troost noodig is, was ter vergadering uitge- neodigd en nam er bet woord. Op indrukwek kende wijze schetste hij den droeven toestand der geteisterden af, wees op de noodzakelijk heid van één voor allen en allen voor één te werken; hij toonde verder de middelen aan tot het bekomen van voorschotten; en eindelijk stelde hij zich onbaatzuchtig ten dienste van deze die vaad en vingerwijzing van noode hebben. x De algemeene toejuichingen, welke den re denaar te beurt vielen, getuigen van den bijval welke deze laatste genoot, Met algemeene stemmen werd de stichting- van het komiteit ter verdediging der belangen van de geteisterden aangenomen, ook werd de ctag bepaald waarop men zou overgaan tot het benoemen van het bestuur, die hoofdzakelijk moet bestaan uit afgevaardigden van al de standen onzer bevolking. Bravo, mannen van Gheluwe Zulke komi- teiten moeten gevormd worden in al onze ge meenten. De toestand is slecht, en wij moeten de middels vinden om onze stemmen te doen hooren door degene die niet hoorén willen. Het is ook noodzakelijk vele onzer burge meesters en raadsheeren wakker te maken. Zij zien er zoo slaperachtig uit, en nochtans wij varen in vólle tempeest Federation des clubs Yprois. Le Comité de la Fédération s'est réuni Di- nianehe, t> juin dernier, a 3 heures, au local de la salie des ventes des notaires, rue de Flandre, a Gand. Les décisions suivantes y ont été prises 1 S'adresser directement au ministère, afin de savoir, une bonne fois, comment on doit s'y prendre pour obtenir une autorisation de batir. raut-il soumettre-, cOunne jadis, son plan a Tad- ministration communale, on l'aut-il le soumet tre au llaut Gommissaire Royal Combien de temps l'autorité compétente a-t-elle le droit de retenir le plan Peut-elle, et en vertu de quelle loi pouvelle, refuser 1'autorisation de batir sui- vant le plan déposé Le délégué du club de Bruxelles. M. le doc- teur Delie, se charge de cette démarche. 2} De s'affilier avec les cercles de sinistrés de Dinan t, de Visé et de Termonde, en vue d'uné action commune pour défendre les inté réts cómmuns. 3; De demander au gouvernement l'établis- sement a Bruges, Ustende,- Gourtrai et Gand, de chambres locales d'indemnitès chargéés d"examiner les demandes des sinistrés, de i ar rondissement d'Ypres qui si uit refugiés dans ces villeS'Ou leurs environs. Ge serait pour eux un immense,availtage, et pour le Tribunal de Poperïhghè une grande diminution de besogne. Après la réunioii du Comité-, a'eu.lieu une coürte assemblée générale oü tous les Yprois; habitant Gand, sont vei i us assister. Ensuite, ii i 1/2 heures, toute l'assistance s est rendue aux Halles aux draps, dans le local gracieusement prêté par le Gercle Archéo- logique de Gand. M. Pavocat Butaye d'Ypres, y a tait détiler sur la toile environ 150 projec tions de vues d'Ypres (avant et pendant la guerre) qui ont profondément ému les cceurs des Yprois présents. Nous tenons a reniercier MM. les membres du Gercle Archéologique, et tout particuliére- ment M. le chanoine Yunderghein et M. Fris, président et vice-president, pour le sympathi- que accueil qu ils ont fait aux malheureux Yprois. TOONEEL. De tooneelniaatschappijen De Stérre en Willen is kunnen zijn nog niet heringe richt, jjj en men speelt nogtans reeds komedie in Yper. Luistert Een eigenaar in de Statiestraat bekomt over zes maanden de mondelingsche toelating, van de Stadsoverheid, om te herbouwen. Hij slaat hand aan '1 werk; maar pas hoven de grond moet hij staken om reden van allignement. Later werd de richting vastgesteld en hij vraagt om voort te werken,. «Onmogelijk, luidt het antwoord van de stad. De architecture van uw gevel staat ons niet aan De eigenaar wendt zich tot de Hoog Koninklijke Commissaris en deze geeft de toelating voor te houwen, dus Stad zegt neen Staat zegt ja Een eigenaar van de markt herbouwt zijn huis niet volle toelating van stadsoverheid, maar vind zich verplicht op te houden uit order van den Hoog Commissaris. Hij vraagt reken schap over dat verbod en hij krijgt voor ant woord Voor op de markt staat de architecture van uwen voorgevel ons niet aan en wij zijn in de onmogelijkheid, u te zeggen, voor 'l oogenblik, wat wij zullen vereischen Stad zegt ja Staat zegt neen Is dat geen comedie Neen het, beste lezers, dat is een hartscheu rend drama, waarvan de belanghebbende Yper- lingen het slachtoffer zijn. UN BON MOUVEMENT, MM. LES ANGLAIS kom aan de Meenenpoört, dienende voor paardenstal en magazijn. Alles is ten gronde toe vernield. Gelukkiglijk is de herberg kunnen gevrijwaard blijven. Maandag namiddag is op den Dickenbus- schensteenweg een auto-kamiqn van het Al- bertsfonds omgekanteld, met gevolg alsdat den genaamdén Henri Terry erg gekwetst werd over geheel het lichaam. De ongelukkige is op aanvraag naar zijne familie, naar Poperinghe overgebracht. Geux qui, parnii nos compatriotes, ont la malchanee d'avoir leur terrain occupé par Fun on l'autre. service de l'armée anglaise, peu- vent certes être comptés parnii les plus mal heureux. Lorsque le propriétaire s adresse a eux pour demaiider soit l'évaguatiun de son terrain, soit ie paiement du prix de la location, il est rem- ballé saus cérémonie. S'il insiste, on l'envoie se plaindre a de vagues Tiutorités qui nichenf en d'inaccessibles et introuvables bureaux a Boulogne ou a Paris. Les iettres qu'on adresse a c eux-ei restent toujours saus réponse et le tour est joué. L Angleterre est une grande et riche nation. Pourquoi ses représentants n'amusent-ils ainsi a auginenter les souffrances de nos malheu reux concitoyens DE EERSTE PROCESSIE TE YPER Zondag om 3 ure trok de eerste processie door de vernielde stad - 't was eenvoudig maar stichtend. Vooraan de kinderen der scholen met Eerw. Heer Pastoor Neuville aan het hoofd, dan volg den eenige groepen, overblijfsels van de selioo. ne processies van vroeger. De Yperlingen zagen met weemoed die enkele eostumen terug, herinneringen uit de goede dagen van vroeger. Een zestigtal mannen vergezelden het Aller heiligste niet lanteerneii. Geen muziek, eenige stille gezangen... een stil gebed, en zoo trok de processie langs de Maloulaan, Statie, Tempel, en Boterstraat naar de Markt, langs de Dixmu- destraat terug naar de kapel van het Minne- plein. M. Colaert, burgemeester en M. Sobry, schepen, vergezelden het Allerheiligste, ge- dregen door Eerw. Heer Deken Delaere. Den eeredienst werd bewezen door 5 gen darmen. Ai de Ypersche families in -lad sloten den eenvoudigen maar ihclrukwekkenden stoet.. SAINTE IGNORANCE En seconde, dans le train, entre Coniines et \pres, un groupe d'excursionnistes Bruxellois s extasie devant ce qu-'ils appelïeiit la beauté du champ de batailie Leurs réflexions s'entrecroisent, et enfijt une dame résumé par ces mots dëfïhitifs' «la pas a dire, pais on o qua nièine bien fait; de clioisir pour se.battre un pays coninie ici ousqui n'y a personnel!. VERGROOTING Met genoegen deelen wij mede dat welhaast ons «Vpersche» 6 bladzijden zal begrijpen. W ij zullen dus meer artikelen kunnen inlas- schen en ook meer aankondigingen. Reden te meer om het getal onzer mede schrijvers te zien aangroeien. Wij vragen neerstige correspondenten uit al de gemeenten van het arrondissement. Dat men ons op de hoogte stelle van wat daar gebeurt De tegenwoordige toestand is ellendig, en iedereen die schrijven kan moet medekampen indien wij willen onze grieven terechtwijzen. ZILLEBEKE. In t slechtste van 't front gelegen, is de ge meente Zillebeke reeds bloeiend. 700 inwoners zijn er terug. Die moedige bevolking dient ge holpen te worden gelijk al andere. Nogtans er zijn klachten te doen, onder ander, nopens de verbinding per IJzerweg. Voor den oorlog had Zillebeke 2 statiën. Een op de lijn Yper-Rdusselare en een langs Yper- Kortrijk. Waarom hebben zij nu nog geen een van die beiden De tram, langs de groote baan Yper-Meenen. is hun niet voldoende. Wie houdt er zich met die zaak bezig De Zillebeeknaars rekenen op onze drie volksvertegenwoordigers. Ons blad zal, vol- geerne, mededeelen, de voetstappen welke die he eren zullen aanwenden om het doel te be reiken. EEN TREIN, A. U. B. Zou het ■béstuur der Yzerwegen geen trein kunnen doen vertrekken uit Kortrijk naar Ypei en Poperinghe rond 8 uren 's morgens Tot nu toe, indien men uil de richting var Kortrijk, tot per, hoofdplaats van het arroii disseinent, ut tot Poperinghe, voorloopig zeti (hoe lang nog iter Rechtbank, koiiien moe is men verplicht om (i uren te vertrekken e| ter bestemming aan te komen twee uren vóói de opening der bureelen Zoo niet, de eerst volgende trein komt aan i Vper om lü.v5, en in Poperinghe óp 11-21 veel te laat voor de zittingen der Rechtbank, ei bovendien kan dan de terugreis maar laat mee in den achternoen geschieden. - Oud-Vereenigde Strijders. Inschrijvingslijst voor hun vaandel. Ypersche Glub te Poperinghe 50.00 Armand Donck, Brugge 25.00 Aimé Gruwez, Poperinghe 20.00 Une ancienne Yproise Sinistrée 20.00 De gelden laten geworden aan Aimé Gruwez, lamingstraat, Poperinghe of aan de leden van t bestuur van de O. S. Bond. Maandag namiddag is er brand uitgebroken in een achtergebouw der herberg Den -Wel- STAD YPER. Burgerlijke Stand van Mei 1920. GEBOORTEN Van Neer Henrietta, Dickebusehsteenweg. victoor Joseph, Poperinghesteenweg. Fieplj Alice, eemarkt. Vannee Rene, Dickebuscb- steenweg.-- Korr-ez Suzanne,.Meenensteenwd Bonte Juhen, Griinminckestraat. Boudr; ^'ei'stl'aat- Vanginderdeuren de aid, 1 osthoornstraat. Sinave Josette, Zoni>e bekesteenweg. Verdruyé Antoinette, Veur \"im-m'U\Vef' r90<:^e dean, Slachthuisstraat. i 11 ndre, Esplanade. Simoen Simoin' S f"netaaL - Van Wymeersch And* A gustmnestraat. - Mouchamps Nelly, Me«- nensteenweg. De Geyter Roger. Dikmuil Lonias Jeanne, Minneplein. huwelijken dJÏÏ'Te Ja"oS' gehuisvest te Foxford, S r i f'' Bfflha- te Yper. - Verhaeg V en Sl8ier Antoinette, beiden te Yper- OVERLIJDEN steenweg.'Juhen' 10 iaar> daglooner, Rijsse

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 2