NOTARIEELE VERKOOPINGEN Occasie Meubelen Belangrijke Openbare Verkooping Prachtig Modern Mobilair Groote Openbare en Vrijwillige Verkooping PRACHTIGE MODERNE MEUBELS E EN WOONHUI» Ik koop en verkoop KESTELOOT Charles Verscheidene WOONHUIZEN Renteniershuizen en Werkmanswoningen UITTREKSELS VAN VONNISSEN EXTRAITS DE JUGEMENTS bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 12, Noordlaan YPER HET YPERSCHE 10 - 12 - 1943 Kantoor van den Notaris ê- i; A. o- Ltniwerii, Ie leper. (Jit lei* IijiikI Ie koop 3 goede MAAI WEIDEN te OOSTVLETEREN. hebbende volgende inhoudsgrootten 2 Ha 54 a 60 ca. 2 Ha 15 aren 70 ca. 66 aren 10 ca. Inlichtingen ten kantore. Studiën der Notarissen yiM-lt te Passchendale en Heyae te Gent. Toeslag Woensdag 15 December 1934 te 2 uur namiddag (torenuur) in de herberg De Duit bij M. Leon Calmeyn-Markey re PASSCHENDALE (•omeenle Pnttbchendtile Bij de Spilstraat Kene partij Zaailand Sectie C. nummer 666d, groot 37 aren 10 ca. Gebruikt zonder geschreven pachtvoorwaarden door M. Emile Vandecasteele. Ingesteld 46.500 fr. Studiën der Notarissen Cniuerlynck, te Passchendale en Ut»yw. te Gent. o INSTEL Woensdag 15 December 1943 TOESLAQ Woensdag 22 December 1943 telkens te 2 uur toreruur) namiddag in de herberg De Duif bij M. Leon Calmeyn-Markey, te Passchendale, Plaats. Gemeente ZONNEBEKE Broodseinde langs den steenweg naar Beselare. Koop t. Eene HOFSTEDE groot 2 Hectaren 64 aren 50 centiaren Koop 2. Eene partij Zaailand Sectie 8, Nr 328a groot 82 aren Beide koopen uitmakende eene uitbating, gebruikt zonder geschreven pachtvoorwaarden door M. Jozef Vetbrugghe- Steenhuyse mits 3.000 Fr 's jaars. valdag 30 September, meer de grondbelasting. De verzekeringspremie wordt door den eigenaar betaald. Recht van samenvoeging. - 0.50 Instelpremie Studie van den Notaris Itoaeaert, te Kortrijk. oi Openlmi-e Verkooping van Z A 4 I L A M D E i\' te BOESIAiGHE De Notaris HOSSAERT, te Kortrijk zal. op de hierna vastgestelde zitdagen, openbaar te koop aanbieden de hier onder beschreven onroerende goederen Gemeente BOES1NGHE Eerste koop: Eene partij ZAAILAND, groot 93 aren, gelegen dicht bij de Poeselstraat, gekend ten kadaster Sektie B, Nr 703. Tweede koop Eene partij ZAAILAND, groot 40 aren, gelegen langs den Steenweg van Boesinghe naar Lange- marck, gekend ten kadaster Sectie B, Nr 709a. De te verkoopen goederen zijn in pacht gehouden door M"" W' Jules Lefevere te Boesinghe, lot 30 September 1945 ZITDAGEN INSTEL Donderdag 16 December 1943 OVERSLAG Donderdag 30 December 1943 telkens om 3 ure stipt namiddag, ten gaslhove Hotel du Nord bij Mme Ernest Langlez- Vandendriessche. Statieplaats te Kortrijk. I 2 °/0 instelpremie te winnen Vooi alle inlichtingen zich wenden ter studie van den notaris Bossaert, Oude Veslingstraat. 17. te Kortrijk. Kantoor van den Notaris Van Eecke te Poperlnge. Studie van Deurwaarder Désiré V. ROEGIERS, DIksmuidestraat. 41. leper. van een Op DINSDAG 14 DECEMBER 1943, om 2 uuï stipt namiddag, ln de Zaal LAPIERE, te IEPER. D'Hondtstraat. zal deur waarder ROEGIERS voornoemd, overgaan tot de open bare en vrijwillige verkooping van volgende meubelen en roerende voorwerpen, te weten 1) Een ROOKSALONMOBILAIR (fumolr), in gepolijst knoest notelaar, vervaardigd door het huls De Coene. Kortrijk, en bestaande uit tafel, vier zetels, gecombi neerd meubel. 21 Een EETKAMER ln gepolijst acajou, vervaardigd door het huls De Coene. Kortrijk. en bestaande uit iwee buffetten-dressoirs, tafel, zes stoelen, spiegel. 3) Een SLAAPKAMER in gepolijst notelaar, vervaar digd door het huls De Coene. Kortrijk, en bestaande uit bed. spiegelkast, colffeusetoUette, twee nachttafels, tafel en twee stoelen. 4) Een VERANDAMOBILAIR, bestaande uit tafel, drie groote zetels en cache-pot op voet. alles ln riet. 51 Een SLAAPKAMER ln pitch-pine. 61 Een partij ZILVERWERK WISKEMAN. bestaande uit een broodkorf, een dozijn couverts de table een dozijn couverts desserteen dozijn couverts 4 poisson een taartenschep. 7) Vervolgens een aanhoudend vuur merk Surdlac. een gasvuur, tafel, stoelen, kasten, ladder, lusters, weeg schaal, matrassen, kussens, tapijten, koffiemolen, kar petten, traptapijt, stoors, gordijnen, handdoeken, servlet- ten, kapstok, dekens, tellooren, soepkommen, lakens, enz. enz., te veel om te melden. Tentoonstelling den dag der verkooping, van 9 tot 12 u. De verkooping zal stipt beginnen te 2 uur. Gewone voorwaarden Komptante betaling. Studie van Meester MIs»i*«*«*I Viiylcn. Deurwaarder, le Meesen. o- S '1' A D MEEN K K Studie van den Notaris Tbevelitl, te Meesen, van EN MOBILAIRE VOORWERPEN o OP ZONDAG 19 DECEMBER 1943 om 1 I 2 ure namiddag, in de zaal der herberg Hotel de Ville Groote Markt, te Meesen, zal er door het Ministerie van voornoemden Deur waarder NUYTf-N te Meesen, overgegaan worden tot de openbare en vrijwillige verkooping van de volgende meubels en mobilaire voorwerpen te weten Drie volledige schoone SLAAPKAMERS in eik, notelaren en acajou bestaande ieder uit een kleerkas met spiegel, een bed met sommier een lavabo en nachttafel. Twee schoone moderne EETKAMERS in massief eik, be staande ieder uit twee buffetten, een tafel met verlengsels, zes stoelen en een spiegel voor schouw. Een goede BRANDKAS coffre-fort met secret, een piano in geheel goeden slaat een naaimachien Singt-r - Allerhande MEUBELS en MOBILAIRE VOORWERPEN, twee clubzetels, twee kleerkassen. lavabos buffetten tafels stoelen spiegels, bedden, canapés, tapijten, schilderijen, glazen, bureau Ministre. bibelots en allerhande andere voorwerpen te lang om te melden. Tentoonstelling op Zaterdag 18 December 1943 van 9 ure 's morgens tot 5 ure namiddag en op Zondag 19 De cember van 8 ure 's morgens tot den middag Gezien de belangrijkheid der verkooping zal deze stipt be ginnen om I 1/2 ure Gewone voorwaarden en komptante betaling STAD IEPER Commissie van Openbaren Onderstand Op Vrijdag 17 December 1943 te 2 uur namiddag, ter herberg De Kantien bij Juffrouwen Dewickere, le POPERINGE, St-Janskruisstraat, 13 INSTEL MET PREMIE van met afhankelijkheden, hun grond en medegaande erf, te POPERINOE, langs de Veurnestraat, er geteekend Nr 43. groot bij titel I are 09 ca., doch bij kadaster slechts 90 ca. Bewoond door M. Roger Baelen, mits 100 (r. per maand, zender schriftelijke huurovereenkomst. Zichtbaar alle weekdagen, 's voormiddags van 10 tot 12 uur en 's namiddags van 2 tot 4 uur. Overslag Op Vrijdag 31 December 194 3 zelfde uur en plaats. »lle ttlug Vearaestecaweg, 145. (Villa) YPER (5149) Uil lei* IimimI Ie ko«>p te Meesen. Wytschate en Dranouter Kantoor van den Notaris Vsui Feelie, te Poperinge Uil «le limitl le koop 1 Ha. 28 aren 7 6 ca. ZAAILAND te BOE ZINGE, niet verre van de Sasstraat. Gebruikt door Justin Deloffer Openbare Onderstand leper OPENBARE AANBESTEDING Op 17 December 1943. te 3 ure. zal er in de zittings zaal der Commissie. Rijsselstraat. 38 te leper, overgegaan worden tot de opening der aanbiedingen voor het leveren vat V L E E C II gedurende het i* halfjaar 1944 De aanbiedingsbrieven zijn te bekomen op het Secreta riaat. Rijsselstraat, 38, waar het lastenkohier ter inzage ligt der liefhebbers. Bij beslissing van den Heer Arrondissementscommissaris te leper, in data van 28-10-43 Roussel Robert landbouwer te Komen, sectie TenBrielen, Zandvoorde straat. 2. wordt veroordeeld tot 1) eene geldboete'van Honderd en Twintigduizend Franken (120.000 fr.)- wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leverinqen van den oogst 1942 2) tot publicatie in de weekbladen Het Ypersche en De Poperinge naar en tot de kosten. Bolle Henri, landbouwer te Komen, sectie Kruyseecke. Haut bo s 10. wordt veroordeeld tot 1) eene geldboete van Vijf en Dertigduizend Franken (35.000 fr.)* wegens te kort blij vin aan zijn verplichtingen inzake leveringen van der. oogst 1942. 2) tot publicatie in de weekbladen Het Ypersche en De Poperinge naar en tot de kosten. Gedaan te leper, der 28-10 43. Voor eensluidend afschrift. G. DESCHRIJVER. adviseur Par dêcision du Commissaire d'Arrondissement d'Ypres. en date du 28-10-43 Debeuf Cyrille. cultivateur a Comines. section Ten Brielen. rue de Zandvoorde. 17, est condamné a une amende de Trerite Cinq Mille Francs- (35.000 fr.) pour livraisons déficitaires de la rècolte 1942. Dont extrait du jugement sera publié dans les hebdomadaires Ypersche et De Poperingenaar Het Lecluse Désiré, cultivateur a Comines. section Ten Brielen. rue rossé aux chats. 24. est condamné a une amende de Vingt Huit Mille Francs (28.000 fr pour livraisons déficitaires de la récolte 1942. Dont extrait du jugement sera publié dans les hehdomadaires Het Ypersche et De Poperingenaar Catteuu Jules, cultivateur a Comines. section Ten Brielen rue de Wervicq. 25. est comdamné a une amende de Trente Cinq Mille Francs (35 OOO fr.pour livraisons déficitaires de la récolte 1942. Dont extrait du jugement sera publié dans les hebdomadaires Ypersche et De Poperingenaar Het Nuytten Maurits, cultivateur a Comines. section Cruyseecke. est condamné a une amende de Trente Cinq Mille Francs (35 OOO fr pour livraisons déficitaires de la récolte 1942. Dont extrait du jugement sera publié dans les hebdomadaires Het Ypersche et De Poperingenaar Openbare Verk««ping( MIJ INSCHRIJVING van HOUTGR W7 A. K M OPENING der AANUIEIMNGS RIEVEN op /.aterdiig t* „laniisiri I i» "5 -ï te 2 ure. in de Raadszaal van het Stadhuis te leper. De verkoop wordt voorbehouden voor de landelijke en huishoudelijke behoeften der streek. Enkele loten zuilen bij voorrang toegekend worden aan de bakkers niet voorzien van een kolenvoorraad. A. OElMilVKN Gemeente ZILLEBEKE Eikenbosch. Kappeilebosch Kappellestuk Appelentjesluk, Klein Appelentje Groot Appelentje. Capoenbosch. Gloriette, Vossaerde t-onnetjebosch. Klein Schoolbosch. O. L. V. bosch, Campagne Zillebeke 10 loten. Inhoud circa 89 m3 Gemeente HOLLEBEKE Papenelst en urie Geniete l Lot Inhoud circa 7 'm3. Gemeente ZANTVOOWDE Klein Veldbosch I Lot - Inhoud circa 23 tn3. Gemeente WYTSCHAETE Groot Huiker. Klein Huiker, Berghaag 3 Loten. Inhoud circa 38 m3. Gemeente ZARREN 1 Lot Inhoud circa 10 m3. B. TXILLIK Gemeente ZANTVOORDE Wolvebosch 28 Loten van ongeveer 10 aren schaarhout Sprietbosch. 20 loten van ongeveer I" aren schaarhout Goreelbbsch 30 loten van ongeveer 10 aren schaarhout Gemeente WYTSCH-kETB Berghaag. 2 Loten van ongeveer 14 aren scha irhout 2 Loten van ongeveer 13 aren schaarhout. Huiker. 4 Loten van ongeveer 12 aren schaarhout Nonnebosch 4 Loten van ongeveer 12 aren schaarhout. Vraagt de lijst der koopen ten bureeie van den Openbaren Onderstand, waar inscbrijvingsbrieven kunnen bekomen worden. Detannoy Léon, cultivateur a Comines. section Ten Brielen. rue de Cruyseecke. est condamné a une amende de Trente Cinq Mille Francs (3u.OOO fr.) pour livraison déficitaire de la récolte 1942. Dont extrait du jugement sera publié dans les hebdomadaires Yperscbe et De Poperingenaar Het Koussel Marcel, cultivateur a Comines. rue du Triangle 34 est condamné a une amende de Trente Cinq Mille Francs (35 OOO fr.) pour livraison déficitaire de la récolte 1942. Dont extrait du jugement sera publié dans les hebdomadaires Ypersche et De Poperingenaar Het Verhaeghe Marie.Louise, cultivatrice Comines. section Ten Brieien. rue de l'Amérique. est condamnée a une amende de Trente Huit Mille Cinq Cents Fr. (38.50U fr pour livraison déficitaire de la récolte 1942. Dont extrait du jugement sera publié dans les hebdomadaires Het Yperscbe et De Poperingenaar Zegres Emile, cultivateur Comines. section Ten Brielen. rue de Gommes. 26. est condamné une amende de Cfnquante Six Mille Francs (56.000 fr pour livraison déficitaire de la récolte 1942. Dont extrait du jugement sera publié dans les hebdomadaires Het Ypersche et De Poperingenaar j>. Defcu Arthur, cultivateur A Comines. section Ten Brielen. rue de Cruyseecke. est condamné a une amende de Cinquante Mille Quatre Cents Francs I50.400 fr.) pour livraison déficitaire de la récolte 1942. Dont extrait du juqement srra publié dans les hebdomadaires Het Ypersche et De Poperingenaar Condamné les prévenus aux dépens. Fait a Ypres, le 28-10-43. Pour copie conforme G. DESCHRIJVER. advtseur Met LX.MtllGIJWKHM uwe draadbons koopt den. echten ZWAREN URïEbllhAAü, Zoo een afsluiting, goed geplaatst en gespannen met speciaal alaam (door ons gegeven), kan tegen gelijk welk hofdier weerstaan, zonder prikkeldraad er bij te spannen. Voor inlichtingm wendt U bij den agent uwer streek: DEV0S Daniel, Plaats, 16, Dickebusch (bij Yper). In het- goedkoopste Meubelhuis HST TPBKSSHE Vltcevcr C DBMORTIER 34 BuMraVraat. Yper (Nr P 37)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4