NOTARIEELVERKOOPINGEN Occasie Meubelen Kaasstremsel EeneHOFSTEUE Eene partij ZAAILAND Théatre des Variétés 3 Maisons de Commerce Uit tei* hand te koop Verscheidene WOONHUIZEN Renteniershuizen en Werkmanswoningen. WO OM HUIS WOONHUIS met HOF H outgo w assen MODERNE MEUBELS bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 12, Noordlaan YPER Ik koop en verkoop KESTELOOT Charles Gemeente WYTSCHaETë In het- goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 12, Noordlaan YPER Studiën der Notarissen CUiniei'lynck, te Passchendale en Heyse, te Gent. o TOESLAG Woensdag 22 December 194 3 te 2 uur (toreruur) namiddag u de herberg «De Duif», bij M. LeonCaltneyn- Markey, te Passchendale, Plaats Gemeente ZONNEBEKE Broodseinde» langs den steenweg naar Beselare. Koop I. groet 2 Hectaren 64 aren 50 centlaren Ingesteld 413.008 Fr. Koop 2. Sectie B, Nr 328a groot 82 aren Ingesteld 108.000 Fr. Heide koopen uitmakende eene uitbating, gebruikt zonder geschreven paehtvoorwaarden door M Jozef Verbrugghe-Steenbuyse mits 3.000 Fr 's jaars. valdag 3 September, meer de grondbelasting. De verzekeringspremie wordt door den eigenaar betaald. Recht van samenvoeging. Studie van Meester IIY >tn den ltoogaerile, Notaris te Heselare. o Openbnre Verknoping INSTEL op Dinsdag 28 December 1943 OVERSLAG »p Dinsdag 4 Januari 1944 telkens om 2,30 uur ter herberg Het Zwart Peerd gehouden door Heer Leon De Houtte, te Geluveld. van Gemeente GELUVELD Een zeer welgelegen WOONHUIS leper steenweg, 26. Onmiddellijk vrij. 0,50 instetpremie. Voor bezoek zich wenden bij Heer Leon De Boutte voornoemd. Etude de Me Henri Bruyère notaire a Mont-sur-Marchlenne. 0 Req liquidateur S.A. LaFoncière de Charleroi. o Vente I»ul»li«|tie de V1LLE DE CHARLEROI 1 avec toutes dépendances. 2. rue du Manége. N°! II, 13, 15. D'un ensemble de 3 6 ares 3 5 centiares. Adj provisoire Mardi 28 Décembre 1943 Adj. définitive Mardi 18 Janvier T944 Cbaque fols a 3 h. au Grand Hótel, Place Buisset, Charleroi. Cahier des Charges, plan, renseignements et permis de visite en 1'Etude. Kantoor van den Notaris A. Lauweira, te leper. o Uit Lei* liaiitl te koop 3 goede MAAI WEI DEN te OOSTVLETEREN, hebbende volgende inhoudsgrootten 2 Ha. 5 4 aren 60 ca. 2 Ha 15 aren 70 ca. 66 aren 10 ca. inlichtingen ten kantore. Studie van den Notaris Theveliii, te Meesen. te Meeesn. Wytschate en Dranouter EXTRA DUBBEL Kaasdoekjes en Kaasthermometers ter Apotheek Delanote, Lange mark. Kantoor van den Notaris Van Keek© te Poperlnge. —o Op Vrijdag 31 December 1943 te 2 uur namiddag, ter herberg De Kantien bii Juf'rouwen Dewickere te POPERINGE, St - Janskruls- straat. 13 O V K H S* 1. A G van een inet aihankelijkheden, hun grond en medegaande erf. te POPERINGE, langs de Veurnestraat er geleekend Nr 43, groot bij titel I are 09 ca., doch bij kadaster slechts 90 ca. Bewoond door M. Roger Baelen. mits lOOfr. per maand, zonder schriftelijke huurovereen komst. Zichtbaar alle weekdagen, 's voormiddags van 10 tot 12 u 's namiddags van 2 tot 4 u Studie van den Notaris Cnmerly nek. te Passchendale. o INSTEL Dinsdag 4 Januari 1944 TOESLAG Dinsdag 18 Januari 1944 telkens te 15 uur (torenuun ter herberg In de Smis bij M Vandermar- lière. te Zonnebeke, Frezeifbrrg, Gemeente ZONNEBEKE Dorp lepersteenweg f)2 Een goed en geriefvol Sectie C. Nr 58q. 58p groot 6 aren 70 ca. Rewoond door de medeverkoopster Mevr. Wed Achille Verbrigghe - Claetebout, haar leven gedurende, mits 900 fr. 's jaars meer de belastingen en verzekeringspremie. De pacht prijs begint loopen vanaf den 1 Februari 1944. 0,50 °/0 Inslelpremie. STAD IEPER Commissie van Openbaren Onderstand Openbare Verkooping HIJ INSCHRIJVING van OPENING der AAN3IED1NGSBRIEVEN op Zaterdag X .l;tiiti;ti-i OM4 te 2 ure. in de Raadszaal van het Stadhuis te leper. De verkoop wordt voorbehouden voor de lan delijke en huishoudelijke behoeften der streek. Enkele loten zullen bij voorrang toegekend worden aan de bakkers niet voorzien van een kolenvoorraad. A. DENAlEi Gemeente ZILLEBEKE Eikenbosch, Kappellebosch Kappellestuk, Appelentjestuk, Klein Appelentje. Groot Appe lentje. Capoenbosch. Gloriette, Vossaerde. Bonnetjebosch. Klein Schoolbosch, O L Vr. bosch Campagne Zillebeke. 10 loten. - Inhoud circa 89 m3. Gemeente HOLLEBEKE Papenelst en Drie Geniete Lot Inhoud circa 7 m3. Gemeente ZANTVOORDE Klein Veldbosch Lot Inhoud circa 23 m3. Gemeente WYTSCHAETE Groot Huiker, Klein Huiker, Herghaag 3 Loten Inhoud circa 38 m3. Gemeente ZARREN 1 Lot Inhoud circa 10 m3. 8. T Al KLIK Gemeente ZANTVOORDE Wolvebosch 28 Loten van ongeveer 10 aren schaarhout. Sprietbosch 20 loten van ongeveer 10 aren schaarhout. Goreelbosch 30 loten van ongeveer 10 aren schaarhout. Gemeente WYTSCHAETE Herghaag 2 Loten van ongeveer 14 aren schaarhout. 2 Loten van ongeveer 13 aren schaarhout. Huiker 4 Loten van ongeveer 12 aren schaarhout Nonnebosch 4 Loten van ongeveer 12 aren schaarhout. Vraagt de lijst der koopen ten bureele van den Openbaren Onderstand.waar inschrijvings- brieven kunnen bekomen worden. Velobanden Wielrijders, voor uwe velobanden en hersteilen van lijnwaad, tringeis. overtrekken, enz..wendt U Paterstraat, 1, leper.— Gewaarborgd werk. Studie van den Notaris Ro*sn«rl, te Kortrijk. o De Openbare Verkooping van Itiiideii te oesinghe waarvan de Overslag op Donderdag 30 December moest plaats hebben, zal niet tlooi-gtittn. Studie van Meester Msireel Anyten Deurwaarder, te Meesen. o—- SA A D M K K SA K A Groote Openbare en Vrijwillige Verkooping van prachtige EN MOBILAIRE VOORWERPEN OP ZONDAG 19 DECEMBER 1943 om l 1/2 urë namiddag, in de zaal der herberg «Hotel de Ville».Groote Markt te Meesen. zal er door het Ministerie van voornoemden Deurwaarder NUYlfcN te Meesen. overgegaan wotden tot de openbare en vrij» illige verkooping van de volgende meu bels en mobilaire voorwerpen te weten Drie volledige schoone SLAAPKAMERS in eik, notelaren en acajou, bestaande ieder uit een kleerkas met Spiegel een bed met sommier, een lavabo en nachttafel. Twee schoone moderne EETKAMERS in mas sief eik, bestaande ieder uit twee buffetten, een tafel met verlengsels, zes stoelen en een spiegel voor schouw. Een goede BRANDKAS (coffre-fort; met se cret. een plano in geheel goeden staat, een naaimachien Sing-r Allerhande MEUBELS en MOBILAIRE VOOR WERPEN. twee clubzetels, twee kleerkassen, lavabos, buffetten, tafels stoelen spiegels, bedden, canapés, tapijten, schilderijen, glazen, bureau .Ministre bibelots en allerhande andere voorwerpen te lang om te nttlden. Tentoonstelling op Zaterdag 18 December 1943 van 9 ure 's morgens tot 5 ure namid dag en op Zondag 19 December van 8 ure 's morgens tot den middag Gezien de belangrijkheid der verkooping zal deze stipt beginnen om I 1/2 ure. Gewone voorwaarden en komptante betaling. Studie van Deurw 1>. V. Itoogieri» Diksmuidestraat 41, te leper. Belangrijke Openbare Verkooping van prachtige er. rijke *1 K u B K I. S<: M en MOBILAIRE VOORWERPEN Op Dinsdag 28 December 1943 te 2 uur stipt namiddag, in de Zaal LAPIERE. te lEPfcR, D Hondtstr zal Deurwaarder Roegiers voornoemd over gaan tot de openbare en vrijwillige verkooping van volgende meubelen en roerende voorwer pen, te "weten I) Een prachtige Slaapkamer in notelaar Stijl Louis XV, bestaande uit groote spie gelkast. linnenkast bed. lavabo en twee nachttafels 2i Een moderne Slaapkamer in eik, be slaande uit kleerkast met spiegels, lavabo bed met twee vastgemaakte nachttafels 3 Twee schoone Slaapkamers waarvan één jn acajou en één in eik, bestaande ieder uit kleerkast, lavabo bed met ressort, nachttafel 4) Een rijke Eetplaats in massief eik Stijl Louis XV/, bestaande uit twee schoone buffet ten, tafel met verlengsels. zes stoelen tnet zit en rug in ieder (cuir repoussé schouwspiegel 5) Een moderne Eetplaats in eik bestaande uit buffet dressoir tafel met verlengsels. zes stoelen en schouwspiegel. t>) Een schoone Brandkoffer met secret, (middelmatige groottei 7) Een waschkaarn met moteur en wringer merk Flandria, een naaimachien merk Singer twee clubzetels in groene panel velours froissé) een canapé in acajou 8) Een Verandainstallotie (acht stuks twee kleerkasten met spiegel, lavabos bedden, nachttafels, tafel in eik verscheidene stoelen, spiegels, een tafelservies 42 stuks) gansch volledig dekens glazen, bibelots, schilderijen, bureelmeubel, biblidheekkast i eik. buffet in eik tapijten en nog andere meubelen ie lang om te melden. Tentoonstelling den dag der verkooping. van 9 tot 12 uur. De verkooping zal te 2 uur stipt beginnen. Gewone voorwaarden - Komptante betaling. Uittreksels van Vonnissen Bij beslissing van den Heer Arrondissementscomaiss»- ris te leper, in dato'van 4 November 1943 Ghesquiere Cyriel» landbouwer te Wervik. Wulve- straat. II. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Zeventigduizend Fr. (70.000 fr. wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leve ringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperirgenaar» en tot de kosten. Talpe Maurits, landbouwer te Wervik, Kruiseecke- straat. 17. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Vijftigduizend Fr. (50.000 fr. wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leve ringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Gedaan te leper, den 4 November. 1943. Bij beslissing van den Heer Arrondissementscomraissa- tis te leper, in dato van 11 November 1943 Blieck Helene, landbouwster te Wervik. Oude leper- weg. 6. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Vijf en Zeventigduizend Fr. (75.000 fr.) wegens tekortblijven aan haar verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Lapere Jules, landdouwer te Wervik. Kruiseecke- straat. 178. worct veroordeeld tot 1. eene geldboete van Acht en Twintigduizend Fr- (28.000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie ii. de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Verack Marcel^ landbouwer te Wervik. Hoogeweg. 3, wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Drie en Dertigduizend Fr. (33 000 fr.1 wegens tekortblij ven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaat» en tot de kosten. ClaerbOUt Henri, landbouwer te Wervik. Bcselare- straat. 97. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Zeventigduizend Fr. (70 000 fr.) wegens tekortbhiven aan zijn verplichtingen inzake leve ringen, van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Hebben Pieter, landbouwer te Wervik. Koeiestraat. 37. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Een en Zeventigduizend Vijf honderd Veert g Fr. (71 540 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 2. toi verbeurdverklaring der in beslaggenomen gerst en tarwe. 3. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Mahieu Jozef, landbouwer te Wervik. Hoogepoort- straat, 1. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Vijf en Dertigduizend Fr. (35.000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Nuytten Theophiel, landbouwer te Wervik. Beselare- straat. 170. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Acht en Twintigduizend Fr. (28.000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de. kosten. VerSCheure Albert, landbouwer te Wervikr Hooge weg. 6» wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van A'cht en Twintigduizend Fr. (28.000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Nuttens Maurits, landbouwer te Wervik. Amerika straat. 10. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Vijf en Dertigduizend Fr. (35.000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942: 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Houthoofd Camiel, landbouwer te Wervik. Fonteine straat. 1. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Acht en Twintigduizend Fr. (28.000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Persijll Robert, landbouwer te Wervik. Klijtbosch straat. 2. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Negen en Negentigduizend Twee honderd. Vijf en Tachtig Fr. (99.285 fr.) wegens tekort blijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar». 3. tot aanplakking in al de gemeenten van het rechter lijk kanton Wervik. 4. tot de kosten dezes, van publicatie en van aan plakking. ten bedrage van Honderd Vijf en Zestig Fr (165 fr Descamps Daniel, landbouwer te Wervik. Koei straat. 35. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Vijftigduizend Fr. (50-000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leve- veringen van den oogst 1942^ 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar». 3. tot aanplakking in al de gemeenten van het rechter lijk kanton Wervik. 4. tot de kosten dezes en van publieatie ten bedrage van Honderd Viif en Zestig Fr. (165 fr.). Gedaan te leper, den 11 November 1943. Voor eensluidend afschrift. G DESCHRIJVER. Adviseur In 't goedkoopste Meubelhuis nWT TPMBEQHE ultffcter dumortier34. Borerstraat Yper (Nr p 27) zelfde uur en plaats. alle Niaj; Vcarnesteeaweg, 145. (VHla) YPER (5149) viwuivCiaiw <^rtn V Wolvebosch 28 Loten van ongeveer 10 aren schaarhout. Sprietbosch. 20 loten van ongeveer 1" aren schaarhout Goreelbosch 30 loten van ongeveer 10 aren schaarhout Herghaag. 2 Loten van ongeveer 14 aren scha irhout 2 Loten van ongeveer 13 aren schaarhout. Huiker. 4 Loten van ongeveer 12 aren schaarhout Nonnebosch 4 Loten van ongeveer 12 aren schaarhout. Vraagt de lijst der koopen ten bureele van den Openbaren Onderstand, waar inschrijvingsbrieven kunnen bekomen worden. gelijk welk hofdier weerstaan, zonder ptikkeldraad er bij te spannen. Voor inlichtingen wendt U bij den agent uwer streek: DEV0S Daniel, Plaats, 16, Dickebusch (bij Yper).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4