NOTARIEELE VERKOOPINGEN I UIT TER HAND TE KOOP H O F T K I> K EEI\ HOFSTEDEKE Openbare Vrijwillige Verkooping PRACHTIGE en RIJKE MEUBELEN en MOBILAIRE VOORWERPEN Openbare Vrijwillige Verkooping buroershui8 Uil «le hand Ie l«.o«>|> 1 - 1 Ha 84 aren 78 centiaren bebouwde GROND, TUIN, ZAAILAND, WEILAND en klein deeltje BOSCH, II. - 1 Ha. 28 a. 76 ca. ZAAILAND Op Zondag 21 November 1943 Groote Openbare en Vrijwillige Verkooping Prachtige en Rijke MEUBELEN en Mobilaire Voorwerpen HET YPERSCHE 19-11-1943 r' li Studie van Meester ItoDert van den lloogaerile. Notaris te Beselare. o De Openbare Verkooping van een BURGERSHUIS te IEPER, op Zaterdag 20 November en 27 No vember, ZAL GEEN PLAATS HEBBEN. Studie van Meester NAUDTS, Notaris te Kcmen. o (■emeeiite UOIIEU' /.eer goede «mi welgelegen met ongeveer 7 Ha. land te GI LLEGHEAI (XVijk "I Hooghe) langs de baan naar St - Eloois - Winkel en bij de plaats. Pacht zonder termijn. Alle inlichtingen ter studie. Studiën der Notarissen ditiiMM-lym-k te Passchendale en Ileyse te Gent. Instel Woensdag 1 December 1943 Toeslag Woensdag 15 December telkens te 2 uur namiddag (torenuur) in de herberg De Duit bij M. Leon Calmeyn-Markey, te PASSCHENDALE A.- Gemeente Zonnebeke, Weslhoek Langs den Ouden leperweg MET WEIDE EN ZAAILAND Sectie D, nummers 308, 348. 349. 350, 351, 352, 353, 356d en 355c, groot 1 Ha. 57 aren 75 ca. Gebruikt zonder geschreven pachtvoorwaarden door M. Achiel Decroix. II. - Gemeente Pnsaehendale Bij de Spilstraat Eene partij Zaailand Sectie C, nummer 666d, groot 37 aren 10 ca. Gebruikt zonder geschreven pachtvoorwaarden door M. Emile Vandecasteele. 0,50 Instelpremie te winnen. Studie van den Notaris Victor- ïMeter*» te Reninge. o Instel Dinsdag 23 November Toeslag Dinsdag 7 December telkens om 2 uur namiddag, te NOORDSCHOTE, ter herberg De Drie Grachten bewoond door M Michel Cailliau. van Gemeente Mei-kein Welgebouwd W DOIlIlllis MET AFHANGEN groot volgens kadaster wijk A, nummers 271° en 271", onder grond van gebouwen en medegaande erve, 8 aren. Voordezen gebruikt door de echtgenooten Acbiel Deroo- Ligneei. Overnemingsprijs van afsluiting en boomen 500 fr. Handslag met de geldtelling. 1/2 Instelpremie. Studie van den Notaris Victor IMctcr«, te Reninghe. o Op WOENSDAG 1 DECEMBER 1943 om 1 uur namiddag, te RIKSCHOTE ten huize bewoond door juffer Reine Dequeker. Openbare Verkooping van allerlei MEUBELS «mi XIoDilstire Voorwerpen Zooals: tafels stoelen, ledekant met ressort, wollen matras, stoven, koperen schouwgarnituur, luister, vloertapijt, kar petten, traplooper met koperen roeden, porte manteau, waschkuip met staan, glas en gleis werk. enz. Met gereed geld en gewone voorwaarden. Studie van Meester Nlsnnlt». notaris te Komen. van OP MAANDAG 22 NOVEMBER 1943 om 11/2 uur 's namiddags. In de groote zaal der herberg St-ChrysoleWervlk- straat, KOMEN.. Zal er door het ambt van Meester NAUDTS. Notaris te Komen, overgegaan worden tot de openbare vrijwillige verkooping van Een PRACHTIGE SLAAPKAMER in hongaarschen eik. bestaande uit middenbed met ressort bak. twee nacht tafels. lavabo, kleer- en linnenkas met spiegel. Een ZEER SCHOONE SLAAPKAMER in massief eik. bestaande uit middenbed met ressortbak, nachttafel, groote kleerkas met spiegel en lavabo. Een RIJKE SLAAPKAMER In notelaar, stijl Louis XV. bestaande uit middenbed met ressortbak, hachttafel en linnenkas met spiegel. Een WEELDERIGE EETPLAATS in eik. met koperen inlegging. Renaissance stijl, bestaande uit buffet-argen- tier, ronde tafel met drie verlengsels en zes rieten stoe len. Een AMERIKAANSCH BUREAU met rolluik en zetel, zeer goede fabrikatie. Een SALONGARNITUUR bestaande uit Canapé, twee zetels en twee stoelen. Een prachtige SCHOUWGARNITUUR in massief koper met slag. gewaarborgd op factuur. Een NAAIMACHIEN merk Singerin zeer goeden staat, met inleggenden kop. Een RADIO PIC-UP in zeer goeden staat. Een SCHRIJFMACHIEN merk Victorzoo goed als nieuw, met universeel klavier. Een ROOKKAMER in acajou met lnlegging. Twaalf TERRASSTOELEN. TAFELS en ZONNESCHERM. Een zeer schooneCRISTALLEN LUSTER met twaalf electrische lampen. Een RADIOTOESTEL in goeden staat, merk S. B. R. Een verlakt DOORLOOPEND VUUR merk Tamines groot model Nr 233. zoo goed als nieuw. Een MANS- en KINDERVELO in goeden staat. Een paar goede LEDEREN BOTTEN Nr 42. BEDDELAKENS en ZAKDOEKEN. Een BASCULE. Verder een groote partij MEUBELEN, waaronder zetel Voltaire, keukenbuffet in pltch-pin, kapstokken, twee mekanieke ladders, een naaimachien merk Singer een hand-naaimachien, twee kinderbeddens met matras, kampbed. matrassen, bedspreien, tapijten, karpetten, spiegels, schilderijen, bedlampjes, lusters met bollen, peerlen en kristaal, twee phonoapparaten waarvan een met naald en een met diamant, platen, groote en kleine tafels, stoelen, een cuisinière. kinderlessenaar, verrekij ker en nog andere voorwerpen te lang om te melden. Twee BACHEN waarvan een 10 x 4 en een van 4 x 2 m. Tentoonstelling Zondag 21 November 1943. van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur. Maandag 22 November 1943. van 9 tot 12 uur. Gezien de belangrijkheid der verkooping zal deze stipt te 1 1/2 uur beginnen, om te eindigen voor 6 u. 's avonds. Gewone voorwaarden en komptante betaling. van STAD XV ER VIK Een kloek gebouwd met 2 75 ca. grond en erve gelegen Magdalenastraat, 79. Vrij van gebruik. Zitdagen te Wervik INSTEL Woensdag 1 December 1943 in het Hotel Restaurant A la Boucherie gehouden door Mevr. W' René Heze, St-Maartensplaats. TOEWIJS Woensdag 8 December 1943 in het Hotel-Restaurant Au Damier gehouden door Juf vrouw Dekens Elvire, Komenstraat, I. Telkens om 3 uur stipt. Voor inlichtingen zich wenden ter studie van Meester Naudts, notaris te Komen. Studie van den Notaris ftamimlt te Wervik. -O LIT DER HAAI» XE KOOP Te MEENEN Barakken Twee aiiiieenlKiudeode ■l i i<: R o vi m wa nrvan een dienstig tot HERBERG, zeer gunstig gelegen op enkele meters van de grens Inlichtingen ter studie. Kantoor van den Notaris \7«n Eecke, te Poperinge O te BRIELEN. dicht bij de dorpplaats. te BOE Z/NGE, niet verre van de Sasstraat. Studie van den Notaris T'lievelin, te Meesen. o UIT TER 112%I\TI> TE KOOP RESTE IVIIRi: gi-ool 1 Hst. 79 a. Zich wenden ter studie van den notaris Theveliri, te Meesen. 'lel Kemmel Nr 1. Kantoor van den Deurwaarder Georges Tahon Jules Capronstraat, II, le Yper. om één uur namiddag, te KEMMEL. Plaats, ter herberg De Casino bewoond door Heer Valere Grysoole, Merkweerdige Verkooping van j\ ller-seliooiiste UE(jRËL§ en Mobilaire Voorwerpen waaronder 7wee schoone volledige slaapkamers in eik elk bevat tende bed met ressort, lavabo, twee nachttafels en spiegel kas. wollen matrassen. Schoone volledige eetzaal in eik, bevattende tafel, zes stoelen, buffet en spiegel. Extra schoone bureau-minister in eik. Verders Schoone Piano, Radio. Luidspreker, buffetten in eik en andere, secrétaire in acajou, salon- en andere tafeis, hoeveelheid stoelen twee schoone jachtstoven. herbergsioof, cuisinière in émail waschstoof; waschmachien, lessiveuse en bassins, feu-continu. prachtige schouwgarnituren régula teur en andere uurwerken, groote douche in galvanisé 500 liters), melkkeern (20 liters), mans- en kindervelos, kaders, printen, spiegels, naaimachien. bascule schaprade coffre- fort, houten en ijzeren bedden, enz., enz. Verders nog hoeveelheid tapijten sargiën. lakens, spreien, enz. Alle de te koop gestelde goederen zullen mogen bezichtigd worden den dag der verkooping, 's morgens van 9 tot 11 30 uur. Gewone voorwaarden, met komptante betaling. Studie van Meester Paul FLAMEY, Deurwaarder Magdalenastraat, 1. Wervik STAD KOMEA van o OP MAANDAG 29 NOVEMBER 1943 om 1 i uur 's namiddags in de feestzaal der hérberg St-Chrysole Wervikstraat. te KOMEN, zal er door het ambt van Meester Paul FLAMEY. deurwaarder, te WERVIK. overgegaan worden tot de openbare eu vrijwillige verkooping van li .DRIE PRACHTIGE SLAAPKAMERS, in acajou, no telaar, en eik, bestaande ieder uit groote spiegelkas, la vabo, bed met één of twee nachttafels 21 TWEE SCHOONE EETPLAATSEN, in eik. bestaande- ieder uit twee buffetten, tafel, stoelen en spiegel 3) EEN VOLLEDIG KEUKENMOBILAIR. in bleek eiken, bestaande uit twee schoone buffetten, een tafel (met dubbel blad), zes stoelen, eene kas (voor gas- of electri- citeitsvuur) en een spiegel 4 EEN ZEER SCHOONE PIANO, merk J. Oor. op stalen kader 51 EEN RIJKE SALON, in stijl Louis XVI. bestaande uit canapé, twee zetels, twee stoelen, een tafel, een spie gel 6i EEN VOLLEDIGE BUREELINRICHTING, bestaande uit bureel (minister), eene bibliotheek, een bureelzetel, alles in eik 7) EEN NAAIMACHIEN. merk «Singer». zoo goed als nieuw 81 EEN PRACHTIGEN LEDEREN CLUB 9) EEN SCHOONEN BRANDKOFFER 10) EEN AMERIKAANSCH BUREEL, met rolluik 11 i EENE GROOTE HOEVEELHEID VERSCHEIDENE MEUBELEN in eik, notelaar en acajou, zooals spiegel kassen, buffetten, bedden, zetels, tafels, stoelen, spiegels, wollen matrassen, zeer schoon RADIOAPPARAAT, conti- nustoven en kolomstoven, schilderijen, kunstvoorwerpen en tal andere te lang om te melden. Tentoonstelling Op Zondag 28 November 1943. van 9 tot 12 uur en van 2 tot 5 uur. Gezien de belangrijkheid der verkooping zal men stipt om 11/2 uur beginnen. Gewone voorwaarden en komptante betaling Studie van den Deurwaarder AID. X'ttn Csippel D'Hondtstraat, te leper. o Op Woensdag 1 December 1943 om 1 uur namiddag in de Zaal LAPIERE D'Hondtstraat, te 1FPER Merkweerdige Verkooping; van Allpi-sclioonstH II Ulll)(kIs EN MOBILAIRE VOORWERPEN waaronder volledige slaapkamers in acajou en eik, ijzeren en andere bedden buffetten in eik en ardere matrassen, stoven, feu continu, tafels en stoelen, gas- en andere kaskens, electrische waschmachien in koper, verscheidene mans vrouw- en kinderveios, kapstokken, printen, schilderijen, schouwgarnituren, spiegels, keukengerief enz., enz. Verders prachtig meubel Radio Pick-up merk «Philco», en electrische motor 2 HP. Komptant er gewone voorwaarden. Gemeente ROESBRUGGE-HARINGE Een plaats van GEMEEIHTELIJKE RODE is te begeven, voor den duur van den oorlog. 4 uur werk per week. Voorwaarden Belg zijn. Van goed gedrag en zeden zijn. Niet ingeschreven zijn in 't Jodenregister. De Gemeente bewonen. Wettelijke wedde. De aanvragen moeten gestuurd worden per aanbevolen brief aan den Heer Burgemeester der gemeente, tenlaatste op 20-11-1943. Bij Bevel De Secretaris. De Burgemeester. G. DELPLACE. R. DEEREN GEMEENTE ZILLEBEKE Het College van Burgemeester en Schepenen der gemeente Zillebeke maakt bekend dat bij den gemeentelijken dienst der wegenis te begeven is: Een Plnats van Tijdelijk Werkman ter vervulling van volgende speciaTe opdracht 1) Herstel en verbetering van gedeelte van landbouwweg Nr 1. genoemd Wolvestraat (grensscheiding Zillebeke-Zandvoorde). 2) Steenbelegging van gedeelte van den landbouwweg Nr 7. genoemd Oude Bruggestraat. Voorwaarden 1) Belg zijn door geboorte. 2| Van goed gedrag en zeden en niet veroordeeld tot correctioneele straffen. 3) Geen Jood en niet ingeschreven in het Jodenregister. 4) Grondige kennis bezitten van kasseileggen en grachten delven 5) Vrij zijn van ziekte. Voorkeurrecht aan de oud-strijders. Voor te leggen stukken: 1) Uittreksel uit geboorteakte. 2) Getuigschrift van goed gedrag en zeden en niet veroordeeling tot cor rectioneele straffen. 3) Getuigschrift van niet Jood. 4) Getuigschrift van vakkennis. 5) Gezondheidscertificaat. Loon Daghuur - werk (waarborg 8 uren per dag) aan 5 fr. per uur. Kindertoeslag volgens wetteliik barema naar verhouding van gepresteerde arbeidsdagen. De aanvragen dienen gericht per aanbevolen schrijven aan den heer Burgemeester en moeten besteld zijn uiterlijk tegen 29 November. 12 uur middag. Bij Bevel De Gemeentesecretaris. De Burgemeester. (get.) DESCHR1JVER. (get.) B" P.'DE VINCK. KOOPT NU REEDS UW Scheurkalender 11)44 Aluiannk-Blok ter DRUKKERIJ DUMORTIER GEMEENTE RENINGELST Openstaande plaats van Gemeentesecretaris Het Gemeentebestuur van Reningelst maakt bekend dat dfe bediening van GEMEENTESECRETARIS te begeven is. Voorwaarden 1) Belg zijn 2) Ouderdom 21 tot 30 jaar (tot 35 jaar voor de bevoorrechten val lende onder dc toepassing der wetten van 3-8-1919, 27«7-1924. en het be sluit van 10-11-1942) 3) Van goed gedrag en zeden zijn 4) Voldaan hebben aan hunne militieverplichtingen 5) Niet ingeschreven zijn in het Jodenregister 6) De gemeente bewonen een maand na de benoeming 7) Vrij zijn van ziekte cn gebrekkelijkhcden die het normaal uitoefenen van het ambt zouden verhinderen 8) Er mag geen handel gedreven worden ook niet door tusschenper- sonen 9) Volledig lager middelbaar onderwijs vereischt 10) Voldoen aan de bekwaamheidsproef af te nemen door de School van Bestuursrecht te Brugge. Zijn ontslagen van deze bekwaamheidsproef degenen die in het bezit zijn van het einddiploma afgeleverd door de School van Bestuursrecht van Westvlaanderen. 11) Wettelijke aanvangswedde met toepassing van 't besluit van 19-1-1942. De aanvragen eigenhandig geschreven moeten aangeteekend en onder ge sloten omslag gestuurd worden aan den Heer Burgemeester van Reningelst uiterlijk den 30-11-1943. vergezeld van alle noodige bewijsstukken op zegel. De Burgemeester (get.) G. Lamerinl HET YPERSCHE Ultjrever C. DUMORTIER. 34. Boterstraat. Yper (Nr P 271

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4