BKo£V«'3.a'L1^8'j.Sï SS», SS ?,rs Hoet 'ot KANTONNIER GOEDE HOFSTEDE KLEINGEBRUIKEN Weiden en Zaailanden Officieële Vergadering te Kruis-Eecke voor het herstellen der landerijen. Maandag laatst, 31 Mei, was te Kruis-Eecke eene vergadering van Eigenaars en Landbouwers bijeen geroepen om hun de maatregels voor te stellen die door het Ministerie van Landbouw genomen worden voor het herstellen der Landerijen. Een goed dertigtal personen waren er gekomen om de sprekers te aanhooren. Zeker zouden daar veel meer belanghebbenden tegenwoordig geweest zijn, had men daarvoor op behoorlijke wijze propa ganda gemaaid. De heer Boereboom, bestuurder van de herstel lingswerken der landen, neemt eerst het woord. Hij zegt dat kortelings de herstellingswerken zullen aan gegaan worden op eene uitgestrektheid beslaande een gedeelte van elkeene der gemeenten Gheluvelt, Zandvoorde, Komen (ten Brielen) en Wervik (Kruis- Eecke). Vóór het aangaan der werken worden de eigenaars verzocht hunne toestemming te geven en een kontrakt te teekenen. Het land wordt zooveel mogelijk in zijnen vroe- geren staat hersteld; de te groote blokhuizen zullen nochtans niet verbroken worden er kan ook geen spraak zijn van de draineerbuizen weder te plaatsen. De beploeging zal gedaan worden door mekanieke tracteurs. Deze manier van herstellen zal later uit gebreid worden. Wie zou er gedacht hebben, zegt M1 Boereboom, dat er sedert een jaar zooveel herstelling zou gedaan geweest zijn? Maar een toehoorder antwoordt hem: Vele landen zijn reeds hersteld, doch de meeste her stellingen zijn door de bijzonderen zelf aangegaan, en heel weinig door den Staat, Na den heer Boereboom neemt de heer Pauwels, landbouwkundige van den Staat, het woord. Hij legt uit hoe men moet te werk gaan om door den Staat betaald te worden als men de herstelling zelf begeert te verrichten. Hiervoor is ook een kontrakt te teekenen de vergoeding wordt vastgesteld in evenredigheid van de verwoesting van den grond, natuurlijk in afrekening van de Oorlogsschade. Er wordt een tijd bepaald binnen denwelken de werken moeten uitgevoerd zijn de herstelling ge schiedt onder het toezicht der afgevaardigden van den Staat, en men wordt betaald naarmate het werk verricht wordt. Om de aanvraag te doen voor het herstellen der landerijen wordt eer.e formuul uitge deeld, waarop men de ligging en de uitgestrektheid der gronden aangeeft. Een landbouwer van Zantvoorde, die zeker vindt dat de Staat te laat deze werken begint, zegt dat hij meest al zijne landen zelf hersteld heeft, en van den Staat niet anders ontvangen heeffdan.... contribu tie-biljetten. Bij het hooren van deze klacht moet iedereen, die de verwoeste streek kent, zich deze nadenking maken Waarom wordt er toch zoo par tijdig gehandeld? In de eene gemeente is er tot nu toe veel, in de andere niets gedaan geweest. Men vindt gemeenten waar de dienst der Hooge Konink lijke Commissarissen het herstellen der landerijen mag betalen op andere, die er tusschen liggen, mag niets betaald worden. De landbouwers vragen om het werk aan te gaan, mits vergoeding natuur lijk maar dit wordt hun op die gemeenten gewei gerd Wat meer is, als een ieverige landbouwer of eigenaar sedert lang het werk der herstelling op eigen kosten aangegaan heeft vóór dat het inrichten daarvan door den Staat gereed was, kan hij voor zijn werk niet betaald worden waarom? Hij kan, om zich te troosten, nog wachten totdat hem de schadevergoeding door het Tribunaal toege kend zij. Maar hoe lang zal hij daarvoor te wachten hebben? Eene eeuwe! Zoo worden de ieverigsten bOoond. Un exemple a suivre. Certains Esthetes préfèrent qu'Ypres ne renaisse pas, mais, êtres sans coeur. ils ne se préoc- cupent pas le moins du monde des 1800 Yprois la plupart encore sans maisons, ni meubles. Mr F. G. fait exception lui. du moins, se préoc- cupe du sort des anciens habitants. II vient de faire insérer dans le Times son 42* article (traduction de son 57e dans la Libre Belgique) pour déplorer la reconstruction d'Ypres. Mais nous apprenons qu'il fait en même temps un beau geste un geste logique, plein de désintéressement. Sa maison est restée intacte, artistiquement meu- blée (seul le bouton de cuivre de la sonnette manque). II y a chauffage central, gaz, électricité ascenseur et salie de bain en marbre. Eh bien il la donne en loterie aux families d'Yprois qui consenti- tron a ne pas reconstruire leurs maisons, et il ira s'installer lui-même dans une baraque du Fonds Albert. L' Ypersche est chargé du tirage au sort. Les anciens Yprois qui renoncent a rentrer dans leur ville peuvent s'inscrire dès aujourd'hui a nos gui- chets. Le tirage aura lieu le 31 juin prochain et 1 heureuse familie gagnante ira s'installer immé- diatement dans la confortable demeurede M' F. G. a Bruxelles Bravo, Monsieur ce n'est pas une brique que vous avez a la place du coeur. Vous avez vous, compassion des malheureux qui ont tout perdu pour vous sauver Vous n'êtes pas un ingrat. Merci Nous ne doutons pas que vos nombreux amis, beiges et anglais, ne se bousculent entre eux pour avoir l'honneur d'être les premiers a suivre votre noble exemple Allons, Messieurs les membres esthêtes et esthétiques de l'Union des villes et autres Sacrées Unions d'artistes non sinistrés, un bon mouvement Imitez votre confrère Et alors les Yprois, s'étant tous casés aans de confortables homes ne voudront plus rentrer dans leur ancienne ville. Celle-ci restera en ruines pour votre plus grand bonheur. Et ce sera la solution élégante, radicale, et com- bien simple d'un angoissant problème. Oud Strijdersbond vaun Yper. Wij ontvangen het vplgend schrijven Yper, den 1 Juni 1920. Mijne Heeren, Reeds in verschillige gemeente van 't arrondis sement zijn vaandels ingehuldigd of zullen het in 't korte wórden, voor de bonden der oud-strijders. Yper, hoofdplaats van het arrondissement, waar reeds 250 strijders vereenigd zijn, zag nog dit geluk nietdoch dien toestand kan niet blijven duren als zetel van 't arrondissement mag Yper daarin niet ten achter blijven. Integendeel wij moeten toonen, dat onze vernielde stad zooals vroeger weerdig is aan het hoofd der streek te prijken. Doch daar onze geldmiddelen niet toelaten de onkosten daarvan te dekken verzoeken wij U eerbie- diglijk ons toe te laten een inschrijving te openen in uw weekblad om ons te kunnen een vaandel ver schaffen, weérdig onze moederstad. Daar uw blad overal bij de verspreide Yperlin- gen gelezen wordt, koesteren wij de hoop in onze verwachtingen niet bedrogen te worden. Dit vaandel zijn wij beschikt op tweeden Zon dag van Tuindag in te huldigen. Aanveerdt, Heeren, onze eerb edige groeten. Wij deelen met veel genoegen dezen brief mede, en wakkeren alle Yperlingen aan hunne milde gitten toe te sturen aan den heer Aimé Gruwez, Vlaming straat, te Poperinghe, onder-voorzitter van den Ypersche club. Voorop, de Ypersche club van Poperinghe schrijft in voor vijftig irank. Koperdieven Kostelijke les. Dijnsdag morgend, 1 juni, 3 mannen en 3 vrouwen, op zoek naar koper té Sint-Elooy, bij d'herberg van Charles Pannecoecke, heboen de ontploffing van een obus veroorzaakt. Vijf hunner werden op den slag gedood, en de zesde, een jongeling, erg gekwetst, wierd naar het gasthuis te Yper overgebracht, waar hij korts daarna overleed. GHELUWE. In deze gemeente is ook een club van geteisterden ingericht Wij zullen er over breedvoerig spreken in ons naaste nummer. Les Indemnities de Réemploi. Mr. Delacroix est inquiet Les sinistrés avaient une maison valant 10.000 francs en 1914, et pour la reconstruire, il leur fau- dra 50.000 fr. Mr. Delacroix a des scrupules. II se demande s'il est juste d'enrichir ainsi ces gens-la. Peut-il en faire des «Zeep» de la batisse? A l'intérieur du pays, des gens avaient, en 1914 des maisons valant, mettons 10.000 francs Ils les ont encore. Peut-être valent-elles plus cher mainte nant? On nous racontedes choses si extraordinaires sur ce qui se passé la-bas que nous croyons tout possible. Ils couchent dans leurs lits de 1914. lis mangent a leur table de 1914. lis ne connaissent pas les an- goisses de nos sans-abri. Peut-être fabriquent-ils du ciment, des poutrelles, des briques, du verre a vitres, des casseroles ou du charbon. Ils les vendent 5 fois plus cher qu'en 1914. C'est leur fagon a eux de comprendre l'aide a la restauration du pays Le bel argent que Mr. Delacroix tremble de voir partir vers les sinistrés, s'en va tout droit dans leurs po- ches, dans celles de leurs ouvriers syndiqués ou non dans celles de leurs actionnaires. lis ne sont pas des Zeep de la batisse, eux.. oh non Les sinistrés ne peuvent pas fabriquer toutes ces choses profitables. Ils n'ont plus d outillage, plus d'usines, plus d'argent, plus de gagne-pain. Us ne sont pas invités, ces sinistrés encombrants, au bal de la danse des millions. Valent-ils meme la peine qu'on leur rende leur bicoque de 1914 Haro sur le baudet Sissen van 't Hoorenwerk. PLAATS OPEN VAN voor de provincie baan Yper-YVestroosebeke Schriftelijke aanvraag te doen aan den Ingenieur VANDERGHOTE, Zonnebeke steenweg, 1, Yper. Huisvesting in de nabijheid der baan. (Co) üofiarieele Aankondigingen Studiën van de notarissen Van Eecke te Poperinghe en Lauweks te Oostende. DONDERDAG 17 JUNI 1920, om 2 ure nanoen, in eene zitting, te Poperinghe, Groote Markt, in den Nieuwen Gouden Arendhij M. Lobeau OPENBARE VERKOOPING van eene gelegen te WATOU, St JAN TER BIEZEN langs den steenweg naar Poperinghe en deja Kezelweg, genaamd de Blockstraat, groot 10 ft. 78 a. 15 c. Gebruikt door H. Gyriel Quaghebeur, mits 1.535 fr. 's jaars, boven de belastingen en assu- ranciepremie, met pachtrecht tot 1 Oktober 1921. Verdeeld in 5 koopen. Boomprijs 150 fr. Studie van den notaris Alfred REYNAERT te Yper. OPENBARE VER KOOP INC» van verscheidene te WOESTEN en te RENINGHE. De notaris Alfred Reynaert, te Yper, zal openbaarlijk verkoopen Op DONDERDAG, 17 JUNI 1920, om12 uren middag te Woesten ter herberg De Vetten Os bij Gamiel Boudry, de volgende goederen Koopen 1 en 2. 1 H. 19 a. 90 c. bouwgrond, ?Srkttd0^E- yandevoorde tot 12 Oktober 1920, mits 137 fr. s jaars, en 1 H. 37 a 30 c. bouwgrond en weide gebruikt door Florentijn Ver Eecke, tot 1 Oktober 1920, mits 177 fr s jaars. !V00P ,3- 74 a- 70 c- bouwgrond en weide, lu of r '°r Desmadry1 tot 1 Oktober 192Ö, mits 9o fr. s jaars. 'Yiop t. ~i' a. 30 c. bouwgrond, gebruikt door Edm. Decorte en Gh. Pattyn, (1920), mits 100 Ir. s jaars. y' a K° tP 77 a- 30 c. bouwgrond, gebruikt Koon F°enoU1 4 1921 mits lüd fA jaars. koop 6 94 a. 50 c. bouwgrond, gebruikt OktohS tQPGrmain F' Vandenbussche tot Oktober 1920, mits 112 fr. 's jaars. koopen 78 en 9. Huis en 2 H. 28 a 60 c. bouwgrond en weide, gebruikt door C Vanden- Kootten* 1 r? io 'f0- '»ils I» Ir. Gaars. 30 r ■RJen 611 Huizen en 2 H 93 a.. ta^eUtoto5l,.8eblSSt d00r 116111,1 "«uien- koonen iq A pi °bmits 405 fr- Jaars' urondffi bri!i i t fn 2 1 H-83 a- 60 c. Bouw- 1920, mfts 15b ff'srjaaS! M°Utt°n tot 0ct°ber brikkf a' 9(1 c' Houwgrond, onge- Koopen 26 tot en niet 33 u 93 a. 48 c. weide, boomgaarden R1S en 9 a' makende samen de HnfS bouwgrond, Placide Vanderibusschetdi 1 ffi'n M X mits 1135 fr. 's jaars r 0ktober 192°>' jaars. Boomprijs 500 fr. De bewaarder, De hoofdman, De onderhoofdm., M. Hollebeke L. Courtrez M. Casier De RaadsledenR. Declercq, G. Lamoot, Eug. Callens, L. Vandenabeele, H. Water bley, C. Gantois. R. Boudrij. N, de ia R. - Sissen, notre brave ami, le baudet ne Se laissera plus faire

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 2