Duitsche Leger berichten 24' Jaar, Nr 36 Prijs 0,50 fr. BEVOORRADINGSDIENST WINTERHULP IEPER - VOETBAL - W. A. P. Sport (^ratTsPo,\n) Stormvogels Wytschaete STAD YPER CINEMAPROGRAM MAS TOEGELATEN TAXIS Donderdag 23 December 1943 HET YPERSCH NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER UitgeverDUMORTIER, 34, Boterstiraat, Yper Tel. 500 H. R. Y. 220 Postcheckrekening 46.173. Abonnementsprijs 1943 26 frank Een dag vroeger... Ter gelegenheid van Nieuwjaar zal ons blad, een dag vroeger verschijnen. STAD IEP ER Speciale bedeeling van Eiers voor de gewone rechthebbenden Tusschen Kerstdag en Nieuwjaar zal er eene speciale bedeeling van Eiers plaats hebben. Ieder rechthebbende persoon zal vier eiers ontvangen bij zijhen gewonen kleinhandelaar. Uitreiking der nieuwe Zegels voor Lamppetroleum De nieuwe zegels voor lamppetroleum zul len aan de gewone rechthebbenden uitgereikt worden op Dinsdag 28 Dec en Woensdag 29 December telkens van 9 ure tot 12 ure voor middag, aan Loket Nr 5. ledereen moet zich voorzien van de gele rantsoenkaart. Wekelijksche Markt De burgemeester der Stad leper heett de ^er te laten weten dat, ter gelegenheid van Kerstdag en Nieuwjaar de wekelijksche markt bij uitzondering zal plaats hebben op Vrijdag 24 December 1943, en Vrijdag 31 December 1943. leper, den 15 December 1943 De urgemeesier dd. E. B/EBUYCK. STAD ÏEPER Aan de houders van Eenhoevigen Ingevolge de verordening van 11-12-43 der bezettende overheid is ieder houder van eenhoevigen (Paarden. Pony's, Muilezels. Muildieren en Ezels) verplicht van deze dieren schriftelijke aanmelding te doen bij het Gemeentebestuur (Secretariaat Bureel 7). De aanmelding moet bevatten 1. Naam van de eenhoevigen. 2. Het geslacht. 3. De kleur. 4. Den ouderdom. 5. Het ras, 6. Nauwkeurige adresopgave met straat en huis nummer waar het dier gewoonlijk wordt gestald. De aanmelding dient uiterlijk te geschieden in den loop der volgende week tusschen Maandag 27 December en Vrijdag 31 Dec. 1943. Dieren die bij het Gemeentebestuur reeds zijn aange meld. behoeven niet meer te worden aangegeven. iedere wijziging van het aantal eenhoevigen ten ge volge van geboorte, aankoop, verkoop, ruil of sterfte, moet uiterlijk 3 dagen nadat de wijziging zich heeft voorgedaan, bij het Gemeentebestuur worden aangegeven. N. B. Deze verordening verstaat onder houder de gene die regelmatig ten zijnen voordeele van het dier gebruik maakt. Indien de houder niet terzelfdertijd de eigenaar is. zoo moet behalve de houder ook de eigenaar de voorgeschreven aanmelding doen. leper, den 22 December 1943. De Burgemeester. A. NOTEBAERT. TIJDELIJKE SLUITING De bureelen van Winterhulp sluiten van 25 December tot en met 8 Januari. Voor dringende gevallen kan men zich echter aanmelden op Dinsdag 28 December. Donderdag 30 December. Dinsdag 4 Januari. telkens van 11 tot 12 uur. De maaltijden voor kinderen en zwangere vrouwen blijven regelmatig plaats hebben. ONS KERSTFEEST Derde Inschrijvingsliist Mr. de Arrondissementscommissaris en Per soneel van het Commissariaat 500 Ir. Alpaga 100 fr. Naamloos, Blinde Liedenstraat 10 fr. Naamloos. Elverdlnghestraat 100 fr. Naamloos. Vandenpeéreboomplaats 20 fr. Mr. Calvet 200 fr. Naamloos. Dickebuschsteenweg 200 fr. Commissie van Openb. Onderstand 300 fr. Saldo, Recital V. Legley 200 fr. Mr. Tavernier, V. d. Peereboompl 50 fr. Mr. P. Lesaffer 25 fr. Van der Mersch, advokaat 150 fr. Verbeke Louis, advokaat 50 fr. Hilaire Lahaye, advokaat 100 fr. Pieter Waterblee, advokaat 100 f.r Onbekend 200 f.r J. M. Ghestem. advokaat 100 fr. Onbekend 200 fr. Onbekend 50 fr. Lefere Femaiid. advokaat100 fr. Lebbe Jan. advokaat 50 fr. Dehem Albert, advokaat 100 fr. Onbekend 50 fr. 2.955 fr. 7.230 fr. Vorig saldo Totaal 10.185 fr. Aan n/lpn flip thim placht tegenover de minder bedeelden begrepen hebben harte lijk dank LOTERIJ WINTERHULP Trekking van de I6e Schijf De biljetten waarvan bet nummer eindigt op 8 winnen 100 Ir.: 35 winnen 250 fr.: 811 winnen 1000 fr.: 8216 en 6586 winnen 2.500 fr.: 2580 en 6532 winnen 5.000 frank: 8015 winnen 10.000 fr.: 64673, 53523, 22747. 81346 en 62792 winnen 20.000 fr.: 74170 en 59496 winnen 50.000 fr.. 58262 en 13488 winnen 100.009 fr. Het biljet Nr 239337 wint 1.000.000 fr. Het biljet Nr 219988 wint 2.000.000 fr. Voor uw KERST- en NIEUWJAARGESCHENKEN wendt U ter Bloemisterij I». BOUnElN-DELTOMBE Capucienenstraat, 10, Yper - T€j. 56 Prachtige keus van uioemenkorven, Cyclamen, Azalea's tn Sieraadplanten. (5574) Gesloten Magazijnen De volgende Firmas, handelaars in ijzer en ijzerwaren, maliën hiermede hun klanten bekend, dat. ingevolge de verordening van 20-11-43 hunne magazijnen gesloten zijn van 24 December 's avonds tot 5 Januari 1944 's morgens. ALBERT DENYS, pvba, Paardenmarkt, Poperinge. A. DENYS-LEBBE, Gasthuisstraat, Pope- riisge. f DENYS-LEBBE, Elverdingestraat, leper. D1L LOMBAARD. Blinde Liedenstr., leper. GEBROEDERS ROFFIAEN. pvba. Ieper straat, Poperinge. Terrein Pruqgesteenweg z:on<la$£ 26 December om 14,00 uur W. S. IEPER - S. C. BIZET Ingangsprijs 5 fr. Op Zaterdag 25 December (Kerstdag) op het terrein White Star, Bruggesteenweg om 14,30 uur Ingangsprijs 3 fr. De Duitsche tegenaanval bij Kirowograd vordert Innsbrück gebombardeerd Zware afweer gevechten bij Nevel - Ook hevige strijd in Italië - Terreuraunval op Berlijn - Bomaanvallen op innsbrück, Bremen, Offenbach, Mannheim en Frankfurt 98 toestellen neergeschoten Duitsche vliegtuigen boven Z.-O. Engeland. Donderdag 18 December 1943 Verscheidene aanvallen van de Sowjets tegen het brug genhoofd van Kherson mislukten. In den sector van Kiro wograd hebben onze troepen hun tegenaanval voortgezet en verscheidene plaatsen stormenderhand ingenomen. Aan de Pripet vielen de Sowjets met steun van pantsers aan. doch werden met groote verliezen afgeslagen. In den sector van Sjlobin mislukten alle doorbraakpogingen van den vijand. I en Zuiden van Nevel zijn zware afweerge vechten tegen numeriek sterkere Sowjet* aan den gang. Op het Oostfront werden 76 vijandelijke vliegtuigen neer gehaald. Ih den westelijken sector van het Zuid - Italiadnsche front werden vijandelijke aanvallen langs beide zijden van Nignano afgeslagen. Talrijke pantsers werden stukgescho ten. Bij het voortzetten van hun door pantsers onder steunde aanvallen in den oostelijken sector hebben de Britten zware verliezen geleden. Noord-Amerikaansche bommenwerpers vielen de stad Innsbrück aan. Door springbommen werd vooral schade aan woonwijken en kuituurgebouwen aangericht. Weinige vijandelijke storingsvliegtuigen overvlogen bij nacht het Rijnsch-Westfaalsch industriegebied. Vrijdag 17 December 4 In de straat van Kertsj werd een bolsjewistische snel- boot tot zinken gebracht en een vijandelijke bommen werper neergeschoten. Door pantsers en slagvliegers ondersteunde aanvallen tegen het Bruggenhoofd van Kherson werden met bloedige verliezen voor den vijand afgeslagen. 19 pantsers werden stukgeschoten- In den sector van Kirowograd werden sterke Sowjet- aanvallen afgeslagen. Doot eigen tegenaanvallen werd opnieuw terrein gewonnen. De vijand verloor hier 33 pantsers en 23 kanonnen. Tusschen Pripet enBeresinaen in het gebied van Sjlobin mislukten talrijke vijandelijke aanvallen.. Ten Westen van Kritsjew viel de vijand zon der eenig gevolg aan. Ten Z.-W. van Nevel duren de zware afweergevechten- verder- 51 pantsers werden stuk geschoten. De Söwjels h ebbe o gisteren hun aanvallen uitgebreid tot het gebied tefr.Westen en ten Noord-Westen van Nevel. In Zuid-Italië duren de afweergevechten langs beide zijden van Venafro aan. In den oostelijken sector heeft de vijand, ondanks groote bloedige offers, slechts weinig terrein gewonnen. Talrijke pantsers werden vernietigd en 10 Britsch-Noord-Amenkaansche vliegtuigen neergehaald. Vijandelijke vliegtuigformaties wierpen over dag een groot aantai spring- en brandbommen op woonwijken van Noord-West-Duitschland, waardoor vooral te Bre men zware verwoestingen werden aangericht. In de avond uren ondernamen Britsch-Noord-Amerikaansche bommen werpers een terreuraanval op Berlijn en richten aanzien lijke schade aan. 38 bommenwerpers werden neergehaald Zaterdag 18 December Tegen het bruggenhoofd van Kherson werden nieuwe aanvallen met groote verliezen afgeslagen. Bij Kirowo grad zijn gisteren ook talrijke vijandelijke aanvallen mislukt. Door eigen tegenaanvallen werden de gestelde doelen bereikt. 54 vijandelijke pantsers werden stukge schoten. In den sector van Sjlobin deed de vijand slechts tamelijk zwakke aanvallen. Door doelmatig artillerie vuur werden concentraties van infanterie en pantsers uiteengeslagen. Ten Westen van Kritsjev mislukten ver scheidene aanvallen der Sowjets met bloedige verliezen. In tegenaanval werd een kleine plaats, waar de vijand ingedrongen was. gezuiverd. Ten Zuiden en te Noord- Westen van Nevel hebben de Sowjets haast onafgebroken stormgeloopen tegen onze stellingen en bijzonder zware bloedige verliezen geleden. De beide laatste dagen heeft één infanteriedivisie alleen 34 aanvallen afgeslagen en 21 pantsers vernistigd. In de Finsche golf. werden gedurende de laatste maanden, zes vijandelijke duikbooten. die trachtten naar de Oostzee door te breken, tot zinken gebracht meerdere duikbooten gingen ten gevolge van mijnentreffers verloren. Op het Zuid-Italiaansche front valt er geen grootere gevechtsactiviteit aan te stippen, na de zware gevechten der laatste dagen, waarbij de vijand langs beide zijden van Venafro en aan de Adriatische kust de doorbraak in de richting van Rome en op Pescara wilde ver wezenlijken. Maandag 20 December Tegen het bruggenhoofd van Kherson hebben de Sow jets gisteren ook verscheidene vergeefsche aanvallen gedaan. Zij vielen ook met sterke infanterie- en pantser formaties het Bruggenhoofd Nikopol en ten Z.-W. van Dnjepropetrowsk aan. doch werden in harde gevechten afgeslagen en verloren 69 pantsers. Bij Kirowograd wer den de Sowjets met groote verliezen afgeslagen In den sector van een leger werden 147 vijandelijke pantsers vernietigd. Eigen pantserformaties namen een belangrijke terreinhoogte in. Bij Korosten en aan de Berezina werden enkele plaatsen bij tegenaanvallen heroverd. Ten Oosten van Witebsk beproefden de Sowjets met talrijke pant sers ons front te doorbreken zij werden afgeslagen en enkele bressen afgegrendeld 43 pantsers werden vernield F LOIt A PARAMATTA Groote Markt Duitsch gesproken met Willy Birgel en Viktor Staal Vrijdag en Maandag, om 7.30 uur Zaterdag, om 2 1/2. 5 en 7 1/2 uur Zondag, om 21, 5 en 7 J u. M A.1 EHTIC Het Huwelijk van Chiffon Rijaelgtriial t Duitsch gespreken met Odette Joyeux en André Luguet Zaterdag, 2 J, 5 en 7 J uur. Zondag, om 2 f, 5 en 7 2 u- Maandag, om 7 J uur OUD - IEÏ-EI* Een Wals met Jou R.ColneiTplaalH Duitech gesprotten met Lizzi Waldmüller en Albert Matterstock Zaterdag, 2 5 en 7 5 uur. Zondag, om 2 f, 5 en 71 u. Maandag, om 7 uur Ten Z. en ten N.-W. van Nevel zette de, vijand te ver geefs zijn doorbaakpogingen voort Onze troepen her_ overden in tegenaanval enkele plaatsen. In Zuid-Italie slechts artillerie en stoottroepenactiviteit. Op twee dagen verloor de vijand in het Middeilandsche zeegebied 14 vliegtuigen. In Oost-Bosnië werden communistische benden samen gedrongen en vernietigd of uiteengeslagen. De vijand verloor meer dan 3000 dooden. 2668 gevangenen. 24 kanonnen. 100 auto's, groote boeveelheden wapens ea munitie. Innsbrück werd opnieuw door vijandelijke vliegers aan gevallen. waarvan er 20 werden neergehaald. Duitsche vliegtuigen wierpen zware bommen op doelwitten in Z.- O. Engeland één vliegtuig wordt vermist. Dinsdag 21 December Aan het bruggenhoofd Nikopol en ten Z.-W. van Dnjepropetrowsk werden alle doorbraakpogingen van de Sowjets met groote verliezen afgeslagen. Ten Z O. van Kirowograd werden de sterke aanvallen der bolsjewisten opgevangen en doorgebroken strijdgroepen uiteengeslagen. Bij Korosten en aan de Berezina zijn onze troepen nog verder vooruitgedrongen. In den sector van Witebsk is de druk der Sowjets toegenomen. 80 pantsers en 39 kanonnen werden vernietigd. Ten N.-W, van Nevel deed de vijand vergeefsche aanvallen. In de beide laatste dagen werden aan het Oostfront 412 Sowjetrussiscbe pantsers stukgeschoten. In den Waldijken sector van het Zuid-Italiaansche front werden vijandelijke stoottroepen teruggeslagen. Bij de Adriatische kust stortten alle Britsche aanvallen vóór onze stellingen ineen. In het gebied van de Middeiland sche Zee werden 18 vijandelijke vliegers, waaronder 8 viermotorige bommenwerpers vernietigd. Vijandelijke bommenwerpers hebben over dag opnieuw een zwaren terreuraanval gedaan op woonwijken van Bremen Minstens 45 vijandelijke vliegtuigen werden neergehaald In de avonduren nebben Britsche vliegtuigformaties met spring-en brandbommen zware schade aangericht aan woonwijken van Frankfurt/a/Main. Offenbach en Mann heim. 49 viermotorige bommenwerpers werden neerge schoten en nog 4 andere toestellen boven de bezette gebieden van het Westen. In totaal werden op 20 De cember en in den nacht van 20 op 21 December 98 vijan delijke vliegtuigen neergehaald, waaronder 89 viermotorige bommenwerpers. Duitsche vliegtuigen bombardeerden 's nachts doel witten aan de monding van de Theems. Woensdag 22 December Aan het Noordelijk front van de Krim. werd een aan vallend Sowjet-Russisch bataljon vernietigd- Tegen het bruggenhoofd van Nikopol en ten Z.-W. van Dnjepo- petrovsk bleven herhaalde hevige aanvallen van den vijand zonder gevolg. Ten Z.-W. van Kirowograd zijn onze troepen verder vooruitgedrongen. Van 5 tot 21 De cember werden in den sector van één aanvallend leger korps 1300 gevangenen gemaakt. 214 pantsers en 406 kanonnen vernietigd of buitgemaakt. Ten N O. van Sji- tomir hebben onze troepen sterke vijandelijke tegenaan vallen afgeslagen en 37 pantsers vernietigd. Ten N.-W. van Retsjiza heeft een eigen tegenaanval tot het afgren delen van een bres geleid. Talrijke gevangenen en een groote buit werden binnen gebracht. Ten N. en ten O. van Witebsk mislukten herhaalde doorbraakpogingen van den vijand en verloren de Sowjets 20 pantsers. Ten N - W. van Nevel werden hevige aanvallen van den vijand afgeslagen. In het hooge Noorden levendige activiteit van stoottroepen. Verkenningsaanvallen van de bolsjewisten mislukten met groote verliezen. In Zuid Italië werdenzwakke aanvallen in den sector van Ortoma afgeslagen. In het zeegebied van Sicilië werden twee vijandelijke koopvaardijschepen van ge middelde grootte door bommen zwaar beschadigd. Afzonderlijk vliegende vijandelijke toestellen hebben bij nacht bommen over West-Duitscbland geworpen. Duitsche vliegtuigen deden in den nacht storingsaanval- len tegen Zuid-Oost Engeland. STAD IEPER BEI A A RDBESPELIN G 15 uur. Zaterdag 25-12-43, te Kerstliederen II't de verzameling F. R. Coers a) Hoort o menschen. hoort dit wonder b) Op menschen. weest nu al verheugd. c) Als de Heer Jesus was geboren. d) O. Kindtjen zoet. e) Herdersvolk en trouwe dochtéren. f) Laat ons gaan bezoeken. g) Jesus 't Zoete Kind. h) Komt hier bezoeken. i) Kerstlied- j) Nu sijt wèllecome. k) Stille Nacht. XVIe eeuw oud kerstlied. Hans Grüber. Van Maandag morgen 27 December 1943 lot Zondag avond 2 Januari 1944 inbegrepea Raymond LUYTEN, 1, Nieuwstraat. J. TIMPERMAN. Groote Markt. Jan KOOYMAN, Dixmudestraat Lieb idem pingsdie rist L. B. (Afdeeling leper) Hebben laatste waarschuwing qntvai doende lichtdemping Dr Deroo. Cati Wonterghem A.. Dixraudesleenwey .-6.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1