Kleine Aankondigingen Burgerlijke Stand van leper BEDANKING ZIEL III I H S E !\T Uitslagen van den Hengstenprijskamp HET YPERSCHE 3-12-1943 Van den 26 November tot den 2 December 1943 Geboorten Knockaert Fredi! Recollettenp., 5, Aarde- straat, 14, Wagnon Hrigitte, Recollettenp., 5, Arsenaal- straat, 4. Delefortrie Mare, Recollettenp., 5, van Reninge. Vandenbilcke Jacqueline, Lindendreef, 26. Blomme Nelly. Recollettenp., 5. van Langemark, St Juliaan. Defleu Hedwige, Recollettenp., 5, van Zillebeke. Overlijiens Lemahieu Romanie, z. b., 68 jaar, weduwe Remigius Leuridan. Maarschalk Frenchlaan, 37. Vanden bilcke Aiphonsus, 63 jaar, z. b., echtg. Helena Castelein, Bruggesteenweg, 80. Huwelijk .- Vandaelejan mekanieker, te Kortemark. en Denora Denys, z. b., te leper. Huwelijksbeloften Theophile Platteeuw, maalder. te leper, en Armandine Langard, dienstmeid, te Naveil (Loir et Cher, Ft.Camille Decorte, voddenkoopman, en Eudoxia Titeca, z. b., beiden te leper. Leon Pauwels, mekanieker, te leper, en Maria De Raeve, z. b te Herzele. Heer en Vrouw Jan Van den Eeden-Ingels en dochter Heer Julien Ingels-Faucart en kinders Vrouw Weduwe Joseph Ridei-Ingels en zoon Heer en Vrouw Alfons Le Golf-Ingels en zoon Heer en Vrouw Maurice Leleu-Ingels en dochter Heer Georges Ingels Heer en Vrouw Lucien Boen-Ingels en kinders Heer en Vrouw Albert Ingels-Meyfroodt Heer en Vrouw Albert Santy-Ingels en kinders De familiën Wolters en Ingels, danken vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van hun teergeliefde moeder, schoonmoeder, grootmoeder en bloedverwante Vrouw Weduwe Kmile IlVGELil geboren Cesarine-Maria WOLTERS en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. STERFGEVAL Heer on Vrouw Henri Beele-Leuridan en zoons Heer en Vrouw Michel Leuridan-Roosebeke en kinders; Heer Marcel Leuridan Het en Vrouw Jullen Plessiet-Leuridan en dochter Mejuffer Monique Leuridan L>- familiën Lemahieu, Demuydt. Leuridan en Decock. melden met groote droefheid het afsterven van hun teer geliefde moeder, schoonmoeder, grootmoeder en bloed verwante. Vrouw Weduwe Remi LEURIDAN geboren Romanie LEMAHIEU te Vr. rmezeele, den 8 Maart 1875, en godvruchtig over leden te Yper, den 26 November 1943. De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien Yper, Maarschalk Frenchlaan, 37 Familie, vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 5 DECEMBER, om 8.30 uur, in St-Maartens- kathedraal. tot zielelafenis van Heer Henri RAES echtgenoot van Vrouw Irène Van Wonterghem Boomgaardstraat, 11. (5508) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bi.i te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 5 DECEMBER, om 8.3C uur, in St-Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Alfons KERRINCKX gewezen koster der parochie. (5513) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de IAARMIJS bi.i te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 5 DECEMBER, om 8,30 uur, in St-Pieterskerk. tot zielelafenis van Mevrouw Euphrasie WATERBLEY gewezen echtgenoote van Heer Joseph Mouchamps en voor Heer en Vrouw Constant WATERBLEY (5514) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 5 DECEMBER, om 9.30 uur. in de kerk der E. P. CarmcUeten, tot zielelafenis van Heer Edmond SIMOENS en zijn dochter Vrouw Henri DECLERCQ (5515) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 5 DECEMBER, om 11.30 uur, In St-Maartens- kathedraal. tot zielelafenis der Overleden leden van het Brandweerkorps. (5537) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 DECEMBER, om 7.30 uur, in St-Jacobskerk. tot zielelafenis van Vrouw Henri KNOCKAERT geboren Celina Callens. (5516) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 DECEMBER, om 8.30 uur, in St-Jacobskerk, iot zielelafenis van Heer Lucien MONIEZ echtgenoot van Vrouw Germalne Labaere. (5517) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 DECEMBER, om 8.30 uur, In St-Maartens- kath«draal, tot zielelafenis van „™™I- Heer en Vrouw Jules PLATEVOET-GEKIERE en dochter Agues. (5518) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de SOLEM\EELE MIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 DECEMBER, om 9.30 uur, ln de kerk der E P. Carmelleten. tot zielelafenis van Heer Leon VANDEVÖORDE Vanwege het H. Scapulier. Wenninckstraat, 12. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 DECEMBER, om 10 uur, in de kerk der E. P. Capucienen, tot zielelafenis van Heer Emiel JANSEGHERS Vanwege Crescendo. (5520) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 DECEMBER, om 10 uur. In St-Pleterskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Charles BERTIER en overleden dochters Marie en Christina Rijsselstraat. 128. (5521) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de PLECHTIGE HEILIGE MIS DIJ te wonen die zal opgedra gen worden op ZONDAG 12 DECEMBER, om 11.30 uur, in St-Maartenskathedraal, tot zielelafenis der overleden leden van de Christen ziekengilde Vooruitzicht en van de Vrouwengilde. Onder de H. Mis Offerande met uttdeeling van gedach tenissen. (5534) Examen Lilülag Wij vproemeo met vreugde dat de Heer Victor Vandevivere. wonende Coiaertplaats te leper, geslaagd ia in het examen voor Ontvanger der Registratie en Domeinen. Onze beste gelukwenscben. Verloren Voorwerjien Werden ten polltlebureele aangegeven Vrijdag 26 November, door M. Rotru Robert. Maarschalk Haiglaan. een blauw lederen kinderschortje. Door Me Hosdez Eugenie. Ravelijn straat. hare gele rantsoeneeringskaart. Zaterdag 27. door M. Ingelgem Louis. Arsenaalstraat, zijne eenzelvig- heidskaart. Door Me Clinckemaille Robert. Elverdingestraat. een hand- tasch inhoudende geld. papieren en rantsoeneeringszegels. Door Me Vandenbussche Edmond. G. Gczelleplein. een bruin lederen brieventasch inhoudende 300 fr. Door Me Adriaan Jeanne, van Elverdinge. een naamplaat in oréa met de namen R. Vanblankenberghe-G- Adriaan erin gegrift. Zondag 28, door Me Paul Beddeleem. Statiestraat, een halsketting met perels in ivoor. Goede belooning voor den vinder. Maandag 29. door M. Kesteloot Odile. Bruggesteenweg, zijne eenzelvig- heidskaart. Door M. Vanmassenhove Hector. Ligywijk. zijne eenzelvig heidskaart —Door Me Bogaert Coralie, D'Hondtsïraat. een zilveren arm band. Belooning voor den vinder. Door Me Vandenbroucke Maria. Patteelstraat, een bruine valies inhoudende 2 pakken bloem, een handzakje, een netzak en kindergoed. Door M. Gillebert Arthur. Rijselstraat. een paar sajetten handschoenen Dinsdag 30 November, door M. Dehaene Arthur. Bollingstraat. een zwart lederen brieventasch inhoudende 550 fr.. eenzelvigheidskaart. kaart van vermindering op den spoorweg en andere papieren. Een gouden oorring met 2 giazen steenes versierd. Door M. Verscboore Emile. Lindendreef. zijne eenzelvigheidskaart. Woensdag 1 December, door M. Biebuyck Eugene. Meenensteenweg. een vulpen. Door M. Schmidt Octaaf. Korte Thouroutstraat. een lede ren schaapwollen wante. Door M. Grymonprez Maurice. Hoornwerk, een klein bruin hondje. Door Me Verleure Marceliine. Poperingestwg. een bruin kapje. Donderdag 2, door M. Weyne Bruno. Rijke Klarenstraat. zijne rantsoe neeringskaart voor niet-eetbare producten. P H I LAT E L Afdeeling Ie-per, Poperinge, Wervick en Omliggende. Lokaal Café 't Centrumde Stuersstraat, leper. Algemeene Vergadering op Zondag 5 December, om 14 uor. DAGORDE 1) Nieuws over laatste nieuwigheden en uitgiften 2 Spreekbeurt door den heer A. Saesen 3) Ruildienst. Namens Pbilatel TOEGELATEN TAXIS Van Maandag morgen 6 December tot Zondag avond 12 December 1943 inbegrepen SEDEYN Michel, Statiestraat - Tel. 299. J. TIMPERMAN, Groote Markt. VAN DER BEKE Marcel, Statiestraat. Kolenverdeeling Wij brengen ter kennis van de verbruikers dat de leve ringen van kolen aan de bevolking voor de periode October-November-December een belangrijke vertraging zullen ondergaan. De eerste verzendingen der kolenmijnen aan de klein handelaars voor deze periode zullen inderdaad slechts in den loop der maand December kunnen aanvangen. Wij verzoeken dus de verbruikers hun leveranciers niet van slechten wil of nalatigheid te beschuldigen. Deze zijn niet in de minste mate verantwoordelijk voor de vertraging. ..f' De Bedrijfsgroepeering Kolenkleinhandel. Onti'upsing Ingevolge een besluit van den Heer Gouverneur van West-Vlaanderen zijn de eigenaars of gebruikers van lan den verplicht, vóór 17 Februari 1944. de boomen, struiken, hagen of kreupelhout erop staande te ontrupsen en de beurzen of webben, die rupsennesten uitmaken, dadelijk te verbranden. De ondernemers van het onderhoud dei- beplantingen langs de wegen zijn aan dezelfde verplich tingen onderworpen. In geval de belanghebbenden ver- waarloozen de ontrupsing binnen den gestelden termijn te doen. zal de bewerking van ambtswege en op kosten der overtreders verricht worden. De overtredingen van dit besluit worden met een geldboete van 5 tot 15 frank gestraft. HANDBOOGSCHIETINGEN LIGGENDE PERS Zondag 5 December 1943 Om 14.30 uur: VOORMEZEELE, bij Hector Lamoot Oppervogel 100 fr.Twee zijdvogels, elk 60 fr.Twee kallen, elk 30 fr.; Kleine vogels 20 fr. en boven de 50 schutters aan 25 fr. Inleg 25 frank. Om 14.30 uur GELUVELD. bij Henri Lansen Opper vogel 100 fr. Twee zijdvogels, elk 50 fr. Twee kallen, elk 30 fr. Kleine vogels 20 fr. Boven de 50 schutters alle drietal 2 vogels van 35 frank. Inleg 25 frank. Insgelijks POPERINGE, bij E. Decrock en Elsendamme. Maandag 6 December 1943 Om 14.30 uur VLAMERTINGE, ln de zaal van De Clairon bij Debruyne Oppervogel 80 fr.Twee zijdvo gels. elk 40 fr.Twee kallen, elk 25 fr.; Kleine vogels 15 fr. en boven de 50 schutters aan 20 fr. Inleg 20 fr. 5 ]r. voor de Drie Kleuren, niet verplichtend. ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. MOYAERT, Tempelstraat, is alleen open op Zondag 5 December gehouden te leper op Dinsdag 23 November 1943 I. Geprimeerde Hengsten van 3 jaar 1) Paul de Lap. aan Vanraes Gaston. Kemmel. 2) Labas de Geysenhof. aan Vandecandelaere G.. Komen. 3) JofFre de Kooigem. aan Van Houtte Jules. Wytschate. II. Geprimeerde Hengsten van 4 jaar en meer 1) Poilu de Warne. aan Coene Oscar. Dikkebusch. 2) Leopold de Varsenaere. aan Hersoen Pierre. Krombeke. 3) Carlo ten Berghe. aan Decraemere Jos.. Watou. 4) Parsifal de Renaix. aan Remmery Joseph. Handzame. 5) Rubis du Maieur. aan Desmyter Remi. Voormezefle. III. Hengsten met Bewaringspremie Mon Souhait de Lap. aan Verraes Gaston. Kemmel. Sultan de Bouchon. aan Verraes Gaston. Kemmel. Poilu de Wattripont. aan Remmery Joseph. Handzame. Aiglon du Planoit. aan Remmery Joseph. Handzame. Gaston de Bierghes. aan Remmery Emiel, Staden. Bewaringspremiën - Uitgeput Hercule de Bouge. aan Desmyter Remi. Voormezele. De categorie Hengsten met Bewaringspremiën. werden gerangschikt in alphabetische volgorde naar den naam van den eigenaar en volgens ouderdom van het dier. Uit ter hand te koop STAD IEPER 1) Schoon Werkmanshuis met hof. 2) Schoon en zeer luchtig Burgershuis. 3) Twee Heerenhuizen met hof. 4) Drie aaneenhoudende Werkmans woningen met 3 aren hoi ieder, gelegen Zonnebe- kesteenweg voordeelige prijs. Rond leper VILLA met hoenderhokken en 4 Ha. HOF en LAND, 800 Iruiiboomen, langs Staatsbaan Nadere inlichtingen bij G BOURDEAU, 76, Rijselstraat, te IEPER. 'Spreekuren in den voormiddag). Tel. 163. VERKOOPHUIS VANDER ELST Groote Markt, 43 - IEPER Onze klanten worden dringend verzocht hun rantsoenen te komen afhalen op de hieronder vermelde dagen, van 9 tot 12 uur en van 1 tot 5 uur. Verbruikerskaart en de Tabakzegels worden vereischt. STAD IEPER Letters A B Cop Maandag 6 December Dop Dinsdag 7 December EFGHIJKLMNOPRS op Woensdag 8 December T V W Zop Donderdag 9 December Andere Gemeenten Op Vrijdag 10 December en Zaterdag II December. N.B. - Die zich niet op den gestelden dag aanbiedt, kan alleen nog besteld worden op MAANDAG 13 DECEMBER. TE KOOP in YPER bij Maarschalk Haiglaan, 20 schoone werkmanshulzen, onlangs gebouwd, zeer goeden staat, met kleinen hof. Voordeelige priji goede geldbelegging. Voorwaarden en toelating tot bezichtigen bij A WARNY, 122, Bd des Combattants, Doornik. Tel. 111.65. (5448) TE HUUR GEVRAAGD in Yper, schoon heerenhuis of handelshuis, liefst met kleinen hof. Adr. t b. (5469) TE HUREN Cotffeurssalon voor damen. ganscb ingericht Schrijven bureel van 't blad onder letters B. D. (5526 TE KOOP Prachtig salon-rustbed. lra00 x 2lo20, overtrokken met groen wolle épinglée, met matras van de zelfde stof, gevuld met prima kapok. Zich bevragen bij Albert Slosse, Vanden Peereboomplaats, 27, Yper. 5429) TE KOOP Moderne keukenstoof, in goeden staat. Adres ten bureele. (5462 TE KOOP Kindervoituur, in goeden staat, 400 fr. Adres ten bureele. (5463; TE KOOP IJzeren bed voor 2 personen, kachel, één binnenband voor veto, 25 aardappelzakken. Te bezichtigen den Zondag van D tot 11 uur. Adres ten bur. 15480 TE KOOP 10 kgr goede soudure. Zich wen den Rijsselsteenweg, 19, Yper. (5486) TE KOOP 2 nieuwe lederen riemen voor mo tors. van 7m50 op 6 cm. ieder. M. Debijser, IJzerwegstraat, 24. Komen. (5490) TE KOOP Schoone cuisinière. kinderpark en grooten aarden pot. Adres ten bureele. (5496) TE KOOP Schoone waschmac.hien met eiec- trischen motor. Adres ten bureele (5499) TE KOOP 2 paar werknansschoenën, nr 41 en 42. C. Deruddere, Rijsselsteenigeg, 9, Yper. (5501) TE KOOP Groote koperen marmiet, in zeer goeden staat. Adres ten bureele. (5503) TE KOOP GEVRAAGD Paardencamlon platform, in goeden staat, draagvermogen minimum 5 t. Adres ten bureele. (5510) TE KOOP Schoone kindercharette, Kalfvaart- straat, 25, Yper. (5523) TE KOOP Jachtstoof in goeden staat, en phono- graaf met 28 platen. Zonnebekesteenweg, 167, Yper. (5527) TE KOOP GEVRAAGD Traapnesteri voor hen nen. de Borreman, Eizenwalle, Voormezeele. (5528) TE KOOP Kindervoituur, Onze Lieve Vrouwstraat, 7. Yper.(5535) Gemeente KEMMEL In de Zaal - CASINO Op Zondag 12 December 1943, om 1-7.30 uur Treden op de Schlager Melodisten uit Brugge. Onder leiding van M. Becuwe, gewezen orkestleider van Radio Normandie. Plaatsen 20, 15 en 10 fr. Het volledig orkest treedt op. (55311 'MVielrijders Gij allen die last hebt met uw banden, wendt U met ver trouwen tot TANT CAMIEL, Dikkebusch (Plaats), die zich belast met het herstellen van alle binnen- en buiten banden. Zeer genadige prijzen. Nieuwe Velos. (5529) Engelsche dame geeft Lessen in de Engelsche taal. D'Hondtstraat. 5. Yper, 2' Verdiep. (5530) Jongeling 17 jaar. midd stud. VRAAGT PLAATS voor bureelwerk. Adres ten bureele. 142) GEVRAAGD Goede meid, kunnende melken. Adres ten bureele. (5413) GEVRAAGD Goede meid, voor gesloten huis. Adres ten bureele. 54211 GEVRAAGD Oeftige meid, bij weduwe alleen. Goed loon en inwoon. Zich wenden bij We Henri Pauwels. Dorp straat 5,'«oesinghe. (5447) Huishouden zonder kinderen, op den buiten, vraagt kind om op te voeden, goede lucht en goede verzor ging. J. Deceranno Meenensteenweg 7A. Zillebeke. (5489) GEVRAAGD Goede meid minstens 18 jaar. Adres ten bureele. (5495) GEVRAAGD Goede meid voor alle werk. Adres ten bureele. (5504) MEISJE VRAAGT PLAATS om te leeren Colffeeren. Adres ten bureele. 5524 GEVRAAGD Huishouden, man als tuinier, vrouw als huishoudster. Adres ten bureele. (5525j ONMIDDELLIJK GEVRAAGD Goede aardewer kers. Adres ten bureele. (5532) Vrouw 21 jaar VRAAGT plaats als werkvrouw Ro- denbachstraat, 6, Vlamertinge. Tel. Elverdinge, 133. (5533;

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3