14,000,000 L'afchiteste-urbaniste J. E. Clots s'est rendu a Bruxelles (Mouvement d'attention)C'est un 'trés long voyage Mais il jugeait utile une enquête sur place. A sa profonde stupéfaction il lui a semblé que les indigènes bruxellois n'étaient pas trop en- Ihousiastes des splendides projets élaborés par ruVBK. lis ne paraissent en tous cas montrer aucune reconnaissance pour tout ce que nous fai- sons pour eux. Dans leur outrecuidante fatuité, il prétendent même mieux connaitre que nous, les besoins de leur ville. II faut lutter contre pareille suffisance. Agissons sur les «Bureaux Compétents» pour qu'ils n'approuvent aucun plan, aussi long- temps que ces gens inintelligents ne comprendront pas qu'il est de leur intérêt, que toutes les rues de leur ville, batie en dépit des régies de l'Esthétisme, du Paysagisme et de l'Urbanisme, soient déplacées, alignées, percées, chambardées et retournées. Ils finiront bien par venir a récipiscence. (Applaudis- sements prolongés). Le président félicite M. l'arcÉitecte-urbaniste J. E. Clots de son heureuse initiative. II engage les assistants a prendre exemple sur lui et a y aller eux aussi- d'un voyage a Bruxelles. D'après ce qu'il a lu dans le Soir, la ville en effet est trés malsaine, batie sur pilotis, et la population y vit surtout de la charité publique. II faut done une grande dose de courage pour s'e rendre a Bruxelles. Du reste, il espère que dans quelques mois, grace a un nou veau train dont l'horaire est a l'étude, le trajet pourra être fait en moins de sept heures. La séance allait être levée au milieu du plus grand enthousiasme, lorsqu'un incident regretta ble se produisit, dü a llntervention intempestive de l'architecte Bruxellois Kupmans. Celui-ci, se prétejidant être l'interprète de ses concitoyens, af- firma que ceux-ci demandent la reconstruction de leurs quartiers dévastés, et qu'ils placent au dessus des beautés quintescenciées de l'Urbanisme, do l'Esthétisme et du Paysagisme leur hate a avoir une habitation pour s'abriter eux, leur femme et leurs enfants. L'orateur, violemment interrompu, ne put en dire plus. Les assistants le bombardèrent de rouleaux de papier se trouvant sur la table. Lors- que quelques heures plus tard, on le retira de des sous le tas, on dut appeler d'urgence le Dr Yan Rob pour lui pratiquer la respiration artificielle. M. Kupmans est aujourd'hui hors de danger. Pour copie qu'on forme, Sissen van 't Hoorenwerk, Aan de Burgmeesters van ons arrondissement Denkt gij niet, Mijnheeren, dat de Ministe- rieele gekkerij lang genoeg geduurd heeft, en dat het hoogen tijd wordt er eene einde aan j te stellen Had uwe alreeds bijeengeroepen vergadering- va n over 2 maanden plaats gehad en waarom wierd het uitgesteld zouden zich onze zaken geheel waarschijnlijk in den huidigen droe- vigen staat niet bevinden. Vooruit voor onze plans en onze schadever goeding. Komt bij een, burgemeesters, schepenen en raadsheeren van het arrondissement Wanneer uwe eerste bijeenkomst Wie neemt er het initiatief over Ter zitting der Kamers, den vrijdag, 7 Mei, wierd bekend gemaakt dat de ambtenaren, bij zonder belast met het toezicht over onze ge teisterde streek, 14 miljoen jaarwedden gekost hebben dat de grootste wanorde heerscht in hunne bureelen,en dat een kostbaar materiaal, gekocht voor het gebruik in onze streek, doch alhier ongebruikt blijft rotten. Deze laatste bemerking betreft waarschijn lijk die menigte auto-landbouw-machienen die sedert een jaar liggen te roestigen te Roese- laere. Maar 14 miljoenen voor ambtenaren in eene streek die zelf nog maar 3 miljoenen heeft mo gen ontvangen Dat zijn geen bureelratten, 't zijn bloedzui gers Schande Tor zelve zitting heeft de heer Houtart, ver slaggever van het budget, zijn beklag gedaan over de totale onbekwaamheid der ministe- rieele bureelen te Brussel. Dat is luidop durven zeggen hetgeen iedereen hier alle dagen kan bestatigen. Zelve heer Houtart heeft ook de volgende verklaring gedaan Voor wat de schadeherstellingen aangaat, wordt er niet krachtdadig genoeg gezegd dat gansch het land solidair over is. Het mag niet zijn dat de eene al het geluk hebben, terwijl de andere in het ongeluk moeten gedompeld blijven.» Bravo, M. Houtart. Gewestelijke Prijskamp voor Stieren en Melkkoeien STIEREN Bewaringspremie van 24U0 frs is toegekend aan den landbouwer Ghesquière Theophiel van Gheluwe. KOEIEN l' Premie van 100 fr. aan den landbouwer Top Marcel van Proven 2' Preniie van 100 fr. aan den landbouwer Dehaene Désiré van Rousbrugge 3e Premie van 50 fr. aan den landbouwer Dehaene Désiré van Rousbrugge. Séance du conseil communal d'Ypres du 15 mai Ordre du Jour: 1. Procés-verbal de la séance du 28 mars; 2. Communications 3. Plan d'alignement. Approbation 4. Ecole Saint-Louis de Gonzague. Réadop- tion; 5. Ecole comniunales payantes. Mesure d'or- dre; 6. Propriétés comniunales. Location; 7. Plaques indicatrices de rues. Renouvelle- ment; 8. Hospices civils. Prix de la journée d'entre- tien; 9. Idem. Alienation de biens a l'Etat. Viamesrtïncghe Vlaniertinghe is niet beter behandeld dan de overige dorpen der verwoeste streek de plan nen voor den heropbouw zijn reeds sedert Au gustus 1919 ter goedkeuring ingezonden ge weest en sindsdien hebben zij niet opgehouden te dolen en gewijzigd te worden. Engelsche T tentoonstelling te Yper, op Zaterdag 8 Mei 1920 De blijken van genegenheid welke de Engel- schen aan ons land in 't algemeen en aan onze verwoeste streek in 't bijzonder toedragen zijn ontelbaar. De tentoonstelling van Yper is een nieuw en veelbeduidend bewijs van het belang dat zij in ons herleven stellen. En inderdaad, het zal genoegzaam wezen te zeggen waaruit deze tentoonstelling samengesteld is om er de belangrijkheid van in te zien 700 hoornbeesten, 1,540 schapen, 656 zwij nen, 413 geiten, een duizendtal hoenders, eiers, kisten met zaad, meer dan 15.000 landbouw werktuigen die eene waarde van meer dan vier millioen hebben, dit alles aan onze zoo diep beproefde streek geschonken door de Engelsche Agricultural Relief üommittee Eene dergelijke mildheid moest plechtig ge feest worden om aldus onzen dank te betuigen. De provinciale Raad van West-Vlaanderen heeft dezen plicht weten te volbrengen. Aan den ingang der stad is een ,diibbele praalboog opgericht waar de genoodigden zich vereenigen M. de Gouverneur Janssens de Bisthoven, Mgr. WalTelaert, bisschop van Brugge de ge neraal Longueville dek T D. I. bevinden zich op den eersten rang. M. Verhaeghe, onder-voor zitter van den provincialen raad MM. De Groote en de Schoonen, Koninklijke Commis sarissen senators en volksvertegenwoordigers van 't arrondissement M. Golaert, burgemee ster van Yper M. Boereboom die den dien van den landbouwherstel voorzit en aan wit wij den bijval dezer expositie verschulck zijn, en die thans om zijne zelfopoffering t eerelid der Koninklijke Landbouwmaatschai pij van Engeland verheven werd. Onder de Engelsche uitgenoodigden die do hunne' aanwezigheid hunne gehechtheid ai Belgie hebben willen betoonen, dienen g noemd te wordenDe hertog en de hertogin v; Portland, vergezeld van Lord Blyth, van zi vrouw en zijn zoon Lady Victoria van M! Wemisz, Mac Ran, Franck Euren, Goodwi van Kolonel Claude Rome, van M. Pollet alg meene consul van Belgie die in Engeland de gelukkige initiatief ten voordeele van Belg heeft weten te doen ontstaan en van Mme Po let, van MM. Macdonald en Walter, bijzond afgevaardigde van den «Times», Black Th mas en Miss Reid van den Daily MailBi rows van den «Daily Telegraphen J. Mai donald van den Morning Postenz. Bij zijne aankomst wordt de hertog voorg steld aan de overheden en 't muziek van hi 23" linieregiment laat de tonen van God sai the King» weergalmen, terwijl twee kleii meisjes, 't eene in name der belgische vluchti lingen in Engeland, het andere namens de g teisterden van het Ypersche haren dank bi tuigen voor de herbergzaamheid welke zij i Engeland genoten hebben en de milde giftt die zooveel zullen bijdragen aan onzen nati nalen heropbouw. Een lunch of ontbijt wordt den hertog aai geboden. De heer Verhaeghe drinkt op de g' zondheid van den Koning van Engeland en va j onzen Vorst, daarna neemt M. de Gouvernei Janssens de Bisthoven 't woord en herinnert roemvolle gebeurtenissen waarvan deze stret het tooneel was; in naam van 't belgisch vu' doet hij de bewondering en den eerbied ui schijnen dien wij aan dezen grond toedrage waar 250.000 mannen sneuvelden voor de vri heid van hun vaderland en het onze. De grave dezer dapperen zuilen vroom onderlioude worden en benevens de bloemen zal er ook dot de komende geslachten eene bede gestort"woi den. Dan stuurt hij een woord van dank aan i de aanwezigen en wel voornamelijk aan de hertog van Portland aan wien, door den pr< vincialen raad een horstbeeld van Koning A bert geschonken wordt en toen spreker, as t einde zijner rede, in name van den Konir der Belgen aan den hertog het Grootlint va de Kroonorde omhangt, kent de geestdri geene palen meer en een daverend handgekls juicht deze eerebewijzing toe. Diep getroffen over dit huldebetoog bedanl de hertog en duidt de redens aan waarom E: geland zich zoo bereidwillig aan de zijde va Belgie schaarde en nu nog ter hulpe wil k men op 't einde van dien vreeselijken geest En die samenneiging is niet plaatselijk maf strekt zich uh over al de Engelsche bezittingei ook zal de vriendschap tusschen ons thans bi staande in 't vervolg nog inniger, nog levei diger worden. Degene, die het vee ter verzorging krege: hebben laten zien dat zij de hulp, alzoo bek men, hebben wreten te doen gedijen en in waa: de verhóogen en daarom verdienen zij oi hunne verstandige en ervaren behandelir eene belooning. Dit huldebewijs wordt hem geschonken doi de hertogin van Portland en bestaat uit ve: scheidene zilveren bekers die aan de verdiei stelijkste landbouwers onzer gouwen uitgf reikt worden. Deze bekers zijn geschonke door den hertog van Portland en M. Poels. De gelukkige begunstigde zijn MM. Va Thuyne, van Cortemarck Louis Van Ae den, van Meenen Duchateler van Oostkerk bij-Veurne en Ghutse van Zilleüeke. Eenige woorden van gelukwensching wo den nu nog gewisseld een telegram wordt g stuurd naar de Koningen Albert en Georges de Belgische en Engelsche vaderlandsche lo zangen worden uitgevoerd om dit heerlijk fee te sluiten en de wederzijdsche achting en hartelijke vriendschap van beide volkeren bezegelen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 2