Kleine Aankondigingen Burgerlijke Stand van leper BEDANKINGEN ZONDAGRÜST Uit tei* hand te koop STAD IEPER Rond leper UITTREKSEL VAN VONNISSEN EXTRAIT DE JUGEMENT HET YPERSCHE 19-11-1943 van den 1 2 tut den 18 November 1943 Geboorten Speybrouck Gaston. Recollettenpoort, 5, Zonnebekesteenweg, 115. Vanhoecke Johny. Recolletten poort. 5. Ligywijk. Iu5. Moutise Willy. Recollettenp 5. Meenensteenweg 144 Soenen Gerard. Recollettenp., 5, van Wijtschate. Donck Albeit. Recollettenp., 5, Zonne bekesteenweg, 253. Houtnoofd Daniel, Recollettenp., 5, van Roezinge. Overlijdens Wolters Cesarine. z. b.,68 jaar. wed. Ingels Emile, Doorgangstraat, 11. Vanneste Maria landbouw ster, 25 j., ongeh.. Poperingesteenweg. 32. Foor Emma. huishoudster, 73 jaar, wed. Scheldeman Henricus, van Dik- kebusch. Pattyn Antoinette scholierster, 9 jaar, van Langemark. Huwelijk: De Vleeschauwer Ferdinand, handelaar, te Geeraardsbergen en Cecile Bras, z. b., te leper. Huwelijksbeloften Georges Verscioore, timmerman, te Zonnebeke. en Elisa Hoflack. dienstmeid, te Vlamertinge, voorheen te leper. Emile Holle, bediende, te leper en Andrea Cailliau. z. b., te Vlamertinge Manil Pinket. huisknecht, te leper, en Helena Vandamme, hulshoudster te Dickebusch. Pierre Roudry melkhandelaar, te leper, en Angèle Coppenolle landbouwster, te Oostvleteren. 's Konings Naamfeest te leper Op Maandag 15 November werd in St-Maartens Kathedraal een plech tige mis opgedragen voor Vorst en Vaderland. Z. E. H. Deken Verhaeghe officieerde in tegenwoordigheid van talrijke geloovigen. waaronder menige officieele overheden en voorname medebur gers met aan 't hoofd de HH. Matton, voorzitter der Rechtbank, en schepen Biebuyck. De kerkelijke indrukwekkende plechtigheid werd besloten met het litur gisch gebed voor den Koning Domine salvum fac. Regem nostrum Leopoldum... en de uitvoering op hej groot orgel van het nationaal hymne de Brabanqonne Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 NOVEMBER, om 8.30 uur, in St-Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Louis LOGIER-WINDELS kinders en kleinkinders. (5441) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 NOVEMBER, om 9 uur, in St-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Vrouw Florimond MAILLARD geboren Bertha Isaac. (5451) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 NOVEMBER, om 10 uur. in de kerk der E. P. Capucienen, tot zielelafenis van Eerw. Pater WILLYBALD vanwege Crescendo. (5442) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gecelebreerd worden op ZONDAG 21 NOVEMBER, om 11.30 uur, in St-Maartens- kathedraal, tot zielelafenis van Mijnheer en Mevrouw Edmond CAENEPEEL-DEZUTTER (5443) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 NOVEMBER, om 8.30 uur, in St-Pieterskerk. tot zielelafenis van Heer en Vrouw Alois RAES-PRIEM en overleden moeder van Mevrouw Firmin RAES (5453) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 NOVEMBER, om 8.30 uur, in St-Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Adrien BUSEYNE Oudstrijder 1914-1918 echtgenoot van Vrouw Martha Vanthourout Basculestraat. 16. (5454) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 NOVEMBER, om 9 uur, in St-Niklaaskerk. tot zielelafenis van Mijnheer Camiel DEGROOTE. (5455) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 NOVEMBER, om 10 uur, in St-Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Telesphore HOORNAERT echtgenoot van Vrouw Eveline Adam en overleden ouders. (5456) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 28 NOVEMBER, om 11.30 uur, in St-Maartens- kathedraal, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Petrus DEFEVER-SENNESAEL. Diksmuidestraat, 57. (5457) De Apotheek van Mr. VANROBAEYS, Boterstraat, is alleen open op Zondag 81 November VERKOOPHUIS VANDER ELST Groote Markt, 43, YPER De klanten worden verzocht zich vanaf Maandag 22 November tot en met Zaterdag 21 November, met hun gele rantsoeneeringskaart. aan te bieden om hun nieuwe kaart van verbruiker af te halen. (5481) Voor het opdienen en bereiden van Uwe Kerst en Nieuwjaarsfeesten, Huwelijken en allerhande Ceremoniën, wendt U in volle vertrouwen tot EMIEL JOYE - LOWIJCK Diksmuidestraat, 21, Yper. 5445) TE KOOP in YPER bij Maarschalk Haiglaan, 20 schoor.e werkmanshuizen onlangs gebouwd, zeer goeden staat, met kleinen hof. Voordeelige prijs goede geldbelegging. Voorwaarden en toelating tot bezichtigen bij A WARNY, 122, Bd des Combattants, Doornik. Tel. 111.65. i5448' Juffrouw Marie Vandermarliere Vrouw We Camiel Moniez-Vandermarliere De familiën Vandermarliere en Bubbe. danken, langs dezen weg, de vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd tijdens het afsterven van Heer Arthur VAADEHHIARLIERE hun teergeliefden broeder en kozijn en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. TE HUUR GEVRAAGD in Yper, schoon heerenhuis of handelshuis, liefst met kleinen hof. Adr. t b. (5469) TE KOOP GEVRAAGD Gerlevig woonhuis, voorgevel 4m50 tot 5m00, te Yper Adres ten bureele. (5472) TE KOOP Jachtsloof. Rijsselstwg.9, Yper. (5414) TE KOOP Kinderstoel, zoo goed als nieuw. Koei- inarkt, 15, Yper. (5426) TE KOOP Schrijfmachien Remington klavier Azerty„Meenensteenweg, 121, Yper (5428) TE KOOP: Prachtig salon-rustbed. lm00 x 2m20, overtrokken met groen wolle épinglée. met matras van de zelfde stof, gevuld met prima kapok. Zich bevragen bij Albert Slosse, Vanden Peereboomplaats, 27, Yper. (5429) Heer en Mevrouw Charles Vanryckeghem-Ververken Mejuffers Louisette. Monique en Paujette Vanryckeghem Mijnheer Jacques Vanryckeghem Mijnheer en Mevrouw Henri Vanryckeghem-Brouckaert Mijnheer en Mevrouw Hector Ververken-Jonckheere. danken, langs dezen weg. de vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd tijdens het afsterven van •Iitffei- Cliristiane VANRYCKEGHEM hun teergeliefd dochtertje, zustertje en kleindochtertje en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Mis van Dankzeggiiig Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de MIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 NOVEMBER, om 9.30 uur, in de kerk der E. P. Carme- lieten iPaterstraat), tot dank voor de genezing van de familie van Heer Henri LACANTE Hoornwerk. (5452) ZIELMI^AEAI Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 NOVEMBER, om 7.30 uur, in St-Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw Joseph DERLUYN geboren Hermanie Mlssinne (5439) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 21 NOVEMBER, om 8.30 uur, in St-Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Cyriel KNOCKAERT-SIX (5440) TE KOOP Naaimachien zoo goed als nieuw merk Royal Adres ten bureele. (5433) TE KOOP Radio met batterijen, Cité Ligy, 78, Yper. (5435) TE KOOP Zwarte mantel, in nieuwen staat, voor- ooriogsche stof, maat 44. Adres ten bureele. (5459) TE KOOP I paar hooge jongensschoenen, nr 35 en 1 paar lage jongensschoenen, nr 37. Adr. ten bureele. (5460) TE KOOP jonge belammerde geit. Adres ten bureele. (5461) TE KOOP Moderne keukenstoof, in goeden staat. Adres ten bureele. (54621 TE KOOP Kindervojtuur, in goeden staat, 400 fr. Adres ten bureele. (5463) TE KOOP I naar rolschaatsen, in zeer goeden staat, een poppenbed. een stalletje met alle beelden en een paar bruine vrouwschoenen nr 37. Hoornwerk, 19, Yper. (5464) TE KOOP Schoone cuisinlère. Adres ten bu reele. (5465) TE KOOP Kamerstoof, zoo goed als nieuw, Sur- montstraat, 22. Yper. (5468) TE KOOP: Zwarte regenmantel voor jongen, lengte 85 cm. Adres ten bureele. (5471) TE KOOP Electrlsche haardroger, bassin op voet, en andere gereedschappen voor coiffeur. Zichtbaar Café du Pare, Fochlaan, 4. Yper. (5474; TE KOOP Cinema met ecran, films en platen, trottinette en ander speelgoed voor jongen. Adres ten bureele. (5475) TE KOOP bureau minlstre, 1.20 X 0 80 m. Café du Pare, Fochlaan, 4, Yper. '5476) TE KOOP beenhouwersalaam, toog met marme ren blad, vleeschblok etalage met marmeren blad en 2 marmeren banken, vleeschmolen met motor en hespma- chien. Zichtbaar bij Aug. Vandamme, Kauwekijnstraat, 15, Yper, den Dinsdag en Vrijdag, van 2 tot 4 uur (5477) TE KOOP Klndervoituur, Augustinestraat, 11, Yper.(5478) TE KOOP keukenstoof in émail, rondloopend vuur, met oven, als nieuw. Zich w.: Zaalhof, 12, Yper. (5479) TE KOOP IJzeren bed voor 2 personen, kachel, één binnenband voor velo, 25 aardappelzakken. Te bezichtigen den Zondag van 10 tot II uur. Adres ten bur. (5480) TE KOOP moderne vrouwvelo, 1 jaar nieuw. Bij Debruyne, Café Clairon, Ieperstraat, Vlamertinge.(5483) TE KOOP 10 kgr, goede soudure. Zich wen den Rijsselsteenweg, 19, Yper. (5486) TE KOOP Schoone occasie ltaliaansche accordeon. 5 rijen en 132 bassen, in zeer goeden staat Zich wenden A. Debacker, 41 Statiestraat, Komen. (5487) TE KOOP Volledig ceremoniekostuum (smoking), in nieuwen staat, en redingote met ondervest. - Zich wenden bij Decan, Aalmoezenierstraat, 9, Yper. (5427) 1) Schoon Werkmanshuis met hof. 2) Schoon en zeer luchtig Burgershuis. 3) Twee Heerenhuizen met hof. VILLA met hoenderhokken en 4 Ha. HOF en LAND, 800 fruitboomen, langs Staatsbaan Nadere inlichtingen bij Q. BOURDEAU, 76, Rijselstraat, te IEPER. 'Spreekuren in den voormiddag). Tel. 16Ï. ALLO ALLO WIELRIJDERS. Voor uwe nieuwe banden, vulkaniseeren en overtrekken van banden, alsook voor het herstellen van uw velos, wendt U in volle vertrouwen bij Julien l)E POORTER, Paletstraat, 34, Yper. - Eigen werk, eigen fabrikaat. (5470) Hijenteelerii Indien U ZUIVEREN HONING of WAS te koop hebt, schrijft of wendt U. gepaard met staal, bij DEVOS Daniel, Bijenteeler in 't groot. Yperstraat. 16, Dikkebnsch. Koopt ook alle kempische reiskassen met hoogsel (geen andere modellen), eender welk getal, 't zij ledige of be volkte kassen. (5485) Oude en eerstklassige Levensverzekerings maatschappij biedt belangrijke bijverdienste voor ern stige en invloedrijke personen uit Yper en omliggende. Schrijven A. T., bureel van 't blad. (5444) DAME geeft Engelsche lessen. D'Hondtstraat, 9, Yper. i5449) GEVRAAGD bekwame meid, keuken kennende. Zich wenden met referenties Steenacker, 1, te Wervik. (4895) Jongeling 17 jaar, midd. stud. VRAAGT PLAATS voor bureelwerk. Adres ten bureele. (5142) GEVRAAGD Goede meid, kunnende melken. Adres ten bureele. (5413) GEVRAAGD Bekwame le smidsgast en goede halve smidsgast, bijz. voorwaarden Bij Daniel Devos, Plaats. 16, Dikkebuscb. (5419) GEVRAAGD Goede meid. voor gesioten buis. Adres ten bureele. (5421 GEVRAAGD Goede meid. voor gesloten buis, minstens 18 jaar. R. Boudolf, Wervikstr., 94, Meenen. (5425) GEVRAAGD Meld-serveuse, kost en inwoon. Adres ten bureele. (5446) GEVRAAGD Deftige meid, bij weduwe alleen. Goed loon en inwoon. Zich wenden bij We Henri Pauwels. Dorp straat 5, boeslnghe. (5447) GEVRAAGD Goede meid. minstens 16 jaar, voor gesloten buis, zonder kinders. P. Tamborijn, Lombaard straat, 20, Yper. (5466) Meisje 15 jaar vraagt plaats om te ieeren naaien. Zonnebekesteenweg. 147, Yper 5467) GEVRAAGD Volle gast lood- en zinkbewerker. Huis Lesage, Elisabethstraat, 7, Yper. (5473) Velobanden Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper. Gewaarborgd werk. 13823) O Bij beslissing van den Heer Arrondissementscommis saris te leper, in dato 23 September 1943. BEHEYT Alberic, landbouwer, Passchendale, wordt ver oordeeld tot 1Eene definitieve geldboete van Vij] en dertigduizend franken (35.000 fr.) 2) Eene voorwaardelijke geldboete van Vijf en twintig duizend franken (25.000 fr.). wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942; 3) Tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche en De Poperingenaar en tot de kosten. Gedaan te leper, den 23 September 1943. Bij beslissing van den Heer Arrondissementscommis saris te leper, in dato van 14 October 1943. SAMIJN Oscar, landbouwer. Poperinge, wordt veroor deeld tot 1) Eene geldboete van Vijf en twintigduizend franken (25.000 fr.). wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942 2) Tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en De Poperingenaar en tot de kosten. o B1LLIAV Odiel, landbouwer, Oostvleteren, wordt ver oordeeld tot 1Eene geldboete van Vijf en dertigduizend franken (35.000 fr.). wegens tekortblijven aan zijn verplichtin gen inzake leveringen van den oogst 1942 2) Tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en De Poperingenaar en tot de kosten. Gedaan te leper, den 14 October 1943. Bij beslissing van den Heer Arrondissementscommis saris te leper, in dato 18 October 1943. HOLVOET Jozef, handelaar. Doornik, wordt veroordeeld wegens onwettig vervoer en sluikhandel in peulvruchten tot 1) Eene geldboete van Vijf en zeventigduizend franken <75.000 fr.) 2) Verbeurdverklaring der inbeslaggenomen waren 3) Tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en De Poperingenaar en tot de kosten. Gedaan te leper, den 18 October 1943. Bij beslissing van den Heer Arrondissementscommis saris te leper, in dato 21 October 1943. GESQUIERE Maurits, landbouwer, te Vlamertinge, wordt veroordeeld tot 1) Eene geldboete van Zeventig duizend franken (70.000 fr.). wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942 2) Tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en De Poperingenaar en tot de kosten. VANDEPUTTE Arthur, landbouwer. Vlamertinge. wordt veroordeeld tot 1) Eene geldboete van Zeventigduizend franken (70.000 fr.). wegens tekortblijven aan zijn verplichtin gen inzake leveringen van den oogst 1943 2) Tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar». en tot de kosten. Gedaan te leper, den 21 October 1943. Voor eensluidend afschrift G. DESCHRIJVER. Adviseur. Par décision du Commissaire d'Arrondlssement d'Ypres en date du 14 Octobre 1943. SIN.GIER Emile, cultivateur a Ploegsteert, est con- damné pour llvraisons déficitaires de la récolte 1942 A une amende de Trente cinq mille francs <35.000 fr.). Dont extrait du jugement sera publlé dans les hebdo- madaires Het Ypersche et De Poperingenaar avec condamnation aux dépens évaiués a 100 francs. Fait A Ypres, le 14 Octobre 1943. Pour copie conforme G DESCHRIJVER. Adviseur.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3