen teruggetrokken. Ten Zuid-Westen der stad Kiev had een succesrijke eigen tegenaanval plaats. Ver scheidene verloren gegane plaatsen werden heroverd. Ook ten Noord-Westen van Smolensk hebben de Sowjets hun aanvallen voortgezet. Gevechten zijn er nog aan den gang met ingedrongen vüanden, terwijl andere bressen door tegenaanvallen gezuiverd werden. Ten Zuiden van Nevel werden de Sowjets op hun vertrekstellingen teruggewor pen. In Zuid-ltalië duurt de afweerslag ten Westen van de Volturno met onverminderde hevigheid voort. De steeds hernieuwde doorbraakpogingen van den vijand, vooral nabij Mignano en Venafro, worden met bloedige verlie zen verijdeld. Door machtige eigen tegenaanvallen wer den eenige plaatselijke bressen afgegrendeld of gezuiverd. DONDERDAG 11 NOVEMBER 1943 Herhaalde aanvallen der Sowjets, ten Noord-Oosten van Kertsj, werden, op een plaatselijke bres na, afgeslagen. Nabij Perekop en ten Noorden van Kriwoi-Rog vielen de Sowjets verscheidene malen zonder gevolg aan. Van de rest van het Zuidelijk front worden geen groote ge vechtsoperaties gemeld. Bij Kiev heeft de vijand zijn aan vallen voortgezet, die ten Zuid-Westen der stad misluk ten. Eigen tegenaanvallen hebben hier tot terreinwinst geleid. Ten Noord-Westen van Tsjernichov poogde de vijand op een smal front door te breken. De harde ge vechten worden nog voortgezet. Ook ten Noord-Westen van Smolensk zijn zware gevechten aan den gang. In het gebied van Nevel viel de vijand te vergeefs aan en eigen tegenaanvallen werden ten Zuiden der stad met succes uitgevoerd. In Zuid-ltalië houdt de strijd om de hoogtestellingen ten Westen van de Volturno aan. Twee verloren gegane hoogten werden heroverd. In de overige frontsectors had den slechts voorpostengevechten plaats. Boven de Middellandsche Zee en de bezette gebieden van het Westen werden gister 15 vijandelijke vliegtuigen en boven den Atlantischen Oceaan een groote Britsche vliegboot neergehaald. Ten Noorden van Ymuiden werd een Britsche snelboot tot zinken gebracht. VRIJDAG 12 NOVEMBER Op de' Krim werden de Sowjets ten Noord-Oosten van Kertsj tot staan gebracht. Duitsche zeestrijdkrachten kelderden een vijandelijke kanonneerboot. Ten Noord- Westen van Perekop werden vijandelijke afdeelingen ver nietigd. Ten Oosten van Nikopol werd aan den Dnjeper een overzetpoging van den vijand verijdeld. Plaatselijke aanvallen der Sowjets in de Dnjeperbocht leden schip breuk. Ten Zuid-Westen van Kiev werden sterke Sowjet- aanvallen verijdeld, terwiji Zuidelijk verschillende plaat sen heroverd werden. Ten Noord-Westen van Tsjernikov nam de hevigheid der aanvallen af. Nieuwe vijandelijke aanvallen bij Smolensk werden afgeweerd. In het gebied van Nevel poogde de vijand zijn infiltratiestellingen uit te breiden. In Zuid-ltalië valt de tegenstrever onze hoogtestellin gen ten Westen van de Volturno nog immer te vergeefs aan. Ten Zuiden van Mignano werd een localiteit door een eigen tegenaanval heroverd. Duitsche vliegtuigen kelderden bij Oran 4 geladen vrachtschepen en 2 destroyers, terwijl zij nog 11 andere cargo's, 2 destroyers en een bewakingsschip beschadigden. 6 Duitsche vliegtuigen worden vermist. Vijandelijke vliegtuigen vielen overdag plaatsen in de bezette Westgebieden aan en wierpen bommen op de stad Munster. Bij nacht werd het Westelijk en Noorde lijk Rijksgebied overvlogen. Gister werden in totaal 19 vijandelijke toestellen neergeschoten. ZATERDAG 13 NOVEMBER Op de Krim leden de aanvallen der Sowjets ten Noord- Oosten van Kertsj schipbreuk. Op de landengte van Pe rekop werden vijandelijke troepen en concentraties van landingsvaartuigen uiteengeslagen. Ten Noorden van Kri woi-Rog, bij Krementsjoeg en ten Noord-Westen van Tsjerkassy hadden levendige gevechten plaats. Bij Kiev werd door eigen tegenaanvallen belangrijke terreinwinst gemaakt. De gevechten tegen den naar Sjitomir opruk- kenden vijand duren voort. Ten Noord-Westen van Tsjer- nigow en van Smolensk, alsmede ten Noorden van Gomel hervatten de Sowjets hun hevige aanvallen. Alle door braakpogingen werden verijdeld. Bij Nevel werden voor uitgedrongen Sowjet-afdeelingen teruggeworpen. In Zuid-ltalië zette de vijand zijn aanvallen tusschen Mignano en Venafro voort. Door tegenaanvallen werd hil op zijn vertrekpunten teruggeworpen. Het luchtwapen beschadigde 5 vijandelijke schepen in de Middellandsche Zee. Duitsche gevechtsgroepen, waaronder ook valscherm jagers, zijn op het eiland Leros geland, waar de gevechten nog aan gang zijn. Bij den gister gemelden luchtaanval op een vijandelijk konvooi aan de Noord-Afrikaansche kust werden in to taal 23 transportschepen met circa 150.000 brt. gekelderd of zwaar beschadigd. MAANDAG 15 NOVEMBER Ten Noord-Oosten van Kertsj werden herhaalde vijan delijke aanvallen uiteengeslagen. Aan den Beneden-Dnje- I>er werden gevangenen gemaakt. De doorbraakpogingen der Sowjets bij Dnjepropetrovsk en Kriwoi-Rog werden verijdeld. Bij Tsjerkassy werd de overgezette vijand terug over den Dnjeper geworpen. In het gebied van Kiev en Sjitomir werden eenige verloren gegane localiteiten her overd. Onze troepen-werden bij Sjitomir op nieuwe stel lingen teruggetrokken. Ten Zuid-Westen van Gomel slaagde de vijand erin onze linies binnen te dringen. Een vijandelijke poging om de stad Rectsjiza in te nemen mislukte. Ten weerszijden van Gomel en ten Westen van Smolensk leden vijandelijke aanvallen schipbreuk. Ten Noord-Westen van Smolensk verminderde de gevechts activiteit en van het overige Oostfront worden slechts plaatselijke vijandelijke aanvallen in het gebied van Ne vel gemeld. Aan het Zuid-Italiaansche front wordt slechts bedrij vigheid van verkenningstroepen en artillerie gemeld. In de golf van Fiume werden de eilanden Beglia. Cherso en Lussin door onze troepen bezet. Talrijke gevangenen en buit vielen in onze handen- en verscheidene vaartuigen van den vijand werden opgebracht. In de Egeesche Zee werd een vijandelijke duikboot in den grond geboord. DINSDAG 16 NOVEMBER Ten Zuid-Westen van Dnjepropetrowsk en ten Noor den van Kriwoi-Rog leden de vijandelijke aanvallen op nieuw schipbreuk. Ten Noord-Westen van Krementsjoeg en van Tsjerkassy heerschte gister een levendige ge vechtsactiviteit. In het gebied van Sjitomir werden door eigen tegenaanvallen verscheidene stellingen der Sowjets doorbroken. Het luchtwapen steunde met succes de aan vallen van het leger. Bij Gomel werden nieuwe aanvallen van den vijand afgeslagen. Ook ten Westen van Smolensk mislukten zijne pogingen. Hevige gevechten hebben plaats ten Noord-Westen van Smolensk en bij Nevel. In Zuid-ltalië heerscht wederzijdsche bedrijvigheid dei- artillerie en verkenningstroepen. Amerikaansche troepen deden een succesloozen aanval tegen een ten Noorden van Mignano gelegen hoogte. Op het eiland Leros duren de gevechten voort In de Egeesche Zee werd opnieuw een vijandelijke duik boot gekelderd In Zuid-Griekenland werden 16 Amerikaansche bom menwerpers neergehaald. Verleden nacht wierpen Brit sche vliegtuigen eenige bommen op West-Duitschland. Duitsche vliegtuigen vielen met succes de havenstad Ply mouth aan. WOENSDAG 17 NOVEMBER Ten Noord-Oosten van Kertsj werd een bres dichtge maakt. Bij Zaporosje werd de vijand uit een eiland van den Dnjeper geworpen. Bij Dnjepropetrowsk en Kriwoi- Rog werden nieuwe aanvallen der Sowjets afgeslagen. Rond Sjitomir maken de eigen tegenaanvallen goede vor deringen. In het gebied van Korosten ziin zware gevech ten aan den gang. De sterke vijandelijke doorbraakaan- vallen bij Gomel werden afgeweerd, alleen ten Zuid- Westen wordt nog om een bres gestreden. Ten Westen van Smolensk kwam de vijand met zijn voortgezette aanval len tot geen resultaat en doorgedrongen vijandelijke af deelingen werden teruggeworpen. Ten Noord-Westen van Smolensk en bij Nevel hield de sterke vijandelijke druk aan. In Zuid-ltalië verliep de dag. met uitzondering van een succesloozen aanval in den Oostelijken sector, over het algemeen rustig. Boven de Egeesche Zee verloor de vijand gister 9 vlieg tuigen. Amerikaansche bommenwerpers voerden gister aanval len uit op Noorsch gebied. Tijdens deze aanvallen alsmede bij een vlucht naar Frankrijk werden 13 vijandelijke toe stellen neergeschoten. Britsche vliegtuigen wierpen eenige bommen boven West-Duitschland. Uitslagen der Matchen van Zondag 14-11-43 Ile Afd. Gewestelijk A lle Afd. Provinciaal C.SYpcr FC. Tor hout 1-3 Harelbeke-S.V. Wevelgem 1-3 S.K.Vlamertinge-W.S.Houthulst 4-1 F.C.Izegem-S.C.Bizet M-0 St.Moeskroen-Deerlijk Sp. 3-1 W.S.leper eo Zwevegem. vrij F.C.Poperinpe- BrieleD Sp. 10-0 F..Boeziuge-Pr.Langemark 3-1 C.S.Langem.-R.S.Poperinge 1-4 E.Wervik-S.K.Reningelst c J F. C. Izegem Zwevegem Deerlijk Sp. Stade Moeskroen S. V. Wevelgem W. S. Houthulst C. S. Yper R. C. Harelbeke W. S. leper F. C. Torhout S. K. Vlamertinge S. C. Bizet lie Gewestelijk W.S.Passchend.-R.Kortemark ff. 5- Scholjeren Kortrijk Sp. A-Kortrijk Sp. B afg. St.Kortrijk-Deerlijk afg. F.C.Roeselare-St.Moeskroen 5-2 S.K. Roesela re-C.S.Y per 3-9 Harelbeke-Meenen afg. KLASSEERING lie PROVINCIAAL STAD YPER A PROGRAM MAS FLORA Groote Markt De Brandstichter Duiisch gespreken met Martin Urel en Olly Holzmann Vrijdag, Zaterdag, om 7Su. Zondag, om 2{, 5 en 7j u. Maandag, om 7 S uur MAJESTIC Rijselstraat Bekoring Duitsch gespreken met Katalin Karady en lima Bulla Zaterdag, om 7 uur Zondag, om 2 5, 5 en 7 J u. Maandag, om 7 j uur OUD IEPER R Colaertplaats De Tijger van Bengalen Duitsch gesproken met La Jana Zaterdag, om 7 1 uur Zondag, om 2J, 5 en 7 J u. en Fritz Van Dongen Maandag, om 7 i uur Prijovcranderiiig in (lo Kinenuia vnn leper FLORA OUD IEPER MAJESTIC Bespreek uw plaatsen 4 - 6 - 8 19 fr 4 - 6 - 8 - 10 fr 4 - 5 - 7 fr. op voorhand. Wervik F.C.Poper. Passchend. Boezinge Reningelst Pr.Langem. Briclen B.S.Poper. C.S.Langem. Kortemark 7 6 8 9 7 8 8 7 7 8 9 8 A. 1 37 11 13 1 52 14 13 1 37 17 13 0 39 18 12 0 36 25 12 0 18 20 6 1 16 29 5 0 13 30 4 0 6 46 2 0 1 47 0 0 0 2 4 2 4 4 4 4 4 5 7 2 1 1 1 2 0 1 0 0 2 2 0 46 19 21 22 18 28 15 15 11 16 23 3 10 9 10 23 12 24 17 22 17 17 32 33 12 II 9 8 8 7 6 6 6 6 2 Scholieren Kortr. Sp. A Kortr. Sp. B Meenen St.Kortrijk F.C.Roesel. Harelbeke Deerlijk S.K.Roesei. C.S. Yper 6 0 0 25 4 1 0 14 1 0 13 3 2 0 18 10 3 2 20 12 St.Moescroen 7 2 1 3 1 4 0 5 0 6 0 4 12 4 8 6 6 6 5 5 4 4 2 Matchen voor Zondag 24-11-43 Tenzij andersluidende vermeldingen kickoff der wedstriiden te 14,20 i He AFDEELING PROVINCIAAI W. S. leper Izegem (13.30) Houthulst C. S. Yprols (14.00) Blzet Harelbeke Torhout Zwevegem Wevelgem Vlamertinge Ile GEWESTELIJK A Kortemark F. C. Poperinge B. S. Poperinge Reningelst C. S. Langemark Wervik Boezinge Brielen SCHOLIEREN Kortrijk Sp. (B) Stade Kortrijk (9.30) De Keersgieter Deerlijk Meenen (10.00) Maes F. C. Roeselare Kortrijk Sp. (A) (10.00) David S. K. Roeselare Stade Moeskroen (10 00) Ptovier C. S. Yprois Harelbeke 14.30) Verbekt Dc prattere W. Éveraert Degryse A. Roffiaen Baty Ghyoot Demeyere Blauwe Geerolf

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1