DUITSCHE LEGERBERICHTEN 24 Jaar. Nr 33 Prijs 0.50 tr Vrjjdag 3 December 1943 NIEUWS NOTARIEEL AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT VPER SLUITINGSUUR WINTERHULP IEPER Vuurkruisenbond - Afdeeling leper. Bond der Kroostrijke Gezinnen van België Afdeeling leper Unie van Hand- en Geestesarbeiders ARBEID en VREUGDE PRACHTIGE ARTISTENREVUE STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS - VOETBAL - W- S. Iepen - Xwevegem VOETBALKRONIEK HET YPERSCHE Uitgever DUMORTIER, 34. Boterstraat. Yper Tel. 506 Abonnementsprijs 1943 26 frank Vanaf Maandag 6 December zal onze papierwinkel 's avonds om S uur gesloten worden. Bedeeling van Pastei Op Muandug 6 December van 10 tot 12 uur groene en purpere kaarten van 14 tot 16 uur: roode kaarten. Bedeeling van Klompen Een bedeeling van klompen aan de ondersteunden, houders van een groene, of een purpere (X) kaart, zal plaats hebben op volgende data Dinsdag 7 December gezinnen van een persoon van 9 tot 12 uur mannen van 14 tot 17 uur vrouwen. Woensdag 8 December van 9 tot 12 uur gezinnen van 2 perscfnen van 14 tot 17 uur gezinnen van 3 tot en met 5 pers. Vriidag 10 December van 9 tot 12 uur gezinnen van meer dan 5 personen. Melkticketten De bedeeling van melkticketten voor de kinderen en de houders van een kaart voor dubbel rantsoen zal plaats hebben op Donderdag 9 December van 9 tot 12 uur groene en purpere kaarten (Xi van 14 tot 16 uur roode kaarten (XX). Schoolbedeelingen De niet schoolgaanden, van 3 tot 21 Jaar, die wenschen van de schoolbedeelingen te genieten, moeten zich vóór 11 December in een school laten inschrijven (bij voor keur in de school die zij het laatst bezocht hebben). Ons Kerstfeest Het is beslist. De ondersteunde kinderen van Winterhulp krijgen hun kerstfeest met een prachtigen kerstboom en een feest, van de bovenste plank. Het plaatselijk comité is druk in de weer om alles naar beste ver mogen te schikken. Onze kinderen zullen een aangenamen namiddag beleven, op Vrijdag 24 December, dag waarop het feest waarschijnlijk doorgaat in den Stadsschouwburg. Maar... koken kost geld En daarom doen wij weer beroep op het por/1 harl van degenen die kunnen helpen. Geef mild en li verwerft den dank van de meer dan 300 kinderen die er zullen van genieten, en eveneens den onzen Ziehier de verantwoording van de eerst ingekomen steunstortingen. Stort uw bijdrage op Postcheckrekening van Winterhulp-leper. nummer 1445.78 of op het Secretariaat. St-Jacobsstraat. 16'. tegen ontvangstbewijs. Voor het Kerstfeest van Winterhulp Eerste Inschrijvingslijst Onbekend. Boterstraat Vandenberghe- Rijselstraat Huldebetoon Victor Legley (Voorloopige winst) Fr. 4.145 Tandarts Dr A.Bouckaert. Rijselstraat 200 Veearts Dr St. Devloo. Maloulaan 200 Dr V. Snick. Maloulaan 200 Naamloos 200 Naamloos 200 Jozef Vandarame. Fochlaan 200 Onbekend. Boterstraat 200 Onbebend. Boterstraat 100 Voorloopig totaal 6 330 BELASTINGEN De kantoren van de Ontvangers der belastingen zijn slechts open van 9 tot 12 ure het publiek wordt verzocht zijne betalingen Ie doen per post De zitdagen in de gemeenten zijn voorloopig afgeschaft. Het bestuur verwittigt zijn leden dat het personeel van den postdienst zich slechts eenmaal ten huize zal aanbieden om de bijdrage van de lldkaarten voor 1944 te innen. In geval van afwezigheid kunnen de leden hun lldkaart verkrijgen bij makker Theo. Meenenstraat. ~AIn 7niA°iTalll0nÏJi0en}.ti. in ,?lle >ieviOheid voort. Gomel werd door onze troepen ontruimd de vijand 'n af™a len hernomen. Een vijandelijk konvooi door Duitsche vliegt ui- PCTL zwaar CJGllCLVGTLCl. lil. NanpmYiFT -inérrl r1t> l-mm-wnn-rrli i i 7 a aetrntfIn, N°vembcr wérd de koopvaardij- en oorlogsvloot van'den'"t'ègenstr'ever nogmaals 'gevoelig getroffen. Wederzijdschr luchtbombardementen op Dvitschland en Engeland DONDERDAG 25 NOVEMBER 1943 Aan het Oostfront gaan de gevechten, ondanks het slechte weder, met onverminderde hevigheid voort Ver scheidene vijandelijke aanvallen bij Kherson, aan het bruggenhoofd Nikopol en in de groote bocht van den 100 100 Julien Tahon. Paterstraat 100 Pascal Pannecoucke. Boterstraat 50 Huize Neerlandia. Gr. Markt 50 Een brave jongen. Roeselare 50 Werquin-Berat. Boterstraat 50 M. Van Wichelen. Statiestraat 50 Onbekend. Boterstraat 50 Silveer. Statiestraat 50 Bagein Yvan. Paterstraat 25 Onbekend. Veurnesteenweg 10 Op Zondag 5 December, van 10 tot 12 uur. zetelt het bestuur een laatste maal in «Café Théo». Meenenstraat. om de lidkaarten voor 1944 af te leveren aan de nog achterblijvende leden. Stelt u dus in regel en niet le vergeten. De Sekretaris De Eerevoorzitter. De Voorzitter. M. Desramault E. Biebuyck L. Soenen. O Op VRIJDAG 17 DECEMBER 1943, om 19,30 uur, in den Stadsschouwburg te leper OP HET PROGRAMMA Het Genreorkest Louis Rose speelt voor U Georges Boulanger. Peter Kreuder. Nico Dostal. Rixner. e.a. Het Hawaiaansch Trio zang met Gitarenbegeleiding. Ray Vanda de wereldberoemde Humor-contorsionist. Voor de eerste maal in leper Novel Muzikale klown zorgt voor een half uur schaterlachen Char los Frank komisch jongleur. De Twee Molnors acrobatische danseressen. Een suksesnummer. Een volledig variétéprogramma wordt u aangeboden RYTHME I RYTHME RYTHME I Dnjeper mislukten. Ten Zuiden van Krementsjoeg drong de vijand in onze linies en door een tegenaanval werd een strijdgroep der Sowjets vernietigd. Ten Westen van Kiev werd opnieuw terrein gewonnen. Ingesloten vijande lijke formaties werden uitgeroeid. Ten Westen en ten Noorden van Gomel duren de gevechten met de inge drongen vijandelijke troepen voort, doch verscheidene omsingelingspogtngeu werden door eigen tegenaanvallen verijdeld. Ten Noord-Westen van Nevel heeft onze tegen aanval opnieuw vooruitgang gemaakt. In de overige sec tors grepen geen belangrijke gevechtsoperaties plaats. Aan het Zuid-Itallaansche front was de dag in het alge meen rustig. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen de havens van La Maddalena en Bastia aan. Enkele vijandelijke vliegtuigen vlogen over het Noordelijk rijksgebied. Eenlge plaatsen in Zuid-Frankrijk werden door vliegtuigbommen geteis terd. VRIJDAG 26 NOVEMBER Aan het bruggenhoofd Nikopol en in de groote Dnje- perbocht werden de vijandelijke aanvallen meestendeels afgeslagen. Aan de bres ten Zuid-Westen van Krements joeg wordt nog hevig gevochten. Nabij Tsjerkassy, ten Westen van Kiev en bij Korosten zijn talrijke aanvallen van den vijand mislukt. Door eigen tegenaanvallen wer den vijandelijke formaties uitgeroeid en langs deze zijde van den Dnjeper werd een vijandelijk bruggenhoofd uit den weg geruimd. In het gebied van Gomel, tusschen Dnjeper e* Pripet. worden de harde gevechten met wis selende kansen voortgezet. De stad zelf werd na totale vernieling ontruimd. Vijandelijke pogingen om de bres sen ten Noord-Westen van Gomel te verbreeden, werden verijdeld en doorgebroken vijandelijke formaties werden vernietigd. Ten Noord-Westen van Nevel werd de vijand opnieuw uit verscheidene plaatsen verdreven. Op het IJszee-front werd een vijandelijke luchtaanval tegen een vliegtuigsteunpunt afgeslagen en 13 Sowjet- to-stellen neergehaald. Op het -Zuid-Itallaansche front hadden gister geen ge vechtsoperaties van belang plaats. Brltsche vliegtuigen hebben verleden nacht een ter- reuraanval tegen Frankfort-an-Main en Offenbach ge daan, en ook nog boven andere plaatsen van het Rijn en Maingebied bommen geworpen. 25 vijandelijke toe stellen werden neergeschoten. Duitsche vliegtuigen vie len doelwitten in Londen en Dover aan. ZATERDAG 27 NOVEMBER Bij Nikopol en in de groote Dnjeperbocht werden nieuwe aanvallen der Sowjets afgeslagen. Zij werden uit verscheidene plaatselijke bressen teruggeworpen. Bij Tsjerkassy zijn nog hevige gevechten aan den gang. doch ten Westen van Kiev en nabij Korosten mislukten ver scheidene vijandelijke aanvallen. Ten Westen van Gomel en ten Zuid-Westen van Krltschew zijn onze troepen in zware gevechten gewikkeld. Rond Nevel hebben eigen aanvallen tot plaatselijke successen geleid. Op het Zuid-Itallaansche front had de dag een rustig verloop. Bij een luchtaanval op een vijandelijk konvooi vóór de Algerljnsche kust werden 2 destroyers en 3 transport schepen tot zinken gebracht, terwijl nog 2 andere des troyers, een groot transportschip en een wachtschip zwaar beschadigd werden. Het Dultsch luchtwapen deed ook nog een z.waren nachtelijken aanval tegen Napels. Vijandelijke vliegtui gen ondernamen een terre uraan val op Bremen. Hierbij werden 41 Engelsche toestellen vernield. 13 Noord-Ameri- kaansehe bommenwerpers en lagers werden boven de bezette gebieden van het Westen neergehaald, 's Nachts werden nieuwe vijandelijke luchtaanvallen gedaan op Stuttgart en Berlijn. 39 der aanvallende vliegtuigen wer-/ den neergeschoten. Duitsche vliegtuigen hebben verle den nacht bommen op Londen geworpen. ZONDAG 28 NOVEMBER Ten Zuid-Oosten van Perekop werd een verloren ge- srane hoogte teruggenomen. Bij Nikopol en in de groote Dnioner-bocht hielden de zware alweergevechten aan Ten Zuiden van Krementsjoeg en bij Tsjerkassy zijn ge vechten met binnengebroken Sowjetgroepen aan den gang. Ook ten Westen van Kiev werd hevig gevochten. Bij Korosten werd een eigen tegenaanval met succes be kroond. In het gebied van Gomel namen de gevechten aan hevigheid af. Ten Zuid-Westen van Nevel heroverden onze troepen verscheidene dorpen. In den Oostelijken sector van het Zuid-Itallaansche front hernam de gevechtsbedriivigheid. Van de overige frontvakken wordt levendia artillerievuur gemeld. In het gebied der Middellandsche Zee werden de twee laatste dagen 12 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. MAANDAG 29 NOVEMBER On de landengte van Perekop mislukten vijandelijke aanvallen. Bij Nikopol en in de groote Dnjeperbocht viel de viiand opnieuw aan. Biizonder hevige gevechten had den plaats ten Zuiden van Krementsjoeg. alsook bij Tsjer kassy. Kiev en Korosten. Eigen tegenaanvallen leverden succes op. 72 vijandelijke vliegtuigen werden in 2 dagen neergehaald en 6 eigen toestellen gingen verloren. Bij Gomel hadden weer zware gevechten plaats. Ten Zuid- Westen van Smolensk werden aanvallen van den vijand afgeweerd en bij Nevel hadden eigen aanvallen succes. In Zuid-Italië nadert de vijand onze stellingen aan den Noord-Westelijken rand van liet Sangrodal. Brltsche ge- vechtsafdeellngn werden er teruggeslagen. Duitsche vliegtuigen ondernamen storingsaanvallen te- een doelen In Zuid-Oost Engeland en vijandelijke vlieg tuigen overvlogen het Westelijk Rijksgebied. DINSDAG 30 NOVEMBER Op de landengte van Perekop bleven vijandelijke aan vallen zonder .succes. Bij Nikopol en ln de groote Dnjeper bocht, alsook bij Tsjerkassy verhoogde de vijandelijke FLORA Groote Markt DE GOUDEN STAD Duitsch gesproken met Kristina Söderbaum en Eugen Klöpfer Vrijdag, Zaterdag, om 7 S u. Zondag, om 21. 5 en 7 J u. Maandag en Woensdag, om 71/2 u. MAJESTIC Rijselstraat DE GELE VLAG Duitsch gesproken met Hans Albers en Olga Tschéchowa Zaterdag, om 7 uur Zondag, om 2}, 5 en 7 5 u Maandag, om 7 i uur OPD IEPER R Coleert plaats DE GOUDEN STAD Duitsch gesproken met Kristina Söderbaum en Eugen Klöpfer Vrijdag en Zaterdag, om 7 1/2 u- Zondag, om 2}, 5 en 71 u Maandag en Dinsdag, om 7 1(2 u- aanvalsactiviteit. In het gebied van Kiev en Sjitomu werd de vijand door een tegenaanval teruggeworpen. Bij Gomel duurt de zware strijd voort. Ten Zuid-Westen van Nevel werd terrein heroverd. Aan het Moermansk-front werd een vijandelijke aanval algeslagen. Gister werden, bij 2 eigen verliezen, 49 Sowjet vliegtuigen vernietigd. In Zuid-Italië ging de vijand tot den aanval over in het Sangrodal. Zware gevechten zijn nog aan den gang In de overige frontsectors werden lokale vijandelijke aan vallen afgeslagen. Amerlkaansohe vliegtuigen bombardeerden gister de stad Bremen. De vijand verloor hierbij 33 toestellen, waarbij nog 6 andere boven de bezette gebieden in het Westen. Duitsche jagers haalden boven den Atlantischen Oceaan een groote vliegboot neer. Vijandelijke vliegtui gen ondernamen 's nachts stortngsvluchten boven West- Duitschland. Duitsche duikbooten hebben 8 schepen met 36.000 brt., 2 torpedojagers, 1 fregat en 1 onderzeeër gekelderd. Een lichte kruiser werd beschadigd en verder werden nog 5 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. WOENSDAG 1 DECEMBER Onze troepen namen bij Kherson vijandelijke stellin gen in. In de groote Dnjeperbocht, bij Krlwoi-Rog en Krementsjoeg werden sterke aanvallen der Sowjets afge slagen. Bij Tsjerkassy werd een eigen tegenaanval met succes bekroond. Vijandelijke aanvallen mislukten in het gebied van Gomel, ten Zuiden van Kritsjev. alsook ten Westen van Smolensk. Bij Nevel werd de vijand uit nieuwe terreinsectors geworpen. In den Centralen sector van het Zuid - Italiaansche front leden verscheidene vijandelijke aanvallen schip breuk. In den Oostelijken sector zette de vijand zijn zware aanvallen voort, die echter gestuit werden Een Brltsche snelboot werd beschadigd en een motor zeilschip opgebracht. Vijandelijke vliegtuigformaties drongen gister boven het Westelijk Rijksgebied. 7 toestellen werden vernield In de maand November werden 38 vijandelijke trans portschepen met 306.900 brt.. 14 torpedojagers. 1 fregat. 1 corvet, 3 duikbooten en 6 snelbooten gekelderd, terwijl nog 27 koopvaarders, 1 lichte kruiser. 6 torpedojagers, 4 onderzeeërs, 4 snelbooten en 5 bewakingsvaartuigeu zwaar beschadigd werden. Lichtdempingsdienst L. B. (Afdeeling leper) Hebben laatste waarschuwing ontvangen voor onvoldoende lichtdem- ping Bracqué L-, Elverdingestraat. 83 Depuydt H.. St-Jacóbstraat. 4 Deknudt R.. Vanden Peerebooraplaats, 11- HET KADER. December I94R at» het Ypersch Stadium. Augustijnenstraat om 14,00 uur C- S. Yper - Jeugdpl. - F C. Poperinge Ingangsprijs 3 fr. Terrein Bruggesteenweg om 10,00 uur W S leper - Reserven - Brielen Sp. om 14,30 uur Ingangsprijs Ploeg A 5 fr. andere match 3 fr. Uitslagen der Matchen van Zondag 28-11-43 lle Aid. Provinciaal Harelbeke-Deerlijk Sp.. S.K.Vlamertinge- W.S.Ieper St.Moeskroen-S.V. Wevelgem F.C.lzegem-F.C.Torhout Zwevegem-S.C.Bizet lle Afd. Gewestelijk A 2-2 3-2 0-5 3-1 8 1 C.S-Yper en W.S.Houthulst vrij. E. Wervik-B.S.Poperinge S-0 F.C.Poperinge-E.Boezinge 6-0 Brielen Sp.-C.S.Langem. 10-1 Pr.Langemark-R.Kortemark 13-0 S.K.Reningelst-W.S.Passchend. 2-4 Scholieren Kortrijk Sp. A-C.S.Yper 5-2 St. Kortrijk-F.C. Roeselare 3-2 Meenen-Kortrijk Sp. B 3-2 St.Moeskroen-Deerlijk 6-1 Harelbeke-S.K.Roeselare 0-1 KLASSEERING He PROVINCIAAL 16 13 12 12 9 9 9 8 8 8 6 2 8 14 8 9 13 9 10 8 24 8 16 8 10 7 19 7 36 4 33 4 Matchen voor Zondag 5-12-43 Tenzij andersluidende vermeldingen kickoff der wedstrijden te 14,00 He AFDEELING PROVINCIAAL W. S. leper Zwevegem Annicaert Harelbeke Izegem Hoste Stade Moeskroen Bizet Grymonprez Wevelgem C. S. Yprois Bryon lie GEWESTELIJK A C. S. Langemark F. C. Poperinge Holvoet H Kortemark Boezinge Formesyn Reningelst Prior Langemark Mom er ene u Passchendale Wervik Verbeke B. S. Poperinge Brielen Mees F. C. Izegem 9 7 0 2 54 1 1 Zwevegem X 6 1 1 29 15 S. V. Wevelgem 9 5 2 2 26 13 Deerlijk Sp 9 5 2 2 23 12 C. S. Yper 9 4 4 1 20 17 R. C. Harelbeke 9 4 4 1 19 25 Stade Moeskroen 10 4 5 1 22 28 W S. Houthulst 9 4 5 0 2« 29 F. C. Torhout 10 3 5 2 22 22 S. K. Vlamertinge 11 3 6 2 27 37 W. S. leper 9 3 6 0 13 26 S. C. Bizet 10 1 9 0 5 43 He Gewestelijk A. Scholieren Wervik 10 9 0 1 F.C.Poper. 11 9 1 1 Passchend. 10 7 2 1 Reningelst 117 4 0 Boezinge 11 5 6 0 Brielen 9 4 4 1 Pr.Langem. 10 4 6 0 B.S.Poper. 9 2 7 0 C.S.Langem. 10 1 9 0 Kortemark 9 0 9 0 74 12 19 75 7 19 41 19 15 42 31 14 33 31 10 31 31 9 31 20 8 15 42 4 8 67 2 1 93 0 Kortr. Sp. A 8 Kortr. Sp. B 7 St.Kortrijk 7 Meenen 6 S.K. Roesel 8 F.C.Roesel. 9 Harelbeke 7 Deerlijk 8 C.S.Y per 9 St.Moescroeo 9 7 1 4 2 4 2 4 2 4 4 3 4 3 3 3 4 2 7 2 7 0 31 1 17 1 22 0 17 0 13 2 24 1 13 1 13 0 15 0 12

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1