NOTARIEEL E VERKOOPINGEN Occasie Meubelen WOO K HUIS U OOIV HUIS WOONHUIS met HOF Verscheidene WOONHUIZEN en Renteniershuizen Werkmanswoningen Uittreksels van Vonnissen \V O O HUI» Prachtige en Rijke MEUBELEN a) Allerhande Huismeubels en Menagiegoederen b) Allerhande Smidsaiaam II U B E 1 K 1% BOIS TAILLIS SUR P!ED IK KOOP EN VERKOOP OCCASIE MEUBELEN KESTELÓOT Charles Ik koop en verkoop KESTELOOT Charles VewM»teeawe{, 145. (VilU) YPER (5149) In het goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 12, Noordlaan YPER Studie van Meester H. V int «len Iluognerde, Notaris te Beselare. OVERSLAG op Dinsdag 4 Januari 1944 om 2,30 uur ter herberg Het Zwart Peerd gehouden daor Heer Leon De Houtte. te Geluveld. van Gemeent* GELUVELD Een zeer welgelegen lepersteenweg, 26. graat IS aren 80 ca onder bebouwden grand en bof. Onmiddellijk vrij. Ingesteld 93 000 frank. Voar bezoek zich wenden bij Heer Leon De Boutte voornoemd. Kantoor van den Notaris Van Eecko te Poperlnge. —o Op Vrijdag 31 December 1943 te 2 uur namiddag, ter herberg De Kantien bij Juffrouwen Dewickere te POPER1NGE, St - Janskruis straat, 13 OVERSLAG van een met afhankelijkheden, hun grond en medegaande erf. te POPERINGE, langs de Veurnestraat er geteekend Nr 43. groot bij titel I are 09 ca., doch bij kadaster slechts 90 ca. Bewoond door M. Roger Baelen, mits lOOir. per maand, zonder schriftelijke huurovereen komst. Zichtbaar alle weekdagen, 's voormiddags van 10 tot 12 u 's namiddags van 2 tot 4 u. Slechts ingesteld 20.500 frank. Studie van den Notaris Cnmei-ly nok, te Passchendale. INSTEL Dinsdag 4 Januari 1944 TOESLAG Dinsdag 18 Januari 1944 telkens te 15 uur (torenuur) ter kerberg In de Smis bij M. Vandermar- lière, te Zonnebeke. F'ezenberg. Gemeente ZONNEBEKE Dorp lepersteenweg. 92 Een goed en geriefvol Sectie C, Nr 58q. 58p groot 6 aren 70 ca. Bewoond door de medeverkoopster Mevr. Wed Achille Verbrigghe - Claerebout. haar leven gedurende, mits 900 fr. 's jaars meer de belastingen en verzekeringspremie. De pacht prijs begint loopen vanaf den 1 Februari 1944. 0,50 "/o Instelpremie. (Jit Ier liaiid te koop te Meeesti. Wytschate en Dranouter- STAD IE PER Commissie van Openbaren Onderstand Opeiilmi-e Verkttopinj; BIJ INSCHRIJVING van Houtgpwiissen OPENING der AANBIEDINGSBRIEVEN op /.iiterdiig M .Imiiini-i 1944 te 2 ure. in de Raadszaal van het Stadhuis te leper. De verkoop wordt voorbehouden voor de lan delijke en huishoudelijke behoeften der streek. Enkele loten zullen bij voorrang toegekend worden aan de bakkers niet voorzien van een kolen voorraad. A. DEMKEN Gemeente ZILL'EBEKE Eikenbosch. Kappellebosch Kappellestuk, Appelentjestuk, Klein Appelentje, Groot Appe lentje, Capoenbosch. Gloriette, Vossaerde. Bonnetjebosch, Klein Schoolbosch. O.L.Vr. bosch, Campagne Zillebeke. 10 loten. Inhoud circa 8P ni3. Gemeente HOLLEBEKE Papenelst en L)rie Gemete 1 Let Inhoud circa 7 m3. Gemeenté ZANTVOORDE Klein Veldb9sch 1 Lot Inhoud circa 23 m3. Gemeente WYTSCHAETE Groot Huiker. Klein Huiker, Berghaag 3 Loten. Inhoud circa 38 nt3. Gemeente ZARREN I Lot Inhoud circa lo m3. B. TAILLIE Gemeente ZANTVOORDE Wolvebosch 28 Loten van ongeveer 10 aren schaarhout. Sprietbosch 20 loten van ongeveer 10 aren schaarhout. Goreelbosch 30 loten van ongeveer 10 aren schaarhout. Oemeente WYTSCHaETE Berghaag 2 Loten van ongeveer 14 aren schaarhout. 2 Loten van ongeveer 13 aren schaarhout. Huiker 4 Loten van ongeveer 12 aren schaarhout Nonnebosch 4 Loten van ongeveer 12 aren schaarhout. Vraagt de lijst der koopen ten bureele van den Openbaren Ondeistand.waar inschrijvings- brieven kunnen bekomen worden. Studie van Meester Pttiil l<"lsiiit«>y Deurwaarder, Magdalenastraat, I, Wervik. Studie van den Notaris Ynndenameple, te Watou. Studie van den Notaris Vandenameele, te Watou. o MAANDAG 10 JANUARI 1944 om 3 u. namiddag, te Watou (Groote Markt), ter herberg In de Eendracht bij M Jules Vallaey. Openbnre Verlcooping in eene enkele zitting, van Gemeente WATOU. Steenvoordestraat Eenige koop Een door oorlogsfeiten geteisterd met Smis afhankelijkheden en 4 a. 40 ca. van bebouw den grond, ert en hof, bekend ten kadaster sectie B, Nrs 25C en 25 D. Alle eventueele rechten op oorlogsschade- vergoeding. beraamd op 14 527,39 fr. waarde Mei 1940 worden medeverkocht. Laatst bewoond door M. en Mevr. Henri Beddeleem-Dennekin. Onmiddellijk vrij van gebruik. Prijzie voor electrieke leiding, balatum en fruitboomen I 500 fr. Studie van den Notaris Ttievelin, te Meesen. Etude du Notaire Thevelin, a Messines S T AI» la 4» Al K A Groote Openbare en Vrijwillige Verkooping van EN MOBILAIRE VOORWERPEN op MAANDAG 3 Januari 1944 om 1 1/2 uur's namiddags, in de zaal der herberg Au Nouveau St-Chry- sole Wervikstraat. 55 te Komen, zal er overgegaan worden door het ambt van deur waarder Paul Flamey, van Wervik tot de openbare en vrijwillige verkooping van 1) Eene prachtige moderne Eetplaats, in eik, bestaande uit bulfet-aigentitr met marmer blad, grooten dressoir, tafels met vetlengsels, en zes stoelen. 2) Eene schoone Eetplaats, in massief eik. bestaande uit groot buffet, tafel met verlengsels, zes stoelen en spiegel. 3) Eene rijke elaaapkamer, In eik (half gepo lijst). bestaande uit groote spiegelkas, lavabo, bed met ressortbak en twee nachttafels. 4 Eene zeer schoone slaapkamer, in gepo lijst acajou, bestaande uit spiegelkas lavabo, bed mei ressortbak en twee nachttafels. 51 Eene schoone Slaapkamer, in massief eik, bestaande uit spiegelkas, lavabo bed met ressortbak en nachttafel 6 Een zeer schoone Brandkoffer (vijf sloten, gewaarborgd onbrandbaar 7 i Eene Naaimachien, merk Singer zoo goed als nieuw. 8 Eene groote partij verscheidene Meubelen, waaronder spiegelkas in acajou, kleerkas in eik, tafels, stoelen, een schoone divan, lavabos, bedden, buffetten, spiegels een volledig tafel servies, een rijwiel, eene groote hoeveelheid glazen, een lederen vest, zetels, rieten tafels, schilderijen en bibelots Tentoonstelling op Zondag 2 Januari 1944, den ganschen dag. en den Maandag 3 Januari 1944, van 9 tot 12 uur. P. S De verkooping zal eindigen, vóór 6 uur 's avonds. Gewone voorwaarden en komptante betaling. Studie van Meester Désiré-V. Roegiers, deurwaarder te leper, Diksmuidestraat, 41 DONDERDAG 6 JANUARI 1944 te I u. namiddag, te WATOU-dorp, ten sterfhuize van Mevr. Eugenie Dennekin. in leven echtgenoote van M. Henri Beddeleem, Steenvoordestraat. Openbare Yei'liooping van waaronder: Coffre-fort imerk Rocher. Brus sel ledekant, wollen matras, secrétaire, regu lateur, enz... waaronder smissevuren met blaasbalgen, aanbeelden, werkbanken vijlstaken, filièren, boor plooi-, stuik en duwmachienen. slijp steen, bascule met gewichten en allerhande klein alaam. Gewone voorwaarden. Komptante betaling. Gponbni-e Verkooping van zeer schoone OP DINSDAG 11 JANUARI 1944 te 2 uur 's namiddags, in de Zaal LAPIERE te leper, d'Hondtslraat, zal deurwaarder Roegiers, voornoemd, over gaan tot den openbaren en vrijwilligen verkoop van een partij meubelen te weten Slaapkamers, eetkamers, kleerkasten, com- moden, buffeiten, kachels groote partij stoe len, prachtige moderne Radio-Pick Up. Rijwie len, dressoirs tafels, bedden, nachttafels kapstokken, schoon kinderspeelgoed, en nog andere meubelen te lang óm te melden Tentoonstelling den dag der verkooping van 9 tot 12 uur. Gezien de belangrijkheid der verkooping zal deze stipt beginnen te 2 uur. Gewone voorwaarden - Komptante betaling. Vente V*ubli((iie de 7 Ha de beau (BOIS A BRULER) au boii du Gheer WARNÊTON coupe des Pioris divisée en 20 marchés. LE LUNDI 17 JANVIER 1944 2 h. de relevée en l'estaminet A la Hutte», chez Mme Veuve Maréchal Ploegsteert. Conditions ordinaires - Paiement comptant. UITTREKSEL Bij exploot van Meester Georges TAHON deurwaarder te leper, in datum van 29 De cember 1943. heeft Mevrouw ESTELLE WYCKAERT huishoudster wonende te Locre, hebbende als pleitbezorger Meester Jos. VAN DFR MF.RSCH, advocaat-pleitbe zorger bij de Rechtbank van eersten aanleg te leper een eisch tot scheiding san goed«ren ingesteld tegen haar echtgenoot Heer EMIEL VLAEMYNCK, handelsvertegenwoordiger, wonende re L<>c;e leper den 29 December 1943. Jos. VAN nFR MERSCH. ALLE SLAG Veurnesteenweg, 145, (Villa) YPER Bij beslissing van deD Heer Arrondissementscommis saris te leper in dato van 1 December 1943 Lebbe Gerard, laridbouwer (e Poperioge. Krombeke- steenweg. 10, wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Vijftigduizend Fr. (50.000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leve ringen van den oogst 1942. - 2, tot publicatie ki de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Gedaan te leper, den 1 December, 1943. Voor eensluidend afschrift. G. DESCHRIJVER. Adviseur. Bij beslissing van den Heer Arrondissementscommissa ris te leper, in dato van 26 November 1943 Hoste Emeric, landbouwer te Zonnebeke. Roeselarc straat. 4. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Dertigduizend Fr. (30.000) we gens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leverin gen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Vanraes Jozef, landbouwer, wijk E. II. Geiuwe, wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Vijf en Dertigduizend Fr. (35.000 fr wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten Gedaan te leper, den 26 November. 1943. Bij beslissing van den Heer Arrondissementscommissa ris te leper in dato van 27 November 1943 Watteyne Cyriel, landbouwer te Langcmark. O. L. Vrouwstraat. 11. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete vati Vijf en Dertigduizend Fr (35.000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. VijtlCkier Alouis, landbouwer. Tresorierstraat, 8. te Zonnebeke. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Vijf en Dertigduizend Franken (35.000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van cien oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en lot de kosten. Deman Cyriel, landbouwer te Wervik. Beselarestraat. 19. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Honderdtwintigduizend Franken (120.000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar». 3. tot aanplakking in al de gemeenten van het,rechter lijk kanton Wervik. 4. tot de kosten dezes en van publicatie en aanplak king ten bedrage van Honderd Vijf en Zestig Fr. (165 fr.) Delefortrie Jules, landbouwer. Vagevuurstraat, 1. te Wervik. wordt veroordeeld tot 1eene geldboete van Zes en Vijftigduizend Fr. (56.000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leve ringen van den oogst 1942 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Vanacker Jcfzef, landbouwer te Lacgemark. Bik schotesteenweg. 71. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Vijftigduizend Fr. (50.000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leve ringen van den oogst 1942 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» eD «De Poperingenaar» en tot de kosten. Vanrobaeys Francois, landbouwer te Langemark. Diksmuidestraat. 16. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Honderdvijftigduizend Franken (150.000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar». 3. tot aanplakking in al de gemeenten van het eerste rechterlijk kanton leper. 4. tot de kosten dezes en van publicatie en aanplak king ten bedrage van Honderd Vijf en Zestig Fr. (165 fr.i Denorme Paul, landbouwer. Wolvestraat. 6, te Zon nebeke, wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Acht en Twintigduizend Fr (28.000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» ea «De Poperingenaar» en tot de kosten. Hoflack Oöiel, landbouwer. Kleine Molenstraat. 1, te Zonnebeke. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Honderdduizend Fr. (100.000 fr!)| wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leve ringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» enl «De Poperingenaar» en tot de kosten. Galle Charles, landbouwer. Citernestraat, 3. te Zon-| nebeke. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Twee en Veertigduizend franken (42.000 fr.). wegens tekortblijven aan zijn vérplicht in gec inzake leveringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Bouclrij Flavie, landbouwster te Zonnebeke. Langt' markstraat, 44. wordt veroordeeld tot 1, eene geldboete van.Honderd Veertigduizend Franken fl40.000 fr.) wegens tekortblijven aan haar verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en "De Poperingenaar» en tot de kosten. Verbrugghe René, landbouwer te Zonnebeke. Rijsel boschstraat. 19. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Veertigduizend Fr. (40.000 frjl wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leve ringen van den oogst 1942 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Duhein Jozef, landbouwer. Passchendalesteenweg. 12 te Zonnebeke. wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Vijf en Twintigduizend. Franken (25.000 fr.) wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» en «De Poperingenaar» en tot de kosten. Vermeersch Emiel, landbouwer te VUmertmge Kappelootstraat. 1, wordt veroordeeld tot 1. eene geldboete van Dertigduizend Fr. (30.000 M wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leve ringen van den oogst 1942. 2. tot publicatie in de weekbladen «Het Ypersche» «De Poperingenaar» en tot de kosten. Gedaan te leper, den 27 November. 1943- (Zie vervolg onderaan vorige kolom) e HET YPERSCHE Uitgever C. DUMORTIER. 34. Boterst.raat Yoer (Nr P 27) zelfde uur en plaats. GCIIICCII I C WIM/l alle Nlag Wolvebosch 28 Loten van ongeveer 10 aren schaarhout. Sprietbosch. 20 loten van ongeveer I" aren schaarhout Goreelbösch 30 loten van ongeveer 10 aren schaarhout Gemeente WYTSCHaETE Berghaag. 2 Loten van ongeveer 14 aren scha irhout 2 Loten van ongeveer (3 aren schaarhout. Huiker. 4 Loten van ongeveer 12 aren schaarhout Nonnebosch 4 Loten van ongeveer 12 aren schaarhout. Vraagt de lijst der koopen ten bureele van den Openbaren Onderstand, waar inschrijvingsbrieven kunnen bekomen worden. gelijk welk hotdier weerstaan, zonder prikkeldraad er bij te spannen. Voor inlichtingen wendt U bij den agent uwer streek: DEVOS Daniel, Plaats, 16, Dickebusch (bij Yper). HST YPBKSSUE «ltnevcr DWM0RTIER 34 B»t«r«»raat, Tper (Nr P 27)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4