Jaargang. N° 8. - 12 JUiM I020. 1™ Année, N° 8. 12 JUIN 1920. - - - Weekblad - - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de lArrondissement d'Ypres Orgaan der Vereeniging der Geteisterden, der Ypersche Clubs, enz. Beheer, Opstel en Aankondigingen Yperstraat, 21, POPERINGHE Abonnement tot 31 December 1920 5.00 Voor 't buitenland 7.50 Organe de l'Association des Sinistrés, des Clubs "Yprois, etc. Rédaction, Administration et Publicité Rue d'Ypres, 21, POPERINGHE Abonnement jusqu'au 31 décembre 1920. 5.00 Pour I'étranger 7.50 banque nationale de belgique SOGIETE NATIONALE DE CREDIT A LTNDUSTRIE a L'Agent de la Banque Nationale de Bel gique a l'honneur d'informer le public de ce que ses bureaux et caisses, qui sont actuelle- ment installés a Rousbrugge, seront réouverts a YPRES. rue St Jacques, n 1, a partir du lundi 14 courant N. B. DE AGENT DER SCHATKIST blijlt voorloopig te Rousbrugge daar zijne woning te Yper nog niet gereed is. EENDRACHT MAAKT MACHT. Geteisterde van Yper en van het geheel arrondissement, vereenigt U. Ondersteunt uw blad door een abonnement, en zoo doende zult gij uwe eigen belangen verdedigen. Onderaardsche Verbinding Noord-Zuid te Brussel. Wij lezen in de annalen der Kamer van Volksvertegenwoordigers, dat. met eene groote meerderheid, de toestemming is gegeven aan liet gouvernement, het werk der onderaardsche verbinding Noord-Zuid voort te zetten. bit werk, begonnen verscheidene jaren voor den oorlog, werd natuurlijk onderbroken door de vijandelijke bezetting: Voor iemand die Brussel, en zijne hedendaagsche beweging kent, is het volstrekt'nutteloos dit werk, voor t oogenblik te voltooien. D'e trams langs de groote boulevards, de nieuwe autobussen door de Nieuwstraat, zijn meer dan voldoende om het vervoer van het publiek te verzekeren. Het m&g dus gerangschikt worden bij de praal- werken en bij gevolg uitgesteld zijn. Tijdens de bespreking werd er gevraagd aan den heer minister, welke bet bedrag zoude zijn Van het bestek der voltooïng. be bevoegde minister antwoorde Aan de hedendaagsche prijzen van mate- waalen dagloon zal dit werk nog 80 millioenen kosten. Ik wil niet overdrijven en slechts er bijvoe gen voor onvoorziene onkosten en bijwerken millioenen, dat. maakt de ronde som van 100 millioenen. Beste lezers, hebt gij het goed gelezen HONDERD MILLIOENEN Voor een métro te Brussel, welke er voor 't °°genblik zoo noodig is als het water in mijne schoenen. 100 millioen voor Brussel als wanneer men I °P de verwoeste streek de menschen laat wroe- ten in hondekoten. 100 millioen voor Brussel als er zooveel dut- n Wachten na 1000 en 2000 fr. 00 millioen voor Brussel als wanneer eige- ^aars,^ landbouwers, werklieden, handelaars 'Jna 2 jaren wachten na schadevergoeding. 1 Is een schande Un ingrat. D après M. Delacroix, accorder le remploi au sinistré de l orrondissement d'Ypres c'est l'en- richir un homme qui a perdu sa. maison i valant 50,000 francs en 1014, va en recevoir une qui coütera 400,000 ii reconstruire et qu'il pourra vendre 2 millions Üii diantre notre ministre a-t-il cherché ses chiffres Ces coefficients son inconnus a la Belgique dévastée. S'ils sunt exacts dans l'autre Belgique, M. Delacroix est eoupable. Ou ne se laisse pas rouler aussi grossièrement. Lui qui craint tant aujourd'hui d'enrichir un sinistré, que n'avait-il eette crainte quand il donnait 7 milliards puur rembourser.a 1.25 des marks acquis a un faux dérisoire par les non- sinistrés Est-ce notre faute, a nous de la Region dévastée, si. au lieu de *50,000 il nous l'aut 1 aujourd'hui 200,OUOpour reconstruire la même maison Quand le gouvernement nous aura encore fait attendre un an de plus avant de nous permettre de reconstruire nos malheu- reuses demeures, sera-ce notre faute Si dans l'intervalle le coüt de la batisse se sera encore accru Yous n'êtes pas un sinistré, monsieur Dela croix. Ca se voit Même la guerre a fait de vous un premier ministre, et votre sort n'est pas a plaindre. N otre logis est une vraie maison, pas line malsaine baraque. N ous n'avez nul besoin, vous, de remploi Mais, du moins, ne soyez pas ingrat Si vous avez gardé votre maison, c'est parce- que. nous tous. nous avons sacrilié les notres. A votre tour maintenant Rendez-les nous Vers l'Egalité. A PROPOS de la RESTAURATION AGRICOLE. MM. Max Gloire et Ad. Buyl viennent de poser ii M. le ministre de l'Intérieur, la ques tion suivante II a été procédé, a titre d'essai, dans diver ges communes des regions dévastées, a la remise en état des terres, suivant un système d'indeninisation tendant a encourager l'initia- tive privée et qui consiste a rétribuer le travail de restauration des terres eff,ectué par le pro- priétaire ou par son délégué, ii raison d'une somme déterminée a l'hectare ou a telle autre mesure. II est reconnu et-il ne sera pas contesté que les essais out démontré que ce système est "économique et avantageux autant qu'il répond aux voeux des sinistrés. «Ce système n'a fonctionné jusqu'ici que dans les rares communes qui ont eu l'avan- tage d'avoir été désignées par M. le ministre de l'Intérieur. M. le ministre de l'Intérieur n'estime-t-il pas que le moment est venu d'étendre l'appli- cgtion de ce système a toutes les communes des régions dévastées BERICHT Wij verwittigen de ingeschrevenen, die nog niet betaald hebben, dat de post hun eerst daags eene kwitantie zal aanbieden. AVIS Nous prévenons les abonnés, n'ayant pas encore payé, que la poste leur présentera trés prochainement une quittance. GHELUWE. Zondag, 30 Mei 1920, had alhier, onder den blauwen hemel, eene vergadering plaats tot het stichten van een komiteit tot verdediging der belangen van de geteisterden. De groote ellende onzer bevolking en de hoop in een weinig ver betering in den slapenden toestand, heeft deze vergadering uitermate doen lukken. Het was ook eene vereeniging der standen, want wie heeft in onze gemeente, zoo weelderig vóór den oorlog en nu zoo vreeselijk verminkt, niet ge leden Zoowel de wroeter als de eigenaar. Er zijn thans te Gheluwe 3500 inwoners uil ballingschap teruggekeerd naar hunne ver woeste landerijen en hunne akkelige puinen. Welk onderkomen het grootste deel van hen geniet, weten frontbewoners alleen. De uitverkorenen pronken in de 250 kastee- len van het Albertfonds, ware ijskelders des winters en des zomers bakovens. De overigen, het grootste, getal, gebaren te wonen in hutjes van «help u zelf» of «kijk maar door de spleten Onze moedige bevolking keerde* terug en zette zich zonder aarzelen aan het werk en zon der middelen, gebrek aan alles lijdende, deed zij wonderen. Op een hondertal na, zijn de 2200 hectaren, die onze gemeente besloeg, we derom land geworden. De duizende en duizende putten zijn gevuld, de loopgraven en de draad versperringen daar is geen spoor meer van, eu in hun plaats hebben onze noeste werkers er een tapijt van vije vruchten op geworpen. Dé «groote katten», die mollig eu zonder zweeten gezeten in hun prachtautos, voorbij vliegen, blozen van fierheid over die prachtige herstelling. Zij wanen en zouden willen doen gelooven dat dit alles de noodzakelijke gevol gen zijn van hunne Chineesehe wetten en de onvermoeibare bezorgdheid en de milde giften van Mevrouw de Administratie, onze vette lieve stiefmoeder. Maar dat men onze bevolking on- dervrage en deze zal antwoorden dat, behalve overvloedige beloften en het stof der autos, zij omzeggens niets bekwam. De Gheluwixaars, het jammeren en het kla gen moede, beu te morren alleen in hunne kluize, hebben eindelijk besloten de koppen bijeen te steken met de overtuiging dat hunne stemmen, in vereeniging, luider zullen dreu nen en, wellicht tot in Brussel zullen gehoord worden. Het was met dit inzicht dat zij verle den Zondag samen stroomden. De heer Geuten, die zich altijd bereidwillig ten dienste der geteisterden stelt als er hulp eu HET YPERSCHE Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren LA REGION D'YPRES Naamlooze artikels geweigerd On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges Les articles non signés sont re'usés ET

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 1