Kleine Aankondigingen ZIELMISSEN STERFGEVALLEN Uit tei* lm nri te koop STAD IEPER Rond leper VILLA met hoenderhokken Velobanden NIEUWS VOOR DE TABAKPLANTERS Huis L. Verkindt - Pouillie VRAAGT Crista! Chaudfontaine Depot: Brouwerij ).&G.Donck Lombaardstraat, YPER. Tel. SS5. Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de JAARMIS die zal gezongen worden op ZATERDAG 25 DECEMBER, (Kerstdagom 8.30 uur, ln St-Jacobskerk, tot zlelelafenls van Heer en Vrouw Joseph Deplaucke Slegting 5591) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZATERDAG 25 DECEMBER, (Kerstdag), ovi 8.30 uur, ln St-Pleterskerk. tot zlelelafenls van Vrouw Isidore Dehaene geboren Anna Deruddere. 5592 Vrienden en kennissen worden ultgenoo- dlgd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZATERDAG 25 DECEMBER, (Kerstdagiom 9 uur, ln St-Niklaaskerk. tot zlelelafenls van Heer Urbain BURGGRAEVE en broeder Maurice VERPOUKE. (5599) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZATERDAG 25 DECEMBER. (Kerstdag), om 9.30 uur, in de kerk der E. P. Carmelleten, tot zlelelafenls van Heer Eugène FORRIER. (5617) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 26 DECEMBER, om 9 uur. in St-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Emile Cherchye (5567) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 26 DECEMBER. (2\ Kerstdag), om 10 uur, ln St-Pleterskerk. tot zielelafenis van Mevrouw Emile Ghys geboren Urbanle Verplancke. (5568) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 26 DECEMBER, (2' Kerstdag), om 10 uur, in de kerk der E. P. Capucienen, tot zielelafenis van Juffr. Gerarda en Jacqueline D'HellemJ dochters van Heer Hector en Vrouw Augusta Timperman Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de JAARMIS die zal gelezen worden op ZONDAG 26 DECEMBER, <2- Kerstdag)om 11.30 uur, in St-Maartens- kathedraal, tot zielelafenis van Heer Leon Van Coillie en overleden familie. 5584) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de JAARMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 2 JANUARI, om 8.30 in St-Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Hector GOEMAERE-SNICK. (5601) Vrienden en kennissen worden ultgênoo- digd tot de JAARMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 2 JANUARI, om 8.30 u., in St-Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Charles RAMBOUR en zonen Cesar en Sylvère. (5602) Vrienden en kennissen worden utgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 2 JANUARI, om 8.30 u„ in St-Maartenskathedraal, tot zielelafenis van Heer Georges VANDENBROUCKE echtgenoot van Vrouw Jeanne Legrand Kleine Pennestraat, 54. (5619 Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 2 JANUARI, om 9 uur, in St-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Arsène DENOYELLE-SCHEIRE. (5603) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- dlgd tot de ZIELMIS die zal gelezen worden op ZONDAG 2 JANUARI, om 11.30 uur, in St-Maartenskathedraal tot zielelafe nis der overleden familie van Heer en Vrouw Omer VANDEVIVERE-ALLEMAN Dixmudestraat. (5622) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de JAARD1ENST die zal gezongen worden op WOENSDAG 5 JANUARI, om 9 uur, in St-Maartenskathedraal, tot ziele lafenis van Heer en Vrouw lidefons HEUGHEBAERT-RYCX (5604) ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. SEYS, Diksmuidestraat. is alleen open op Kerstdag 25 December en deze van Mr. VANDAMME, Rijselstraat, op Zondag 26 December Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZATERDAG 25 DECEMBER. (Kerstdag), om 10 uur, in St-Pieterskerk.' tot zielelafenis van Heer Oscar VANSEVENANT echtgenoot van Vrouw Gabrielle Laconte. Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gelezen worden op ZATERDAG 25 DECEMBER. (Kerstdagom 11.30 uur. in St-Maartens- kathedraal, tot zielelafenis van Mevrouw Honoré-Remi Wollaert geboren Emma-Maria Ladouceur en overleden zoon Abel Korte Torhoutstraat, 3. (5566) Vrienden en kennissen worden ultgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 26 DECEMBER, om 8 uur, in St-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Mevrouw Camiel Vandepoele geboren Marie Vandenbulcke, van Zonnebeke leper. Steenweg op Dickebusch. 137. (5583) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 26 DECEMBER, 2 Kerstdag), om 8.30 uur, in St-Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Petrus Verschoore-Ronsse. (5593) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIEL 91 TB' 'die zal gezongen worden op ZONDAG 26 DECEMBER, (2 Kerstdag), om 8.30 uur, in St-Maartens kathedraal, tot zielelafenis van Heer Henri ROOSE en dochter Elisa echtgenoote van Heer Maurice Vanderghote. (5611) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 26 DECEMBER, 2 Kerstdag), om 9.30 uur, in de kerk der E. P. Carmelleten, tot zielelafenis van Heer André KEIGNAERT. (5618) OVER TE NEMEN met onmiddellijke inge noltreding Hclioone lieenhou- wei'ij. met handelsregister en volledige inrichting bevattende: ijskas met compresseur, koelinrichting met dynamo, vleeschblok. auto matische balans, toog met marmeren blad hespensnijder, vleeschmolen, enz Zich wenden ter studie vanden deurwaarder Georges Tahon, Jules Capronstraat, 11Yper. (5627) TE KOOP in YPER, bij Mk Haigiaan, 20 schoone werkmanshuizen onlangs gebouwd, zeer goeden staat, met kleinen hof. Voordeelige prijs goede geldbelegging. Voor waarden en toelating tot bezichtigen bij A WARNY, 122, H" des Combattants, Doornik. Tel. 111.65. (5448) TE HUUR GEVRAAGD in Yper. schoon heerenhuls of handelshuis; liefst met kleinen hof. Adr. t bureeie. (54691 Vrouw Cyrlel Mulle, geboren Eugenie Knockaert Heer en Vrouw Oscar Vanhestte-Mulle Heer en Vrouw Oscar Carrein-Mulle en klnders Heer en Vrouw Gerard Duthoo-Mulle en klnders Heer en Vrouw Omer Mulle-Desmarey en klnders Heer en Vrouw Henri Vancompernolle- Mulle en klnders Heer Marcel Mulle Juffrouw Marguerite MuUe De familiën Mulle en Knockaert. melden met groote droefheid het afsterven van hun teergeliefden echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader en bloedverwant, Heer Cyriel-Jules MULLE echtgenoot van Vrouw Eugenie Knockaert geboren te Becelaere, den 1 Mei 1872, en overleden te Yper. den 20 December 1943. De lijkdienst zal plaats hebben op VRIJ DAG 24 DECEMBER 1943, om 9.30 uur, in St-Jacobskerk. Yper, Meenensteenweg, 261. TE KOOP GEVRAAGD Paardencamlon platform, in goeden staat, draagvermogen minimum 5 t. Adres ten bureeie. 5510) TE HUUR GEVRAAGD Woonhuis, te Yper, Poperinge of onmiddellijke nabijheid. Schrijven bureel van 't blad onder letters A.D.P. (5607) TE KOOP Vciokar (triporteurwielen) goede banden, toeslaand deksel, zeer goeden staat, 3 paar zeer goede occasie botten in rubber, 3 paar sterke occasie werkman- schoenen. lichte boormachien en vijl staak zonder pin, Rijsselsteenweg, 19, Yper (Koninghoek). (5543) Vrouw Weduwe Lucien Moniez-Labaere en zoon Roger Heer en Vrouw Daniel Monlez-Dejonghe en zoon André Heer Arthur Elslander-Santijkinders en kleinkinders Heer en Vrouw Eugène Levet-Elslander en klnders De familiën Elslander en Moniez. melden hiermede met droefheid het af sterven van hun teergeliefde moeder, schoon moeder, grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en bloedverwante. Mevrouw Marie ELSLANDER Weduwe van Heer Armand Moniez geboren te Kemmel, den 26 December 1861 en godvruchtig overleden te leper, den 22 December 1943. De lijkdienst zal plaats hebben ln de ka pel van St-Janshospitaalgestlcht, op VRIJ DAG 24 DECEMBER 1943. te 10 uur. Vergadering aan de kerk. St Jozefs Kerk der EE. PP. Karmelieten leper Zaterdag: 25 December 1943 KERSTMIS 11 uurZeer Plechtige Hoogmis. Het Sint Jozefs Koor zingt 1. Het Mis-eigen Paer natas est» in het Grego- riaansch. 2. Het Mis-gewoneeerste en volledige uitvoerinS van de Maria-mis van Chr. Lor. Kagerer. (opus 50). Geschreven voor 4 gemengde stemmen, met begeleiding van orgel en klein orkest, is die prachtmis gebouwd op eenige Maria-motieven Oud Maria-lied Gaudeamus Stabat Mater O Sanctissima Gloriosa 3. Aan de Offerande Adeste, fideles Na de Hoogmis Pauselijke Zegen. 2 1/2 uur Plechtige Vespers. 5 uur Zeer Plechtig Lof, gezongen door het Sint Jozefs Koor 1. Sacris Solemniis E. P. Grau. O.F.M. 2. Transeamns usque Bethlehem J. Schnabel 3. «Tecum principium J- Gruber 4. «Tantum ergo (Op oud Kerstlied) J. Lechthaler 5. Kerstnacht! Tenor-solo en koor H. Carpay Na het LofSermoen door E. P. JOACHIM, o.c.d. Broederschap van 't H- Kind Jezus van Praag. 4 Zondag KERSTFEEST ftTefll/2 uur. Communiemis met oefeningen, voor de kinders en hunne ouders. »Te 3 1/2 uur. Maandelijksche Vergadering der kinderen en Kerstfeest. De kinderen zijn verzocht hunne bons in eene gesloten enveloppe, met hunnen naam. in te dienen. VÓÓr Nieuw jaar, om reden van de aanstaande tombola. Kerk van St-Niklaas, leper KERSTPLECHTIGHEID ZatarcUc 25 December Onder de Hoogmis van 10 uur. zal het vrouwenkoor de driestemmige Mis van Oscar Van Durme uitvoeren (eerste uitvoering) Missa Nona Op. 71. Het eigen der Mis Poer Natas Est zal ook uitge voerd worden, alsook het Adesta Fideles en het drie stemmig Kerstlied Door de liefde laat U wekken Onder het lof treedt ons mannenkoor op met volgende motetten 1 Cor Jesu. driestemmig Verhelst 2. Ave Maria, vierstemmig a capella A. Moerman 3. Adeste. Solo met koor Verhelst £234. Tantum Ergo, driestemmig Mawet 5. Stille Nacht, vierstemmig a capella.] '3 cdi *4Bede aan de studeerende jeugd, binst het verlof, den Zondag, de Hoogmis te willen meezingen. TE KOOP 5 aren grond met 10,10m. straatzijde, bij Oostende, welgelegen, niet ver van de zee. - Schrijven bureel van 't blad onder letters OOS. (5552) TE KOOP Culsfnière. met loopend vuur. Zaalhof, 12, Yper. (5571) TE KOOP Fumolr, spiegel, boekenkast, club, vooroorlogscbe sportkosttmm, regulateurs, radib op accus, werkschoenen, nr8 41 en 42. Te bezichtigen van 10.30 u. tot 1.30 u. Adres ten bureeie 5575) TE KOOP Gansch nieuwe Klnder- voituur en Occasie Orgel «Chromatiek», zoogoed als nieuw Hij Gerard Van Rycke- ghem, Neerstraat 9, Yper. (5595) TE KOOP Jachtstoof, in goeden staat. Adres ten bureeie. (5606) TE KOOP Belammerde geit. Adres ten bureeie. (5608) TE KOOP Schoone donkergrijze Mans kostuum, in vooroorlogsche stof, le snit. Adres ten bureeie. 15609) TE KOOP 3 paar schoone bruine lede ren botten, zeer goeden staat, Nrs 42, 43, 45. Rljselsteenweg, 19, Yper. (5613) TE KOOP Klndercharette, in zeer goeden staat. Adres ten bureeie. (5614) TE KOOP 2 occasie traamkarren met ressort, voor paard. Adr t b. (56)5) TE KOOP: Rails-poutrellen, zwee- en baartjes Ijzer. Zich wenden Meenen steenweg, 173, Yper. (5616) TE KOOP Schoon nieuw modern buffet. Poperingesteenweg, 93, Yper. (5621) TE KOOP schoon zwart manskostuum zoo goed als nieuw. Kleine Pennestraat, 36, Yper. (5623) TE KOOP 1 paar bruine lederen botten nr37, 1 paar bruine lederen moilèren nr 37, en een paar bruine lederen handschoenen 6 1/5. alles 'nog in goeden staat. Adres ten bureeie (5629) 1) Schoon Werkmanshuis met hof. 2) Schoon en zeer luchtig Burgershuis 3) Twee Heerenhuizen met hof. 4) Drie aaneenhoudende Werkmans woningen met 3 aren hof ieder, gelegen Zonnebekesteenweg voordeelige prijs. en 4 Ha. HOF en LAND, 800 fruitboomen, langs Staatsbaan. Nadere Inlichtingen bij G BOURDEAU, 76, Rijselstraat te IEPER - 'Tel. 163. 'Spreekuren in den voormiddag). Automatische tabaksnijder voer lief hebbers. met de hand of met motor l 3 HP. Pierre Godts, Joseph Joppartstraat. 22. Wavre. (5599) Jongeling 17 jaar, midd stud. VRAAGT PLAATS voor bureelwerk. Adr.t.bur (5142) GEVRAAGD Leergast bij coiffeur. Adres ten bureeie. (5538) GEVRAAGD Goede meid, om in huis houden en café te helpen. Adr t. bur. 5541) GEVRAAGD Goede ernstige meid. voor alle werk, minstens 25 jaar oud, hosg loon, goede behandeling. Adr. t. bur. (5544 GEVRAAGD Goede werkvrouw, voer alle dagen, kunnende fransch spreken. Adres ten bureeie (5546) Goede kokin en patlsslère biedt zich aan voor alle gelegenheidsmaaltijden, zooals huwelijk, begrafenis, enz. Adr. t. bur. (5550 GEVRAAGD Goede werkvrouw, eenige dagen per week. Adr t. bur. (5576, Vraagt plaats, Juffer, kennende Fran- sche en Vlaamsche steno en dactylo, bezit diploma van handelsrekenplichtige. Adres ten bureeie. (5586) GEVRAAGD Goede werkvrouw. Adres ten bureeie. (55S7) GEVRAAGD Werkvrouw, 3 dagen per week. Adres ten bureeie. (5605) GEVRAAGD Goede meid, tusschen 16-18 jaar, liefst reeds gediend hebbende, goed loon en zeer goede kost, inwoon naar keuze. Zich wenden Meenensteenweg, 140, Yper.(5612) GEVRAAGD 2 Stagiairs op het kastoor van Registratie en Domeinen le Roesbrugge. Voorwaarden Diploma van volledige huna- niora vereischt. Goede gelegenheid om te stu- deeren Voor verdere inlichtingen wende men zich ten kantore. (5629i GEVRAAGD ivoor alle namiddagen goede werkvrouw, transch kennende. Adres ten bureeie. (56241 GEVRAAGD werkvrouw voor den Vrijdag namiddag. Adres ten bureeie. (5625) GEVRAAGD bekwame metaalpolter- ders alsook nikleerders, bij W' Witdouck en zoons, Zonnebekestwg, 61, Yper. (5626) GEVRAAGD Vrouwelijke bediende algemeene ontwikkeling, boekhouding, dacty lo. Aanbiedingen onder A. D. W. bureel van 't blad vóór 3 Januari. (5628) Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz..wendt U Paterstraat. I, leper.— Gewaarborgd werk. LANDBOUWERS Met uwe draadbons koopt den echten Zwaren Ursesdraad. Zoo een afsuiting. goed geplaatst en gespannen met speciaal alaam(door ons gegeven), kan tegen gelijk welk hofdier weerstaan, zonder prikkel draad erbij te spannen.Voorinlichtingen wendt U bij den agent uwer streek DEVOB DANIEL Plaats, 16, Dickebusch (bij Yper) Wilt Gij uwen tabak naar uwe keus gesneden hebben, wendt U in volle vertrouwen tot het Tabakfabrikant - Kerver Inperstraat, 17, Elver<tinge Spoedige bediening. (5282) ALLO ALLO WIELRIJDERS. Voor uwe nieuwe banden, vulkaniseeren en overtrekken van banden, alsook voor het herstellen van uw velos, wendt U in volle vertrouwen bij Julien DEPOORTER, Paterstraat, 34, Yper Eigen werk, eigen fabrikaat. (5470) het volmaakt tafelwater

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3