Kleine Aankondigingen ZIELMISSEN STERFGEVALLEN BEDANKINCEN In 'f goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 12, Noordlaan YPER Vrienden en kennissen worden ultgenoo- digd tot de ZIELMISSEN dlc zullen gezongen worden op ZATERDAG I JANUARI, om 9 u.. in de kerk der E. P. Carmelieten, en op ZONDAG 2 JANUARI, om 8 uur. In Sint- Nlklaaskerk, tot zlelelafenis van Heer Kugène FOURIER. (5655) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 2 JANUARI, om 9 uur, in St-Niklaaskerk, tot zlelelafenis Van Heer en Vrouw Arsène DENOYELLE-SCHEIRE. (5603) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- dlgd tot de ZIELMISSEN die zullen gelezen worden op MAANDAG 3 JANUARIom 8 u., en DONDERDAG 6 JANUARI, om 8.30 uur. in St-Jacobskerk. tot zlelelafenis van Heer Cyrille MULLE, echtgenoot van Vrouw Eugenie Knockaert. 5656) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de JAARDIENST die zal gezongen worden op WOENSDAG 5 JANUARIom a uur, in St-Maartenskathedraal, tot zlele lafenis van Heer en Vrouw lldefons HEUGHEBAERT-RYCX (5604) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 9 JANUARI, om 8.30 u.. In st-Maartenskathedraal, tot zielelafenis van Vrouw Jozef DEVOS geboren Germaine Prevost en zoon Roger DEVOS- (5631) ZONDAGfeVST De Apotheek van Mr. VANROBAEYS, Boterstraaf, is alleen open op Zaterdag 1 Januari en deze van Mr. HOUTEKIER, Meenenstraat, o( Zor.dag 2 Januari VOOR UW NIEUWJAARGESCiiENKEN wendt U ter bloemisterij I». UDLDEIK-ltELTDHBE Capuclenenstraat, 10, Yper - Tel. 56 Prachtige keus van bloemenkorven, Cyclamen, Azalea's en Sieraadplanten. (5574) Vrienden en kennissen worden ultgenoo- digd tot de JAAR MI S die zal gezongen worden op ZON DAG 2 J ANU ARIom 8.30 u., in St-Jacobskerk, tot zlelelafenis van Heer en Vrouw Hector GOEMAERE-SNICK. (5601) Vrienden en kennissen worden ultgenoo- died tot de JAARMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 2 JANUARI, om 8.30 u., In St-Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Charles RAMBOUR en zonen Cesar en Sylvère. (5602) Vrienden en kennissen worden utgenoo- dlgd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 2 JANUARI, om 8.30 u. in st-Maartenskathedraal, tot zielelafenis van Heer Georges VANDENBROUCKE echtgenoot van Vrouw Jeanne Legrand Kleine Pennestraat. 54. (5619) Vrienden en kennissen worden ultgenoo- dlgd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 2 JANUARI, om 8.30 u.. in de kerk der E. P. Carmelieten. tot ziele lafenis van Mevrouw Georges DELATTRE geboren Henriette Hof vanwege de St -Theresia's Broederschap (5633) Mevrouw Emile Provoost, geboren Marthe Vleillard Mijnheer en Mevrouw Paul Provoost- Christiaens Mijnheer en Mevrouw Valére Coekelbergs- Provoost Mijnheer en Mevrouw Achllle Vielllard- Péry Mijnheer en Mevrouw Georges Collet- Provoost en zoon De famlllën Provoost, Dedryver, Vleillard en Péry, melden met diepe droefheid het afsterven van Mijnheer Emile-Cyrille PROVOOST hunnen teergeliefden echtgenoot, vader, schoonvader, schoonzoon, broeder, schoon broeder, oom en bloedverwant, geboren te Yper, den 3 Juni 1897, en er godvruchtig overleden, den 25 December 1943. De vrienden en kennissen die, bij verge telheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Yper, Kalfvaart, 3. Vrienden en kennissen worden ultgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 2 JANUARI, om 9.30 u.. in de kerk der E. P. Carmelieten, tot ziele lafenis van Mevrouw Weduwe DEKONINCK vanwege de St-Jozef's Broederschap. (5634) Mijnheer Charles De Schepper, Mevrouw Charles De Schepper, geboren Germaine Dambre Mijnheer Robert Parmentier, Mevrouw Robert Parmentier, geboren Pauline Dambre; Mijnheer René De Schepper De famillën Dambre en Delobel, melden met diepe droefheid het afsterven van hun teergeliefden vader, schoonvader, grootvader en bloedverwant, Mijnheer Jean-Henri-Amand DAMBRE Weduwnaar van Vrouw Angèle Delobel geboren te Vlamertinghe, den 6 Februari 1872, en overleden te Yper, den 26 December 1943. De vrienden en kennissen die, bij verge telheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Yper, 43, Maloulaan. Vrienden en kennissen worden uitgenoo- digd tot de ZIELMIS die zal gelezen worden op ZONDAG 2 JANUARIom 11.30 uur, in St-Maartenskathedraal tot zielelafe nis der overleden familie van Heer en Vrouw Omer VANDEVIVERE-ALLEMAN Dixmudestraat. (5622) Mevrouw Polydorus Rondelez, geboren Mathilde Logie Mijnheer en Mevrouw Edgard Rondelez- Allaeys en kinders Mevrouw Weduwe Robert Rondelez- Knockaert en familie Mejuffer Antoinette Rondelez De famlllën Rondelez, Samyn, Logie en Debleu, melden met droefheid het afsterven van hun teergeliefden echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader en bloedverwant, Mijnheer Polydorus-Josephus RONDELEZ Gewezen Sectieoverste der Accijnzen geboren te Roeselare,, den 17 December 1860 en godvruchtig overleden te leper, den 24 December 1943. De vrienden en kennissen die, hit verge telheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. leper. Elverdingestraat, 89. Vrienden en kennissen worden uitgenoo- igd tot de ZIELMIS die zal gezongen /orden op ZONDAG 9 JANUARI, om 8.30 u.. n St-Pieterskerk. tot zielelafenis van Heer Jules LIPPINOIS overleden echtgenoot van Mevrouw Julia Desmadryl. (5632) Vrienden en kennissen worden uttgenoo- ligd tot de ZIELMIS die zal gezongen rorden op ZONDAG 9 JANUARI, om 9 uur. n St-Niklaaskerk, tot zlelelafenis van Mevrouw Camille BOSSAERT geboren Noëmie Deramaut en Juffrouw Leontine BOSSAERT (5635) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- ligd tot de ZIELMIS die zal gezongen vorden op ZONDAG 9 JANUARI, om 10 uur, n de kerk der E. P. Capucienen, tot zielela- enls van Heer en Vrouw Jules ANNOTHÉ-VIAENE (5630) Vrienden en kennissen worden uitgenoo- ligd tot de ZIELMIS die zal gelezen Vorden op ZONDAG 9 JANUARI, om 11.30 li- In St-Maartenskathedraal, tot zielelafenis yan Heer Charles VANASSCHE. (5636) Heer en Vrouw Jules Verborgh-Desmarets en dochter Heer en Vrouw René Deweirdt-Desmarets Heer en Vrouw Cyriel Mylle-Desmarets en kinders Vrouw Weduwe Maurice Sarrasin-Desmarets en kinders De Familiën Desmarets, Houpe. Carrain. Mylle en Spin- newyn. danken, langs dezen weg, de vrienden en ken nissen voor de blijken van deelneming betuigd bij het afsterven van hunnen teergeliefden vader, schoonvader, grootvader, overgrootvader, oom en bloedverwant Heer Adolf DE8MARET8 Weduwnaar van Vrouw Marie-Louise Mylle en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Zandvoorde (leper). (3648) Mijnheer Alberic Christiaen Mijnheer en Mevrouw Charles Christiaen-Verolleman Mijnheer en Mevrouw Maurice Salembier-Christiaen en zoon Mijnheer en Mevrouw Camille Christiaen- Valant; De familiën Houweel en Christiaen. danken, langs dezen weg, de talrijke vrienden en ken nissen om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van Vrouw Alberic CHRI8TIAEIV geboren Jeanne HOUWEEL hunne teergeliefde echtgenoote, moeder, schoonmoeder, grootmoeder en bloedverwante, en voor hunne tegenwoor digheid op de begrafenis. Kaai-West. 11. Yper. (3649) O Heer en Mevrouw Ernest Verstraete-Vanderbeke Heer en Mevrouw Arthur Reynaert-Verstraete Heer Bruno Verstraete Juffrouw Nicole Verstraete De familiën Verstraete. Vanderbeke. Houspie. Tant en Haspeslaeg, danken, langs dezen weg, de talrijke vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van hun teergeliefden zoon, broeder, schoonbroeder en bloedverwant. Heer Jacques-Gilbei't-Co melius VKRSTRAETE en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Statiestraat, 52, Yper. (3650) OVER TE NEMEN met onmiddellijke inge nottreding Schoone Iteenhun- wei'ij. met handelsregister en volledige inrichting bevattende; Ijskas met compresseur. koelinrichting met dynamo, vleeschblok, auto matische balans, toog met marmeren blad. hespensnijder, vleeschmolen, enz Zich wenden ter studie vanden deurwaarder Georges Tahon, Jules Capronstraat, 11, Yper. (5627) TE KOOP in YPER, bij Mk Haiglaar., 20 schoone werkmanshulzen onlangs gebouwd, zeer goeden staat, met kleinen hof. Voordeelige prijs goede geldbelegging. Voor waarden en toelating tot bezichtigen bij A WARNY. 122, Bd des Combattant*. Doornik. Tel 111.65. (5448) TE HUUR GEVRAAGD in Yper. schoon heerenhuis of handelshuis, liefst met kleinen hof. Adr.'t bureele. (5469 TE HUREN Nieuwgebouwd Hofste deke van 1/2 Ha zonder overname, seffens vrij. TE KOOP Partij zaailand van 78 a voordeelige prijs. Zich wenden Gerard Deco- nlnck, Paterstraat, 21. (5645) TE KOOP GEVRAAGD Paardencamion platform, in goeden staat, draagvermogen minimum 5 t. Adres ten bureele. 5510) TE HUUR GEVRAAGD Woonhuis, te Yper, Poperinge of onmiddellijke nabijheid. Schrijven bureel van 't blad onder letters A.D.P. (5607) TE KOOP 5 aren grond met 10,10m. straatzijde, bij Oostende, welgelegen, niet ver van de zee. - Schrijven bureel van 't blad onder letters OOS. (5552) TE KOOP Gansch nieuwe Kinder- voituur en Occasie Orgel «Chromatiek», zoogoed als nieuw Bij Gerard Van Rycke- ghem. Neerstraat 9, Yper. (5595) TE KOOP Jachtstoof, in goeden staat, en goede Feu continu merk Godin Adres ten bureele. (5606) TE KOOP Belommerde geit. Adres ten bureele. (5608) TE KOOP Jongenskostuum, voor jongen van 13 jaar. in goeden staat. Zich wen den Tegelstraat, 42. (5639) MEN VRAAGT TE KOOPEN Elec trlsche motor 1/3 of 1/2 H. P. Adres ten bureele, (5642) TE KOOP Schoon zwart Dameskos tuum in wol. versierd met fluweel, maat 42. Alsook col chaie in Skunk, alles zoo goed ais nieuw. Adres ten bureele. (5647) TE KOOP Zeer schoone Ondervoi- tuur met chromé en dikke banden. Zich wen den Beluikstraat. 7. (5651' TE KOOP; Prachtige geïllustreerde Ency clopedie 1939, 12 deelen, in nieuwen staat. Adres ten bureele. 15653) TE KOOP; Tw 'f. P ïrdessus en een Kostuum Zich wenden Klaverstraat, 7. <5657) TE KOOP Zeer schoone Piano. acajou, zoo goed als nieuw. Te bezichtigen alle dagen 's voormiddags Rijselstraat, 12. (5658) Uit tei* linml te koop STAD IEPER 1) Schoon Werkmanshuis met hof. 2) Schoon en zeer luchtig Burgershuis. 3) Twee Heerenhuizen met hof. 4) Drie aaneenhoudende Werkmans woningen met 3 aren hof ieder, gelegen Zonnebekesteenweg voordeelige prijs. Nadere inlichtingen bij O 80URDEAU, 76, Rijselstraat. te IEPER. - Tel. 163. (Spreekuren in den voormiddag). Allo Allo Muziekliefhebbers Alle Zondagen alsook op Nieuwjaar en Oudejaarsavond. telkens om 5 uur Prachtig »laz/. Mtiziok in het Café DB MOL Basculestrant.' 5659 Automatische tabaksnijder voor lief hebbers, met de hand of met motor I 3 HP. Pierre Qodts, Joseph Joppartstraat. 22, Wavre. (5599) Jongeling 17 jaar. midd stud. VRAAGT PLAATS voor bureelwerk. Adr.t bur (5142) GEVRAAGD Goede mt id, om in huis houden en café te helpen. Adr t. bur. 5541) OEVRAAQD Goede ernstige meid, voor alle werk, minstens 25 jaar oud, hoog loon, goede behandeling. Adr. t. bur. (5544 OEVRAAQD Goede werkvrouw, voor alle dagen, kunnende fransch spreken. Adres ten bureele (5546) GEVRAAOD Goede meid, tusschen 16-18 jaar, liefst reeds gediend hebbende, goed loon en zeer goede kost. inwoon naar keuze. Zich wenden Meenensteenweg. 14 i. Yper. (5612) GEVRAAGD 2 Stagiairs op het kantoor van Registratie en Domeinen te Roesbrugge. Voorwaarden Diploma van volledige huma niora vereischt. Goede gelegenheid om te stu deeren Voor verdere inlichtingen wende men zich ten kantore. (5620 GEVRAAGD bekwame metaalpolier- ders alsook nikleerders, bij W' Witdouck en zoons, Zonnebekestwg, 61, Yper. (5626) TE KOOP 3 paar schoone bruine lede ren botten, zeer goeden staat, Nrs 42, 43. 45, Rijselsteenweg, 19. Yper. (5613) TE KOOP Kindercharette, in zeef goeden staat. Adres ten bureele. (5614) TE KOOP 2 occasie traamkarren met ressort, voor paard. Adr t b. (5615) TE KOOP Schoon nieuw modern buffet. Poperingesteenweg, 93. Yper. (5621 GEVRAAGD Vrouwelijke bediende algemeene ontwikkeling, boekhouding, dacty- lo. Aanbiedingen onder A. D. W. bureel van 't blad vóór 3 Januari. >5628) juug meisje zoekt plaats om te naaien, reeds op stiel geweest zijnde. Adres ten bureele. (5637) Meisje 20 jaar vraagt plaats voor gesloten huis Adres ten bureele. (5638) OEVRAAQD Chauffeur voor vrachtwa gen. Adres ten bureele. (5640) VROUW VRAAGT Naai- en herstel werk. Zich wenden Zonnebekesteenweg, 27. (5641) OEVRAAQD Goede werkvrouw. Adres ten bureele. (5643) GOEDE NAAISTER aanvaardt alle werk. Spoedige bediening. Zich wenden St-Jacob- straat, 30. (5644) Juffrouw vraagt plaats om in huis te gaan naaien. Adres ten bureele. (5646) QEVRAAD Goede meid om in Café te helpen, goede kost, veel drinkgeld, (voor Kortrijk). Adrea ten bureele. (5652) GEVRAAGD Goede werkvrouw. drie voormiddagen per week. Adres ten bu reele. (5654) ALLO ALLO WIELRIJDERS. Voor uwe nieuwe banden, vulkaniseeren en overtrekken van banden, alsook voor het herstellen van uw velos, wendt U in volle vertrouwen bij Julien DEPOORTER, Paterstraat, 34, Yper. Eigen werk, eigen fabrikaat. (5470) Voor uwe aaakoopen van NAAI MACH1ENEN WISSELSTUKKEN HERSTELLINGEN aller merken. wendt U in volle vertrouwen tot het oud gekend huis Honoré VAN LERSBERQHE Ieperstraat, 85bis, VLAMERTINGE. Velobanden Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad tringels, overtrekken, enz.,wendt U Paterstraat 1, leper.— Gewaarborgd werk.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3