Drukkerij, Boek- en Papierhandel Drie Woonhuizen met WOONHUIS en 10 a. 6 c. Erf TWEEWOONST Schoonen BOUWGROND HOFSTEDE HOFSTEDEKEN SlOFSTEIDE WEIDE groot I h. '29 a. SO c. IEÏ O F S T IE IDE v ANNESTE- KERKHOF vroeger te YPER, Boterstraat, 17 thans te POPERINGHE, Yperstraat, 21 AVIS Les fóurnisseurs de la Croix Rouge, section d'Ypres, qui ont des créances a faire valoir, sont priés d'envoyer leurs factures a M. A. Stoffel, rue de la Prairie, 9, a Gand. L'Econome, Ee Président, A. STOFFEL. A. L1GY. - - 9 La Région d'Ypres recherche des correspon- dants sérieux dans toutes les communes de l'ar- rondissement; Elle fait appel d toutes les bonnes volontés et demande qu'on le tienne au courant de tout ce qui se passé. S'adresser a la Rédaction. Notarieele Aankondigingen Studiën der Notarissen REYNAERT te Yper en PEEL te Rousbrugge. Studie van den notaris RAMAULT te Wervick. Openbare Verkooping TE WERVICK STAD WERVICK Snelle straat. Eenige koop Drie aaneenhoudende huizen met magazijn, waarvan een eertijds ten dienste van herberg: De Molenmeersch, en 57 aren 85 centiaren grond, erve en meersch. Laatst bewoond door wijlen M. August Decorte en andere. De oorlogsvergoeding is medeverkoeht. Ingesteld: 10,000 fr. Overslag DONDERDAG 6 MEI 1920, om 2 ure namiddag, in eene zaal van het lokaal St Paul, Duivestraat, te WERVICK. De liefhebbers zijn verzocht hun te voorzien van hun trouwboekje of een extract van hun geboorte- akt. Studie van den notaris PIETERS te Reninghe. I. Op MAANDAG 17 MEI 1920, om 3 ure namiddag, te Reninghe, ter herberg De Trompe Openbare Verkooping van een te RENINGHE. Laatst' gebruikt door de echtgenooten Malisse- Delanghe. Handslag met geldtelling. II. WOENSDAG 19 MEI 1920, om 3 ure namiddag te Poperinghe, Groote Markt, in de Café de l'Espé- rance, bewoond door H. Dezutter, ter overstaan van den bevoegden Heer Vrederechter Openbare Verkooping van eene te WOESTEN in twee koopen verdeeld. De noordsche woonst en 1 are, 52 centiaren erf. gebruikt door_ den mede verkooper Médard De Beer tot 1 Oktober 1920, mits 4 fr. te maande, en de zuidersche woonst, met 1 are, 75 centiaren erf, thans ongebruikt. Uit ter hand te koopen Op DINSDAG 4 MEI 1920, om 2 uren namiddag, TE YPER, ter Herberg «Au Victoria Palace» Meenenpoort. TOEWIJZING van eenen gelegen rechtover St. Maartenskerk, Vanden- peereboomplaats, te Yper, groot 8 a. 43 centia. oud huis van Mej. Rabau de Roriff, de herberg Au Cosmopolite en twee huizen, WalstraaL Het recht tot schadeloosstelling wordt me deverkoeht. Ingesteld 35.000 frank. Etude du notaire LANNOY de Gomines et a Courtrai, Boulevard Pierre Tack, 69. Nombreux terrains a vendre a bon marché, bon agglomération, propres a construction provisoire, sur 10 m. de front au gravier de Messines au Co- rentje et 50 m. de profondeur. Studie van den notaris REYNAERT te Yper. DONDERDAG 27 MEI 1920, om 2 ure namiddag, te Oostvleteren, ter herberg Sint Sebastiaan, bij de kinders Dequecker Openbare Verkooping van öemeente Reninghe groot 13 h. 90 a. 10 e. verdeeld in 7 koopen en gebruikt tot 1 Oktober 1920 door Henri Gheeraert, mits 1,810 fr. 's jaars. groot 3 h. 47 a. 70 e. verdeeld in 2 koopen, gebruikt door de W® Vanden- bulcke tot 1 Oktober 1923, mits 550 fr. 's jaars. Boomprijs 100 fr. Vette Weide en Landen samen groot 31 h. 32 a. 90 e. verdeeld in 25 koopen, al gebruikt door Cb.-L. Delva-Butaye, mits 5,005 fr. 's jaars, tot 1 October 1923. Boomprijs 2,025 fr. gebruikt door Aug. Longuepé, mits 232 fr. 's jaars. groot 23 h. 93 a. 60 e. verdeeld in 11 koopen, gebruikt mits 3,585 fr. 's jaars, door Remi Doom tot 1 October 1922. Boom- en Haagprijs 1,560 fr. Hoteliers: Voor uwe lepels, vorken, messen, tafelgerief. Bijzondere: Voor uwe juweelen in goud, zil ver, doublé. Winkeliers: Voor uwe Souvenirs d'Ypres, wend u bij 8, rue de Ia Clef, HAZEBROUCK. Op aanvraag begeeft zich ten huize met stalen en prijzen. met de schadevergoeding, gelegen te YPER, voor de noodige inlichtingen zich te wenden bij Charles Spillaert, Winnezeelstraat, 23, WATOU. Wanneer zullen Tvij Clubs hebben van geteisterde te Yper, te Wervicq, ie Komen, en in al de andere ge meenten Die vereenigingen alleen Ifunnen ons redden. Welke bewonderenswaardige les van .werkzaamheid en vaderlandsliefde geven onze moedige landwerkers aan 't belgische volk niet Zekeren dag ziet men eene eenzaame hut oprijzen in een verlaten hoekje der verwoeste streek en men moet de stoutmoedigheid bewonderen van deze landlieden die zich aldus in deze doodsche eenzaamheden durven komen vestigen, midden tusschen de bommeputten en eener heische omwoeling. Eene maand is nauwelijks verloopen of de landerijen, rondom de hut gelegen, zijn bewerkt, effen gemaakt en bebouwd. Telken male dat men er terugkeert is de be bouwde oppervlakte meer uitgebreid. Dan eene tweede haardstede is komen oprijzen niet verre van de eerste. De woestenij wordt stap voor stap achteruit gedreven on der het losmakend werk van spade en houweel dezer taaie wroeters. De krullebollen spelen rondom deze armzalige hut ten, de hennen vinden alom hun voedsel, eenige geiten en soms ettelijke koeien grazen in den omtrek, 't Is het leven dat herboren wordt in deze woestijn. Ga maar niet spreken aan die ijverige mannen van acht uren per dag te werken, of van werkstaking, of den eersten Meidag te vieren en dien dag werkeloos over te brengen Zij werken, zij zwoegen, zij wroeten zij brengen voort. Zij herscheppen het leven, zij En toch wor den zij niet gedecoreerd VAN C. DUM0RTIER opv.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 3