Kleine Aankondigingen Gevonden en Verloren Voorwerpen Burgerlijke Stand van leper STERFGEVAL De Oude Vereenigde Hofbouwliefhebbers HANDBOOGSCHIETINGEN 1) Schoon Werkmanshuis met hof. 2) Schoon en zeer luchtig Burgershuia. 3) Twee Heerenhuizen met hof. 4) Drie aaneenhoudende Werkmans woningen met 3 aren hof ieder, gelegen Zonnebe kesteenweg voordeelige prijs. Rond leper VILLA met hoenderhokken GARAGE CONTINENTAL Velobanden NIEUWS VOOR DE TABAKPLANTERS HET YPERSCHE 26 - 11 - 1943 Werden ten polltlebureele aangegeven Gevonden - Zaterdag 20 November, door Me Elle Paula. Capronstraat. twee baakbriefjes. Woensdag 24, door M. D'Haene Camiel, Beluikstraat, een geldbeugel. Door M. Duthoo Robert, van Zillebeke. een rijwielplaat nr 430.611. Donderdag 25. door M. Berghman Maurice, Boterstraat, een manivelle 0 van autocamion. Verloren - Donderdag 18 November, door Me Derudder Genevieve* van Geluvelt. een bruin lederen geldbeugel inhoudende 35 fr., 30 vleesch- zegels en een huisdeursleutel. Zaterdag 20. door Me Descamps Emma. Capronstraat. hare rantsoe- neering6kaart. Door Me Denoyelle Rosette. Elverdingestraat. hare een- zelvigheidskaart. Door Me Demeulenaere Antoinette. Maarschalk Haig- laan. een paar grijze katoenen mouwen van een kleed. Door Me Verfaillie Jacqueline. Zonnebekesteenwcg, een armbandje in chromé.—Door M. Dombrecht Hector. Kalfvaart, zijne eenzelvigheidskaart. Maandag 22, door Me Rébéré Germaine. Meenensteenweg. zes visch- kaarten. Door Me Ossieur Emma. Ligywijk. een tabaksBche 50. Dinsdag 23, door M. Bertier Roger. Dixmudestraat, drie melkkaarten. Woensdag 24. door Me Vanuxem Gerardine. Maarschalk Prenchlaan. een paar dameshandschoenen. Donderdag 25, door Me Baert Simonne. van St-Jan. een groen lederen geldbeugel inhoudende een kleine som en een vergulden ring met de beginletters S. B. van den 19 tot den 25 November 1943 Geboorten Vanelslande Eliane, Recollettenpoort, 5, van Langemark.— Viaene Johan, Neerstraat, 2.Vandenbergbe Arlette, Recollp., Lindendreef, 37.Maris Frans, Recollp., Pennestraat, 19. Labens Monique, Recollp., Mk Haiglaan, 152. Callens Henriette, Recollp., van Hollebeke Le- maire Carlos, Recollp., van Wytschate.—Decroix jeannine, Recollp., van Beveren/a/Yzer. Overlijdens .- Camerlynck Theresia, z.b., 63 j., wed. Dumortier Mauritius, Haiglaan, 143. Cappelaere Joseph, beroepssoldaat, 41 j., echtg. Antoinette Pauwels, van Schaarbeek. Vansevenant Alois, z.b., 80 j., wed. Durnez Maria, Rijselstraat, 133. Huwelijken Declercq Luciaan, bouwkundige, en Callens Julia, z.b., beiden te leper. Soete Joseph, boutbandelaar, en Hoiiack Marie-Antoinette, z.b beiden te leper. Van- daele Jan, mekanieker te Kortemark, en Denys Denora, z.b. te leper. Maris Eduard. loodgieter te Herenthals, en Moerman Agnès, z.b., te leper. Huwelijksbeloften Julien Verelleman, aardewerker, te Meessen, en Henriette Verhaege, dienstmeid te leper. Francois Vanspranghe, ijzerdraaier, en Lucrèse Mulle, z.b., beiden te leper. Luciaan Buys, rijkswachter, te leper, en Julia Van den Steen, z.b te Aalst. Heer en Vrouw Max Wattelet-Dumortler en dochter Heer en Vrouw Gerard Vanden Berghe-Dumortier en dochter Heer en Vrouw Roger Dumortier-Cagnie en zoons De famillën Camerlynck, Demeersseman, Dumortier en Dewitte, melden met diepe droefheid het afsterven van hun teergeliefde moeder, schoonmoeder, grootmoeder en bloed verwante. Vrouw Marie-Thérèse CAMERLYNCK Weduwe van Heer Maurice Dumortier geboren te Stavele, den 6 October 1880. en godvruchtig overleden te Yper. den 20 November 1943. De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te willen aanzien Yper (Hoekje). ZIELMI§§EIV Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 NOVEMBER, om 8 uur, in St-Niklaaskerk. tot zielelafenis van Me juffer Maria VANNESTE Poperlngesteenweg, 32. (5505) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 NOVEMBER, om 8.30 uur, in St-Maartens- kathedraal, tot zielelafenis van Vrouw Louis VERLEURE geboren Anna Defever. (5506) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 NOVEMBER, om 8.30 uur, In St-Pleterskerk. tot zielelafenis van Heer en Vrouw Alois RAES-PRIEM en overleden moeder van Mevrouw Firmin RAES (5453) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 NOVEMBER, om 8.30 uur, In St-Jacobskerk. tot zielelafenis van Heer Adrien BUSEYNE Oudstrijder 1914-1918 echtgenoot van Vrouw Martha Vanthourout Basculestraat, 16. (5454) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 NOVEMBER, om 9 uur, ln St-Niklaaskerk. tot zielelafenis van Mijnheer Camiel DEGROOTE. (5455) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 NOVEMBER, om 10 uur, ln St-Pleterskerk. tst zielelafenis van Heer Telesphore HOORNAERT echtgenoot van Vrouw Eveline Adam en overleden ouders. (5456) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 28 NOVEMBER, om 10 uur, ln de kerk der E. P. Capuclenen, tot zielelafenis van Mijnheer Theophiel-Emiel GRYSON echtgenoot van Mevrouw Silvie Pyck. (5507) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 28 NOVEMBER, om 11.30 uur, in St-Maartens- kathedraal, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Petrus DEFEVER-SENNESAEL Diksmuidestraat, 57. (5457) Familie, vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 5 DECEMBER, om 8.30 uur, ln St-Maartens- kathedraal. tot zielelafenis van Heer Henri RAES echtgenoot van Vrouw Irène Van Wonterghem Booragaardstraat, 11. (5508) ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. HOUTEKIER, Meenenstraat, is alleen open op Zondag 28 November Oorlogsschade Op Donderdag 2 December e. k. van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur zal door het Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw, in bet stadhuis le verdiep bureel 10 zitting worden gehouden voor a) de personen, wier ingediende aanvraag voor schadevergoeding gebrekkig of niet volledig aangevuld bleek en die hieromtrent reeds verwittigd werden b) de personen, die oorlogsschade hebben geleden en die verlangen hun dossier bij het Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw aanhangig te maken. leper, den 3 November 1943. De Burgemeester A. NOTEBAERT. Bond der Kroostrijke Gezinnen van België AfdMlia* IEPER De leden van het plaatselijk Verbond der Kroostrijke Gezinnen wor den vriendelijk verzocht, zonder uitstel, hun lidkaart voor 1944 te komen afhalen op Zondag 28 November of op 5 December, telkens van 10 u. tot 12 u. 's voormiddags, in Café Theo Meenenstraat. T/S. Ten huize van den sekretaris worden geen lidkaarten afgeleverd. De Sekretaris. De Eerevoorzitter. De Voorzitter. M. DESRAMAULT. E. BIEBUYCK. L. SOENEN. MAATSCHAPPIJ van het Arrondissement leper Lokaal In de Trompet 28, Groote Markt, leper. Konijnenband Op Zondag 28 Norember 1943, groote Gewostelijke Tentoon,tal line en Keuring van Kleinvee. De keuring, die geschiedt door het Pro vinciaal Bestuur van Klein veeteelt, zal plaats hebben vae 10 1/4 u. tot 11 1(2 u. Bede de dieren op tijd te brengen. De Secretaris, C. Lamps. De d. d. Voorzitter, J. Lacluysa. LIGGENDE PERS Zondag 28 November 1943 Om 14.30 uur ZILLEBEKE-HOOGHEbij Jules De- witte Oppervogel 125 fr. Twee zijdvogels, elk 60 fr. Twee kallen, elk 35 fr.Kleine vogels 20 fr. en boven de 40 schutters aan 25 fr. Inleg 27 fr. 50 4- 2 fr. 50 voor de drie kleuren. Zooveel vogels als schutters. Maandag 29 November 1943 Om 14 uur: YPER, in de Saumonn, bij G. Vander- meersch Oppervogel 100 fr. Twee zijdvogels, elk 60 fr. Twee kallen, elk 40 fr. Kleine vogels 20 fr. Boven de 50 schutters alle drietal twee vogels van 20 en een van 30 fr. Inleg 25 fr. Einde om 17 uur. Woensdag 1 December (St-Elooi) Om 14 uur: WOESTEN, bij Jan Buelens Oppervogel 100 fr. Twee zijdvogels, elk 50 fr.Twee kallen, elk 35 fr.; Kleine vogels 20 fr. en boven de 50 schutters aan 25 fr. Inleg 25 frank. Allo Allo In het Café ÖE BEURS bij Honoré D'HONDT, Meenenstraat, Yper. Speelt het ensemble WILLY voor U de schoonste Schlagers, met den gekenden batteriest OUWE TAAIE 's ZATERDAGS eD 's MAANDAGS, vanaf 18 uur. 's ZONDAGS, Aperitief Concert van 11 tot 13 uur. 's Avonds van 16 tot 23 uur. In het Café DE BEURS Is iedereen welkom. (5326) ALLO ALLO WIELRIJDERS, Voor uwe nieuwe banden, vulkaniseeren en overtrekken van banden, alsook voor het herstellen van uw velos, wendt U in volle vertrouwen bij Julien DE POORTER, Paterstraat, 34, Yper. - Eigen werk, eigen fabrikaat. (5470) GEVRAAGD bekwame meid, keuken kennende. Zich wenden met referenties Steenacker, 1, te Wervik. (4895) Jongeling 17 jaar, midd. stud. VRAAGT PLAATS voor bureelwerk. Adres ten bureele. (5142) GEVRAAGD Goede meid, kunnende melken. Adres ten bureele. (5413) GEVRAAGD Goede meid, voor gesloten huis. Adres ten bureele. (5421) GEVRAAGD Deftige meid, bij weduwe alleen. Goed loon en inwoon. Zich wenden bij Wc Henri Pauwels, Dorp straat. 5, Boesinghe. (5447) Meisje 15 jaar vraagt plaats om te leeren naaien. Zonnebekesteenweg, 147, Yper (5467) Huishouden zonder kinderen, op den buiten, vraagt kind om op te voeden, goede lucht en goede verzor ging. J. Deceranno, Meenensteenweg, 7A, Zillebeke. (5489) GEVRAAGD voor goed MODENHUIS jong meisje 15 jaar, Fransch en Vlaamsch sprekende, door ouders voor gesteld, goed loon. Adres ten bureele (5492) GEVRAAGD Goede meid, voor alle werk, een weinig Fransch kennende, heel goed loon, Boomgaardstraat. 23, Yper.(5494) GEVRAAGD Goede meid, minstens 18 jaar. Adres ten bureele. (54951 GEVRAAGD Goede werkman voor den rein- en ruimingsdienst der stad Zich wenden tot Henrl Hosten, Ca- pucienenstraat, 49, Yper. (5500) GEVRAAGD Goede meid voor alle werk. Adres ten bureele. (5504) Uit ter hand te koop STAD IEPER en 4 Ha. HOF en LAND, 800 fruitboomen, langs Staatsbaan Nadere inlichtingen bij G. BOURDEAU, 76, Rijselstraat, te IEPER. 'Spreekuren in den voormiddae). Tel. 161. TE KOOP in YPER bij Maarschalk Haiglaan, 20 sctaoone werkmanshulzen, onlangs gebouwd, zeer goeden staat, met kleinen hof. Voordeellge prijsgoede geldbelegging. Voorwaarden en toelating tot bezichtigen bij A WARNY, 122, B" des Combattant*, Doornik. Tel. 111.65. (5448) TE HUUR GEVRAAGD in Yper, schoon heerenhulc of handelshuis, liefst met kleinen hof. Adr. t b. (5469) TE KOOP GEVRAAGD Cerlevig woonhuis, voorgevel 4ra50 tot 5™00, te Yper Adres ten bureele. (5472) TE HUUR 2 gemeubelde kamers, slaapkamer en keuken. Adres ten bureele. (5512) TE KOOP: Prachtig salon-rustbed, l-OO x 2™20, overtrokken met groen wolle épinglée, met matras van de zelfde stof, gevuld met prima kapok. Zich bevragen bij Albert Slosse, Vanden Peereboomplaats, 27, Yper. (5429) TE KOOP Moderne keukenstoof, in goeden staat. Adres ten bureele. (5462) TE KOOP Ktndervojtuur, in goeden staat, 400 fr. Adres ten bureele. (5463) TE KOOP Kamerstoof, zoo goed als nieuw, Sur- montstraat, 22, Yper. (5468) TE KOOP Eleotrische haardroger, bassin op voet, en andere gereedschappen voor coiffeur. Zichtbaar Caté du Pare, Fochlaan, 4, Yper. (5474 TE KOOP beenhouwersalaam, toog met marme ren blad, vleeschblok, etalage met marmeren blad en 2 marmeren banken, vleeschmolen met motor en hespma- chien. Zichtbaar bij Aug. Vandamme, Kauwekijnstraat, 15, Yper, den Dinsdag en Vrijdag, van 2 tot 4 uur (5477) TE KOOP Kindervoituur, Augustinestraat, 11, Yper. (5478) TE KOOP keukenstoof in émail, rondloopend vuur, met oven, als nieuw. Zich w.: Zaalhof, 12, Yper. (5479) TE KOOP IJzeren bed voor 2 personen, kachel, één binnenband voor velo, 25 aardappelzakken. Te bezichtigen den Zondag van 10 tot 11 uur. Adres ten bur. (5480) TE KOOP 10 kgr. goede soudure. Zich wen den Rijsselsteenweg, 19, Yper. (5486) TE KOOP2 nieuwe lederen riemen voor mo tors, van 7m50 op 6 cm. leder. M. Debijser, IJzerwegstraat, 24, Komen. (5490) TE KOOP I paar beste en I paar werkers schoenen. Zonnebekesteenweg, 147, Yper. (5491) TE KOOP Heerenauto 5 plaatsen, Chevrolet 12 HP, in goeden staat en met goede banden. Adres ten bureele. (5493) TE KOOP Schoone ouisinlère. kinderpark en grooten aarden pot. Adres ten bureele. (5496) TE KOOP Schoon keukenbuffet, zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. (5497) TE KOOP Nieuw loonpark, alsook kinder stoeltje en schommelpaard, in goeden staat. Adres ten bureele. (5498) TE KOOP Schoone waschmachlen met elec- trischen motor. Adres ten bureele (5499) TE KOOP 2 paar werkmansschoenen, nr 41 en 42. C. Deruddere, Rijsselsteenweg, 9, Yper. (5501) TE KOOP Groote koperen marmiet, in zeer goeden staat. Adres ten bureele. (5503) Xe koop Prachtige eetplaats in massief eikenhout, bestaande uit dressoir, buffet en spiegel, tafel in parquet met verlengsels, zes stoe len bekleed met leder. Zich wenden ten bureele. (5509) TE KOOP GEVRAAGD Paardencamlon platform, in goeden staat, draagvermogen minimum 5 t. Adres ten bureele. (5510) TE KOOP buffetstoof Godin zoo goed als nieuw Adres ten bureele. (5511) Elverdinghestraat, YPER, biedt zich aan voor alle herstellingen, alsook voor het onderhouden van gasgeneratoren. Spoedige bediening, matige prij zen. (5502) Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper. Gewaarborgd werk. (3823) Bijenteelei-s Indien U ZUIVEREN HONING of WAS te koop bebt, schrijft of wendt U, gepaard met staal, bij DEVOS Daniel, Bijenleeler in 't groot, Yperstraat, 16, Dikkebasch. Koopt ook alle kempische reiskassen met hoogsel (geen andere modellen), eender welk getal, 't zij ledige of be volkte kassen. (5485) tPHNP' Wilt Gij uwsn tabak naar uwe keus gesneden hebben, wendt U in volle vertrouwen tot het Huis L. VerkïndU - F*ouilIi«* Tabaxfabrikant - Kerve* Ieperatrant. MT - Elvei-dinge Spoedige bediening. (5282) «MMMMMMMMt

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3