NOTARIEELE VERKOOPINGEN I? Occasie Meubelen 1 U O O a H U I 8 Verscheidene WOONHUIZEN Renteniershuizen en Werkmanswoningen. WOONHUIS met HOF W O O II L I N In 't goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 12, Noordlaan YPER H outgew assen Al K U B H 1. K M Prachtige en Rijke MEUBELEN a) Allerhande Huismeubels en Menagiegoederen b) Allerhande Smidsalaam Ik koop en verkoop KESTELOOT Charles In het goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 12, Noordlaan YPER i i Studie van Meester H. Vim den Iloogaertle, Notaris te Heselare. o ftfienbni'e Verkoopine van Gameent* GELUVELD Een zeer welgelegen lepersteenweg, 26. greet lg aren 8* ca onder bebouwden greod en kof. Oamiddellijlc vrij. INSTEL ep Dinsdag 28 December 1943 OVERSLAG ep Dinsdag 4 Januari 1944 telkens om 2,30 uur ter herberg Het Zwart Peerd gehouden door Heer Leon De Houtte, te Geluveld. 8,50 Instelpremie. Veer bezoek zich wenden bij Heer Leon De Boutte voornoemd. Kantoor van den Notaris Vnn Eeclte te Popetlnge. o Op Vrijdag 31 December 1943 te 2 uur namiddag, ter herberg De Kantien bij Juffrouwen Dewickere te POPERINGE, St - Janskruls- straat, 13 OVERSLAG van een WOOM HUIS met afhankelijkheden, hun grond en medegaande erf, te POPER1NGE, langs de Veurnestraat er geteekend Nr 43, groot bij titel 1 are 09 ca., doch bij kadaster slechts 90 ca. Bewoond door M. Roger Baelen, mits lOOfr. per maand, zonder schriftelijke huurovereen komst. Zichtbaar alle weekdagen, 's voormiddags van 10 tot 12 U-, 's namiddags van 2 tot 4 u. Slechts ingesteld 20.500 frank. Kantoor van den Notaris A. Liiuwors. te leper. o Uit ter liancl te koop 3 goede MAAI WE! DEN te OOSTVLETEREN. hebbende volgende lnhoudsgrootten 2 Ha 5 4 areo 60 ca. 2 Ha 15 aren 70 ca. 66 aren 10 ca- Inlichtingen ten kantore. Studie van Deurw. I>. V. Roegiert* Diksmuidestraat 41, te leper. Uittreksels van Vonnissen Studie van den Notaris ïhevelln, te Meesen. Uit ter liaiul te koop te Meesss. Wytschate en Dranouter. STAD IEPER Commissie van Openbaren Onderstand Studie van den Notaris Camei'lj'nck, te Passchendale. o INSTEL Dinsdag 4 Januari 1944 TOESLAG Dinsdag 18 Januari 1944 telkens te 15 uur (torenuur) ter herberg In de Smis bij M. Vandermar- lière, te Zonnebeke, Frezenberg. Gemeente ZONNEBEKE Dorp lepersteenweg. 92 Een goed en geriefvoi Sectie C, Nr 58q, 58p groot 6 aren 70 ca. Bewoond door de medeverkoopster Mevr. Wed Achille Verbrigghe - Claerebout, haar leven gedurende, mits 900 fr. 's jaars meer de belastingen en verzekeringspremie. De pacht- prts begint loopen vanaf den 1 Februari 1944. 0,50 Instelpremie. Studie van den Notafis Vandenameele, te Watou. o MAANDAG 10 JANUARI 1944 om 3 u. namiddag, te Watou (Groote Markt), ter herberg In de Eendracht bij M. Jules Vallaey. Openbare Verkooping in eene enkele zitting, van Gemeente WATOU. Steenvoordeatraat Eenige 'koop Een door oorlogsfeiten geteisterd met Smis athankelijkheden en 4 a. 40 ca. van bebouw den grond, erf en hof, bekend ten kadaster sectie B, Nrs 25C en 25 D. Alle eventueele rechten op oorlogsschade- vergoeding, beraamd op 14.527,39 fr. waarde Mei 1940. worden medeverkocht. Laatst bewoond door M. en Mevr. Henri Beddeleem-Dennekin. Onmiddellijk vrij van gebruik. Prijzie voor electrieke leiding, balatum en fruitboomen 1 500 fr. Openbare Verboopiiij; KIJ INSCHRIJVING van OPENING der AANHlEDINGSdRlEVEN op Zaterdag M .Inniinri 1044 te 2 ure. - in de Raadszaal van het Stadhuis te leper. De verkoop wordt voorbehouden voor de fan delijke en huishoudelijke behoeften der streek. Enkele loten zullen bij voorrang toegekend worden aan de bakkers niet voorzien van een kolenvoorraad. A. DENNEN Gemeente ZILLEBEKE Eikenbosch. Kappellebosch Kappellestuk, Appelentjestuk, Klein Appelentje, Groot Appe lentje. Capoenbosch: Gloriette, Vossaerde. Bonnetjebosch. Klein Schoolbosch. O.L.Vr. bosch. Campagne Zillebeke. 10 loten. Inhoud circa 89 m3. Gemeente HOLLEBEKE Papenelst en Drie Gemete 1 Let Inhoud circa 7 m3. Gemeente ZANTVOORDE Klein Veldbosch 1 Lot Inhoud circa 23 m3. Gemeente WYTSCHAETE Groot Huiker. Klein Huiker, Berghaag 3 Loten. Inhoud circa 38 m3. Gemeente ZARREN 1 Lot inhoud circa 10 m3 B. TAILL1E Gemeente ZANTVOORDE Wolvebosch 28 Loten van ongeveer 10 aren schaarhout. Sprietbosch 20 loten van ongeveer Hl aren schaarhout. Goreelbosch 30 loten van ongeveer 10 aren schaarhout. Gemeente WYTSCHaETE Berghaag 2 Loten van ongeveer 14 aren schaarhout. 2 Loten van ongeveer 13 aren schaarhout. Huiker 4 Loten van ongeveer 12 aren schaarhout Nonnebosch 4 Loten van ongeveer 12 aren schaarhout. Vraagt de lijst der koopen ten bureele van den Openbaren Onderstand.waar inschrijvings- brieven kunnen bekomen worden. Belangrijke Openbare Verkooping van prachtige er. rijke «n MOBILAIRE VOORWERPEN Op Dinsdag 28 December 1943 te 2 uur stipt namiddag, in de Zaal LAPIEKE. te IEPER, D Hondtstr zal Deurwaarder Roegiers voornoemd over gaan tot de openbare en vrijwillige verkooping van volgende meubelen en roerende voorwer pen, te weten 1Een prachtige Slaapkamer in notelaar Stijl Louis XV, bestaande uit groote spie gelkast, linnenkast bed, lavabo en twee nachttafels. 2i Een moderne Slaapkamer in eik, be staande uit kleerkast met spiegels, lavabo, bed met twee vastgemaakte nachttafels. 3 Twee schoone Slaapkamers waarvan één in acajou en één in eik, bestaande ieder uit kleerkast, lavabo, bed met ressort, nachttafel. 4) Een rijke Eetplaats in massief eik Stijl Louis XV/, bestaande uit twee schoone buffet ten, tafel met verlengsels. zes stoelen met zit en rug in leder (cuir repoussé schouwspiegel. 5) Een moderne Eetplaats in eik. bestaande uit buffet, dressoir tafel met verlengsels. zes stoelen en schouwspiegel. (i) Een schoone Brandkoffer met secret, (middelmatige grootte). 7> Een waschkaarn met moteur en wringer merk Flanaria, een naaimachien merk Singer, twee clubzetels in groene pane (velours f roissé) een canapé in acajou. 8) Een Verandainstaltatle (acht stuks twee kleerkasten met spiegel, lavabos, bedden, nachttafels, tafel in elk verscheidene stoelen, spiegels, een tafelservies 42 stuks) gansch volledig, dekens, glazen, bibelots, schilderijen, bureelmeubel, bibliotheekkast in eik. buifet in eik, tapijten en nog andere meubelen te lang om te melden. Tentoonstelling den dag der verkooping, van 9 tot 12 uur. De verkooping zal te 2 uur stipt beginnen. Gewone voorwaarden - Komptante betaling Studie van Meester I*ï»ul Flnmey, Deurwaarder, Magdalenastraat, 1, Wervik. S9 'I' A 1» U O M E Groote Openbare en Vrijwillige Verkooping van EN MOBILAIRE VOORWERPEN Studie van den Notaris Yandenomeele, te Watou. o DONDERDAG 6 JANUARI 1944 te I u. namiddag, te WATOU-dorp ten sterfhuize van Mevr. Eugenie Dennekin. in leven echtgenoote van M. Hehri Beddeleem, Steenvoordestraat. Openbare Yerktioping van waaronder: Coffre-fort tmerk Rocher, Brus sel), ledekant, wollen matras, secrétaire, regu lateur, enz... waaronder smissevuren met blaasbalgen, aanbeelden, werkbanken, vijlstaken, filièren, boor plooi-, stuik en duwmachienen. slijp steen, bascule met gewichten en allerhande klein alaam. Gewone voorwaarden. - Komptante betaling. Bij beslissing van den Heer Arrondissementscommissa ris te leper, in dato van 11 November 1943 Vandamnie Valere, landbouwer te Langemark. Gras straat. 13. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Vijftigduizend Fr. (50000) we gens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leverin gen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» eo «De Poperingenaar» en tot de kosten. Gedaan te leper, den 11 November. 1943. Bij beslissing van den Heer Arrondissementscommis saris te leper in dato van 12 November 1943. Robaeys Arsene, landbouwer te Wervik. Kruiseecke- straat. 158. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Vijf en Zeventigduizend Fr. (75 000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar». 3. tot aanplakking in de gemeenten van het rechter lijk kanton Wervik 4. tot de kosten dezes en van publicatie ten bedrage van Honderd Vijf en Zestig Fr. (165 fr.). Geraerts Hubert, landbouwer te Langemark. Schrei boomstraat. 3. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Dertigduizend Fr. (30.000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leve ringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» eo «De Poperingenaar» en tot de kosten. Gedaan te leper, den 12 November. 1943. Bij beslissing van den Heer Arrondissementscommissa ris te leper in dato van 18 November 1943. Monnet Ferdinand, landbouwer te Langemark. Kaeze- weidestraat. 10 wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Vijf en Dertigduizend Fr. (35.000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Gedaan te leper, den 18 November. 1943. Bij beslissing van den Heer Arrondissementscommis saris te leper in dato van 28 October 1943 Verbeke Pierre, landbouwer. Sectic Kruyseecke. 11 uit Komen, wordt veroordeeld tot 1- eene geldboete van Zeventigduizend fr. (70.000 fr.). wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leve ringen van deD oogst 1942. 2. tot publicatie ir. de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Gedaan te leper, den 28 October 1943. Bij beslissing van den Heer Arrondissementscommis saris te leper in dato van 25 November 1943 Cardoen Hendrik, landbouwer. Wijk B 1 uit Geluwe. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Zeven en twintigduizend f ranker. (27.000 fr.). wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Lernout Cyriel, landbouwer Wijk D. 36, Geluwe wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Vijf en Twintigduizend Fr. (25-000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Vanrijckeghem Paul, landbouwer Wijk C. 9, Ge luwe. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Zestigduizend Fr. (60.000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leve ringen van den oogst 1942 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» cd «De Poperingenaar» en tot de kosten. op MAANDAG 3 Januari 1944 om 1 1 2 uur's namiddags, in de zaal der herberg Au Nouveau St-Chry- soie Wervikstraat. 55 te Komen, zal er overgegaan worden door het ambt van deur waarder Paul Flamey van Wervik tot de openbare en vrijwillige verkooping van 1) Eene prachtige moderne Eetplaats, in eik, bestaande uit buffet-argenthr met marmer blad, grooten dressoir, tafels met verlengsels, en zes stoelen 2) Eene schoone Eetplaats, in massief eik, bestaande uit groot buffet tafel met verlengsels, zes stoelen en spiegel. 3) Eene rijke slaaapkamer, in eik (half gepo lijst), bestaande uit groote spiegelkas, lavabo, bed met ressortbak en twee nachttafels 4i Eene zeer schoone slaapkamer, in gepo lijst acajou, bestaande uit spiegelkas lavabo, bed mei ressortbak en twee nachttafels. 5) Eene schoone Slaapkamer, in massief eik, bestaande u t spiegelkas lavabo bed met ressortbak en nachttafel Een zeer schoone Brandkoffer vijf sloten, gewaarborgd onbrandbaar 7> Eene Naaimachien, merk Singer zoo goed als nieuw. 8i Eene groote partij verscheidene Meubelen, waaronder spiegelkas in acajou, kleerkas in eik. tafels, stoeien een schoone divan, lavabos, bedden, buffetten, spiegels een olledig tafel servies, een rijwiel, eene gtnote hoeveelheid glazen, een lederen vest. zetels, rieten tafels, schilderijen en bibelots Tentoonstelling op Zondag 2 Januari 1944, den ganschen dag. en den Maandag 3 Janiïari 1944, van 9 tot 12 uur P. S De verkooping zal eindigen vóór 6 uur 's avonds. Gewone voorwaarden en komptante betaling. Deltour Paul, landbouwer Wijk E. 7. Geluwe. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Vijf en Dertigduizend Fr. (35-000 fr wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» eo «De Poperingenaar» en tot de kosten. Bonte Irma, landbouwster Wijk G. 44. Geluwe» wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Zeventigduizend Fr. (70.000 fr.) wegens tekortblijven aan haar verplichtingen inzake leve ringen van den oogst 1942 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» eo «De Poperingenaar»en tot de kosten. Deltour Georges, landbouwer Wijk F. 5. Geluwe. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Honderdduizend Fr. (100 000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leve ringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Dcleu Leon, landbouwer Wijk C. 19. Geluwe. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Vijftigduizend Fr. (50.000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leve ringen van den oogst 1942 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Gedaan te leper, den 25 November 1943. Bij beslissing van den Heer Arrondissementscommissa ris te leper, in data van 26 November 1943. Calmeyn Marie Louise, landbouwster te Poelcapcilc Wallemolenstraat. 220. wordt veroordeeld tot 1.eene geldboete van Vijftigduizend Fr. (50.000 fr wegens tekortblijven aan haar verplichtingen inzake leve ringen* van den oogst 1942 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Vanoverschelde Achiel, landbouwer te Poelcapellc Wallemolenstraat. 231. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Acht en Twintigduizend Fr (28.000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» cc «De Poperingenaar» en tot de kosten. Gedaan te leper, den 26 November. 1943. Voor eensluidend afschrift. G. DESCHR1JVER. Adviseur. c HET YPERSCHE Uitgever C. DUMORTIER 34. Boterstraat. Yper (Nr P 27) zelfde uur en plaats. »ll«3 mI»{S Vewreteeawef, 145. (Villa) YPER (5149) u&iiiwtiinc a t vviwsj Wolvebosch 28 Loten van ongeveer 10 aren schaarhout. Sprietbosch. 20 toten van ongeveer lo aren schaarhout Goreelbosch 30 loten van ongeveer 10 aren schaarhout OemeeDte WYTSCHaETE Berghaag. 2 Loten van ongeveer 14 aren scha irhout 2 Loten van ongeveer 13 aren schaarhout. Huiker. 4 Loten van ongeveer 12 aren schaarhout Nonnebosch 4 Loten van ongeveer 12 aren schaarhout. Vraagt de lijst der koopen ten bureele van den Openbaren Onderstand, waar inschrijvingsbrieven kunnen bekomen worden. gelijk welk hofdier weerstaan, zonder prikkeldraad er bij te spannen. Voor inlichtingen wendt U bij den agent uwer streek: DEVOS Daniel, Plaats, 16, Dickebusch (bij Yper). n»n tltST TPrnKSWHE* Wlt«ever C BHM0RTTER 34 Befcaratrü&t. Tper (Nr P 27)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4