Duitsche Legerberichten Rantsoeneeringstabel der Eetwaren TOEGELATEN TAX!5 Aan onze Abonnenten STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS 24' Jaar, Nr 37 0,50 Donderdag 30 December 1943 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT VPER UitgeverDUMORTIER, 34, Boterstiraat, Yper Tel. 500 H. R. Y. 220 Postcheckrekening 46.173. Abonnementsprijs 1944 26 frank. van 23 December 1943 tot en met 21 Januari 1944 Het dagelijksch broodrantsoen op 300 gram gebracht. 'isisinsisia regeIB i PRODUKTEN jDagelijksch Totaal voor 1 rantsoen 1 30 dagen Hoeveelh. per zegel Aantal zegels 1 A. Keukenbrood 300 gr. 9 k. 000 300 gr. 30 naar B Meel 222 gr. 6 k. 660 222 gr 30 keu -e C. Deegwaren 125 gr 3 k. 750 125 gr. 30 D Biscotten en beschuit 125 gr. 3 k. 750 125 gr. 30 E Dieetlevensmiddelen 125 gr. 3 k. 750 125 gr. 30 F. Peperkoek 200 gr. 6 k. 000 200 gr 30 C. Ranketsebak 300 gr. 9 k 000 300 gr. 30 H. Zetmeelhoudende producten Rijst en derivaten, maïsderivaten, tapioca, aardappelmeel, enz 125 gr 3 k 750 125 gr. •30 2 Gebrande gerst 3,33 gr 100 gr 33,3 gr. 3 3 Margarine 6 66 gr. 200 gr. 66 6 gr. 3 4 Boter 8,33 gr. 250 gr 88,3 gr. 3 5 Cichorei of cichoreisurrogaat 3,33 gr. 100 gr 33,3 gr 3 6 Suiker geraffineerd, gekristalliseerd, ge korreld. kandijsuiker «vergeoise», bruine suiker, ruwe suiker en naproduct 33,3 gr. 1 k 000 333 gr 3 7 Peulvruchten 8,33 gr 250 gr 83,3 gr. 3 8 Haverderivaten 8,33 gr 250 gr 83,3 gr. 3 9 Magere smeerkaas 6,66 gr. 200 gr. 66.6 gr. 3 10 Versch en bevroren vleesch. alsook vieeschconserven 20 gr 600 gr 20 gr. 30 l 2 A. Confituur en gelei, fruit of bietensi- naar roop. vruchtenmoes, compote 20 gr 600 gr. 100 gr. 6 B. Kunsthonig, invertsuiker en vloeibare keuze suiker, suiker- en kandijsiroop, brood 20 gr 600 gr. 100 gr 6 smeersel C: Gekonfijte vruchten 15 gr. 450 gr. 75 gr 6 D; Suikergoed-- 12 gr 360 gr 60 gr. 6 E. Gevanilleerde suiker 12 gr. 360 gr. 60 £T. 6 -20 V-irdappelen 500 gr. 15 kgr. 1 kgr. 15 WINTERHULP IEPER Kerstfeest Winterhulp-leper heeft op Kerstavond aan de kinderen van de talrijke ondersteunde families der stad een Kerst feest aangeboden. En of er van de uitnoodiging gebruik werd gemaakt In tegenstelling met wat gewoonlijk moet worden genoteerd, was er geen enkele genoodigde afwe zig vier honderd en twintig kinderen, aan de hand van moeder of een oudere zuster. De Stadsschouwburg bood dan ook een feestelijken aanblik, voor wie nog weet wat echte vreugde is en daarvan te genieten weet in elk geval een zeer speciale atmosfeer, die men nog zelden aanvoelen kan, die het hart jeugdig houdt en waarvan de oudere aanwezigen nog meer deugd hebben beleefd dan de kinderen aan hun geschenken, terwijl het van deze laatsten reeds bleek, dat ze hun geluk niet op konden. De heer Christiaen. Voorzitter, opent de «plechtigheid» en heet welkom 1 Het Stadsbestuur in de eerste plaats, wien geen inspanning te zuur of te lastig is. als het om Winterhulp gaat. we erkennen dit graag en gaarne, en we danken het daatvoor in naam van de noodlijdenden der stad. De juffrouwen, die steeds op het appel tegen woordig zijn om een helpende hand toe te steken wat hebben we daar weer op Kerstavond gebruik kunnen van maken. Een stel komiekers, die de lastige en ondank bare taak op zich hadden genomen, het kleine volkje gedurende enkele uren aangenaam bezig te houden. Den heer Honoré D'Hondt, die bereidwillig zijn orkest ter beschikking had gesteld, dat van een groot sukses mocht genieten. Hun éllen gold de dank. door den heer Voor zitter. in naam van het plaatselijk comité uitgesproken. En die dank is hartelijk en welgemeend, daar kunnen ze zeker van zijn. Zooals ook de talrijke milde gevers, die mede door hun gift dit feest mogelijk hebben gemaakt, niet worden vergeten. En dan begon het voor goed steeds maar onderbro ken door-intermezzo's, die zeer werden geapprecieerd.: het eindelooze défilé van honderdtallen kinders. die hun stuk speelgoed kwamen halen, het suikergoed en versna peringen allerhande, zoodat ze niet alleen met een over loopend hartje, maar ook met volle armen het verhoog konden verlaten. Een beschrijving geven van wat zich gedurende een urenlang durende tombola, heeft afgespeeld, gaat moeilijk. We zullen volstaan met te zeggen dat niet één kind. niet ééne familie onvoldaan den schouwburg hebben ver laten. En dat is veel. Ze hadden inderdaad kunnen ge nieten van een zeer aangenaraen namiddag, zooals ze er 2elden schoonere hebben gekend, en van de vele giften- die hun door edelmoedige stadsgenooten ter beschikking werden gesteld. Een feest tenslotte van solidariteit en volkschen geest, in den besten zin van dat woord. Dat dit feest door de burgerlijke overheden, den. heer Arron dissementscommissaris Willem Boonen. en den heer Bur- meester Notebaert aan het hoofd, en door enkele voor aanstaande stadsgenooten werd bijgewoond, kan ons slechts vreugdig stemmen ze hebben er de plaats die hen toekomt, midden in het volk, en midden de minstbedeel den ervan, ingenomen, en met dat volk innig meegeleefd. Ze wezen er om bedankt, samen met hen allen, die vele families van leper een blijden dag hebben bezorgd. Van Maandag morgen 3 Januari 1944 tat Zandag avond 9 Januari 1944 inbegrepen D. SEDEYN. St - Jacobstraat, 3. PATTYN Georges, Fochlaan. TAN DER BEKE Marcel, Statiestraat. Aan onze Lezeressen en Lezers wenschen wjj een gelukkig en voorspoedig 1944 ÜWCWWUWHHHIIBJKWIIIHHH De briefdragers hebben reeds over al de kwijtschriften voor hernieuwing van het abonnement aangeboden. De abonnenten welke tengevolge van afwezigheid, of om gelijk welke re den, hun kwijtschrift niet betaalden en wenschen voorts HET YPERSCHE te ontvangen, worden verzocht de som van 26 fr. te storten op post checkrekening 46.173 (C. Dumortler. Yperi of te betalen ten bureele. ZIJ kunnen Insgelijks een nieuw abon nement aanvragen op het postkan toor dat hun bedient. Bij het overlijden van den Heer Emile PROVOOST Op Kerstdag morgen overleed, op 46 jarigen ouderdom, de heer Emile Provoost, die gedurende 20 jaar tevens de trouwe bediende onzer drukke rij en een ijverig medewerker aan ons weekblad is geweest. Pas veertien dagen geleden moest hij zich te bed leggen wij wisten dat hij een heelen tijd rust'zou moeten nemen, doch niemand kon toen vermoeden dat zijn ziekte zoo onverwachts een noodlottigen afloop zou hebben en dat hij zoo vroegtijdig aan de liefde der zijnen zou worden ontrukt. Op 2 Januari 1924 trad de heer Provoost in onzen dienst en gedurende al dien tijd heeft hij. met de grootste toewijding, zijn rijk talent ten dienste gesteld én van onze onderneming én van ons weekblad. Zijn ontelbare verslagen, over de zoo verschei dene uitingen van ons vooroorlogsch Ypersch le ven. muntten steeds uit door hun nauwkeurigheid en verzorgden stijl en waren een trouwe weer gave van het dagelijksche gebeuren in onze stad. De onpartijdigheid zijner verslagen over de Ypersche gemeenteraadszittingen werd door alle politieke partijen erkend en geprezen. De heer Butaye, voorzitter van de Federatie der Geteisterden, alsmede de heer Vermeulen, voor zitter van de Ypersche Handelskamer, vonden in hem een begaafden en steeds bereidwilligen me dewerker in den strijd voor de rechten der ge- teisterden en voor de Ypersche belangen. Om zijn eenvoudigen omgang en groote dienst vaardigheid telde hij vele Vrienden. Hoe dikwijls heeft hij, na zijn zware dagtaak, nog raad verleend en dienst beloond aan eenvoudige lieden, die nooit tevergeefs op zijn bereidwilligheid kwamen be roep doen. Het was dan ook niet te verwonderen dat op zijn plechtige uitvaart, die Woensdag 1.1. in Sint- Maartenskathedraal plaats greep, een groote me nigte vrienden en bekenden aanwezig waren. Het veel te vroegtijdig verscheiden van den heer Provoost laat een groote leemte in ons mid den. Zijn aandenken zal door allen, die hem van nabij kenden, lang en trouw bewaard blijven. Aan zijn beproefde weduwe en kinderen, welke dit vroegtijdig heengaan zoo smartelijk komt te treffen, bieden wij onze innigste rouwbetuiging. De Uitgever. Bij Sjitomir mislukten Sowjetrussische doorbraakpogingen. 28 boven N.-W. Duitschland afgeschoten. Zware gevechten bij Sjlobin Aken gebombardeerd. Het Duitsche slagschip straatgevechten ontruimd. Donderdag 23 December 1943 Aan het bruggehoofd van Nikopol werden zwakke Sowjet-aanvallen afgeslagen. Ten Z. O. van Kirowograd hebben onze troepen een belangrijke terreinhoogte ver overd. In den sector van Sjitomir mislukten roet sterke infanterie en pantserformaties gevoerde vijandelijke door braakpogingen. 76 Sowjetrussische pantsers werden stuk geschoten. Ten N. W. van Retschiza hebben onze troe pen de bolsjewisten verder teruggeslagen. In den sector van Witebsk werden lokale aanvallen afgeslagen. In Zuid-italië. in den sector van Ortona. werden vij andelijke met pantsers ondersteunde aanvallen met zware verhezen afgeweerd. 5 pantsers werden stukgeschoten. Vóór de Noorsche kust vielen 5 Britsche torpedo vliegtuigen een Duitsche duikboot en een klein vaartuig aan 2 toestellen werdén neergehaald en een derde in brand geschoten. Noord - Amerikaansche bommenwerpers hebben over dag spring- en brandbommen over Noord-West Duitsch land uitgeworpen. 28 vliegtuigen waaronder 21 bommen werpers werden neergehaald. Verder verloor de vijand nog 4 toestellen boven de bezette gebieden. In de avond uren vlogen enkele storingsvliegtuigen over het Rijnland. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen wierpen 's nachts bommen op Eastborne. Vrijdag 24 December Ten Z. van Nikopol, in het gebied van Kirowograd en ten Z. W. van Tsjerkassy ontwikkelden zich slechts plaatselijke gevechten. Ten O. van Sjitomir en ten Z. O- van Korosten werden zwakke Sowjetaanvallen afgeweerd en 15 tanks vernield. Ten N. W. van Retsjiza maakte de eigen aanval nieuwe ^orderingen. Vijandelijke aan vallen tegen een bruggenhoofd aan de Berezina werden afgeslagen en 32 pantsers stukgeschoten. Ten N. O. van Sjlobin viel de vijand met verscheidene divisies aan. Zware gevechten zijn aan den gang. In den sector van Witebsk zette de vijand gisteren zijn sterke aanvallen voort. Tij dens verbitterde gevechten werden plaatselijke bressen af gegrendeld en 71 tanks vernield. In de Noordelijke IJs zee hebben 5 Sow jet-Russische snelbooten zonder succes een Duitsch konvooi aangevallen. 3 snelbooten werden gekelderd en de 2 andere zwaar beschadigd. In Zuid Italië, ten Z. en ten Z. Westen van Ortona mislukten de met artillerie, tanks en slagvliegers ge steunde vijandelijke aanvallen. Britsche snelbooten. gesteund door jachtbommenwer pers. hebben aan den Noordelijken uitgang van het Ka naal. een Duitsch convooi aangevallen, dat tevoren door Engelsche batterijen verdragend geschut zonder succes onder vuur was genomen. Een Britsche snelboot werd gekelderd en 2 zwaar beschadigd. Het Duitsch convooi leed geen noemenswaardige schade. Britsche bommenwerpers hebben 's morgens opnieuw een terreuraanval op Berlijn uitgevoerd en de merkwaar digste kuituurmonumenten van Aken gebombardeerd. 19 vijandelijke bommenwerpers werden neergehaald. Zaterdag 25 December Ten O. van Sjitomir vielen de Sowjets met sterke af- deelingen infanterie en tanks aan. Zware wisselachtige gevechten zijn nog aan den gang. 58 tanks werden stuk geschoten. Ten N. W. van Retsjiza hebben onze troepen hun aanval voortgezet en verscheidene localiteiten stor menderhand ingenomen. Ten N. W. van Sjlobin duren hardnekkige afweergevechten voort. Pogingen der Sow jets om een penetratiepunt van den vorigen dag te ver- breeden. werden verijdeld. In het gebied van Witebsk werd de vijandelijke druk aanzienlijk versterkt. De op rukkende aanvalswiggen der Sowjets konden gestuit en daarbij 44 pantsers vertnield worden. In Zuid-Italië zette de vijand zijn sterke aanvallen in den sector van Ortona voort. Op eenige penetratiepun- ten zijn zware gevechten aan den gang. Amerikaansche vliegtuigen en Witebsk. Berlijn en Scharnhorst gezonken. Ortona na verwoede Zondag 26 December Aan het bruggenhoofd van Nikopol en ten Z. W. van Dnjepropetrowsk werden nieuwe Sowjetaanvallen afge slagen. 71 tanks werden stukgeschoten. In het gevechts- gebied van Sjitomir werden de door den vijand met su perieure strijdkrachten uitgevoerde aanvallen tot andere sectors uitgebreid, doch overal in verbitterde gevechten gestuit. Ten N. W. van Retsjiza heeft een eigen aanval terrein gewonnen. Bij Sjlobin werd een vijandelijk pene tratiepunt door een tegenaanval weer goed gemaakt. Ten N. W. van Kritsjew werden vrij sterke vijandelijke aan vallen afgeslagen en een plaatselijke bres gestopt. In het gebied van Witebsk duurt de zware strijd voort. Pogin gen der Sowjeis om hun penetratiepunten te verbreeden werden door ingrijpende reserves verijdeld. in Zuid-Italië duren de zware gevechten in den sector van Ortona voort. Te Ortona zelf worden verbitterde straatgevechten geleverd. Een uit Engelschen en Franschen bestaande comman dotroep. die poogde onze draadversperring aan de Ka- naalkust te naderen werd vernietigd. Bij aanvallen van Anglo-Amerikaansche vliegtuigen op Bozen alsmede op eenige localiteiten in Noord-ltaliaansch gebied, werden 5 vijandelijke toestellen neergehaald. In den Atlantische» Oceaan en in de Middelandscbe Zee hebben duikbooten tijdens de laatste dagen, 5 schepen met 34.500 brt. ge kelderd. 9 torpedojagers en begeleidingsvaartuigen uit een convooi-escorte werden in den grond geboord. Boven de golf van Biscaye werd een Sunderland-vliegboot neerge haald. Maandag 27 December Aan het bruggenhoofd van Nikopol en ten Z.-W. van Djnepopetrowsk werden plaatselijke vijandelijke aanvallen afgeslagen. In het gebied van Sjitomir zijn zware en af wisselende gevechten aan den gang. Ten N.-W. van Retsjiza heeft onze aanval verdere terreinwinst opgele verd. Bij Witesbk zijn de vijandelijke doorbraakpogingen ook gisteren mislukt. Eenige bressen werden afgegrendeld de viiand verloor 40 tanks. Aan het Zuid-Italiaansche front duren de zware straat gevechten in de stad Ortona nog steeds voort. Aan de kust van Dalmatië werd het eiland Korcula van commu nistische benden gezuiverd de vijand verloor 500 dooden. verscheidene kanonnen, kleine vaartuigen en munitie. Op 26 December hebben Duitsche zeestrijdkrachten in de Noordelijke Yszee een voor de Sowjet Unie bestemd convooi aangevallen en hieraan, alsmede aan de bescher- mingsstrijdkrachten zware schade toegebracht. Tijdens langdurige gevechten met steik in meerderheid zijnde Engelsche zeestrijdkrachten in het slagscbig «Scharnhorst» na heldbaftigen strijd, gezonken. Dinsdag 28 December Jagers brachten in de Straat van Kertsj een Sowjet- Russische snelboot tot zinken. Ten Z.-W. van Dnjepo- petrowosk en ten Z.-O. van Kirowograd werden Sowjet aanvallen afgeslagen. Ten N. van Kirowograd maakten eigen aanvallen vorderingen. Bij Sjitomir hield de sterke druk van den vijand aan 20 pantsers werden vernietigd. Ten N.-W. van Retsjiza hebben onze troepen hunne stellingen kunnen verbeteren. In het gebied van Witebsk werden herhaalde doorbraakpogingen van de Sowjets afgeweerd en de vijand op verscheidene plaatsen achter- uitgeworpen. Aan het Zuid-Italiaansche front ging een hoogte ten N. van Venafro, bij een aanval van numeriek sterkere vijandelijke troepen, na zwaren strijd verloren. Na den vijand in de verbitterde gevechten der laatste dagen zware verliezen te hebben toegebracht, hebben onze troe pen de puinhoopen van Ortona ontruimd en nieuwe stellingen ten N.-W. der stad betrokken. F L O n A Groote Hlarkl Gevaarlijk Spel met de Liefde Duitsch gespfC'kcn met Danielle Darrieux Vnjdag ,n Maandag, om 7 30 uur Zaterdag, om 2 1/2. 5 en 7 1/2 uur en Lise Delamare Zondag, om 2£. 5 en 7j u. M 4.1 E8TIC Rijaeltilraal De Vroolijke Echtgenoot Duitsch gesproken met Herta Feiler Zaterdag, 2 i, 5 en 71 uur. T, Zondag, om 21, 5 en 7 j u. en Heinz Buhmann Maandag, om 7 t uur OUD - IEPER R.ColueiM plstnti* Allo Janine Duitsch gesprotten met Marika Rökk Zaterdag, 21. 5 en 71 uur. T Zondag, om 2}, 5 en 7} u. en Johannes Heesters Maandag, om 7 uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1