KALORINE Occasie Meubelen VOETBALKRONIEK Bij C. S. Yper Bij Voetbalclub W A.P.S. BOKSEN W. S. leper W. S. Passchendaele Gewestelijk Comiteit Westland leper Hotel Hi-istol Op Oudejaarsavond ALLERHANDE NIEUWS Hoefsmederij H AN DBOOGSCHIETINGEN In het Café «DE BEURS VRAAGT Cristal - Chaudfontaine BESPAART 20 KOLEN LEO AMEEL Burgerlijke Stand van leper DeVlag - Hoekje Ik koop en verkoop KESTELOOT Charles VeBriiestceawef, 145. (Villa) YPER <5149) In hef- goedkoopste Meubeihuis bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 12, Noordlaan YPER Uitilagei vaa Zondag 2é-12-43 lle Afd. Provinciaal Harelbeke-C.S Yper St.Moeskroeo Vlaraert W SJeper S.C.Bizet lugttn-Zwevii 12 3 2 0 1 8 I mÊomm mm bye Torbout. Wevelgeraen Deerlijk IIe Afd. Gewestelijk A Passchend B S. Poper. Boexiage-C.S.Langem. F.C.Poper.-Wervik Pr.Lange mark-Brielen bye Reningelst. tf. 5 0 2 2 2-4 1-5 II' F.Clzegem S.V Wevelg. 13 Zwevegera 11 Deerlijk Sp. 10 CS Yper 12 St.Moeskr. 12 S.K.Vlamert. 14 RCHarelb 11 F.C.Torhout 12 W.S.Ieper 12 S.C.Bizet Provinciaal 12 10 0 2 66 3 2 4 5 8 6 7 9 IIe Gewestelijk 12 2 10 14 22 17 17 29 15 12 14 18 14 30 13 44 10 30 9 Wervik F.C.Poper. Passchend. Reningelst Brielen 12 Boezinge 14 Pr.Langem. 13 C.S.Langem. 13 B.S.Poper. 12 Kortemark 11 13 12 14 11 13 8 2 10 2 10 0 1! Matchen voor Zondag 2 lle Afd Provinciaal B.S.Poperinge-E. Wervik Hoste C.S.Langem. Brielen Sp. Everaert A. 86 14 25 13 23 24 19 35 17 35 14 39 13 30 10 74 5 55 4 1 107 0 I - C. S Yprois 2 R C Harelbeke Onze Cerclemannen hebben, op het terrein van Wevel- gem Sport de Ratjes uit Harelbeke met 1-2 in de min derheid gesteld. De remonte werd dus doorgevoerd, dit niettegenstaande André Godderis zich verplicht zag belet te verklaren en Roger Vanbeselaere de verplaatsing als inside meemaakte. De match verliep aanvankelijk totaal in het voordeel der rood w'tten en de Harelbeke- naren die nochtans een flinke ploeg in lijn brachten, liepen verdwaald op het keurig passenspel der onzen. Het was dan ook ruimschoots verdiend dat Roger Vanbeselaere zijn ploeg de leiding gaf en dat aan de rust Cercle met •-1 leidde In de tweede beurt konden de mauven zich echter herpakken en thans kregen De wulf en Cie het hard te verduren. Het aanvalskwintet der Ratjes was nochtans weinig opportunist, terwijl anderzijds doelwachter Dewulf zich fel onderscheidde. Rond de twintigste minuut ver plaatste onze voorhoede het spel- Knockaert kwam alléén vóór doel. doch de doelman van R. C. H. kwam uitge- loopen en kon ontzetten, maar... in de voeten van Cher- ckye en 't was 0-2. Nog gaven Noppe en zijn makkers zich niet verloren en aan de 33* minuut moest ook Roger Oewulf zich overwonnen geven (1-2). De Leiezonen zagen een gelijk spel in hun bereik en met man en macht stelden ze onze defensie op proef. De rood-witte backs wilden echter van geen liefde weten en behielden den 1-2 voor sprong tot bij het affluiten. B«schouwing We zouden de waarheid geweld aan doen moesten we verklaren dat we afgeteekend de meer dere waren en heel verdiend zegevierden. Neen Beide ploegen waren elkaar waard en namen elk een beurt voor 'iub rekening, zoodat het gemakkelijk een gelijk spel had kunnen zijn. Keeper Dewulf overtrof zich echter en ook onze voorlinie wist beter de kansen te benuttigen dan deze der rivalen. Daaraan en aan het tikje geluk dankt Cercle de zege Voor éénmaal hadden we eens Moeder Fortuna langs onze zijde en we gelooven dat niemand dit zal kwalijk nemen, want hoe dikwijls hadden we niet ■et onkans af te rekenen Pontje. Lesage. Versaevel en vooral Roger Dewulf presteerden zeer puik. Met kop en schouders stond dit kwartet boven hun tegenstanders. Charles Doolaeghe geraakt het stilaan terug gewoon en binnen een paar ■atchen is hij wederom de oude Tijdens de eerste beurt overklaste Kozen zijn rivaal Noppe. maar nadien stonden de rollen omgekeerd en kon Maurice zich maar niet aanpassen. Maiiiiard had een flinke rechtsbuiten tegen over zich en had heel wat tijd noodig om de gewenschte repliek te vinden. Bij de aanvallers zagen we André Vanbeselaere reeds veel beter fungeeren André moet ■eer initiatief nemen en durft met genoeg voorbij de backs snellen. Niet aarzelen om een back te dribbelen. André Roger Vanbeselaere maakte een goeden eersten time. maar gedurende de laatste 45 minuten bleek hij begrijpelijk vermoeid. Het debuut van Geetje kon dus bevrediging schenken, dit neemt echter niet weg dat zijn gestalte hem een handicap was. Geven we onzen scholier ■og een paar jaar geduld en aan hem zal Cercle plezier beleven. De hoekspelers Cherchye en Knockaert kregen op ket breede veld open spel en graag zouden we hen ■og vele wedstrijden zien leveren als vorigen Zondag. Kortom een boeiende ontmoeting die verdeeld opging en best op een drawn had kunnen eindigen, doch indien er een overwinnaar moest zijn. dan verdiende C. S. Y. de geboekte toewijzing- Zondag a. s. mag Cercle opnieuw rustea. ROGIMAR. Het Kerstfeest bij C. S. Yper De jaarlijksche bijeenkomst in het lokaal De Zon keef t. spijts dé tijdsomstandigheden, niets van hare gezel ligheid verloren. De spelers waren talrijk opgekomen en werden eerst en vooral door den lokaalhouder op een onverwachte lekkernij vergast, vooraleer de kaart- speling en kamp op den teerlingbak aan te vangen. Niet ■in dan drie verschillende tombola's hadden plaats, een eerste waar alle deelnemers een prijs wonnen, een tweede waar elf gelukkigen een ongekenden omslag mochten ia ontvangst nemen, een derde die den verrassingsprijs voorbehield en bij toeval door den jongsten speler van Cercle gewonnen werd. In een woord een aangename avond die Cercle's Bestuur en Spelers te zamen bracht. Uitslag kaarting 1. Doolaeghe-Decroix 2. Hoedt- Vanderraeersch 3. Maillard-Vanbecelare R. 4. De- ckievre-Maes R. Uitslag teerlingbak 1. Ossieur 2. Cappelaere 3. Andries 4. Hollebeke G. 5. Molein W. 6. Hol- lebeke M. (laagste smeet). Zondag; 9 Januari 1944. om 5 uren Groote Kaarting in het Bieden ten voordeele der Supportersclub van White Star In de White Star Frenchlaan, 52 leper. Leden betalen 2 fr. niet leden betalen 5 fr. Alle prijzen worden in natura uitgedeeld. HET BESTUUR. Wapsport 7 Stormvogels-Wijtschaete 0 Het is 14.32 u. wanneer scheidsrechter Nuyten het be- ginsignaal fluit. Van meet af wordt er vinnig gespeeld en wordt de bal gedurig van het eene naar het andere kamp getrapt. Na 15 min. lukken de Waps-jongens langs Decroix hun eerste doel. De mauven laten het aan hun hart niet komen en trappen er duchtig op los. Niettegenstaande dat krijgt hun keeper eenige gevaarlijke standjes op te knappen, wat hij in het geheel niet slecht doet. Dit belet echter niet dat hij nog tweemaal wordt gevloerd vóór de rust en wel aan de 25 min. door Debergh en aan de 35 min. door Bouchaert. Na de verfrissching zijn de onzen seffens ten aanval en aan de 10 min. lukt Platteau met een prachtig schot het 4e doel der partij. De Stormvogels verdedigen zich moedig en gaan zelfs nu en dan ten aanval maar zijn vóór doel niet gevaarlijk daar de schutters ontbreken. Dit alles belet echter niet dat Garrein aan de 15 min.. Boudry aan de 25 min. en Bouchaert 10 min. voor het einde nog elk een doelpunt op hun actief nemen. Baschouwing De jongens uit Wijtschaete verdienen allen een woord van lof om hun kranig verweer, want tot het einde hebben ze zich moedig gedragen, en verdienden zelfs een paar tegenpunten. We danken hier meteen het Bestuur van Stormvogels om zijn goeden wil daar zijn mannen den dag daarop. Zondag, terug moesten tusschen het krijt komen. Onze nieuwgevormde W.A.P.S.-ploeg heeft het voor zijn eerste optreden in het geheel niet slecht gedaan en met nog wat training en bijzonder, goeden wil. komen we er bovenop. W.A.P.S.-er. EEN EERSTE SUKSES VOOR B. C. OLYMPIC IEPER Op de prachtige boksgala te Kortrijk op Kerstdag ingericht, stond een der beste elementen van onze jonge club. nl. Chicle Curlier, tusschen de touwen. Zijn tegen strever. Delannoy uit Doornik, wist het zeker en vast ook tegen wie hij het aan den stok had. want na af loop van den kamp was hij een geslagen man Van een goed begin gesproken Op de publieke training van Dinsdag avond in .de «Victoria Palace» kon men opmerken dat onze kloppers er moed op hebben voor hun eerste optreden voor eigen volk. Ze trainden weer dat de brokken in het ronde vlogen, om tegen Zondag toch «fitt and well» voor hun stadsgenooten te verschijnen. De aanwezigen zullen het zeker niet beklaagd hebben, vermits Albert Lepere, de knappe beroepsbokser uit Kortrijk, hij versloeg op Kerstdag niemand minder dan Kid Charles enkele staaltjes van zijn kunnen ten beste gaf. En het zal zeker de laatste maal niet zijn dat hij naar leper komt trainen vermits hij hier zal komen wonen. Hij beloofde ons heden Donderdag weer tegenwoordig te zijn. teneinde zijn jeugdige makkers van leper, behulpzaam te zijn in hun voorbereidingen voor hun kampen van Zondag a. s. De Boksmeeting van Zondig 2 Januari Zal me dat een sukses zijn. zeg Bijna alle kaarten zijn reeds ver kocht De liefhebbers die nog voor hun plaatsbewijzen niet zorgden zullen zich moeten haasten. Dit is ten andere niet te verwonderen wanneer men het programmaeventjes bekijkt: Naast 6 liefhebberskampen, waarin de sterkste elementen van B. C Ol. IEPER hun kunde zullen laten bewonderen tegen tegenstrevers uit Brussel, Poperinge en Kortrijk, doet Francois Carlier zijn heroptreden tegen den sterkea Decoomtn uit Brussel, terwijl de kleine Servage uit Kortrijk den ex-Kampioen van Brabant zal te woord (of te vuist?!) staan. Wegens plaatsgebrek kan ik niet verder uitweiden over de referenties van deze kleppers, die ten andere door de plakbrieven aan het publiek voorge steld werden. De publieke weging der boksers zal plaats grijpen in De Beurs Meenenstraat. om 11 uur. Zondag voor middag. Liefhebbers, opgelet, de meeting begint om 17 u. stipt. Rogisa Terrein S. K. Zillebeke Zondag Januari 1944 om 14,30 uur Groote Voetbalmatch "tusschen Inkomprijs 5 fr Uitslagen van Zondag 26-12-43 Tweede Afdeeling A. Hoëebeke Geluveld 3 0 Beselare-Houtem 2-2 Komen/ten/Brielen-Zand voorde 1-2 Ziüebeke-Zonnebeke Tweede Afdeeling Voormezele - W ytschate Draaouter- Meesen Nieu w kerke-Kem mei Dikkebusch-Westouter Jeugdploegen B Vlamertinge-Pr.Langemark Tweede Afdeeling A. B 2 0 5-1 2-1 5-2 1-2 10-1 Zandvoorde 12 Zillebeke 12 Houtem 12 K./t. Brielen 11 Hollebeke 12 Zonnebeke 11 Geluveld 12 Beselare 12 1 39 23 17 1 29 28 15 2 31 18 14 3 28 16 13 1 31 34 11 1 20 25 9 3 18 28 9 2 15 39 6 Tweede Af deeling B. Dikkebusch 12 8 1 3 58 22 19 Westouter 12 8 1 3 57 20 19 Kern mei 12 6 3 3 47 31 15 Nieuwkerke 12 6 3 3 44 32 15 Meesen 12 4 5 3 29 39 11 Wytscbate 12 3 7 2 20 47 8 Voormezeele 12 3 8 1 29 41 7 Dranouter 12 1 11 0 13 65 2 Jeugdploegen B. Vlamertinge 9 8 1 0 47 1016 Passchendale 10 6 4 0 23 21 12 F.C.Poperin. 10 4 4 2 16 24 10 Pr.Langem. 10 4 6 0 21 26 8 W.S.Ieper 9 4 5 0 25 20 6 C.S.Yper 10 1 7 2 9 40 4 Matchen voor Zondag 2-1 Finaal Reserven Wervik-Vlamertinge Eerste Afdeeling Stavele-Westvleteren Tweede Afdeeling A. Zonnebeke- Komen-ten- Brielen Finaal Jeugdpolegen Reningelst- Vlamertinge Vrienden wedstrijd W.S.leper-Passchend. (terr. Zilleb.j l«»t veriiui!ii'(i« <luo VEN« - DEDECKER Transformatiezangers van eerrten rang SUCCES MAATSCHAPPIJ De Oude Vereenigde Hofbouwliefhebbers van het Arrondissement leper Lokaal In de Trompet28 Qr Markt, leper. Algemeene Vergadering van 2-1-44, om 14.30 Dagorde Lering van het verslag der laatste alge- meene vergadering. Mededeeliagen. Goedkeuring der balans van uitgaven en inkomsten. Uitbetaling der punten van 1943. Beoordeeling der aanbrengsten. Aanvaarden van nieuwe leden. Betaling der bijdrage voor 1944. Tombola. De Secret. C. Lamps. Ded.d. Voorz. J. Lecluyse. LIGGENDE PERS Zondag 2 Januari 1944 Om 14.30 uur GELUVELD, in de Congo, bij Pauweis Oppervogel 100 fr. Twee zijd vogels, elk 50 fr. Twee kallen, elk 30 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 50 schut ters alle drietal twee vogels van 35 fr. Inleg 25 frank. Insgelijks Poperinge, bij Decrock en El- sendamme. Er zullen in Januari 1944. indien 't getal aanvragen vol doende is leergangen van hoefsmederij geopend worden te IEPER. in de smis van den heer Leon Vander marliere. meester-hoefsmid. Rijsselstraat. 176. Worden tot de lessen aangenomen, al de hoefsmeden en personen die. minstens 17 ja^r oud zijnde, ertoe de aanvraag zullen gedaan hebben aan den heer Louis Scharlaken. Dok ter in de Veeartsenijkunde te Roeselare, door het Ministerie van Landbouw gelast mee het geven der leergangen. Bij de aanvraag, die moet toegezonden worden vóór 15 Januari 1944. moet een uittreksel uit hun geboorteakt ge voegd worden. Zij zullen daarna een bijzondere uitnoodiging ontvangen- vermeldende dag en uur van het beginnen der leergangen. De hoefsmeden moeten zich voorzien van de kleine werk tuigen welke zij noodig hebben om het hoefijzer te maken. Gevonden en Verloren Voorwerpen Werden ten polltlebureele aangegeven Gevonden - Donderdag 23 December, door Devriendt Lea. van St Jan. een wollen gebreide passé-montagne Vrijdag 24. door Christiane Vansevenant. Frenchlaan. een met bloemen versierden zak. een handdoek inhoudende. Zondag 26. door Waterblee Mia. Dixmudestraat. een paternoster. Dinsdag 28. door Van Eenaeme Jean. St-Jacobstraat. een bruin lederen brieventasch een eenzei vigheidskaart en andere papieren inhoudende. Door Wullepit Liliane. Citê Ligy. acht nieuwe vischkaarten. Woensdag 29. door Waterblee Mia, Dixmudestraat, een sajetten sjaal. Verloren - Donderdag 23 December, door Devos Jeanne, Boterstraat. een zwarte regenscherm met grijzen zoom. Vrijdag 24. door Sabbe Robert, van Reningelst. een eet- zak inhoudende regenmantel, bruine wollen passe- montagne een paar bruine wollen handschoenen en een literflesch. Door Louwagie Cecile. Hoornwerk, een paar lederen vrouwenhandschoenen. Zaterdag 25. door Lemaire Georges. Patteelstraat. drie volledige bladen rantsoenzegels de nummers 6 uitgezonderd. Door Sennesael Paul, Meenensteenweg. een brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart. ijzerbons en papieren. Zondag 26. door Verhaeghe Suzanne. St-Jacobstraat, twee geldbriefjes. Maandag 27, door Lalous Michel. Slachthuisstraat, een bruine lederen scoutriem (belooning aan den vinder). Door Stevens Louis. Vandenpeereboomplaats. een rantsoenee- ringskaart voor niet-eetbare producten. Dinsdag 28. door Van der Mersch Jean, de Stuersstraat. een bruinlederen kinderhandschoen.—Door Vandenberghe Marie-Thérèse. een gouden kindèrring met beginletters M. T. (belooning aan den vinder). Door Pattyn Désiré, Eigen Heerdstraat. een vrouwen-regenscherm. Woensdag 29. door Lahaye HilaFre, Rudyard Kipling- laan, 1. zijn eenzelvigheidskaart. Door Mw Cherchye Edouard. Doorgangstraat, een roode porte-monnaie inhou dende een briefje van 100 fr. en wat kleingeld. Allo Allo bij Honoré D'HONDT, Meenenstraat, Yper Speelt het ensemble WILLY voor U de schoonste Schlagers, met den gekenden batteriest <i OUWb TAAIE 's ZATERDAGS eD 's MAANDAGS, vanaf 18 uur 's ZONDAGS, Aperitief Concert van lf tot 13 uur 's Avonds, van 16 tot 23 uur ln het Café DE BEURS is iedereen welkom. het volmaakt tafelwater Depot: Brouwerij J.&G.Donck 10, Lombaardstraat, YPER. Tel. 255. M. V. G. T. Best geschikt voor het verbranden van SCHLAM. IN 'T GROOT r- ELVERDINGESTRAAT, IEPER leper - Melkkruik ontvreemd Zondag morgen, rond 7 uur..plaatsten de gebroeders VanGheluwe. wonende Augustinenstraat. zooals naar gewoonte, een melkkruik met 20 liters melkaan den ingang van hun hof,doch toen de raelk- voerder omstreeks 8 uur voorbijkwam was van de kruik geen jpoor meer te vinden. Rijwieldiefstal - Maandag avond, omstreeks 6 uur. plaatste de genaamde Lamerant Michel, van Merckem. zijn rijwiel aan den voorgevel van de banketbakkerij Dehaeck in de Rijsselstraat. doch toen hij den winkel verliet en terug wilde wegrijden was zijn velo verdwenen. Ploegsteert Erge val - De genaamde Marys&e Laura, werkzaam in de steenbakkerij te Ploegsteert, deed Woensdag een tamelijk ergen val. waarbij zij aan het hoofd en over het gansche lichaam verwond werd en ter verzor ging naar het O. L. Vrouwhospitaal te leper moest over gebracht worden. Poperloghe - Door gas verstikt - Daar de woning van den 70 jarigen schoenmaker. Henri Adnaan. in de Krombekeslraat sedert een drietal dagen gesloten bleef, gin gen buren de politie verwittigen, die de voordeur dooreen slotenmaker deed openen. Men vondt er den man op den grond liggen, naast zijn schoenmakersgerief. Een bijge roepen geneesheer kon alleen den dood vaststellen, die aan gasverstikking toe te schrijven is. Zonnebeke - Poging tot inbraak - Rond 10 30 u. 's avonds hoorden de inwoners der pachthoeve Jules Bou ten. Lotegatstraat. een verdacht gerucht al den kant der slaapkamer. De electrische lamp op den achterkoer werd aangemaakt en tevens kwam een zoon des huizes huis waarts. zoodat de inbreker, die gezien werd. doch niet herkend en die reeds een hoeveelheid baksteenen had uitge broken, op de vlucht sloeg, 's Anderendaags, bij het onder zoek der voetsporen, heeft men opgemaakt dat een viertal personen in de zaak betrokken zijn. Zonderlinge bezoekers - ln den avond toen de bewo ners reeds te bed waren, werd op de huisdeur van landbou wer Richard Knockaert geklopt. Toen de landbouwer licht aanmaakte en vroeg Wie is daar? werd niet geant woord en trokken de bezoekers al de hoevepoort weg. Ze waren waarschijnlijk de meening toegedaan dat de bewo ners het Kerstfeest bij de familieleden gaan vieren waren. Beselare Diefstal - De vrouw van zekeren Vande- poele. wonende Spilstraat, stelde met ontsteltenis vast dat een koffertje met 40.000 fr.. dat jn een nachttafel verborgen was. verdwenen is. Het is een harde noot voor het arbeiders gezin. van de-n 23 tot den 29 December 1943 GEBOORTEN Beun Anny, Recollettenpoort, 5, Capucienenstraat, 31. - Geerardyn Maria, Recollp., van Nieuwkerke. - Desmet Bernard, Recollp., van Vlamertinge. - Goes Yolande, Meenensteenweg, 60. Mabesoone Rosa, Recollp., van Zuidschote. - Cocle Maria, Recollp., Boterstraat, 46. - Cocle Anna, Recollp., Boterstr., 46. - Heeckhout Jacque line, Recollp., Wenninckstraat, 5. - Van Litsen- borgh Yvette, Recollp., van Sint Jan. - Latré Guido, Recollp., van Langemark. - Wenes Annita, Recol lettenpoort, Bruggesteenweg, 71. - Deleye Jacque line, Recollp., van Dikkebusch. OVERLIJDENS Provoost Emma, z. b., 84 jaar. wed. Vermeersch Augustus, St-Janshospitaalstr., 1. - Rondelez Polydorus, gepensionneerde, 83 jaar, echtg. Logtie Mathilde, Elverdingestraat, 81. -Hau- weele Jeanne, huishoudster, 48 jaar, echtg. Chris- tiaen Alberic, Kaai-West. 11. - Sobry Theophile, z. b., 73 jaar, wed. Depreeuw Hortentia, Maar schalk Haiglaan. 103. - Provoost Emile, bediende, 46 jaar, echtg. Vieillard Marthe, Kalfvaart, 3. - Terrier Maria, huishoudster, 73 jaar, echtg. Wouts Gustave, St-Janstraat, 18. - Velghe Florentia, z. b., 87 jaar, ongehuwd, Sint-Janshospitaalstraat, 1. - Dethoor Anna, huish., 53 jaar, echtg. Vanhoorne Henricus, Lindendreef, 34. - Dambre Jean, z. b., wed. Delobel Angèle, 71 jaar, Maloulaan, 43. - Hoornaert Emile. z. b 74 jaar, ongeh., Rijselstr., 133. - Visage Philomène, z. b., 84 jaar, wed. Bar tier Aloisius, St-Janshospitaalstraat. 1, - Lapere Dina, 2 jaar, van Beselare. Huwelijk Haghebaert Maurice, meubelmaker, en Hoornaert Suzanne, naaister, beiden te leper. Op 19-1-44 mogen we te leper opnieuw «Het Volkstoo- neel» verwachtend zijn en wel |Tmet het befaamde tooneelwerk «Jeugd». De pechduivel die ons de laatste vertooning. door de ziekte van Marcel Ameye. deed afzeggen, zal ons deze maal met rust laten. Alle liefhebbers vaa het gezonde en ware tooneel zullen er aan houden tijdig hun kaarten te bevragen. Op 15-1 -44 gaat er in het De Vlag-lokaal een uiterst belangrijke voordracht door over «Ontstaan en geschiedenis van het Kommunisme in Belgie» door J. Demeyer, die zelf lange jaren in de rangen van het kom munisme gestaan heeft. Iedereen wordt hiertoe uitge- noodigd. doch de toegangskaarten dienen vooraf op het sekretariaat te worden afgehaald. Einde Januari mogen we de kleinen verwachtend zijn. die gedurende de maand Juli II. voor zes maand in verlof naar Duitschland trokken. De speciale trein die hen terugbrengt, vertrekt enkele dagen later opnieuw met een heel kontingent deelnemers. Aan iedereen wordt no§ de gelegenheid geboden, ook hun kinderen aan deze uitzonderlijke reis te laten deelnemen, mits tijdig aangifte op het secretariaat wordt gedaan. Vlaamsche Moeders, neemt voeling met de De Vlag- Vrouwenwerken. Neemt inlichtingen op het sekretariaat. In de harde tijden die we thans meemaken moet alles bezuinigd worden en moeten we alles weten te benut tigen. De Vrouwenorganisatie van de De Vlag, die op dit gebied reeds heel wat presteerde houdt zich voor eenieder ter beschikking. Brengt een bezoek aan het uitstalraam in de Statiestraat en oordeelt. Voor het einde van de maand Januari, wordt nog een uiterst belangwekkende en leerrijke voordracht aan gekondigd. namelijk Kuituur in Vlaanderen Tijdig zullen date en aanvangsuur worden kenbaar gemaakt en ieder belangstellende de gelegenheid worden gegeven, dezen uitgelezen avond bij te wonen. Steeds staan alle De Vlag-organisaties ten dienste van alle volksgenooten open. om hen in al hun aange legenheden en moeilijkheden met raad en daad bij te staan. Geen vooroordeelen gelden, maar in dienst van volk en gemeenschap wordt belangloos geholpen, daar waar het noodzakelijk blijkt of waar hulp ingeroepen wordt. Op Dinsdag 28-12-43, werd dc laatste De Vlag- film van het jaar 1943 in de zaal «Oud leper» afgerold, die de bekroning was van alle vertoonde filmen. Medegedeeld. zelfde uur en plaats. Y vviWL. nlle HIU$; ucaiiccu t o Wolvebosch 28 Loten van ongeveer 10 aren schaarhout Sprietbosch. 20 toten van ongeveer I" aren schaarhout Goreelbosch 30 loten van ongeveer 10 aren schaarhout Gemeente WYTSCHaETË Herghaag. 2 Loten van ongeveer 14 aren scha irhout 2 Loten van ongeveer 13 aren schaarhout. Huiker. 4 Loten van ongeveer 12 aren schaarhout Nonnebnsch 4 Loten van ongeveer 12 aren schaarhout. Vraagt de lijst der koopen ten bureele van den Openbaren Ondejstand. waar inschrijvingsbrieven kunnen bekomen worden. gelijk welk holdier weerstaan, zonder prikkeldraad er bjj te spannen. Voor inlichtingen wendt U bij den agent uwerstreek: DEVOS Daniel, Plaats, 16, Dickebusch (bij Yper). HST Tr*R€*rtK «ltCCTir DBM0RTTF.R 34 BeMntraat. Yper (Nr P 211

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2