eer les matériaux et les indemnités nécessaires a la reconstitution des foyers par les intéressés eux-mêmes. Ges dépenses exagérées de l'Etat, la reconstruc tion, n'auraient-elies pas de facheuses répercus- sions sur le reglement des indemnités II semble bien que cette apprébension soit fondée. Les craintes énoncées par nos ministres,. et les propositions de revision de la loi sur les dommages de guerre démontrent bien i'erreur commise par l'Etat. Partout, l'initiative privée, personnellement in- téressée a' construire vite et bien et le plus éco- nomiquement possible, fera plus de merveilles avec peu d'argent, que les l'onctionnaires a grands coups de millions! Slimme trek Een bezoek te Ypep. Bij mijn laatste bezoeken t' Yper heb ik kunnen het volgende opmerken Een hof, rechtover de statie, is door vreemde lingen gemaakt, en geefte kosten zijn er ge spaard om alles netjes te hebben. Eenige dagen voor het laatste koninklijk be zoek werd eene nieuwe kalsijde gelegd van statie tot statiestraat. Bij misgreep of wat anders had men die twee meters te breed aan gelegd, en twee dagen daarna werd al dat kos telijk werk gedeeltelijk uitgebroken om den weg te versmallen. Op hetzelfde tijdstip heb ik een overgroot getal mannen in aller haast de grond zien ver effenen vóór het gevang, plaats waar sedert de oorlog alles onaangeroerd bleef. Sedert Ko- ningsbezoek zie ik alles in staat blijven zonder verdere verbetering. Daarvoor is er geld zonder veel nut bij te brengen aan de bevolking. .Dat men eenige dezer werken uitstelle, en het noodige doe om spoedig de Yperlingen drink baar water ten huize te verschaffen, het ware van grooter nut. COMINES Somrnes-nous er» guerre avec Ia France li paruit qu'oui. Du moiiis depuis quaire jourst la gendarmerie beige de l'Abeele ne laisse plus entrer en France que les Beiges qui ont un passe, port diplomatique en régie. Bien plus,ils conl'is- f quent les papiers dont les Beiges sont porteurs sous prétexte que ce ne sont pas des passepoit5 valables Oü allons-nous, grands Dieux! Sommes-nous prisonniers en Belgique? Passe encore que les gendarmes ou douaniers f rangais exigent de nous a notre entiéé en francs des passeports diplomatiques (dont coüt 28 francs) absolument en règle, ce qu'ils ne font du reste pas! Mais que Ie gouvernement beige s'oppose a notre sortie du pays sans lui en avoir demandé la permission, cela dépasse toutes les bornes. Nous avons soumis .'cette incroyable mesure tracassière a nos représentants. Espérons quils sauront y mettre prompte fin. Le vote du budget généraS Avances sur dommages de guerre ERRATUM Aan de Abonnenten Oud - Strijdersbond Yper AVIS Premie van heropbouw. Gij allen, eigenaars, moet U niet bekomme ren over het vermenigvuldigingscijfer der pre mie van heropbouw. Ziehier waarom: De Staat neemt op zic'h de huizen terug te bouwen, en meermaals is het geval dat de nieuwgebouwde huizen eene grootere meerwaarde zullen heb ben t zij dat de Staat ze, ofwel veel schooner en kloeker hermaakt als in 1914 hestonden, ol wel in l geheel geene- rekenschap neemt van het v erv al door ouderdom. Het is niet mogelijk dat de Staat rijkelijk betale dezen die hun all® moeilijkheden van den rug schudden, want ergeet niet dat Staatswerk wil zeggen koste lijk werk, en van den anderen kant eene spolpremie zou aanbieden naar allen die het werk door hunne eigene initiatief uitvoeren, alzoo de Staat van een groote last ontslaande en het getal vreemde pennelekkers vermin derende die er geen ten deeie intrest hebben de werken ras te zien vooruitgaan. Bij mijn bezoek in een der bureelen van heropbouw zegde mij een bediende: Mijnheer hier heeft men al rap gedaan met een millioen- tje voor betalingen van den heropbouw door den Staat Zie eens, niets ontbreekt hier, ver- menigvuldigingsmachien, verdeelingshiachien, enz... alle gemak, niet waar Ja, eigenaars, dat alles is wel,.maar een van ie nul hoentjes aan U uitgedeeld ohi U-toe te aten zelf uw eigendom te herzetten ware voor zeker meer welkom. Een décauvilie of kleine vervoertrein moest door t land gelegd worden in den omtrek van Yper-Eloekje, en men heeft goed gevonden dat treintje te leggen dwars door een aardappelenveld. Is 't gelooflijk Neen 't en 't is toch zoo. En zeggen dat ze zulks hebben gedaan zonder den eigenaar of den landbouwer te verwittigen. De gebruiker is gaan klagen naar de bureelen van de bevoegde over heid. Het docht die heeren dat deze wat te luidruchtig zijn geval uitlegde en men bedreigde die vrouw ja, 't was eene vrouw buiten te gooien, als ze voorts zoo opspeelde. Maar ze was gelukkiglijk op haar tong niet gevallen en haar antwoord, op die bedreiging, deed som mige van die heeren ferme snuiven. Bravo, vrouwtje, wij juichen u toe, iedereen zou moe ten zoo te werk gaan, dan zouden wij wat minder stom miteiten zien gebeuren. Men heeft beloofd de schade te betalen. Waar is die lummel die dat werk heeft dien uitvoeren? Is er dan geen ongebruikt land genoeg om er de décau- villes der Hooge Oomes door te laten rijden 't Is toch wraakroepend zulke dingen te moeten ver nemen. Hoe lang nog Une grande manifestation organisêe par la Fédération Nationale des Anciens Combattants, section de Comines. aura lieu le 4 juillet prochain a 2 heures et 1/2 de l'après-midi. Plusieurs orateurs prendront la parole, entre autres Monsieur Bollen, secrétaire de la F. N. C. Le concours du soldat-député Van Remortel est demandé. Plusieurs sections des communes environnantes parti- ciperont au défilé. L'on s'attend a une grande affluence de monde, surtout si le beau temps veut bien se mettre de la partie. Cette manifestation a pour but de faire ressortir la situation mafheureuse dans laquelle se trouvent les Anciens Combattants des régions dévastées. Pendant des années, passêes au front au milieu des dangers, des fatigues et des misères, ils firent preuve du plus grand courage, espérant délivrer Ieurs chers parents du joug des barbares. Les leurs n étaient pourtant pas bien loin, la ligne de feu seule les sélparait. A leurs souf- frances physiques venaient s'ajouter les souffrances mo rales, et combien celles-ci étaient plus fortes que celles- la Savoir ses parents en danger, peut-être privés du stricte nécessaire, obliges de travailler pour 1 ennemi, la, a quelques kilometres, et ne pas avoir la moindre petite nouvelle, n'est-ce pas terrible Bientót l'ennemi battu, quittait le sol beige. Les com battants étaient recus a bras ouverts et retrouvaient et leurs parents et leurs maisons. Mais hölas il n en était pas de même pour tous. Les combattants-sinistrés devaient rechercher les leurs qui étaient parsemés un peu partout, nichant dans des taudis, dépourvus de tout. Malgré cette situation lamentable, ils revinrent au pays et se remirent courageusement a Ja besogne. Malheureusement on ne vient pas a leur secours, on les oublie. N'auraient-ils pas droit a priorité) pour toucher la part du combattant Puisqu'en principe la chose est admise par la Chambre et que tout combattant, quelque soit sa situation, l'aura. A quci sert la commission de la reconstitution du foyer du soldat A rien d'autre qu'a retarder simplement les choses, puisqu'elle examine la situation de chacun. Ne serait-il pas plus logique que les commandants des quar- tiers-maitre s'occupent de cela La priorité pour répa- ration des dommages de guerre leur est acquise, a nous de faire en sorte qu elle ne reste pas a l'état de promesse. Beaucoup d'autorités oublient leurs devoirs les plus éLmentaires, et ne prennent aucune note de la loi du 3 aoüt 1919. Qu'elles se méfient, paree que nous ne sommes pas disposés a nous laisser faire. Que tous les combattants-sinistrés et leurs families vien- nent a la manifestation, c'est le seul moyen de montrer notre force, et de faire valoir nos droits. On sail que le budget général a été adopté par 1 25 voix contre 7 et 22 abstentions. Parmi ceux qui se sont abstenus, il faut citer M. Glorie. M. Glorie a motivé son vote de la manière suivante Je me suis abstenu paree que le gouvernement ne m'a pas donné) l'assurance que tous les engagements pris a l'égard des sinistrés seront tenus et que tous les droits, qui leur ont été reconnus, resteront pleinement sauve- gardés s Espérons que cette épergique protestation fera réflé- chir le gouvernement Voici le montant, par arrondissement judiciaire, des indemnités accordées en fait de dommages aux personnes ainsi qu'aux biens, tant a titre provisionnel qu'a titre définitif, au 1 3 avril 1 920. Arrondissement N ombre des Sommes judiciaire bénéficiaires accordées Anvers 1,060 18,620,528.35 Arlon 1,473 7,479,166.50 Adenarde 1,252 5,543,256.69 Bruges 779 50,393,546.95 Bruxelles 1,648 160,401,228.42 Courtrai 4,304 61,723,231.10 Dinant 635 19,320,406.45 Charleroi 1,642 106,827,462.18 Fur nes 1,610 30,551,719.53 Gand 783 40,868,614.37 Huy 358 5,395,051.31 Hasselt 609 1,439,589.05 Liége 1,325 455,235,409.62 Louvain 1,719 39,396,783.81 Malines 1,245 39,919,481.65 Marche 258 1,370,770.77 Mons 471 12,587,291.01 Neuf chateau 597 6,969,495.80 Nam ur, 1,276 27,415,350.85 Nivelles 231 33,348,532.18 Termonde 1,050 27,835,416.94 Tongres 6:18, 1,565,237.14 Tournai 1,074 42,939,770.87 Turnhout 147 894,81o.68 Verviers 778 \12,099,636.95 YPRES 1,650 12,533,941.44 Total 28,413 1 220,675,793.61 L'arrondissement de Liège obtient 455 millions, l'ar rondissement d Ypres seulement 12 millions Et cependant l'arrondissement d'Ypres a souffert plus que celui de Liège, et il a besoin, chacun le reconnaït, de secours immédiats Mais, voila M. le Ministre Jaspar, qui est a la tête de 1'administration qui distribue les indemnités, est repré sentant de Liège, et il laisse patauger la Région Dévastée qui ne 1 intéresse, a beaucoup prés, pas autant. II est bien entendu que, dans notre numéro du diman- che 20 juin, nous n'avons pas reproduit le discours de M. le député Glorie, mais simplement le résumé de son discours, tel qu'il a figuré dans la plupart des quotidiens de Bruxelles. Wij hebben na het verschijnen van onze eerste num mers vele brieven ontvangen waarin abonnenten klaagden dat zij het een of het ander nummer niet ontvangen had den. Wij mogen nochtans verzekeren dat al de verzen dingen goed gedaan worden. Maar ons blad is zoo aan trekkelijk... Nu, dit neemt een einde. Voortaan is het de Post die zich zelve gelast met het verzenden van ons blad. Ieder bureel krijgt zooveel num mers dan er abonnenten op zijne lijst geschreven staani indien een onzer vrienden zijn nummer niet ontvangt, dat hij zich rechtstreeks tot zijn postbureel wendde. Men kan zich ook abonneeren zonder kosten, in al de Postkantooren van België. Inschrijving voor het Vaandel. Vorige lijst 137.Ü Remy Vlaemynck, Assebrouck 2.0 Le Cercle Yprois (Sté d'Agrément) Bruxelles 50.C Charles Spillaert, Watou '5.C Léonce Van Alleynnes, Poperinghe 10.00 Gelden zenden aan A. Gruwez te Poperinghe, of aan de leden van het bestuur van den Oud-Strijdersbond te Yper. Les sinistrés indigent qui sont appelés a se rendre au siège du tribunal de guerre pour y défendre leurs intéréts peuvent obtenir du bourgmestre de leur résidence un réquisitoire en vue de leur transport gratuit par chemin de fer.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 2