Drukkerij, Boek- en Papierhandel wM WOONHUIS en 10 a. 6 c. Erf TWEEWOONST HOIFSTIEIDIE HOFSTEDEKEN HOFSTEDE WEIDE groot 1 h. 29 a. 50 c. HOFSTEIOE GOEDE HOFSTEDE PARCEEL MAAIGRAS Nombreux Terrains a vendre VANINESTE-KERKHOF vroeger te YPER, Boterstraat, 17 thans te POPERINGHE, Yperstraat, 21 12 zittingen per week. Vele zittingen hebben plaats te Wervicq, te Yper of elders, hetgeen ieder- maal eenen geheelen dag tijdverlies bijbrengt voor den kommissaris die er naartoe moet. 9) En eindelijk, als de kommissarissen met al die bovenstaande werkingen klaar zijn, mogen ze zich bezig houden met het onderzoeken der schade vergoedingen. Voegen wij er bij dat zij nog belast zijn met het toezicht over het berbeleg! (Wórdt voortgezet), Het blad is te bekomen te Yper, bij Mej. Souxdorf, Boterstraat, dicht de Markt. Notarieele Aankondigingen Uit ter hand te koopen met de schadevergoeding, gelegen te YPER, voor de noodige inlichtingen zich te wenden bij Charles Spilliaert, Winnezeelst.raat, 23, WATOU. Studie van den notaris PIETERS te Reninghe. I. Op MAANDAG 17 MEI 1920, om 3 ure namiddag, te Reninghe, ter herberg De Trompe Openbare Verkooping van een te RENINGHE. Laatst gebruikt door de echtgenooten Malisse- Delanghe. Handslag met geldtelling. II. WOENSDAG 19 MEI 1920, om 3 ure namiddag te Poperingha, Groote Markt, in.de Café de l'Espé- rance, bewoond door H. Dezutter, ter overstaan van den bevoegden Heer Vrederechter Openbare Verkooping van eene Ut WOESTEN in twee koopen verdeeld. De noordsche woonst en 1 are, 52 centiaren erf, gebruikt door den mede- verkooper Médard De Beer tot 1 Oktober 1920, mits 4 fr. te maande, en de zuidersche woonst, met 1 are, 75 centiaren erf, thans ongebruikt. Studie van den notaris REYNAERT te Yper. DONDERDAG 27 MEI 1920, om 2 ure namiddag, te Oostvleteren, ter herberg Sint Sebastiaan, bij de kinders Dequeckèr Openbare Verkooping Gemeente Reninghe van groot 13 h. 90 a. 10 e. verdeeld in 7 koopen en gebruikt tot 1 Oktober 1920 door Henri Gheeraert, mits 1,810 fr. 's jaars. groot 3 h.. 47 a. 70 e. verdeeld in 2 koopen, gebruikt door de W' Vanden- bulcke tot 1 Oktober 1923, mits 550 fr. 's jaars. Boomprijs 100 fr. Vette Weide en Landen samen groot 31 h. 32 a. 90 e. verdeeld in 25 koopen, al gebruikt door Ch.-L. Delva-Butaye, mits 5,005 fr. 's jaars, tot 1 October 1923. Boomprijs 2,025 fr. gebruikt door Aug. Longuepé, mits 232 fr. 's jaars. groot 23 h. 93 a. 60 c. verdeeld in 11 koopen, gebruikt mits 3,585 fr. 's jaars, door Remi Doom tot 1 October 1922. Boom- en Haagprijs 1,560 fr. DONDERDAG 27 MEI 1920 om 2 uren namiddag, ter herberg Sint Sebastiaanshof te Oostvleteren, Openbare Verkooping van eene te LOO groot 24 h. 83 a. 10 e. en gebruikt, door Alois Debyser tot 15 October 1923- Boomprijs 500 fr. en van een groot 74 a10 c. gelegen te Reninghe en gebruikt door Alois Debyser tot 1 October 1923. Recht van samenvoeging. Etude du notaire LANNOY a Comines et a Courtrai, Boulevard Pierre Tack, 69. GEMEENTE GHELUWE GEMEENTE VLAMERTINGHE a bon marché, bonne agglomération, propres a construction pro visoire, sur 10 m. de front au gravier de Messines au Corentje et 50 m. de profondeur. Aanbestedingen Op DONDERDAG 20 MEI 1920. Openbare Aanbesteding der herstellingswerken van de gekalsijde buurtweg: VLAMERTINGHE-VOORMEZEELE. Bedrag van het Bestek 100.003.00 fr. Beloop van de Borgsom 3.000.00 fr. De opening der aanbestedingsbrieven zal plaats hebben in het Gemeente-Sekretariaat te Vlamertinghe om 11 ure 's morgens. Laatste termijn der ter post te bestellen gezegelde aanbestedingsbrieven 17 MEI 1920. Bestek en lastenkohier zijn ter inzage op het Ge meente-Sekretariaat te Vlamertinghe. Gemeenten VLAMERTINGHE RENINGHELST Op DONDEDAG 20 MEI 1920. Openbare Aanbesteding der herstellingswerken van de gekalsijde buurtweg VLAMERTINGHE RENINGHELST Bedrag van het Bestek 115.562.50 fr. Beloop van de Borgsom 3 000.00 fr. Deopening der aanbestedingsbrieven zal plaats heb ben in het Gemeente-Sekretariaat te Vlamertinghe om 11 ure 's morgens. Laatste termijn der ter post te bestellen gezegelde aanbiedingsbrieven 17 Mei 1920 Bestek en lastenkohier zijn ter inzage op de Gemeente Sekretariaten van Vlamertinghe en Reninghelst. TE KOOP Schoone tent gedekt met pannen dienstig voor winkel of herberg, uiteenneembaar in vlaken met boutten, een boven, grooten drieluchter in deface en ander openslagers vensters, kan geplaatst worden op aanvraag van den kooper. Zichtbaat 't Yper kal- vaart pilkemstraat bij Cyrille Desmadryl. Herstelling van den gemeentelijken steenweg van GIIELUWE NAAR DADIZEELE, op het grondge bied der Gemeente Gheluwe. Het, schepencollegie der gemeente Gheluwe maakt het publiek kenbaar dat er op Zaterdag 29 Mei 1920, ten 2 ure namiddag, in het Gemeentehuis te Gheluwe, zal overgegaan worden tot de openbare aanbesteding der uit te voeren werken hierboven gemeld onder nadere goedkeuring der bevoegde overheid. De aanbiedingen, gelijkvormig aan het voorgeschreven model, moeten bij aanbevolen brief aan M. Ghesquière Theophile, dienstdoenden burgemeester van Gheluwe, gezonden worden en op het postkantoor ten laatste den Donderdag 27 Mei 1920, besteld worden; zij moeten onder dubbelen omslag zitten waarvan de buitenste zal dragen bovengemeld adres en de woorden: «Aanbieding voor Openbare Werken en de binnenste de woorden: «Aan bieding voor het ondernemen der werken van herstel ling van den gekalsijden buurtweg Gheluwe-Dadizeele». Den zegel ten postkantore op den buitensten omslag geslagen, zal bestatigen of deze op den bepaalden tijd is ingediend geworden. Voor de borgsom leze men de noodige bepalingen ver vat in het lastenboek. Alleenlijk vreemdelingen moe ten op voorhand storten. De aanbiedingen moeten vergezeld zijn van een bewijs van het gemeentebestuur van de woonplaats der aanne^ mers bevestigend dat zij voor den vijand niet gewrocht of doen werken hebben. Het bestek is beraamd op 69945 frank voor de wer ken en den staat der algemeene onkosten op 3158 fr. 14. Bestek en lastenkohier liggen ter inzage der aannemers in het Sekretariaat van Gheluwe. Nadere inlichtingen te bekomen bij den Heer Ingenieur L. VANDERGHOTE van den Provincialen Technischen dienst te Yper. Gheluwe, den 29 April 1920. Op last: De Sekretaris, De d.d. Burgemeester, E. BUYS. TII. GHESQUIERE. A vendre au Bizet. Maison a usage de commerce, toiture complète- ment réparée, facilité de payement, s'adresser a Mr Logie, menuisier, Bizet-Beige n" 11. Te koop op den Bizet. Huis ten dienste van handel, dak totaal hersteld, gemak van betalinv. Zich wenden tot Mr Logie, timmerman, Bizet Belgie n° 11. Hoteliers: Voor uwe lepels, vorken, messen, tafelgerief. Bijzondere: Voor uwe juweelen in goud, zil ver, doublé. Winkeliers: Voor uwe Souvenirs d'Ypres, wend u bij 8, rue de la Clef, HAZEBEOUCK. Op aanvraag begeeft zich ten huize met stalen en prijzen. Leest en verspreidt 'T YPERSGHE. C. DUMORTIER opv.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 3