Kleine Aankondigingen ZIELMISSEN STERFGEVAL BEDANKING Burgerlijke Stand van leper Te huur gevraagd Schoon Appartement Nieuwgebouwd Hofstedeke Rond leper GARAGE CONTINENTAL Geachte HH. Tabakplanters Vrienden en kennissen worden uttgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 19 DECEMBER, om 7, if; u„ in St-Jacobskerk, tot zlelelafenls van Heer Joseph Decorte (55801 Vrienden en kennissen worden ultgenoo- dlgd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 19 DECEMBER, om 8 uur, in St-Niklaaskerk, tot zlelelafenls van Mejuffer Maria Vanneste dochter van Heer en Vrouw Michel Vanneste-Westerlynck Poperingesteenweg, 32. (5564) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 19 DECEMBER, om 8.30 it., in St-Pteterskerk, tot zlelelafenls van Mevrouw Eugenie Pinte Weduwe van Heer Désiré Debruyne (5581) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de JAARMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 19 DECEMBER, om 8.30 uur. in St-Maartenskathedraal, tot zielelafenis van Vrouw Camiel Clarysse geboren Pharaïlde Descamps. (5590) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de JAARMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 19 DECEMBER, om 9 uur, in St-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Juffrouw Agnes Decrock dochter van Heer Elie en Mevr. Irma Bouw Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 19 DECEMBER, om 9.30 uur. in de kerk der E. P. Carmelleten, tot zielelafenis van Vrouw Weduwe Henri Gi6quiere geboren Maria Hof. (5582) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 19 DECEMBER, om 10 uur, in St-Pieterskerk, tot zlelelafenls van Heer Guillaume Vandenberqhe echtg. van Vrouw Jeanne Levayer. (5565) HET BESTUUR VAN DEN BAKKERS- en PASTEIBAKKERSBOND noodigt vrienden en kennissen uit tot de JAARMIS die zal gecelebreerd worden op ZONDAG 19 DE CEMBER. om 11.30 uur in St-Maartenska- thedraal, tot zielelafenis der overleden vakbroeders. (5557) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de JAARMIS die zal gezongen worden op ZATERDAG 25 DECEMBER, iKerstdag), om 8.30 uur, in St-Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Joseph Deplancke Slegting 55911 Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZATERDAG 25 DECEMBER. Kerstdag)om 8.30 uur. in St-Pieterskerk. tot zielelafenis van Vrouw Isidore Dehaene geboren Anna Deruddere. (5592) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gelezen worden op ZATERDAG 25 DECEMBER. Kerstdagom 11.30 uur. in St-Maartens kathedraal, tot zielelafenis van Mevrouw Honoré-Remi Wollaert geboren Emma-Maria Ladouceur en overleden zoon Abel Korte Torhoutstraat, 3. (5566) Vrienden en kennissen worden ultgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 26 DECEMBER, om -8 uur. in St-Niklaaskerk. tot zielelafenis van Mevrouw Camiel Vandepoele geboren Marie Vandenbulcke. van Zonnebeke leper. Steenweg op Dickebusch. 137. (5583) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 26 DECEMBER, <2 Kerstdag)om 8.30 uur, in St-Pieterskerk. tot zielelafenis van Heer en Vrouw Petrus Verschoore-Ronsse. (5593) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 26 DECEMBER, om 9 uur, in St-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Emile Cherchye (5567) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 26 DECEMBER, 2 Kerstdag)om 10 uur, in St-Pieterskerk, tot zielelafenis van Mevrouw Emile Ghys geboren Urbanie Verplancke. (5568) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digö tot, de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 26 DECEMBER. 2 Kerstdag), om 10 uur, in de kerk der E P. Capucieneii, tot zielelafenis van Juffr. Gerarda en Jacqueline D'Hellem dochters van Heer Hector en Vrouw Augusta Timperman Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gelezen worden op ZONDAG 26 DECEMBER, (2- Kerstdag)om 11.30 uur. in St-Maartens kathedraal, tot zielelafenis van Heer Leon Van Coillie en overleden familie. 5584 ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. VANWALLEGHEM, Statiestraat, is alleen open op Zondag 19 December In Memoriam Pater TILLIEUX Op 4 December j. I. is alhier godvruchtig overleden Eerw. Pater Escuperius (Emile Tillieux), minderbroeder- Kapucijn. Jubilaris, geboren te Kortrijk. den 24 Septem ber 1860. Achtereenvolgens was hij in ons bisdom Leeraar in St-Lodewijkscoilege, Brugge (1884). Bestuurder van het College te Avelghem (1889), Gevangenis (1896). en Krijgs- aalmoezcnier (1898) te Kortrijk. In 1914 volgde hij het Belgisch leger in den Grooten Oorlog en bekwam het Ridderschap in de Leopoldsorde. Getreden in de Pranciskaansche Orde den 1 Novem ber 1918 werd hij Pastoor te Petite-Chapelle (Namen) in 1934 Juist voor dezen oorlog kwam hij in leper aan. De sympathieke grijze kloosterling, steeds ïevervol en jeugdig van hart, genoot hier de algemeene achting. Zijn plechtige rouwdienst had plaats den 7n dezer in de Capucijnen kerk waar hij op 20 December aanstaande zijn dubbel Jubileum van zestig jaar priester en 25 jaar kloosterling zou vieren. Hij werd begraven in den familiekelder zijner ouders, te Kortrijk. Moge hij zijn Jubilé vieren in den Hemel De Kapitein der Rijkswacht op rust Georges Delattre Heer en Mevrouw Joseph Ferleu-Hof en familie De familiën Hof. Domicent, Delattre. Pluquet en Nuytten melden met droefheid het afsterven van hun teergeliefde echtgenoote. zuster, schoonzuster, tante en bloedverwante. Mevrouw Henriette-Marie-Josephine-Alphonsine HOF echtgenoote van Heer Georges DELATTRE geboren te Yper. den 18 November 1879 en er godvruchtig overleden, den 15 December 1943. De Lijkdienst, gevolgd van de bijzetting in den familie kelder. zal plaats hebben in St-Maartens Kathedraal te Yper. op Maandag 20 December 1943, te 10 uur. Vergadering in de kerk. De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geea rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien Yper. Diksmuidestraat, 8. Heer en Vrouw Hector D'Hellem-Timperman Heer en Vrouw Gerard D'Hellem-Gouwy en kinders Heer Jacques D'Hellem De familiën D'Hellem. Noyelle. Timperman en Vaa- denbussche. danken vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van hun teergeliefde dochter, zuster, schoonzuster en.bloedverwante, Juffrouw Jacqueline D'HELLEM en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Dikkebuschsteenweg. 119. (5570) St Jozefs Kerk der EE. PP. Karmelieten leper Zaterdag 25 December 1943 KERSTMIS 11 uur Zeer Plechtige Hoogmis. Het Sint Jozefs Koor zingt 1. Het Mis eigen Poer natus eet» in het Grego- riaansch. 2. Het Mis-gewoneeerste en volledige uitvoarinS van de Maria-mia van Chr. Lor. Kagerer, (opus 50). Geschreven voor 4 gemengde stemmen, met begeleiding van orgel en klein orkest, is die prachtmis gebouwd op eenige Maria-motieven Oud Maria-lied Gaitdeamus Stabat Mater O Sanctissima Gloriosa 3. Aan de Offerande Adeste. fideles Na de Hoogmis Pauselijke Zegen 2 1/2 uur Plechtige Vespers. 5 uur Zeer Plechtig Lof, gezongen door het Sint Jozefs Koor 1. Sacris Solemniis E. P. Grau, O.F.M. 2. Transeamus usque Bethlehem J. Schnabel 3. Tecum principium J. Gruber 4. «Tantum ergo (Op oud Kerstlied) J. Lechthaler 5. Kerstnacht! Tenor solo en koor H. Carpay Nt het Lof Sermoen door E. P. JOACHIM, o.c.d. van den 10 tot den 16 December 1943 GEBOORTEN Maerten Robert, D'Hondtstraat, 53. - Thellier Arlette, Recollp., 5 van Bailleul. - Angills Freddy, Recollp., 5, Zonnebekestwg, Ligy- wijk, 43. - Sedeyn Guido, Recollp., 5, van Elver- dinge. - Dewilde Lucien, Recollp., 5, van Lange- mark. - Masson Blanche, Recollp., 5, van Reninge. - Ligneel Jenny, Recollp, 5, Nijverheidsstraat, 12. - Kerreinans Nadine, Recollp., 5, Arsenaalstr., 13. OVERLIJDENS Bulckaen Maria, zb, 83 j., we duwe Theophiel Vanhaste, Zonnebekestwg, 159. - Poliie Stephanie, 85 j., ongeh-, G. de Stuersstr., 32. - Lagrange Camillus, z. b., 86 j., echtg. Dekimpe Maria, Dikkebuschsteenweg, 49. HUWELIJKEN Decorte Cainille, voddenkoop man, en Eudoxie Titeca, z. b., beiden te leper. - Platteeuw Theophile, maaidersgast, te leper en Langard Armandine, di ;nstmeid te Naveil (Frankr.) - Vanspranghe Francois, ijzerdraaier, en Mulle Lucrèse, z.b., beiden te leper. - Souvage Albert, tiaarkapper, en Adrienne Ollevier, z.b., beiden te leper. HUWELIJKSBELOFTEN Verwaerde Odilius, kleermaker, te leper, en Hoorelbeke Zoe, huis werkster, te Beselare. - Veralleman Julien, aarde werker, te Meessen, en Verhaege Henriette, dienst meid, te leper. - Luciaan Buys, rijkswachter, te leper, en Julia Van den Steen, z.b.. te Aalst. Koninklijke Hofbouwmaatschappij en Werk van den Akker - leper Lokaal Au Saumon Seminariestr., leper Zondag 19 December 1943, om 14 uur 30 Algemeene Maandelijksche Vergadering DAGORDE 1' Lezing van 't verslag der vorige ver gadering. 2. Mededeelingen. 3. Voordracht over groenten teelt door M. Doom. vanwege 't Werk van den Akker. 4. Voorstel nieuwe leden. 5. Beoordeeling aanbrengsten. 6. Betaling lidkaarten voor 1944. 7. Allerlei. 8. Tombola. De Secretaris. F. Dethoor. De Voorzitter. H. Casier. Voor uw KERST- en NIEUWJAARGESCHENKEN wendt U ter Bloemisterij I'. HOUDEHV-DELTOMUi: Capucienenstraat, 10, Yper - Tel. 56 Prachtige keus van Bloemenkorven, Cyclamen, Azalea's en Sieraadplanten. (5574) TE KOOP in YPER, bij Mk Haiglaan, 20 schoone werkmansbuizen onlangs gebouwd, zeer goeden staat; met kleinen hof. Voordeelige prijs goede geldbelegging. Voor waarden en toelating tot bezichtigen bij A WARNY. 122, Bd des Combattants, Doornik. Tel. 111.65. (5448) TE HUUR GEVRAAGD in Yper, schoon heerenhuis of handelshuis, liefst met kleinen hof. Adr. t bureele. (5469 van 4 of 5 plaatsen, gemeubeld of niet. Adres ten bureele (5537) TE HUUR GEVRAAGD Appartement of Huls, groote prijs, eventueel commissie loon aan wie inlichtingen bezorgd. Adres ten bureele. (5553) Uit tei* hand te koop 1 Ha, 16 aren Vrij met betaling. Prijs 200.000 fr. Inlichtin gen bij Deconinck Gerard, Paterstraat, 21, Yper. 5585) TE KOOP GEVRAAGD Paardencamlon platform, in goeden staat, draagvermogen minimum 5 t. Adres ten bureele. (5510) TE KOOP Auto Chrysler, 18 P K., veranderd als tracteur op hout, volstrekt nieuwe banden, moteur gansch vernieuwd, te bevragen Cartonstraat, 51, Yper. 5542 TE KOOP Vw.lokar (triporteurwielen) goede banden, toeslaand deksel, zeer goeden staat, 3 paar zeer goede occasie botten in rubber, 3 paar sterke occasie werkman- schoenen, lichte boormaohien en vijl staak zonder pin, Rijsselsteenweg, 19, Yper Koninghoek). (5543) TE KOOP Goede feu continu «Nestor Martin», zoo goed als nieuw. Adr t.b. (5549) TE KOOP Radio met batterijen, Cité Ligy 27. (5551) TE KOOP 5 aren grond met lO.IOm. straatzijde bij Oostende, welgelegen, niet ver van de zee. - Schrijven bureel van 't blad onder letters OOS. (5552) TE KOOP Cuislnière. met loopend vuur. Zaalhof. 12, Yper. '5571) TE KOOP Vooroorlogsche werkschoe nen in bruin leder nr 41. Klaverslraat, 7, Yper (5572) TE KOOP Pumoir, spiegel, boekenkast, club. vooroorlogsche sport kostuum, regulateurs, radio op accus, werkschoenen, nr* 41 en 42. Te bezichtigen van 10.30 u. tot 1.30 u. Adres ten bureele 5575) TE KOOP Radio Philips, laatste nieuw model. Adres ten bureele. (5578) TE KOOP Pelsen damesmantel, in Murmel in zeer goeden staat, zichtbaar alle dagen van 14 tot 17 uur. Adr. t. b. (5594) TE KOOP Gansch nieuwe Klnder- vottuur en Occasie Org»| «Chromatiek», zoo goed als nieuw Hij Gerard Van Rycke- ghem, Neerstraat. 9, Yper. (5595) TE KOOP Nieuwe steekkar. Water- kasteelstraat. 13, Yper. (55961 Uit ter hand te koop STAD IEPER 1) Schoon Werkmanshuis met hof. 2) Schoon en zeer luchtig Burgershuis. 3) Twee Heerenhuizen met hof, 4) Drie aaneenhoudende Werkmans woningen met 3 aren hof ieder, gelegen Zonnebekesteenweg voordeelige prijs. VILLA met hoenderhokken en 4 Ha. HOF en LAND, 800 fruitboomen, langs Staatsbaan. Nadere inlichtingen bij G BOURDEAU, 76, Rijselstraat, te IEPER. - Tel. 163. 'Spreekuren in den voormiddag). Automatische- tabaksnijder vour lief hebbers, met de hand of met motor 1/3 HP. Pierre Godts, Joseph Joppartstraat, 22, Wavre. (5599) Jongeling 17 jaar, midd. stud. VRAAGT PLAATS voor bureelwerk. Adr.t bur. (5142) OEVRAAGD Goede meld. voor gesla- ten huis. Adres ten bureele. (5421 GEVRAAGD Huishouden, man als tuinier vrouw als huishoudster. Adres t. bur. (5525) GEVRAAGD .- Leergast bij coiffeur. Adres ten bureele. (5538) GEVRAAGD: Meld, reeds gediend heb bende, aangenaam inwoon, in stad. Adres ten bureele. (5539) GEVRAAGD Goede meld, om in huis houden en café te helpen. Adr t. bur. 5541) GEVRAAGD Goede ernstige meid, voor alle werk, minstens 25 jaar oud, hoog loon, goede behandeling. Adr. t. bar. (5544t GEVRAAGD Goede werkvrouw, voor alle dagen, kunnende fransch spreken. Adres ten bureele (5546) GEVRAAGD Meisje 15-16 jaar om in huishouden te helpen 'niet slapen). Adres ten bureele. (5549) Goede kokin en patissière biedt zich aan voor alle gelegenheidsmaaltijden, zooals huwelijk, begrafenis, enz. Adr. I. bur. (5550, GEVRAAGD Jongeling 16 - 17 jaar kunnende melken, kost en inwoon, bij Gerard Van Issacker. Bruggestw., 47, Yper. (5566) GEVRAAGD Goede meid, 16 jaar oud. Zich wenden de Haernestraat, 10, Yper, (na 4 uur). (5573) GEVRAAGD Goede werkvrouw, eenige dagen per week. Adr t. bur. 5576) GEVRAAGD Goede werkvrouw, alle namiddagen, moet goed Fransch spreken. Adres ten bureele. (5579) Vraagt plaats, Juffer, kennende Fran- sche en Vlaamscbe steno en dactylo, bezit diploma van handelsrekenplichtiee. Adres ten bureele. (5586) GEVRAAGD Goede werkvrouw. Adres ten bureele. (5587) GEVRAAGD Deftige werkvrouw. tweemaal per week. Adr. t. bur. (5588) Bediende - Rekenpllchtige, steno- dactylo kennende, VRAAGT PLAATS. Adres ten bureele. (5589) GEVRAAGD Goede werkvrouw, reeds gediend hebbende, eenige dagen per week. Adres ten bureele. (5597) SEFFENS GEVRAAGD Meisje om in huishouden te helpen. Noordstraat, 15, Roe- selare. (5598) Wielrijders Gij allen die last hebt met uw banden, wendt U met vertrouwen tot TANT CAMIEL, Dik kebusch (Plaats), die zich belast met het herstellen van alle binnen- en buitenbanden. Zeer genadige prijzen Nieuwe Velos. (55201 Elverdinghestraat, YPER, biedt zich aan voor alle herstellingen, alsook voor het onderhouden van gasgeneratoren. Spoedige bediening, matige prijzen (5502 ALLO ALLO WIELRIJDERS. Voor uwe nieuwe banden, vulkaniseeren en overtrekken van banden, alsook voor het herstellen van uw velos, wendt U in volle vertrouwen bij Julien DEPOORTER, Paterstraat, 34, Yper Eigen werk, eigen fabrikaat. (5470; Wilt Gij uw eigen TABAK naar keus gesneden en gedroogd hebben, wendt U tot de Firina Cyr. TALPE Dikkebuschstw., 303 - 305 - YPER (5284)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3