Duitsche Legerberichten 24' Jaar, Nr 35 Prijs 0.50 fr. Vrijdag 17 December 1943 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER Een dag vroeger. BEVOORRADINGSDIENST LEERLINGENCONCERT EN PRIJSUITDEELING TOEGELATEN TAXIS STAD YPER CINEMAPROCRAMMAS TREINEN AFGESCHAFT - V O E T B A L - HET YPERSCH itge-ver DUMORTIER, 34. Boterstraat. Yper - Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 36 frank Ter gelegenheid van Kerstdag en Nieuwjaar zal ons blad, twee opeen volgende weken, een dag vroeger ver schijnen. Stad leper - Muziekakademie STAD IEPER RANTSOENZEGELS De personen, die deze week hun rantsoen- zegels niet'afhaalden, kunnen die bekomen op Donderdag 30 en Vrijdag 31 December. Bericht aan de Melkproducenten De melkproducenten worden eraan herin nerd dat ze hun melkzegeis moeten inbrengen op Donderdag 23 December van 9 tot 12 uur. (Afdeeling N L.V.C.) Ze moeten tevens voorzien zijn van ai de melkkaarten der rechthebbenden tot het be komen der attesten. STAD 1 E P E R Wekelijksche Markt De burgemeester der Stad leper heett de eer te laten weten dat. ter gelegenheid van Kerstdag en Nieuwjaar de wekelijksche markt bij uitzondering zal plaats hebben op Vrijdag 24 December 1943, en Vrijdag 31 December 1943. leper, den 15 December 1943 De urgemeester dd. E 8IEHU YCK. Op %oii(l;i(; lil Do«;ember om 14 30 uur, in den Stadsschouwburg PROGRAMMA 1. Trio Sonate voor 2 violen en klavier J.-S. Bacb Andante - Allegro. Klavier Mejuffer Debruyne Alice. Ie Viool Heer Duhameeuw Jacques. 2e Viool Heer Moerman Andrë. 2. L'Aube. voor Saxofoon tenor Klosé Heer Verstraete Bruno. 2e prijs met onderscheiding (1943)- 3. Solo dans style ancien A. Goeyens voor Trompet Si-b Heer Vanderhaeghe Richard, 2e prijs met onderscheiding (1943). 4. Aria uit Orpheus Gluch ('k heb voor eeuwig U verloren) Mejuffer Vandekerkhove Maria, le Eervolle melding (1943). 5. Adagio uit het duo. voor 2 violen Sophr le Viool Heer Moerman André. 2e Viool Heer Duhameeuw Jacques. 6. Tweede Concert Solo P.Rougnon voor saxofoon alto a) Berceuse b) Caprice Heer Lelong Edouaid. 2e prijs met onderscheiding (1943). 7. Andante en Allegretto G. Baley voor trompet Si-b Heer Victor Michel, 2e prijs met onderscheiding (1943). 8. a) De Avond komt zoo stil b) Avond c) 't Avondt L. Blomme Mejuffer Vandekerkhove Maria. 9. Uitreiking der Diplomas en Eeremetalen 10.Scherzo in Si-b. voor klavier Mejuffer Gainrant Yolande. prijs (1945). De ingang is vrij. De Beheerraad. WINTERHULP IEPER MAALTIJDEN De kaartjes moeten afgehaald worden op volgende dagen Blauwe en groene kaartjes Maandag. 20 December, 's voormiddags Gele kaartjes Woensdag. 22 December 's voormiddags Nieuwe inschrijvingen Maandag, 20 Dec., 's namiddags HERZIENING DIR KAARTEN De personen, ondersteund door de C.O.O.. welke hun lidkaart van Winterhulp niet op den vastgestelden dag afhaalden, krijgen een laat ste gelegenheid op Woensdag 22 December, 's namiddags. Na dien datum verliezen zij alle recht op steun. Tuinen Minneplein en Kalfvaart De gebruikers van een perceel land op het Minneplein of np de Kalfvaart, worden drin gend verzocht tegenwoordig te zijn op de ver huring der perceelen die zal plaats hebben in de Raadszaal van het Stadhuis op Zondag 19 December 1943 te 9 uur. voor het Minneplein: te 10.30 uur, voor de Kalfvaart. Ons Kerstfeest Tweede Inschrijvingslijst N. V. Picanol 500 M. H. Christiaen 50 Naam loos, Kiplinglaan 50 M. Hillewaere 25 M. G. Lamoot 20 C.Goemaere 20 Naamloos, Dickebusch- steenweg 150 Beter geven dan krijgen 10 M.Roger Derudder 10 Mr. Jozef Braem 10 M. Everaet 10 M. Deroo 5 Naamloos 5 M. O. Wackenier 5 Ter Eere van St-Niklaas 5 M. Goemaere 5 Naamloos 20 fr. Totaal 2e inschrijvingslijst 900 fr. Saldo le inschrijvingslijst 6330 fr. 7.230 fr. Aan allen hartelijken dank. Stort uw bijdrage op Postcheckrekening van Winter hulp leper, Nr 1445.78. of op het Secretariaat, St-Jacobs- straat. 16. tegen ontvangstbewijs. Gesloten Magazijnen De volgende Firmas, handelaars In Ijzer en Ijzerwaren, maken hiermede hun klanten bekend, dat. ingevolge de verordening van 20-11-43 hunne magazijnen gesloten 21jn van 24 December 's avonds tot 5 Januari 1944 's morgens. ALBERT DENYS, pvba. Paardenmarkt, Poperinge. A. DENYS-LEBBE, Gasthuisstraat, Pope ringe. A. DENYS-LEBBE. Elverdingestraat. leper. DE LOMBAARD, Blinde Liedenstr.. leper. GEBROEDERS ROFFIAEN. pvba, Ieper straat, Poperinge. Van Maandag morgen 20 December lot Zondag avond 26 December 1943 inbegrepen Gaston VAN DER MEERSCH. Semlnariestr L. DOCHY, Capronstraat. C. VAN DER MEERSCH, Flersstraat. C I E M A F LO R A Vanaf Vrijdag 17 December DE WONDERBARE AVONTUREN VAN »I U M C II A IJ 8 E M Een prachtige kleuifilm met Hans Albers Ilse Werner. Hrigitte Homey. Kinderen toegelaten. Genummerde kaarten van NU AF te bekomen voor de plaatsen van 6 fr. 8 (r. 10 fr. van 10 u tot 12 u. 30 aan de kas. OPGELET De plaatsen worden slechts afgeleverd tegen betaling SPEELDAGEN Vrijdag 17 Zaterdag 18 Maandag 20 en Woensdag 22 Dec om 19 30 u. Zondag 19 Dec., om 14.30 u 17 u. en 19 30 u. Duitsche vorderingen bij Sjitomir en Korosten - In Italië wordt het Duitsche front enkele kim. teruggetrokken - Mislukte landingspoging der Sowjets ten Zuiden van Kertsj - Emden uit de lucht aangevallen - Tsjerkassy door Duitsche troepen ontruimd - Duitsche tegenaanvalten hij Kirowograd en Sjitomir. Donderdag 9 December 1943 Ten Zuid-Westen van Dnjepropetrowsk werden aan vallende sterke vijandelijke strijdkrachten teruggeslagen. Ten Zuid-Westen van Krementsjoeg werden bij den af weer van aanstormende Sowjets talrijke Sowjet-Russische pantsers vernietigd. Ten Noord-Oosten van Sjitomir en ten Zuiden van Korosten kon de vijand het vooruitrukken van onze troepen niet verhinderen. Tusschen de Pripet en de Berezina en ten Zuid-Westen van Kritsjev vielen de Sowjets te vergeefs aan. Het luchtwapen schoot 33 Sow- jet-Russische vliegtuigen i Aan het Zuid-Italiaansche front kwam het in den Wes telijken en Oostelij Ken sector tot gevechten van geringen omvang. Vijandelijke aanvallen werden afgeslagen. Om een bergtop, ten Zuid-Westen van Venafro wordt nog ge streden. Over het front werden vooral door de lucht doelartillerie 16 en over het overige Middellandsche Zee gebied 6 vijandelijke toestellen neergeschoten. Vrijdag 10 December Bij Kertsj hebben Duitsche stoottroepen een belangrijke heuvelkam ingenomen. Vijandelijke aanvallen aan het bruggenhoofd Kjerson bleven vruchteloos. Ten Zuid- Westen van Krementsjoeg werden talrijke Sowjet-aanval len meerendeels door tegenaanvallen opgevangen. Nieuwe vijandelijke aanvallen in den sector van Tsjerkassy. In den sector Sjitomir en Korosten heeft de Duitsche aan val goede vorderingen gemaakt. Tusschen Pripet en Be- resina en ten Noorden van de monding der Beresina werden verscheidene aanvallen van den vijand afgeslagen. In den Westelijken sector van het Zuid - Italiaansche front heeft de vijand langs beide zijden van den weg naar Cassino eenige bergruggen veroverd. In den Ooste lijken sector mislukten Britsche aanvallen, gedeeltelijk door pantsers gesteund. De luchtdoelartillerie heeft negen vijan delijke vliegtuigen neergehaald. Twee werden door lichte Duitsche marinestrijdkrachten boven de Middellandsche Zee vernietigd. Begeleidingsvaartuigen van een Duitsch convooi hebben vóór de Nederlandsche kust twee Britsche snelbooten in brand geschoteto. Zaterdag II I December Bij Kertsj hebben Duitsche en Roemeensche troepen een nieuwe, den omtrek beheerschende hoogte, ingenomen. Nieuwe landingspogingen van de Sowjets werden verijdeld en vijftien met troepen volgeladen landingsbooten tot zinken gebracht. Ten Zuid-Westen van Krementsjoeg du ren de afweergevechten voort talrijke vijandelijke pant sers werden stukgeschoten. In het gebied van Tsjerkassy wisselen zware vijandelijke aanvallen met eigen tegenaan- len af. Benevens vele dooden verloor de vijand 24 pant sers. In het strijdgebied van Sjitomir en Korosten werd opnieuw terrein gewonnen. Tusschen de Pripet en Bere sina werden eenige plaatsen door een aanval genomen. Op het Zuid-Italiaansche front ontstonden alleen ten Zuid-Westen van Venafro en aan de Adriatische kust tamelijk levendige gevechten. Verscheidene vijandelijke aanvallen werden afgeslagen. De luchtdoelartillerie schoot gisteren negen vijandelijke vliegtuigen neer- Van de vijandelijke vliegtuigen die over dag boven het Hollandsch-Duitsch grensgebied en in den afgeloopen nacht boven West-Duitscbland vlogen, werden er zes neergehaald. Duitsche vliegtuigformaties vielen in den nacht van 10 op 11 December doelwitten in Zuid-Oost- Engeland aan. Zondag IJ December Ten Zuiden van Kertsj hebben de Sowjets opnieuw getracht te landen. De landing mislukte in het afweer- vuur van alle wapens en twaalf landingsbooten werden vernietigd. Ten Oosten van Kirowograd heeft de vijand op een breed front zijn aanvallen voortgezet. Ze werden in hardnekkige gevechten waarbij 68 Sowjet-russische pantsers werden stukgeschoten, afgeslagen. Ook herhaalde vijandelijke aanvallen bij Tsjerkassy bleven zonder ge volg. In het strijdgebied van Sjitomir en Korosten hebben onze troepen talrijke plaatsen stormenderhand ingenomen. Formaties van Noord-Amerikaansche bommen werpers hebben overdag een terreuraanval op de stad Emden uitgevoerd. In hevige luchtgevechten en door luchtdoel artillerie werden 24 vijandelijke vliegtuigen, meestal zware viermotorige bommenwerpers neergehaald. In den afge loopen nacht zijn alleenvliegende storingsvliegtuigen boven het Westen van het Rijksgebied geweest. Maandag 13 December In den sector van Kirowograd en bij Tsjerkassy duren de zware afweergevechten onverminderd voort. Ten Noord- Oosten van Sjitomir werden Sowjet-teger.aanvallen af geslagen. Onze troepen ruimden een vijandelijk bruggen hoofd op den Westenlijke oever van de Teterew op. Ten Noorden van het Ilmenmeer zijn stoottroepen bij verrassing een Hink versterkt vijandelijk steunpunt binnen gedrongen. De uit een bataljon bestaande bemanning werd vernietigd of gevangen genomen. Aan het Zuid-Italiaansche front verliep de dag zonder groote gevechtsoperaties. F 1.O It A (■roote Mnrkl MUNCHAUSEN Duitsch gespre ken met Hans Albers en Brigitte Horney Vrijdag, Zaterdag, om 7 u. Zondag, om 2i, 5 en 71 u. Maandag en Woensdag, om 7 1/2 u M .4.1 F H T I C Ktijaelatraut DE DAM Duitsch gespreken met dansi Knoteck en Hedwig Bleibtreu Zaterdag, om 7 J uur Zondag, om 21, 5 en 7ï u. Maandag, om 7 I uur OUD - IEPER H.G(>liiorl|ilaatH MUNCHAUSEN Duitsch ecspro'ien met Hans Albers en Brigitte Horney Zaterdag, om 7 S uur Zondag, om 2 J, 5 en 7J u Maan-, Dinsdag om 7 i u- Eenige vijandelijke vliegtuigen, waarvan er een werd neergehaald, hebben tijdens den afgeloopen nacht storiags- vluchten uitgevoerd boven bet industriegebied van Rijn land-Westfalen. Dinsdag 14 December In het gebied van Kirowograd en Tsjerkassy heeft de vijand gisteren zijn druk versterkt. De stad Tsjerkassy. waarvan de vijand tevergeefs had getracht de bezetting te omsingelen, werd door onze troepen op bevel ont ruimd. Ten Noord-Oosten van Sjitomir hebben onze troe pen den Westelijken oever van de Teterew gezuiverd van verspreide vijendelijke formaties. Van 6 tot 13 December verloor de vijand in dezen sector 4.4C0 man aan gevan genen en 11.000 man aan dooden. 927 kanonnen. 254 pantsers en een groot aantal lichte en zware infanterie- wapens werden buitgemaakt of vernield. Ten Zuiden van Nevel vielen de Sowjets na sterke artillerievoorbereiding met groote pantserformaties aan. Zij werden afgeslagen en talrijke pantsers werden stukgeschoten. Op het Zuid-Italiaansche front verliep de dag rustig. Vijandelijke bommenwerpers vlogen over dag over Noord-Duitschland. Spring- en brandbommen brachten schade teweeg aan woonwijken. Elf vijandelijke vliegtui gen werden neergehaald. Bij nacht hebben vijandelijke storiogsvliegtuigen bommen geworpen in het Rijn-West- faalsche nijverheidsgebied. Woensdag 15 December In den sector van Kirowograd werden Sowjet-aanval- len met bloedige verliezen afgeslagen. Duitsche pantser- formaties. door het luchtwapen ondersteund, gingen tot tegenaanvallen over en heroverden een tijdelijk verloren gegane belangrijke plaats ten Noorden van Kirowograd. Ten Noord-Oosten van Sjitomir hebben onze troepen den sterkeren vijand met aanzienlijke verliezen terugge worpen. Ten Zuid-Westen van Sjlobin hebben onze troepen een volledig ofweersucces geboekt tegen met sterke infanterie- en pantserformaties aanvallende Sowjet troepen. De vijand leed zware verliezen en werd 40 pantsers stuk geschoten. Ten Zuiden van Nevel werden de door den vijand met versche troepen uitgevoerde aanvallen afge slagen. In Zuid-Italië heeft de vijand gisteren aan de Adria tische kust op een smal front opnieuw aangevallen, met machtige ondersteuning van artillerie en vliegtuigen. Slechts op eenige plaatsen kon hij een weinig terrein win nen en werd elders overal teruggeslagen. Duitsche ge vechtsvliegtuigen vielen 's nacht? het vijandelijke bevoor radingssteunpunt Bari aan en plaatsten treffers op de haveninstallaties. Boven de Middellandsche Zee werden 7 vijandelijke vliegtuigen neergehaald. Sedert verleden week werden een aantal treinen voor- loopig afgeschaft. Hieronder geven we de lijst der afge schafte treinen op de bijzonderste lijnen, die ons gewest aanbelangen. Het kan echter gebeuren dat nog andere treinen voorloopig worden afgeschaft... en ook dat som mige terug in dienst worden-gesteld. De reizigers doen dus best zich vooraf in de stations in te lichten. Lijn 50 Brussel-Gent-Brugge-Oostende Nr 641 Brussel Z 9.15 - Gent St P. 10.09 (behalve 's Zondags) Brussel Z. 12.40 Gent St-P. 13.34 Brussel Z. 16.35 - Brugge 18,12 Gent St-P. 6.47 - Brussel N. 7,57 rijdt op werkdagen Brugge 6,15 - Brussel Z. 7.59 afgeschaft tusschen Gent St-P. 12.45 en Brussel Z. 13.39 Gent St-P. 16.57 - Brussel Z. 17.51 Lijn 65 Roeselare-Meenen Mecnen 1605 - Roeselare 16.41 Roeselare 17.25 - Meenen 17.59 Lijn 66 Kortrijk-Roeselare-Bnigge 1455 Kortrijk 7.30 - Brugge 9.26 (behouden op Zondag) Kortrijk 10.20 - Roeselare 11.04 Kortrijk 18.10 - Brugge 19.53 (behouden op Zondag) Roeselare 5,10 - Kortrijk 5 54 Brugge 5.32 - Kortrijk 7.54 Brugge 16.14 - Kortrijk 18.05 (behouden op Zondag) Meenen-Ieper-Poperinge-Hazebrouck Meenen 18.10 - Poperinge 19.11 leper 15.20 - Meenen 16.00 Poperinge 19.42 - leper 19.55 Brussel-Gent-Adinkerke-Dunkerque N N 643 645 638 640 644 646 3185 3186 1459 1483 1452 1454 1476 i Lijn 69 Nr 1390 1383 1397 Lijn 73 Nr 1514 Gent St-P. 17.00 - Kortemark 18,47 1501 Kortemark 4.50 - Gent St-P. 6.32 Lijn 75 Gent-Kortrijk-Moescroen-Toumai Nr 1420 Gent St-P. 13.12 - Kortrijk 14.41 1405 Kortrijk 8.30 - Gent 10.14 Lijn 89 Kortrijk-Brussel Nr 566 Kortrijk 15.56 - Brussel 18.54 op 't Yperseh Stadium. Augustijnenstraat Zondag lï> December om 14,30 uur C. S. Yper - St. Moeskroen Ingangsprijs 5 jr. Tribune I fr. opleg.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1