l'intégralRé de la dette, que'Pon iioüs paye la valeur de 1914; nous voulons bien faire crédit pour le reste, a condition, toutefois, que Pon nous donne notre chambre du tribunal par commune ou par groupfe de communes, afin que, dans trois ans, nous soyons, APRES DIX ANNEES DE RUÏNE ET DE MISERE, mis enfin dans la situation dont jouissent ceux que la guerre n'a atteints que mo- ralement et encore! Mais qui, matériellement ont, certes déja, depuis l'armistïce, fermé ia brêch-e qui a pu être faite a leur coffre-fort ou a leur porte-monnaie. Qu'on nous donne nos cbambres. Nous lie prions pas beau; nous exigeons. Ne sommes-nous pas, en définitive, les créanciers et des créanciers d'une nature particulière, des créan ciers minés dans l'intérêt et pour le salut de la Pa trie?! QUE L'ON NOUS PAIE ET V1TE. G. BEGEREM, av. Onze Rechtbank van Schadeloosstelling COMINES Comines, 25 avril. On nous écrit La population déja rentrée et qui se chiffre par plus de 3,500 habitants sur au-dela de 7,000 avant Ia guerre, a été unanime, aujourd'hui, pour fèter l'installation du nouveau bourgmestre, M. J.-B. d'Ennebières. Cortège, avec char allégorique, cava lerie et musique, s'il vous plait, discours, vin d'honneur et tout le tralala habituel ont apporté un jour de joie parrni les ruines de cette jolie rité des bords de la Lys, autrefois si bruyante iivec sa bonne population ouvrière et beaucoup d'évacués des environs rentrés au pays. Belle fête, Men organisée, pleine d'entrain parmi les nom- breux drapeaux décorant chaque baraquement et flottant gaiement au vent de la liberté après tant d'années si lourdes d'oppression boche. Hélas! la comrne ailleurs l'indifférence gouver- nementale paralyse l'initiative privée. En haut lieu, on n'a pas.encore approuvé les plans! Oh, ces esthètes! Si on pouva.it leur tordre le cou! Se dou- itent-ils seulement, cgs beaux messieurs, des cala- mités que nos populations ici endurent par leur Eau te? POELCAPELLE On nous rapporte que, dans cette commune si- Itijée cependant au milieu de la partie la plus dévastée de I'arrondissement, le travail de remise en culture des terres commence a s'effectuer sui- vant une méthode pratique et efficace. plus de 30 hectares y seraient déja cultivés, et cette étendue sera plus que triplée avant la fin de linnée. Poelcapelle compte en outre déja plus de 400 habitants (2,282 avant la guerre). Dans notre prochain numéro, nous donnérons av sujet de ce qui se fait a Poelcapelle des rensei- pements plus précis. YPRES La distribution des cartes de sucre a permis de emstater quelle est la population actuelle d'Ypres. Le 25 avril dernier, Ypres comptait au-dela de 3,100 habitants. Fixer le chiffre exact est impos sible, paree qu'il y arrive journellement de nou velles families. Lundi dernier, 26 avril, a eu lieu au cimetiè d'Ypres Pinhumation des restes de M"e Debergh ia fille du concierge de l'Ecole moyenne, décéd de maladie a Page de 21 ans, le 3 mai 1915, quel- ques jours avant l'évacuation l'orcée de la ville. Comme il était impossible de transporter le corps au cimetière communal, la défunte avait été alors provisoirement enterrée dans la cour même de l'école Tous les dimanches, a l'Eglise Sl Martin (plaine d'amour), messes basses a 6 1/2 et a 8 h., grand messe a 10 h. .1 Les travaux de déblaiement prennent de l'anjl pleur. On travaille rue Carton, rue de la Plume (extra muros), rue d'Elverdinghe, et jprès du Naza reth. Les matériaux de construction recueillis sont triés et disposés en tas. II semble qu'on prenne bien soin de conserver les murs et par suite les limites des propriëtés. Het blad is te bekomen te Yper, bij Mej. Soutfdorf, Boterstraat, dicht de Markt. Onze Rechtbank, hier, bezit heden vijf kamers. Een maand geleden is er wel besloten geweest nog vijf nieuwe kamers te vormen (hetgeen het totaal onzer kamers op i 0 zal brengen)maar tot nu toe het personneel ervan is niet benoemd. Wij hebben dus 5 werkende kamers, onder het voor zitterschap van M. Veys, voorzitter der Rechtbank van eersten aanleg te Yper. De heer Emiel Brissoux, van Wervicq, is oppergreffier. Al heeft eikéén dezer 5 kamers bevoegdheid om over al de zaken te beslissen van gelijk welke gemeente van het arrondissement, doch, in feite, heeft eikéén van hen hare werkzaamheid meest op eene bijzondere gedeelte der streek beperkt. Hetzelve dient gezegd te worden voor wat de samen stelling van de kamers aangaat. Al de hiernagenoemde Heden van de recftbank hebben macht om op gelijk welke kamer te zetelen en daar iemand te vervangen die in belet zou zijn maar, in den regel, elk lid blijft de zelfde kamer bijwonen. Dit gezegd zijnde, ziehier de samenstelling r en het grondgebied van onze 5 kamers Eerste Kamer Voorzitter, M. Petit, vrederechter des Kantons Poperinghe bijzitters, MM. Jules Coo- mans, te Yper, en M. Pieters, notaris te Reninghe bijgevoegde bijzitters, MM. Arthur Nevejan, brouwer te Poelcapelle en Seys, koopman te Watou griffier, 'lVl Catry, te Wervicq. Grondgebied: Yper, St. Jan, Zille- beke, Voormezeele, Vlamertinghe, Brielen. Tweede Kamer Voorzitter, M. Juste Courouble, advokaat en rechter-plaatsvervanger, heden te Brugge bijzitters, MM. Georges Lernould, architekt te Yper, en Jules Legein, boomkweeker te Becelaere, heden koop man te Brugge; bijgevoegde bijzitters MM. Jules Van- dromme, burgemeester te Westoutre, en Charles Swynge- dauw, te Yper griffier, M. Delanote, te Westoutre. Grondgebied Gits, Hooglede, Beveren, Ouckene, Czostnieuwkerke, Passchendaele, Moorslede, Zonnebeke, Becelaere, Gheluvelt.Gheluwe en Zandvoorde. Derde Kamer Voorzitter, M. Arthur Butaye, advo kaat en rechter-plaatsvervanger, te Poperinghe; bijzitter, M. Louis Bataille, ondernemer bijgevoegde bijzitters, MM. Vansteenlandt, landbouwer te Vlamertinghe, en Emiel Roussel-Collie, landbouwer te 'Komen griffier, M. Léon Thieren, te Poperinghe. Grondgebied Het Kanton Poperinghe en de westersche helft van het Kan ton Meesen. Vierde Kamer Voorzitter, M. Henri Sobry, advo kaat en rechter-plaatsvervanger, te Yper; bijzitters, MM. René Billiet, koopman te Hooglede, en Fritz Debeil, koopman te Staden; bijgevoegde bijzitters: MM. Emile Bonte, te Vlamertin-t" bjouard Van den Bulcke, te Komen griffie., m. te Poperinghe. Grond gebied Oostvleteren, Roordschoote, l Reninghe,Bix- schoote, Zuidschoote, Langemarck, Poelcapelle, West- Roosebeke, Staden, Boesinghe, Elverdinghe en Woe- sten. Vijfde Kamer: Voorzitter: M. Alexander Berghman, advokaat en rechter-plaatsvervanger, te Moorslede bij zitters: MM. Plovier Eugene, handelaar, en Julien Berghe, ondernemer, beide te Komen bijgevoegde bij zitters MM. Joseph Mahieu, te Watou, en Henri Roose. te Yper griffier, M. Henri Frimout, te Pope ringhe. Grondgebied Wervicq, Komen, en de oostelijke helft van het Kanton Meesen. In ons volgend nummer, zullen wij spreken over het staatskommissariaat en de griffie. En onmiddelijk zul len onze lezers kunnen beginnen oordeelen over de on mogelijkheid in welke zulke rechterlijke organisatie zich bevindt, om ongeveer 200.000 ingediende vragen te onderzoeken, en vonnissen er over uit te spreken. Van nu af, zullen onze lezers alreeds zeggen Die menschen zijn zeker al deftige, geleerde, trouwbare lie den. Maar zij kennen hunne geteisterde niet. Hoe kun nen zij toch over de stoffelijke schade van elkeen beslis sen? A. BUTAYE, adv. Het Ypersche zou zich gelukkig achten in elke gemeente van 't arrondissement een correspondent te ontmoeten die zich gelast ons op de hoogte te houden' van al wat aldaar belangrijks zou voor vallen. Opmannen van goeden wilwij rekenen op u. Zich te wenden tot de liedactie. Op Vrijdag 23 dezer, gaf de Ypersche Klub, geves tigd te Poperinghe, een avondfeestje aan zijne leden en hunne familie. Muziek en zang, declamatie en cinema, ziedaar 't programma van dezen gezelligen avond. I alrijk waren de leden van den Klub opgekomen; de ruime zaal van M. Lobeau was proppend vol. De lieve muziek, waarmede de Juffers Valcke en Grüwez ons vergast hebben, was uiterst lief en aange naam, beide hebben bewijzen gegeven van muziekkennis en van een fijn gevoelen haar spel was levendig en medeslepend: ook werden de toejuichingen haar niet ge spaard, en 't was verdiend! De zangers hebben zich ditmaal overtroffen en den bijval dien zij genoten hebben is niet te beschrijven, de zaal,, dreunde van 't handgeklap en de luimige liederen verwekten de algemeene geestdrift. De declamatie van 't stuk Boerke Naas voor gedragen door den zevenjarigen André Lacante, was onder alle opzichten onberispelijk: zijne houding, zijne taal en zijne gebaren waren natuurlijk en hebben den besten indruk op het publiek gemaakt. Proficiat! Andréi gij hebt u meesterlijk uit den slag weten te trekken. De declamatie van F. Dethoor Les Cathédrales was heerlijk en hartroerend. Met gevoel en begeestering voorgedragen maakte zij eenen diepen indruk op de aan wezigen. De gezichten welke de cinema ons te bewonderen gaf waren uiterst wel gekozen en wekten de algemeene bewondering op. Kortom, een aangename, een gezellige en vroolijke avond hebben wij daar overgebracht dank zij de in richters en medewerkers van 't feest. De heer Voorzitter A. Butaye stuurde dan ook een woordje van dank aan al degenen die tot het welgeluk- ken van 't feest het hunne bijgedragen hadden, en wel voornamelijk aan M. Gruwez, onze verdienstelijke en onvermoeibaren ondervoorzitter. Insgelijks een woordje van dank aan de leden die in zoo groot getal aan onze uitnoodiging beantwoord hadden. Eindelijk liet de heer Antony de tonen onzer welge kende Braban$onne door de zaal weergalmen en t publiek, rechtstaande en met ontdekten hoofde, luister de eerbiedig in den beginne, maar meegesleept en be geesterd werd het vaderlandsch lied eenstemmig door de gansche zaal meegezongen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 2