I" Jaargang, IN" '29 MEI 1920. JAnnée, N« 0. 29 MAI 1920. - Weekblad - voor het Arrondissenfent Yper Journal hebdomadaire de l'Arrondissement d'Ypres fpres décor# Orgaan der Vereeniging dc Geteisterden, der Ypersche Club iz. Beheer, Opstel en Aankondigingen Yperst 21, POPER1NGHE Abonnement tot 31 December 1920 5.00 Voor 't buitenland 7.50 Organe de l'Assocïation des Sinistrés, des Clubs "Yproïs, etc. Rédaction, Administration et Publicité Rue d'Ypres, 21, POPER1NGHE Abonnement jusqu'au 31 décembre 1920. S.OO Pour l'étranger 7.SO Een onrechtvaardigheid Alle Belgen zijn gelijk voor cle Wetzoo luidt het in onze grondwet. .Alle Belgen mogen belastingen betalen, zelf de geteisterden, die naar België teruggekeerd zijnde niet weten waarin of waaruit. Alle Bei gen mogen patent of openingstaks betalen om een winkel of een 'handelshuis te openen, waar zij ook wonen mogen Het aldus gekochte recht handel te drijven veronderstelt in zich dit, andere waren te koopen, in huis te hebben, te verknopen en te vervoeren volgens gang en voorschriften in de-streek algemeen in voege en door,'de wetgeving gestaafd en bekrachtigd Feitelijk is dit zoo in het binnenland «bui ten.den Gompte ouvertzegt men in tolwezen- spraak. Daar heerscht immers een nagenoeg .volledige handelsvrijheid. En binnen den «Gompte ouvert», waarlfe" bewoners, handelaars of winkeliers, ook be lastingen te bétalen hebben en ook Belgen zijn? O daar is 't geheel anders -gesteld De grenswinkeliers, verkeeren inderdaad in een beklagenswaardige!! toestand. Zij zijn onder worpen aan een geheel bijzonder regiem dat maar steeds voor grondslag heeft Bespreken. Immer bespreken. En altijd meer en meer bespreken De koopwaren voor hen bestemd mogen slechts vervoerd worden, gedekt door een in voorgeschreven vorm en formuul opgemaak- ten geleibrief, zooniet stellen verkooper, voer man en kooper zich respektievelijk bloot aan inbeslagneming, rechterlijke vervolgingen of boete Maar wat hemeltergend is, is dat wanneer die grenswinkeliers eene of andere waar van doen hebben, zij eerst en vooral de toestem ming moeten afvragen datgene te koopen dat voor den alledaagschen gang van hun handels huis volstrekt onontbeerlijk is en dat zeven op tien koeren die toestemming geweigerd wordt onder voorwendsel dat voor de hun ge kende Belgische klienteel de gevraagde hoe veelheden te groot zijn En dat gebeurt in een land, waar de vrij heid als het heiligste grondbeginsel aan de basis van iedere wetgeving stond en men ze er nog aan beweert te staan En dat gebeurt in ons Vaderland, waarvan de grondwet in gouden letters die Onvergetelijke leus neerboekle Alle Belgen zijn gelijk voor de Wet Maar waarom dan dat beperkingsregiem Om, zoo verklaren de tolbeambten als een hun opgelegde kateehismusles, méér' en meer de blauwerij te voorkomen en te beletten om te voorkomen en te beletten, dat aan de inland- sche bevolking broodnoodige en slechts in be perkte hoeveelheid voorhanden zijnde koop waren den weg naar 't buitenland zouden ne men, en zoo doende het duur leven onverbidde lijk en doelmatig te bestrijden Laat ons hu nóg aannemen dat het nu in voege zijnde regiem en dat valt nu echter zeer te betwijfelen en moeielijk te verdedigen -- gewenscht zoo weze en den lande ten bate komen kunne. Maar waarom dan tegenover dit een regiem van uitvoervergunningen in voege brengen dat ontegensprekelijk recht streeks en machtig het duur leven in de hand werkt en slechts.hier en daar een enkeling gunsteling van een of ander minister of welkdanig hooggeplaatst man voordeel en rijkdom verschaffen kan ten nadeele van ei kendeen Waarom om onder de vele voorbeelden, d;e wij in die orde van gedachten zouden kun nen aanhalen-er maar een te noemen, aan een grenshaas te verbieden dat hij schamele hon derd kilogram suikerij op zolder hëbbe als men anderzijds J\fijqJheer X of Mijnheer Y toelaat 500.000 kg. van diezelfde waar naar 't buiten land te voeren Men denke ervan, wat men wil en men keere en beredeneere de zaak, hoe men wil, maar dit is in 't oog van de groote meerderheid der Bel gische bevolking een schreeuwende onrecht vaardigheid en niet één weldenkend mensch kan goedkeuren wat er op dat gebied in ons land geschiedt. Om der wille van het duur leven, dat on- meedoogend moet bekam.pt worden, vragen alle weldenkende lieden dat de handel in zijn vrijheid van beweging hersteld worde zooals het was vóór den oorlog Vrijheid baart mededinging Vrijheid en mededinging, ziedaar onder meer twee hulpmiddelen, die meer dan beperkingen en vergunningen 't land zullen moeten opbeu ren uit den be treurenswaa rd igen toestand, waarin het sinds en ten gevolge van den. oorlog verbeert. Overwerken en overproduceeren dat is er noodig voor ons diep gekneusd België Geen dwaze reglementatie meer van werktijd en werkkrachten Geen stomme beperkingen meer, die handel en nijverheid in doodende boeien knellen Laat ons nu toe om te eindigen weder meer objektievelijk naar ons onderwerp weder te keeren en de vraag te stellen Denkt M. Delacroix, de man der bestendige toegevingen naar Uiterst-Links, niet dat den zoogetergden grenswinkeliers, die net "zooals de winkeliers van 't binnenland belastingbe talers zijn, wat meer toegegeven worden moet in de uitoefening van hun bedrijf dan 't nu wel 'I geval is In rechte- en in feite moeten alle Belgen ge lijk zijn voor de wet, hieruit besluit ik dat den grenswinkelier dezelfde rechten moeten wor den toegestaan als den winkelier van het bin nenland, zooals in zeer groote mate dit vóór den oorlog was. Sommigen beweren dat M. Delacroix te pra len en te pronken staat als een mossel op zijn rots, comme une moule sur sou rocher Anderen zeggen van hem dat hij een geka- moufleerde socialist is Wij verhopen dat het zoo niet is, wij ver hopen dat voor M. Delacroix en voor zijn land- genodten, wij verhopen het vooral voor onze grenswinkeliers aan wie recht in feite moet wedervaren. Hun bestaan is erg bedreigd Het was nog niet genoeg, dat de oorlog velen Hunner onmeedoogend uit hunne huizen heeft verjaagd, dat vijandelijke obussen hunne woonsteden tot puinen sloegen en hunne ak kers in woeste modderpoelen omkeerden, zij moeten nu zuchten, zij die zoo blij te moede naar hunne streek wederkeerden, aangelokt door terugkeerspremie wanneer krijgen ze die en de diep in het hart gewortelde hoop op volledig herstel der gelëdene schade en ver liezen, zij moeten nu zuchten, herhaal ik, onder een regiem van ongewettigde beperkingen en verbitterende pleegvormen, die hun 't uitoefe nen van 't bedrijf, waarmede zij vroeger eer lijk hun bestaan verwierven, totaal onmogelijk maakt. Wanneer komt een einde aan dat alles en zullen de winkeliers van 't binnenland, huns gelijken weder in het bezit gesteld worden hunner vóór-oorlogsche rechten? Denken de bevoegde - Heeren Ministers en hunne Buyeeiral teu en tallooze andere bedien den er niet aan dat hier een schreeuwende on rechtvaardigheid verdwijnen moet en dat al leen onder de vlag der wel begrepen vrijheid het recht en de voorspoed kunnen gedijen, die ons V'aderland weder zullen doen worden, wat liet was vóór den oorlog een benijdenswaar dige en beneden perel aan Europa's kroon Le Mercredi 19 Mai 1920, Ypres a été décoré de la Groix Militaire Anglaise Gette ville mé- ritait cela, et ëlle mérite beaucoup plus encore. Le temps était beau a souhait. Sa Majesté le Roi Albert arriva en train spécial a 4.35, et 10 minutes plus tard le Maréchal French, Vi- comte d'Ypres, arrivait a son tour, par la voie d'Ostende. Aprés exécution des hymnes nationaux et revue du bataillon d'honneur, le Cortègë officiel sortit de ,1a gare pour se rendre rapidement a la grand'place, oh l'attendaient une estrade, qulques troupes anglaises, et une musique mili taire éeossaise en son pittoresque costume d'a- vant-guerre. Le. maréchal French, du reste, était également en grand costume d'avant- guerre, tout rouge et or, chapeau claque, et grand panache blanc. 'Sur l'estrade eurent lieu les discours offi- ciels prononcés successivement par M. le Bourgmestre Golaert, le maréchal French et le Roi Albert. La croix militaire fut fixée sur un HET YPERSCHE Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren Naamlooze artikels geweigerd LA REGION D'YPRES On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges Les articles non signés sont refuses

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 1