VAN MERRIS, COEVOST Cie A. VANNESTE j. DUM0RTIER Huis DELAPLAOE - DESOAMPS ZAAILANDEN Bosschen, Gebouw in puinen, Woon huis, Magazijn, Uitweg en Tuin, 1 h. 56 a. ZAAILAND, Bosch, Woonhuis en Vette Weide, 84 a. 20 c. BOSCH, thans land GOEDE HOFSTEDE Nombreux Terrains a ven die wm;r: OPENBARE AANBESTEDING Bank van Poperinghe AANKOOP VAN GRONDEN bij C. BOO NE-TERRIER Voor mve MATRASSEN en ENGELSCHE BEDDEN, Thouroutsche steenweg VINS et LIQUEURS de choix Edouard TOUSSAERT wioHïiazvji ep oiu MONO POEDERS ?e°"aaage,fr; Apotheek NOTREDAMÊ cc A Ja Ville de Poperinghe CYRILLE HOSDEY, Brussel ZB IR, _A. IN" ID •Koop 4. 77 a. 30 c. bouwgrond, gebruikt door Edin. Decorte en Ch. Pattyii, (1920), mits |00 fr. 's jaars. Koop 5. 77 a. 30 c. bouwgrond, gebruikt door E. Moerman tot 1921mits 100 fr. 's jaars. jvoop p. 94 a. 50 c. bouwgrond, gebruikt door E. Moerman en G. Yandenbussche tot Oktober 1920, mits 112 fr. 's jaars. Knopen 7, 8 en 9. Huis en 2 H. 28_a. bO c. bouwgrond en weide, gebruikt door G. anden- busscbe tot Oktober 1920, mits 175 fr. 's jaars. Knopen 10, 12 en 13. Huis en 1 H. 71 a. Koopen 11, 15, 16 en 17. 3 H- /8 a. 40 c. Bouwgrond, gebruikt door Hilaire lloet tot Ocober 1920, mits 475 fr. 's jaars. Koopen 14 en 18. Huizen en 2 H. 9b a. 30 c. Bouwgrond, gebruikt door Henri an den- bussche tot October 1920. mits 405 fr. 's jaars. Koopen 19, 20 en 21. - 1 H. 83 a. 60 c. Bouw grond, gebruikt door lie mi Mont Ion tot October 1920, mits 155 fr. s jaars. Ko0p 22. 71 a. 90 c. Bouwgrond, ön'ge- fbruikt. Koop 23.— 18 a. 50 c. Bouwgrond, gebruikt door l". Mahieu lot Oktober 1920, mits 18.50 fr. S Koopen 24 en 25. - 99 a. 43 c. bouwgrond, gebruikt door Emiel Mahieu tot Oktober 1920, 's jaars. TT Koopen 26 tot en met 33; Huis en 9 H. 93 a. 48 c. weide, boomgaard en bouwgrond, [makende samen de Hofstede, gebruikt door Placide Yandenbussche tot 1 Oktober 1920, [mits 1135 fr. "s jaars. Boomprijs 500 fr. Koopen 34, 35 en 36.— Huis en 3 H. 4; a. 91 c. tuin, weide en bouwgrond, deel der vroe gere hofstede Lampaert. Voor verdere inlichtingen zie de plakbrieven. [studie van den notaris Masoreel te Staden. INSTEL op DINSDAG 1 JUNI 1920, om 1 ure stipt 's namiddags, te Oostvleteren, dorp, in 't gasthof St Sebastiaan», bij M. Decjueker. van GEMEENTE OOSTVLETEREN 4h.l7a. 73c. BESTE Gebruikers: De bosschen in regie. :t Overige door Henri Eecloo, Florent Weene, M. de nota ris Pieters, Henri Declercq, Pieter llaegebaert en andere. GEMEENTE WESTYLETEREN Gebruikt door Bovry, Henri Lo'gier, Vrouw Reek en andere. GEMEENTE RENINGIIE Gebruikt door Florent Weene. 1/2 instelpremie te winnen. Met tusschenkoinst van den notaris Reynaert. Studiën van de notarissen Van Hëcke te Poperinghe en Lauwers te Oostende. DONDERDAG 17 JUNI 1920, om 2 ure nanoen, in eene zitting, te Poperinghe, Groote Markt, in den Nieuwen Gouden Arendbij M. Lobeau OPENBARE VERKOOPING van eene gelegen te WATOU, St JAN TER BIEZEN langs den steenweg naar Poperinghe en den Kezelweg, genaamd de Blockstraat, groot 10 H. 78 a. 15 c. Gebruikt door H. Gyriel Quaghebeur, mits 1.535 fr. 's jaars, boven de belastingen en assu- ranciepremie, met pachtrecht tot 1 Oktober 1921. Verdeeld in 5 koopen. Boomprijs 150 fr. TE PACHTEN OF TE KOOPEN de meerschen De Gavers, groot 10 hectaren, op BECELAERE en GHELUWE. Inlichtingen hij notaris E. Butaye, 13, Van Noortstraat, Antwerpen. Uit ter hand te koopen met de schadevergoeding, gelegen te YPER, voor de noodige inlichtingen zich te wenden bij Charles Spilliaert, Winnezeelstraat, 23, WATOU. Etude du notaire LANNOY a Comities et a Courtrai, Boulevard Pierre Tack, 69. a bon marché, bonne agglomeration; propres a construction pro visoire, sur 10 in. de front au gravier de Messines au Corentje et 50 m. de profondeur. Kantoor van den notaris DE TAVERN1ER, te Poelcapelle. WOENSDAG 2 JUNI 1920, om 3 uren stipt namiddag, in éénen Zitdag, In den dobbelen Arend it Hooglede, onder 't voorzitterschap van den heer Vrederechter van het canton Hooglede Openbare Verkooping groot 9 h. 02 a. 22 e. gelegen op Staden en West-Roosebeke, wijk Staden- dreef, destijds gebruikt geweest door MM. Bogaert en na hun door M. Jules Tanghe. DI^TILLERIE DIT Maison fondée en 1840 ROYAL AMKR WEST-V LAAN DEREN GEMEENTE BECELAERE OP DONDERDAG 10 JUNI 1920 der herstellingswerken van de gekalsijde buurtweg BeCELAERE-DadiZEELE. Bedrag van het Bestek 129,893.50 Ir. Beloop van de Borgsom 4,000.00 fr. De opening der aanbêstedingsbrieven zal plaats hebben in liet gemeente-sekretariaat'te Becelaere, om 11 ure 's morgens. Laatste termijn der ter post .te•bestellen geze gelde aanbestedingsbrieven 7 Juin 1920. Bestek en lastenkohier zijn ter inzage op het gemeente-sekretariaat te Becelaere. (6620). INSTALLATION DE CAFE BRASSERIE a vendre d'occasion, comprenant 22 metres de lambris chêne avec glacés bisceatées, 12 ta bles et 24 chaises chêne, comptoir avec feuille marbre. verreries, etc., Ie tout 8.500 francs. 9. Montague aux Herbes -Potagères, Bruxelles. (21620). 6, Schoolstraat, POPERINGHE Loopende rekeningen. Geldplaatsingen op korte en lange termijnen. Beursbewerkingen. Wissel van vreemde gelden. Leeningen op titels. Bureelen Open alle werkdagen van 9 tot 12 en van 2 tot 4 ure. Den Vrijdag van 8 1/2 tot i2 en van 2 tot 4 ure. Den Zaterdag van 9 tot 1 ure namiddag. (Co-29520) Eigenaars der verwoeste streek die wen- schen gronden te verkoopen met of zonder oorlogschade kunnen zich daarvoor wenden tot M. ÖEBRUYCKEROoststraat, n° 16, Roeselare. (29520) ALLE SLACH VAN Stoelen, Spiegels, Engelsche Bedden, Wollen- en andere Matrassen, enz. enz. Casselstraat, 27 (bij O. L. Vrouwkerk) POPERINGHE wendt u rechtstreeks naar de goedgekende Matrassenfabriek van OOSTENDE Bijzondere prijzen voor Hotels en Gestichten 7 et O, rue de Itoliiami, I5UUXELLES Concessionnaire pour les Flandres 80a, Chauss. «Ie Bruges, UYTKIiRKE Anciennement rue de Lille, a YPRES Spécialités de la Maison Royal Amer, Florestine Elixir, Robi aperitif, Zigomar Hasselt Monopole pour la Belgique Schiedam Henkes, Cognac Faure Gamier. f|«l n ipna.vv -3Anog sfn jooa SH3I13HMIM loiqnop 'J3AHZ 'pn0§ ruTriniT/vrfnirv UI U3[33MUf 3/VU1 JOOA li 3 A G iVOZ f 13 'u3>jJOA's[3d3[3MnjooA- S3 Al LllOn TE KOOP Schoone tent gedekt met pannen dienstig voor winkel of herberg, uiteenneembaar in vlaken met boutte.n, een boven, grooten drieluchter in de face en ander openslagers vensters, kan geplaatst worden op aanvraag van den kooper. Zichtbaar 't Yper kal- vaart pilkemstraat bij Cyrille Desmadryl. HOOFDPIJNZENUWKOORTSEN, TANDPIJN, GRIPPE worden aanstonds gestild en altijd genezen door de de voornaamste geneesheeren aanbevolen. Dozen van 1.75 en 3.00 fr. POPERINGHE Als ge naar HRITSSEU gaat, vergeet niet een bezoek te brengen aan het HOTEL-DRASSER IE gehouden door CYRILLE HOSDEY, VooruitgansstraHt, 51 rue du Progrès Hoek der Weldadigheidstraat, 1 en 3, Coin de la rue de la Bienfaisance, 1 et 3, Rechts, als ge uit de Noordstatie komt. Neem uwe voor zorgen tegen Bij REMI TALLY, Yperstraat, 73, zal ik standvastig een schoone keus COFFRE- FORTS te koop stellen. Alle dagen te zien. Eenige occasie. GEVRAAGD BESTUURDERS VOOR BOUWWERKEN WELBEKEND MET PLAATSBESCHRIJVENDE SCHETSEN, WEDERSTANDBARE BEREKENINGEN, GEWAPENDE CIMENT, WATERBOUWKUNDIGE WERKEN, TIMMERWERK, enz. Zich wenden tot de Société Générale Fon- cière et de Travaux, Ypres Kalt'vaart. A vendre au Bizet. Maison a usage de commerce, toiture complète- ment réparée, facilité de payement, s'adresser a Mr Logie, menuisier, Bizet-Belge n" 11. Te koop op den Bizet. Huis ten dienste van handel, dak totaal hersteld, gemak van betaling. Zich wenden tot Mr Logie, timmerman, Bizet Belgie n° 11. Ooststraat, 98 (Statiestraat) ROUSSELARE Groote keus van alle slach van Witgoed, Zijde in alle kleuren, toebehoorten voor kleermakers en kleer maaksters, groote keus van Hoeden en Klakken aan de genadigste prijzen mogelijk. J. DËLAPLACE. VAN h l Téléph. Br. 11074 ARRONDISSEMENT YPER •iidzfijd ud itd]V}s pui azinii ii3i ipiz ;fddè'dq Sddmudd dQ I j3U3b|3jBt U9SS3LU r-» rTT r~m w V1I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 3