KALORINE Kaasstremsel Occasie Meubelen Bij C. S. Yper VOETBALKRONIEK Bij White Star leper Lapiere's Zaal D'Hondtstraat Burgerlijke Stand van leper BESPAART 20 KOLEN LEO AMEEL Hotel Ri-istol Ter gelegenheid van Kerstdag Op Oudejaarsavond HANDBOOGSCHIETINGEN DeVlag - Hoekje ALLERHANDE NIEUWS Geachte HH. Tabakplanters Ik koop en verkoop KESTELOOT Charles Venrnestecawef, MS. (Villa) YPER (5149) In hef goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 12, Noordlaan YPER UiUlagea vaa Zoadag 1912-43 II' Afd.- Provinciaal Deerlik Sp W S leper alg Zvcvtgem Harelbeke afg C-S Yper St Moeskroen afg S.K. Vlamertinge-P.C.Izegem 1-2 F-C.Torhout-S-V.Wevelgem 2-3 bye S.C Btzet 11* Afd. Gewestelijk A Al de wedstrijden werden afgelast Verleden speeldag moest Cercle slechts met één elftal, •aal. met de A-ploeg. in lijn treden. Het terrein der Augustinusstraat bleek echter onbespeelbaar en Stade Moeskroen was daarbij nog afwezig, zoodat ook de mannen van het eerste elftal vrijaf kregen. Voor Cercle was 19-12-43 dus een rustdag. A. s- Zondag dienen nogmaals slechts de A-mannen in t gelid te treden Cherchye ea zijn makkers reizen im mers naar Wevelgera Sp.. alwaar het gestrafte R. C. Harelbeke wordt bekampt. Op het veld der vliegpiein- mannen evolueeren onze rood-witten steeds flink en we verwachten zoo ook van hen een mooie zegepraal Op het August'nusstadion moesten de Ratjes met 3-0 in *t zand bijten. ROG1MAR. Aan de Spelers van C S. Y. Op Kerstdag 25 December :al te 19 aar, in het lokaal De Zon. een koatelooze Prijckaartmg en Spe feme op den Teerliagbak plaats hebben, voorbehouden aan alle spelers van C. S. Y. De spelers worden uitge- aoodigd zoo talrijk mogelijk aan deze kaarting en speling die met talrijke schoone-prijzen begiftigd zijn. deel te nemen. Nadien gratis tombola voor al de aanwezige spelers. II' Provinciaal F.C Uegem 11 9 0 2 58 13 20 Zwevegem 9 7 1 1 33 16 15 S.V Wevelg. 12 6 3 3 30 17 15 Deerlijk Sp. 10 6 2 2 28 12 14 C.S. Yper 11 5 4 2 21 17 12 St.Moeskr. 11 5 5 r 26 28 11 S.K. Vlamert. 13 4 7 2 31 41 10 R.C.Harelb. 10 4 5 1 21 28 9 F.C.Torhout 12 3 7 2 24 30 8 WS.Ieper 11 3 8 0 14 31 6 S.C.Bizet 11 1 10 0 5 47 2 turn gespeeld. Prior Zondag laatst trokken onze mannen met goeden moed ■aar de Leiestreek. Toen ze te Deerlijk aankwamen werd het terrein onbespeelbaar verklaard. Geen wonder na zos'u heerlijk winterweder Gelukkig was de reis voor onze mannen niet volledig doelloos te middag werden ze aangenaam verrast op hun halte te Kortrijk- We danken van harte den heer B. Steverlynck voor zijn goed onthaal Zondag a s. ontvangen onze kleppers de jongens vaa Voorzitter Van Uxem uit' Le Bizet. In de heenronde wonnen de onzen het pleit met 0-2. De remonte welke we mochten vaststellen tijdens den derby zal zeker nog met verloren zijn. zoodat we een zege der onzen durven verwachten. Aftrap te 14 uur. Terrein Bruggestwg. De jeugdploeg stond Zondag voor 'n afwezig elftal Vlamertinge is inderdaad niet verschenen. Anderzijds oordeelde de scheidsrechter het veld onbespeelbaar. Zoo dat ia feite geea der beide partijen er iets j^ij verliest. HET BESTUUR wenscht al zijn spelers en leden een Zaligen Hoogdag van Kerstdag k B.V.B.-Gewestelijk Comité Westland leper Verslag der Vergadering van het Comité, gehouden op Zondag 5 December 1943, om 9 u. 30 te leper. Aanwezig de heer Barbier (o/voorzitter P.C.) H. Hu- hrecht (secretaris P. C.). heer Himpe (lid P. S. K.) en de heerea Ciabaa. Debrouwer. Dernol. Denoyelle. Vanhaecke, Veys fansseas secretaris. Heer Houwen verontschuldigd afwerig. 1. Het P.V der laatste bijeenkomst wordt goedgekeurd 2. Verslag scheidsrechter keer Zonnekijn wedstrijd C. S. Langemark-W.S.leper Uitsluiting speler Decruyenaere Joaeph I W.S-Ieper) wegens slagen aan tegenstrever. Spe ler loopt een schorsing van 14 dagen op. 3. Verslag scheidsrechter heer Vieane wedstrijd F. C. Westouter-V. J. Dikkebusch. F. C. Westouter veront schuldigd Afgevaardigde Batteu R.. Dikkebusch. aan wezig. verklaart den persoon niet te kennen die aan den scheidsrechter een slag in den hals zou gegeven hebben. V. Dikkebusch moet binnnen de 48 u. dezen persoon kenbaar maken. Heer Vienne insgelijks aanwezig beves tigt zijn verslag maar kan den dader niet aanduiden. Het secretariaat zal de gewenschte maatregelen nemen bij bet ontvangen van de gevraagde inlichtingen. 4. Verslag scheidsrechter heer Brabandts. wedstrijd B S. Kemmel - S. K. Nieuwkerke van 7-11-43. In orde brengen terrein. Aanbevelingen aan B. S. Kemmel 5. Verslag scheidsrechter heer Carlier. wedstrijd S. T. Wytscbaete G. S. Voormezeelc van 7-11-43. In orde bren gen doelen. Aanbevelingen aan St. Wytscbaete. Verslag scheidsrechter heer Carlier. wedstrijd W.S. Bra ■outer B S. Kemmel. Mangel aan organisatie.— 25fr. boete aan W. S. dranouter. 7. Verslag sche'dsrechter H. Vandepitte wedstrijd W. S. Dranouter - F. C. Westouter van 21-11-43 Mangel am organisatie. 25 fr. boete aan W. S. Dranouter. Bovendien moet W. S. Dranouter in den kortst moge- lykea tijd den ijzeren paal doen verdwijnen, die een gevaar oplevert voor de spelers, zooniet zullen de wedstrijden niet meer kunnen doorgaan. I. Klacht S. K. Zillebeke tegen F. C. Zandvoorde wedstrijd 10-10-43. Qualificatie speler Grouwet A. Wedstrijd met 5-0 door S- K. Zillebeke gewonnen, speler met laag genoeg aangesloten zijnde. F. C. Zandvoorde betaalt 10 fr. boete voor in lijn stellen niet gequalificeerde speler (tweede overtreding. (3058) 4 Klacht B.D Hollebeke tegen E. Becelaere. wedstrijd 10-10-43. Qualificatie speler Durnez Paul. Wedstrijd met 5-0 door B.D. Hollebeke gewonnen, speler niet lang ge noeg aangesloten zijnde. E. Becelaere betaalt 5 fr. boete voor in lijn stellen niet gequalificeerde speler. 10. Verslag scheidsrechter H. Vandepitte. wedstrijd B. S. Kemmel-V.J. Dikkebusch van 28-11-43. B. S- Kemmel wordt uitgenoodigd het publiek tot sportieve houding aam te zetten. 11 Wedstrijd S. C. Zoonebeke-W. S. Ten Briclen van 28-11-43 dient op een later te bepalen datum gespeeld. W.S Tea Brielen betaalt de organisatiekosten aan S.C. Zoaaebeke- 12. Wedstrijd S-K. Vlamertinge-Prior Langemark (jeugd ploeg en) van 28-11-43. Dient op een later te bepalen da- Matchen voor Zoodag 26-12 IIe Afd Provinciaal Hareibeke-C-S Yper Dewulf (op het terrein van S.V.Wevelgera) St.Moeskroen-Vlamert Everaert WS.Ieper-S.C.Bizet. Knockaert Izegem-Zwevegera Verbcke bye Torhout. Wevelgemen Deerlijk. Ile Afd. Gewestelijk A Passchend. B.S.Poper. Croquette Boezinge-C.S.Langem. Plovier F.C.Poper -Wervik Van Crayenest Pr.Langemark-Brielen Jooris bye - Reningelst. Langemark betaalt de organisatie kosten aan S. K. Vlamertinge. 13. Wedstrijd E. Wervik-C S. Langemark van 14-11 -43. Met 5-0 door E. Wervik gewonnen. C.S. Langemark betaalt 100 fr. forfaitboete en de verplaatsingsonkosten. (2867). 14. Wedstrijd Brielen Sp.-C. S. Langemark van 21-11- 43. Wedstrijd met 5-0 door Brielen Sp. gewonnen, ge volg niet opkomen. C. S Langemark die 100 fr. forfait boete betaalt alsmede de verplaatsingskosten (2867). 15. Niet voorleggen identiteitskaart Volgende spelers worden met 5 fr. beboet 28-11 Claus Paul. B.S. Kemmel (3410). 28-11 Noyelle Georges. Salomez Joseph. Moyaert Gil bert. W.S. Passchendale (3290). 28 11 10 fr. boete (tweede overtreding) en één Zondag geschorscht Sieuw Roger. W.S. Passchendale (3290). 16. Het Comité besluit rond 15 Januari 1944 een tweede kampioenschap voor jeugd ploegen en reserveploegen in te richten Inschrijvingen tot 25-12 43. De Secretaris. J. JANSSENS. Allo Allo In het Café «DE BEURS bij Honoré D'HONDT, Meenenstraat. Vper Speelt het ensemble WILLY voor U de schoonste Schlagers, met den gekenden batteriest OUWfc TA4IE 's ZATERDAGS en 's MAANDAGS, vanaf 18 uur 's ZONDAGS, Aperitief Concert van II tot 13 uur S Avonds, van 16 tot 23 uur la het Café DE BEURS is iedereen welkom. Gevonden en Verloren Voorwerpen Werden ten polltlebureele aangegeven Gevonden - Vrijdag 17 December, door David Oscar, van Wytscbaete. een roode voorraadzak met ritssluiting. Zaterdag 18. door Derijcke Remi. Pope ring best wg, een grijs katoenen mansblouse. Door Delahaye Gerard. Plumerlaan. een manspet. Zondag 19, door Fisscher Jacqueline. D'Hondtstraat. een geldbriefje. Maandag 20. door Charles De Coninck. Kanon weg. een witte sjerp en een zwarte jongensmantel. Verloren - Maandag 20 December, door Defevre Eli- sa. Tuinwijk, een donkerbruine pels. Door We Burg- graeve-Herreman. Dickebuschsteenweg. een pels. Door Petillion Josephine, van Boesinghe. een bruin lederen geldbeugel, een kleine sora geld en drie rantsoeneerings- zegels nummer 1 inhoudende. Diasdag 21. door Depoorter Martha, van Passchen- daele. een paar blauwe sletsen in papier gewikkeld. Door Deraeve Valère. Oude Houtmarktstraat, een lectrische zaklamp. Kerstdag s Steppendans en Zang Ut' Kerstdag (Zondag) De Lustige Clowns en Zang Zaal goed verwarmd. Gewestelijk Comiteit Westland leper Uitslagen vaa Zondag 19-12-43 Alle wedstrQden In de ver schillende afdeellngen wer- van den 17 tot den 22 December 1943 Geboorten Brutsaert Jean-Marie, Recol- lettenpoort, 5. van Voormezeele. Stubbe Roza, Recollettenp., 5, Maarschalk French- laan, 32. Joye Roger, Dlksmuidestraat. 21. - Vandewalle Chantal, Recollettenp., 5, Rij- selstraat, 20. Debouvere Annlta, Recollet- tenpoort. 5. Llndendreef, 49N. Verfalllte Jules. Dlkkebuschsteenweg, 122. Lesage Carlos. Surmontstraat. 54. Vankeirsbllck Ingrld. Recollettenp., 5, Hoornwerk, 10. Dewaele Jeannine. Recollettenp.. 5. Pilkem- straat. 8. Overlijdens Hof Henrica. z. b.. 64 jaar. echtg. Delattre Georges, Dlksmuidestraat, 8. Cupelle Theophiel. landwerkman. 76 jaar, ongehuwd, van Oekene. Berten Philome- na, z b., 88 jaar, ongehuwd. Meenensteen- weg, 25. Vanhaecke Julia, z. b.. 68 jaar. wed. Vanhoecke Camille, Sint-Jacobstraat. - Baratto Maurice, timmerman. 63 jaar, wed. Aurelia Delcroix. Llgy Wijk. Mon- teyne Helena, z. b„ 77 jaar, wed. Bonte Lu- dovlcus. Rijselstraat, 38. Delefortrie Ro- bertus, 32 jaar. werkman, echtg. Masson Marguerite, van Westvleteren. Woussen Marie, z. b.. 93 jaar, ongehuwd, Slnt-Jans- hospitaalstraat. 1. Mulle Cyrille, land bouwer. 69 jaar. echtg. Knockaert Eugenie, Meenensteenweg. 261. Vandenbogaerde Albertine. z. b.. 53 jaar, ongehuwd, van Vlchte. Verschoore Rosalie, z. b.. 97 jaar. wed. Bossaert Petrus en van Augustus Olie- vier. St-Janshospitaalstraat. Elslander Maria, z. b„ 82 jaar. wed. Amatus Moniez. St Janshospitaalstraat, 1. Moreau Emma, z. b.. 82 jaar. ongehuwd, Sint-Janshospitaal- straat, 1. Huwelijken Dubois Augustus, stoker bij den IJzerweg. en De Rutter Madeleine, strijkster, beiden te leper. Savoye Joseph, veevoederfabrikant, te Poperinge en Vande- velde Clara, beheerster-eigenaarster, te leper. Huwelijksbelo/ten Francois Evrard. ver zekeringsopzichter, te Brussel (Schaarbeek) en Denisia Dewin. winkeljuffer, te leper. Maurice Camerlynck. mekanieker, te Vla mertinge en Simonne Timperman, dienst meid. te leper. Georges Faes. electro- technieker en Fernande Dewyn. naaister, beiden te leper. Priesterwijdingen Zijn Hoogw. Exc. Mgr. Lamiroy. bisschop van Brugge, heeft op Zaterdag. 18 December, in de Kathedraal te Brugge onder meer volgende wijdingen toegediend Tot priesterPecceu André. Zuidschote. Tot diaken Doom Michel. Passchendale Leuridan Joris. Zuidschote Vandecasteele Richard. GeluweVan Poucke Gerard. Wytschate Versailles Alb.. leper. Tot onderdiaken Decapraaker Marcel. Staden. Willemsfonds - Boekerij De bibliotheek is gesloten op Zaterdag 25 December en Zaterdag 1 Januari e. k-, doch open op Vrijdag 24 December en Vrijdag 31 December. De bibliothecaris. M. V. G. Y. Best geschikt voor het verbranden van SCHLAM. IN 'T GROOT ELVERDINGESTRAAT, IEPER CONCERT vanaf 17 u. llot vei'inniii'de <lno VEIS - UEUECKEK Transformatiezangers van eersten rang SUCCES Crochet en andere vermakelijkheden. LIGGENDE PERS Zaterdag 25 December (Kerstdag) Om 14 uur VLAMERTINGE, op 2 per sen Twee toppen aan 100 fr. 2 tweede toppen aan 40 fr. 4 zijden aan 75 fr. 4 kallen aan 40 fr. en 70 vogels van 15 fr. voor 40 schutters, daarboven 2 vogels van 25 fr. per schutter. Inleg 52 fr. 50 taksen inbegrepen. Inschrijving bij Pottilius. 2' pers bij Debruyne. Om 14.30 uur BECELAERE, bij H. Noppe: Oppervogel 100 fr. twee zijdvogels, elk 50 frank2 kallen, elk 30 fr. kleine vogels 20 fr. Inleg 25 frank. Zondag 26 December 1943 Om 14.30 uur ZILLEBEKE (HOOGHE), bij Jules Dewitte Oppervogel 125 fr.twee zijdvogels, elk 60 fr.; twee kallen, elk 35 fr.; en 35 vogels van 20 fr. voor 40 schutters, daarboven vogels van 25 fr. Inleg 27.50 fr. en 2.50 fr. voor de drie kleuren. Maandag 27 December 1943 Om 14 uur YPER, in de Saumon, bij G VaruLermeersch, Kiekenmarkt Oppervogel 100 fr.; twee zijdvogels, elk 60 fr.; twee kal len, elk 40 fr.; kleine vogels 20 fr. Boven de 50 schutters alle drietal twee vogels van 20 en een van 30 fr. Inleg 25 frank. ^0,£ den afgelast. Matchen voor Zondag 26-12 Tweede Afdeeling A. HoUebeke-Geluveld Beselare-Houtera Komen/tra/Brielen-Zand voorde Ziüebeke-Zonnebeke Tweede Afdeeling B. Voormezele-Wytschate Dranouter- Meesen Nieuwkerke-Kemmel Dikkebusch-Westouter Jeugdploegen B Vlamertinge- Pr Langemark Tengevolge van een plotse en erge ongesteldheid van den hoofd vertolker Marcel AMEYE |"T werd de vertooning van Me- "dedingers naar de Kroon op 1 het allerlaatste oogenblik afge- lascht. Om dit geval van heir- kracht verontschuldigen wij ons bij de talrijke tooneelliefhebbers. die er aan zouden gehouden hebben, deze uitzonderlijke vertooning bij te wonen. Ten gevolge van het reeds zeer gevulde programma vertoonin gen in den Stadsschouwburg ter stede, zijn we genoodzaakt geweest aan de opvoering van Ibsen's meesterwerk te verzaken De kaarten welke voor de vertooning van «Mededingers naar de Kroon* vooraf werden afgehaald, worden in het Café «"Boerenhol* terugbetaaid. Zaterdag 18 December, ging in den De Vlag-Haard een kameraadscbapsavond door. aangeboden aan SS. Vrijwilliger Gisquière Louis, ter gelegenheid van zijn verlof en afreis naar den Balkan. De aanwezigen wor den bedankt om hun huldeblijk die ze aan Kameraad Gisquière gaven en aldus bewijs leverden van besef van het offer door onze vrijwilligers gebracht. In een innige kameraadschappelijke stemming verliep den avond. Het Joelfeest der De-Vlag, dat op Zondag 19-12-43 doorging was een waar sukses. Niettegenstaande het uiterst slechte weder waren honderden gezinnen aanwezig om in gemeenschappelijken kring naar oer-oud Germaansch gebruik, het Joel- of Wijnachtsfeest te vieren. Stemmig en sober was het lokaal met joelkransen versierd en ver schillende luchters met kaarsen waren opgehangen. Pas sende gedichten en sproken werden voorgedragen. Liederen uit den rijken schat Wijnachtsliederen werden gezamenlijk gezongen. Alle families werden met koeken en koffie aan den gemeenschappelijken disch bedeeld. Het hoogtepunt was. wanneer de Wijnachtsman zijn intrede deed en aan de kinderen zijn overvloedige wijnachtsgeschenken uitdeelde. De aanstaande De Vlag-film wordt vertoond in de zaal «Oud leper» op Dinsdag 28-12-43 te 19.30 u. Een prachtige film getiteld. «Jëger vom Fall» met talrijke avonturen en diep-aangrijpende tooneelen. Hierbij wordt bericht dat de bureelen van de De Vlag gedurende de Wijnachtsweek tot de eerste week van. het Nieuwe jaar gesloten blijven. (Medegedeeld.) leper - Steeds rijwieldiefstallen Donderdag avond, omstreeks 7 u. 30. reed de genaamde Vercaigne Gerard, van Zonnebeke. per rijwiel huiswaarts, toen hij tusschen de Bascule en de Potyze plots een aan val van vallende ziekte kreeg. Toen de man ziin crisis te boven was gekomen zocht hij echter vruchteloos naar zijn rijwiel. Een laffe dief moet van deze ongelukkige omstandigheid gebruik hebben gemaakt om met de fiiets weg te rijden. Klacht werd bij de politie ingediend. Zaterdag avond plaatste de genaamde Seghers René. wonende Poperingesteenweg. rond 6 u. 30 's avonds zijn velo aan den gevel zijner woning, wijl hij even in huis stapte om een paar voorraadzakken binnen te leg. gen. Van deze korte afwezigheid had een behendige dief echter gebruik gemaakt om met het rijwiel te verdwijnen Schier elke week moeten wij rijwieldiefstallen melden en in 't meerendeel der gevallen zijD de benadeeligden zelf de schuld van het gebeurde. Zij plaatsen immers hun fiets steeds onbeheerd en meestal zonder zekerheidsslot op straat aan den gevel van een herberg of van een winkel, waar de eerste voorbijganger de best£. vooral 's avonds, nu dat het zoo vroeg donker is. ze maar te grijpen heeft. In deze tijden dat de velo's zoo duur zijn en sommige onderdeelen zoo schaarsch. is het te verwon deren dat er nog niet meer rijwielen gestolen worden, want eiken avond en omzeggens in elke straat ziet men hier of daar een fiets ergens tegen een gevel staan. Wielrijders opgepast Laat. vooral 's avonds, nooit uw rijwiel buiten staan. Aanrijding Maandag morgen, omstreeks 8 uur. werd de veertienjarige Jeanne Legrand, die per rijwiel van uit de St-Jacobsstraat naar de Groote Markt opkwam aan den hoek der St-Jacobsstraat aangereden door een autocamion bestuurd door Loinez Michel van Bisseghem. die uit de Meenenstraat de Groote Markt kwam opge reden. Het meisje werd gelukkig niet gekwetst doch haar rijwiel werd erg beschadigd. Staden - Diefstal - 's Nachts zijn dieven binnengedron gen in het hoenderhok van A. Hallaert en hebben er verscheidene hennen ontvreemd. Gits - Gewapende overval Omstreeks 6 u. 30 's avonds was men in de keuken van landbouwer Mau rice Deneckere. wonende Bollestraat. nabij het station, aan het pannekoeken bakken toen plots vier gemaskerde en gewapende bandieten binnenvielen en de inwoners met een revolver bedreigden. De landbouwer en zijn stalknecht werden beide ten gronde geworpen ea gebon den. terwijl de boerin, langs een achterdeur, de woning kon verlaten zij werd echter door de bandieten achter haald en verplicht hen het aanwezige geld te overhandi gen. Met een vrij belangrijke som geld verdwenen de schurken daarna ongehinderd. Poperinge - AftruggelariJ - Enkelen tijd geleden boden zich twee lieden uit Roeselare met een stuk kleer- stof aan bij landbouwer Hill.. Boeschepesteenweg en gaven er zich uit als vertegenwoordigers der viascentrale. Het aangeboden stuk goed kostte 3850 fr. en zij ver klaarden aan den landbouwer dat zoo hij dit stuk niet kocht hij later ook geen lijnwaad van de vlascentrale zou ontvangen. De boer sloot de koop toe doch wacht nog steeds op zijn lijnwaad. Hij kreeg intusschen ver moedens en diende klacht in bij de rijkswacht. Diefstallen - Toen vrouw D'Hondt Blanckaert. wo nende in de Hondstraat de verdwijning van haar hand- tasch vaststelde, welke zij in den gang aan den kapstok had laten hangen, wogen haar vermoedens seffens op kinderen uiteen woonwagen die gedurende den dag waren komen bedelen. Klacht werd ingediend, doch de woonwa gen is intusschen naar andere oorden vertrokken. Woensdag avond der verleden week had beenhouwer Henri Morel uit de Casselstraat. het licht in zijn beenhou werij uitgedraaid, terwijl alleen de kleine barreeldeur toe was. Toen hij rond 8 uur 's avonds de bel hoorde rinkelen en in de beenhouwerij ging zien. stelde bij de verdwijning vast van ongeveer 8 kgr. worst. 100 fr* in geld en 2009 rantsoenzegels nummer 10. Zonnebeke - Poging tot geldafpersing - 's Avonds rond 8 1/2 uur. werd bij landbouwer Remi Verschaeve, een brief onder de deur gestoken, die bedreigingen uitte. De landbouwer moest ntnl. een som van 10.000 fr. op een be paalde plaats leggen, zooniet zon de hofstede in braad gestoken worden. De landbouwer is op die bedreiging niet ingegaan, maar liet den tuithoorn werken waarbii gewa pende geburen aanstonds ter hulp snelden. Een broer van den landbouwer ging de rijkswacht verwittigen. De bandiet was intusschen gevlucht, zonder buit. Hooglede - Bandieten op de vlucht gedreven - Omstreeks 7 uur avonds poogden vier bandieten, waar van drie gemaskerd en gewapend waren, binnen te dringen in de woning der kinderen Verhelst in de Hoogstraat. Een der bewoners kreeg echter een goeden jnval hij liep naar boven, opende een dakvenster en begon op een hoorn te blazen om alarm te wekken. De schurken beantwoordden dit geschal met verscheidene revolverschoten, doch moeste* weldra op de vlucht slaan immers, het hoorngeschal had spoedig gansch de Hoogstraat ip 'rep en roer gebracht en kort daarop begonnen de Eerwaarde Zusters van het Ouderlingengesticbt. dat in de nabijheid gelegen is. de klok hunner kapel te luiden. Een streng onderzoek werd door de rijkswacht van Roe- selaere ingesteld. Diefstal - Bij Cesar Vermeersch in de Stadenstraat werden 190 kgr. tabak gestolen. EXTRA DUBBEL Kaasdoekjes en Kaasthermometers ter Apotheek Delanote, Langemark. Wilt Gij uw eigen TABAK naar keus gesneden en gedroogd hebben, wendt U tot de Firma Cyr. TAI.PE Dikkebuschstw., 303 - 305 - YPER (5284) zelfde uur en plaats. alle Hlag UCIIIbCIIIC orill B T WIM/L. Wolvebosch 28 Loten van ongeveer 10 aren schaarhout. Sprietbosch. 20 loten van ongeveer 10 aren schaarhout Goreelbösch 30 loten van ongeveer 10 aren schaarhout Oemeente WYTSCHaETE Herghaag. 2 Loten van ongeveer 14 aren scha irhout 2 Loten van ongeveer '3 aren schaarhout. Huiker. 4 Loten van ongeveer 12 aren schaarhout Nonnebosch 4 Loten van ongeveer 12 aren schaarhout. Vraagt de lijst der koopen ten bureele van den Openbaren Onderstand, waar inschrijvingsbrieven kunnen bekomen worden. gelijk welk hofdier weerstaan, zonder prikkeldraad er bij te spannen. Voor inlichtingm wendt U bij den agent uwer streek; DEV0S Daniel, Plaats, 16, Dickebusch (bij Yper). If ET T PERSE HE »lt«ever C DOMORTTF.R 34 BetnrsSraat. Tper (Nr P 27)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2