NOTARIEELE VERKOOPINGEN Occasie Meubelen UIT TER HAND TE KOOP Openbare Vrijwillige Verkooping parti) Z A. A 1 I. V IX' H E IX Te MEENEN Barakken Twee aiiiieeiiliiuulemle ZAAILAND EN WEIDE OPENBARE AANBESTEDING GEACHTE HH. TABAKPLANTERS GARAGE CONTINENTAL Velobanden Belangrijke Openbare Verkooping Prachtig Modern Mobilair In het goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 12, Noordlaan YPER 1.» He» Uofó l>F BËLRÜ NIEUWS VOOR DE TABAKPLANTERS KESTELOOT Charles VRAAGT CRISTAL - CHAUDFONTAINE BET YPERSCHE 3-12-1943 Studie van Meester lloliorl vjiii iIimi Boiiftaoi'ile, Notaris te Beselare. o Keer goerle on welgelegen h o w m r k i> k met ongeveer 7 Ha land te GL'Ll.EGHEM (Wijk '1 Hooghe) langs de baan naar St - Elools Winkel en bij de plaats. Pacht zonder termijn. Mie Inlichtingen ter studie. Studie van den Notaris Vietoi- I»ietei-n te Reninge. o Toeslag Dinsdag 7 December 1943 om 2 uur namiddag, te NOORDSCHOTE. ter herberg De Drie Grachten bewoond door M. Michel Callliau, van Gemeente Merken» Welgebouwd Woonhuis MET AFHANGEN groot volgens kadaster wijk A, nummers 271° en 271°, onder grond van gebouwen en medegaande erve, 8 aren. Voordezen gebruikt door de echtgenooten Achiel Deroo- tigneel. Overnemingsprijs van afsluiting en boomen 5li0 fr. Handslag met de geldtelling. Studie van Meester TCnuiit». notaris te Komen. van Si r I» WE 1* VI K Een kloek gebouwd It I It K It N II l I H ■net 2 75 ca. grond en erve gelegen Magdalenastraat, 79. Vrij van gebruik. Slechts ingesteld 103 000 fr. Zitdag te Wervilc TOEWIJS Woensdag 8 December 1943 in het Hotel-Restaurant Au Damier gehouden door Juf vrouw Dekens Elvire, Komenstraat, 1. om 3 uur stipt. Voor inlichtingen zich wenden ter studie van Meester Naudts, notaris te Komen. Studiën der Notarissen GiiiiMM'lynok te Passchendale en Heyse te Gent. Toeslag Woensdag 15 December 1934 te 2 uur namiddag (torenuur) in de herberg De Duif bij M. Leon Calmeyn-Markey te PASSCHENDALE Gemeente Paaschendnle Bij de Spilstraat Eene partij Zaailand Sectie C, nummer 666d. groot 37 aren 10 ca. Gebruikt zonder geschreven paebtvoorwaarden door M. Emile Vandecasteele. Ingesteld 40.500 fr. Studiën der Notarissen Cnmerlynck, te Passchendale en Heyae. te Gent. o INSTEL Woensdag 15 December 194 3 TOESLAG Woensdag 22 December 1943 telkens te 2 uur .toreruur) namiddag in de herberg De Duif bij M. Leon Calmeyn-Markey, te Passchendale, Plaats. Gemeente ZONNEBEKE Broodseinde langs den steenweg naar Beselare. Koop I. KeneHOFSTEDE groot 2 Hectaren 64 aren 50 centiaren Eene Koop 2. Zaailand Kantoor van den Notaris Van Eeeke, te Poperinge. Uit «ie hand te koop 1 Ha. 28 aren 76 ca. ZAAILAND te BOEZ1NGE. niet verr« van de Sasstraat. Gebruikt door Jnstin Deiotfer. Studie van den Notaris lfcoi*c*3i«Matte Kortrijk. o Openbare Verkooping van te lk O Eb* 1V G H E De Notaris HOSSAERT, te Kortrijk zal, op de hierna vastgestelde zitdagen, openbaar te koop aanbieden de hier onder beschreven onroerende goederen Gemeente BOES1NGHE Eerste koop: Eerie partij ZAAILAND, groot 93 aren. gelegen dicht bij de Poeselstiaat. gekend ten kadaster Sektie B. Nr 703. Tweede koop Eene partij ZAAILAND, groot 40 aren, gelegen langs den Steenweg van Boesinghe naar Lange marek. gekend ten kadaster Sectie B. Nr 709a. De te verkoopen goederen zijn in pacht gehouden door M"19 We Jules Lefevere te Boesinghe, tot 30 September 1945 ZITDAGEN INSTEL Donderdag 16 December 1943 OVERSLAG Donderdag 30 December 1943 telkens om 3 ure stipt namiddag, ten gaslhove Hotel du Nord bij Mme Ernest Langlez- Vandendriessche. Staiieplaats te Kortrijk. 1 2 instelpremie te winnen Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van den notaris Bossaert, Oude Vestingstraat. 17 te Kortrijk. Kantoor van den Notaris Van Eecko te Popeilnge. Op Vrijdag 17 December 1943 te 2 uur namiddag, ter herberg De Kantien bij Juffrouwen Dewickere. te POPERINGE. St-Janskruisstraat. 13 IVNTEL II ET I» III. MIE van E E IX YV OOMHUI8 met afhankelijkheden, hun grond en medegaande ert, te POPERINGE, langs de Veu niest raat, er geteekend Nr 43. groot bij titel 1 are 09 ca., doch bij kadaster slechts 90 ca. Bewoond door M Roger Baelen, mits 100 fr per maand, zonder schriftelijke huurovereenkomst. Zichtbaar alle weekdagen, 's voormiddags van 10 tot 12 uur en 's namiddags van 2 tot 4 uur. Overslag Op Vrijdag 31 December 194 3 zelfde uur en plaats. Studie van den Notaris Il:imsiult te Wervik. 0 ITT I»I.It HAND TE: KOOP E I E IX 1» O 11 XI E IX waarvan een dienstig tot HERBERG, zeer gunstig gelegen op enkele meters van de grens Inlichtingen ter studie. Uit lei* li:tn<l te koop Schoon gerievig en kloekgebouwd WOONHUIS thans herberg en winkel met 4 50 vkm grond en lochting te KEMMEL. Wendt U bij notaris Thevelin. te Meesen. Studie van Deurwaarder Désiré V. ROEGIERS, Diksmuidestraat. 41. leper. Sectie B, Nr 328a groot 82 aren Belde koopen uitmakende eene uitbating gebruikt zonder geschreven paebtvoorwaarden door M. Jozef Verbrugghe- Steenbuyse mits 3.000 Fr 's jaars. valdag 30 September, meer de grondbelasting. De verzekeringspremie wordt door den eigenaar betaald. Recht van samenvoeging. -0,50 Instelpremie Kantoor van den Notaris A. Lauwern, te leper. o Uit tei* liand te koop I. 1 Ha- 22 a. bestgelegen (in een blok) te 1EPER, Rljsselpoort. li. 3 goede MAAIWEI DEN te OOSTVLETEREN, hebbende volgende inhoudsgrootten 2 Ha. 54 a. 60 ca- 2 Ha 15 aren 70 ca. 66 aren 10 ca. Inlichtingen ten kantore. Openbare Onderstand leper O Op 17 December 1943. te 3 ure, zal erin de zittings zaal der Commissie, Rijsselstraal. 38 te leper, overgegaan worden tot de opening der aanbiedingen voor het leveren van V I. E E M c; II gedurende het r halfjaar 1944 De aanbiedingsbrieven zijn te bekomen op het Secreta riaat, Rijsselstraat, 38, waar het lastenkohler ter inzage ligt der liefhebbers. MAALMOLENS D D D met echte maalsteenen Goed nieuws voor familie ot kennissen in Frankrijk wonend Ge zult hen meer 'dan plezier doen met te schrijven dat MAALMOLENS D.D.D. MET VERGUNNING VOOR UITVOER in 14 dagen tot in 't diepste van Frankrijk per spoor kunnen verzonden worden. De betaling geschiedt door clearing, het geld wordt dus aan den gewonen koers uit gewisseld. Vraagt het adres van een onzer vertegenwoordigers in Frankrijk die dan alle verdere inlichtingen aan Fransch- man zal verschaffen. 5536) Voor DEV0S Daniel, Dickebusch (bij Yper) Wilt Gij uw eigen TABAK naar keus ge sneden en gedroogd hebben, wendt U tot de Firnia Cyr. TALPE Dikkebuschsteenweg, 303 - 305 YPER 5284- Voor het opdienen en bereiden van Uwe Kerst en Nieuwjaarsfeesten, Huwelijken en allerhande Ceremoniën, wendt U in volle vertrouwen tot EMIEL J0YE - L0WIJCK Diksmuidestraat, 21, Yper. 5445) Elverdinghestraat, YPER, biedt zich aan voor alle herstellingen, alsook voor het onderhouden van gasgeneratoren. Spoedige bediening, matige prij zen. (5502 Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad tringels. overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, lepef.— Gewaarborgd werk. 3823 llijenteelerti Indien U ZUIVEREN HONING of WAS te koop hebt. schrijft of wendt U. gepaard met staal, bij DEVOS Daniel Bijenteeler in 't groot Yperstraat, 16, Dikkebusch. Koopt ook alle kempigche reiskassen met hoogsel (geen andere modellen), eender welk getal T zij ledige of be volkte kassen. (5485i ALLO ALLO WIELRIJDERS. Voor uwe nieuwe banden, vulkaniseeren en overtrekken van banden, alsook voor het herstellen van uw velos, wendt U in voile vertrouwen bij Julien DE POORTER,. Paterstraat, 34. Yper - Eigen werk, eigen fabrikaat. (5471) van een Op DINSDAG 14 DECEMBER 1943, om 2 uur stipt namiddag, in de Zaal LAPIERE. te IEPER. D'Hondtstraat, zal deur waarder ROEGIERS voornoemd, overgaan tot de open bare en vrijwillige verkooping van volgende meubelen en roerende voorwerpen, te weten 1) Een ROOKSALONMOBILAIR (fumoir), In gepolijst knoest notelaar, vervaardigd door het huis De Coene. Kortrijk. en bestaande uit tafel, vier zetels, gecombi neerd meubel. 2) Een EETKAMER in gepolijst acajou, vervaardigd door het huls De Coene, Kortrijk, en bestaande uit twee buffetten-dressoirs, tafel, zes stoelen, spiegel. 3) Een SLAAPKAMER in gepolijst notelaar, vervaar digd door het huis De Coene. Kortrijk. en bestaande uit bed. spiegelkast, coiffeusetoilette. twee nachttafels, tafel en twee stoelen. 4) Een VERANDAMOBILAIR, bestaande uit tafel, drie groote zetels en cache-pot op voet, alles In riet. 5) Een SLAAPKAMER in pitch-ptne. 61 Een partij ZILVERWERK WISKEMAN, bestaande uit eén broodkorf, een dozijn couverts de table een dozijn couverts desserteen dozijn couverts a poisson een taartenschep. 7) Vervolgens een aanhoudend vuur merk Surdiac. een gasvuur, tafel, stoelen, kasten, ladder, lusters, weeg schaal, matrassen, kussens, tapijten, koffiemolen, kar petten, traptapljt, stoors, gordijnen, handdoeken, servlet- ten, kapstok, dekens, tellooren, soepkommen, lakens, enz. enz., te veel om te melden. Tentoonstelling den dag der verkooping, van 9 tot 12 u. De verkooping zal stipt beginnen te 2 uur. Gewone voorwaarden Komptante betaling. Alle» Allo bij Honoré D'HONDT, Meenenstraat, Yper Speelt het ensemble WILLY voor U de schoonste Schlagers, met den gekenden batterirst OUWE TAAIE 's ZATERDAGS eD 's MAANDAGS, vanaf 18 uur_ 's ZONDAGS, Aperitief Concert van 11 tot 13 uur. 's Avonds van 16 tot 23 uur. In het Café DE BEURS is iedereen welkom, <5326f Wilt Gij uwen tabak naar uwe keus gesneden hebben, wendt U in volle vertrouwen tot het luit* 1 j. Vurkintll - l*oiiilli<» I ABAKFABR1KANT - KERVER epergtriiHt, 17 Elverdin^e Spneoige bediening. (5282) Ik koop 011 verkoop 11 .-»ll«* nl:tj,r Veurnesteenweg, 145, (Villa) YPER (5149 her volmaakt tatelwarer Depot BROUWERIJ J. G. DONCK 18, Lombaardstraat, YPER. Tel. 255- e HET TPERS9HE ®ttrever C BWM®RTIEK 34. Boterütraat. Yper (Nr P 271

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4