pV t Theys' PU INE IN EN GROND vRUCHTEN OP STAM en ALAAM 4h. r><> a.43 c. ZAAILANDEN 82 a. 40 c. ZAAILAND 2 h. 34 a. 80 c. WEIDE GOEDE HOFSTEDE EENE HOFSTEDE ZAAILANDEN en WEIDE A VENDUE: A VENDUE a YPUES AANBESTEDING HERSTELLING PASTOREEL HUIS m (jotai-ïcsete Aankondigingen vente publique VILLE DYPRES (j a yud de la rue de la Station: n Les ruines et le fonds de l'ancienne mai- de M. Podevyii, avec porte cuchère et sortie s0U. ia rue du Progrès, contenance i a. 80 ca., S Section F, n° 082n. Les ruines et fonds d une maison a l est o~i contenance 58 ca., cad. Section F, nu 682l. 11 Occupé jadis par M. Pierre Theys. g Boulevard Malou (en face de la gare). m' ges ruines et fonds d'une maison, tenant Hu Nord au café de la gare, contenance 1 a.. 16 ca., cad. Section F., n° 559/2c. q ges ruines et fonds d'une maison et de 3 maisonnettes, coin du Boulevard Malou et de la rue dite Aardestraat au Sud du nJ contenance totale 1 a., 70 ca., cad. Section F, n» 559/2a, 559b, 559g, 559ii. Tons tft'oits aux donunages de guerre a ax acquéreurs. Affiche avec plans chez le notaire. Studie van den notaris Alfred REYNAERT, te Yper. Op ZATERDAG 3 JULI 1920, om 2 ure namiddag) te Yper, bij Honoré Vermeulen, Statieplaats, OPENBARE VERKOOPING van de eigendommen van M. Amand Van Elslande, van Yper. STAD YPER. 1) Woonhuis van 1 are, 47 cent. noordkant der Jules Gapronstraat, num. 4, vroeger ge bruikt door M. Amand Van Elslande. 2) 2 Aaneenhoudende Woonhuizen, noord kant Jules Gapronstraat, num. 40 en 42, met werkhuis en uitgang in de YVaterkasteelstraat, te samen groot 3 aren, 45 cent., laatst bewoond door Am. Van Elslande. Verdeeld in 2 koopen. 3) 4 Aaneenhoudende Woonhuizen, aan zuid kant der M atei-kasteelstraat, ieder groot 70 centiaren. Verdeeld in 4 koopen. 4; Huis aan 't Hoornwerk, kad. Sie G, num. 1k5^6, groot 1 are, 10 cent., palende van wes ten aan de buitenwandeling; vroeger gebruikt door M. Witterbecq. GEMEENTE WEST-NIEUWKERKE. 5) Huis, zuidkant der'Y'per of Meessenstraat, groot 1 are, 80 cent., cad. Sie G, num. 120b. 6) Huis en 80 cent. grond, cad. Sie A, num. UI, oost langs de Vivestraat. GEMEENTE WESTOUTER. Niet ver van 't dorp, dicht den steenweg naar Loere, de Kwaadestraat en de Schomminkelstr. 8) Partij bosch, groot 32 aren, Sie G, num. 228 en 229. 9) Partij bosch, groot 51 aren, 30 cent., palen de west aan de roode beek dicht bij voorgaande. 10) Partij bosch, groot 21 aren, 60 cent., dicht voorgaande, Sie G, num. 218, palende west aan de roode beek. GEMEENTE DIXMUDE. Zuidkant van den steenweg naar Eessen. l'l) Huis, windmolen en 6 aren, 60 eenL, cad. 8ie B, nrs 181, 182b, 183, palende oost en west Louis rancke-Delahaije te Dixmude. GEMEENTE RENINGHE. 12 Partij bosch, groot 1 hectare, 22 aren, cad. Sie G, num. 192/2, palende oost den weg i"ighe-Yper, west Jules Baes te Wopsten en noord Gamiel Boudolf-Deseegher te Boesinghe. Zie plakbrieven met plan. Alle schadevergoedingen medeverkocht. Studie van den notaris V. PIETERS te Reninghe. Op DONDERDAG 15 JULI 1920 om 3 ure namiddag, te 00STVLETEREN, ter hofstede gebruikt door M. A. Verbrigghe. OPENBARE VERKOOPING van H. 4-78-18 a. Studie van den notaris Alfred REYNAERT, te Yper. Op VRIJDAG 16 JULI 1920, inn 2 uren namiddag, ter herberg Au Nouvel Aigle d'or Groote Markt, te POPERINGHE. OPENBARE VERKOOPING (e RENINGHELST en VLAMERTI^GHE, groot 22 Hektaren, 62 aren, 88 centiaren, gebruikt door Emiel Vandeputte-Deman, tot 1 Oktober 1920. gelegen te POPERINGHE (Wijk St-Jans-Kapel) groot 7 Hektaren, 18 aren, 94 centiaren, gebruikt door Jan Desniadryl, tot 1 Oktober 1920. te POPERINGHE, VLAMERTINGHE en ELVER- RLYGHE (bij den Ondank), gebruikt zonder recht van pacht. Zie plakbrieven. 4 Banquettes, longueur 3 mètres, siège et dossier garni. S'adresser Jos. GOETHALS, rue de la Gha- pelle, 72 Ostende. (18720). Trés grande Cuisinière d'hötel et beau poêle de café, tous deux pour ainsi dire neufs. S'adresser Hotel des Flandres place de la Gare, Courtrai (22920). TE KOOP Schoone tent gedekt met pannen dienstig voor winkel of herberg, uiteenneembaar in vlaken met boutten, een boven, grooten drieluchter in de face en ander openslagers vensters, kan geplaatst worden op aanvraag van den kooper. Zichtbaai 't Yper kal- vaart pilkemstraat bij Cyrille Desmadryl. A VENDRE ET A LOUER Zonnebeke: la ferme Termote, 4 H. 58 a. 50 ca. Becelaerela ferme Becquart, 12 Ha. 06 a. 60 ca. Zillebekec la ferme Ileyte, 15 Ha. 88 a. 35 ca. AVIS Nous prévenons les abonnés, n'ayant pas encore payé, que la poste leur présentera trés prochainement une quittance. Grande maison Bans, rue de Lille 1003 m2 Petite maison Baus, rue de Lille, 506 m2 Maison Joos et Van YVonterghem, rue au beure, 617 m2 Maison De Bisschop, rue de Lille 415 m2 rue de Lille, 114 m2 rue d'Elverdinghe, 180 m2 rue Ste-Elisabeth, 60 m2 rue Surmont de Volsberghe, 102 m2 Maison Amerlynck, Boulevard Malon, 300 m2 Imprimerie Deweerdt, rue de Lille, 112 m2 Maisou Maillard, rue de Lille,99 m2 Maison V° Lapiere, rue Carton, 627 m2 Maison Stoffel et Warlomon, rue de Haerne, 220 m2 Maison Em. Butaye, rue de Haerne, 670 m2 Maison Van Damme, rue de Dixmude, 374 m2 Maison Bultiau, rue de Lille, 177 m2 Uit ter hand te koopen met de schadevergoeding, gelegen te YPER, voor de noodige inlichtingen zich te wenden bij Charles Spilliaert, Winnezeelstraat, 23, WATOU. Phide du Notaii^ REYNAERT, a Ypres t e LUNDI 28 JUIN 1920 a 2 heures de l'après- j- Ynres, rue de Lille, au Lafe du Centre, VAN DE O ewone voorwaarden. Drie maanden tijd van beta- 8. mits borg. Studie van den notaris Van CAYZEELE, te Poperinghe. VRIJDAG 2 JULI 1920 om 2 1/2 uren stipt namiddag in ééne zitting, ter herberg Cofé de l'Espérance, bij M. A. Dezuttere, groote Markt, te Poperinghe. van te Reninghelst, verdeeld in 1 4 koopen en gebruikt door Emile Brion en andere tot 1 Oktober 1920. te Woesten, gebruikt door Cam. Vandenbussche tot I Oktober 1920. te Westoutre, gebruikt door Alois Dauchy, tot 1 Okto ber 1920 aan 375 fr. 's jaars boven de lasten. Zie plakbrieven. VAN EENE Studie van den notaris VAN EECKE 70, Yperstraat, te Poperinghe. OPENBARE VERKOOPING eener gelegen te S TAVELE langs den steenweg naar Elsendamme, groot 12 hectaren, 54 aren, 66 centiaren; verdeeld in 6 koopen. Gebruikt door Emile Boussery, tot 1 Oktober 1921, mits 1580 fr. 's jaars, boven de lasten en premie van brandverzekering. Eenige Zitdag DONDERDAG 15 JULI 1920 om 2 ure nanoen, in den Nieuwen Gouden Arend, bij Emile Lobeau, groote Markt, te Poperinghe. A V E N D R E Etude du Notaire EMILE BUTAYE, a Anvers, 13, rue Van Noort. 1 Nombreux TERRAINS A BATIR, droit au reir.ploi compris, a YFRES et hors ville, notamment rues de Lille, de la Station, de Dix mude, boulevard Malou, rue au Beurre, Grand'- Place, Place van den Peereboom, rue des Chiens, rue Carton, rue de Haerne, Bascule, Potyze, etc. 2° PATURES avec terrains a briques, a WARNETON (Touquet), occupées avant la guerre par Briais. 3° Terrains a batir, a PLOEGSTEERT (Bizet), appartenant a Madame Ve Jules Dansette- de Forceville et Enfants. (6720) avec droit au remploi 1° PROPRIÉTÉ de Madame Vc Morlion, boule vard Malou, avec maison attenante, sise rue Fiers, au total de 798 m2 moyennant 68,000 francs. 2° L'IMPASSE SP1NNEWYN, sise rues de Stuers et de la Terre, a proximité de la Gare, avec droit au remploi de reconstruction de seize maisons ouvrières, d'une superficie de 1227 m2 moyennant 35,000 francs. Pour tous renseigncments, plans et conditions, s'adresser au Notaire EMILE BUTAYE, a Anvers, 13, rue Van Noort. (6720) TE PACHTEN OF TE KOOPEN 1) Becelaere en Gheluwe. De Meerschen «De Gavers groot 10 hectaren. 2) Becelaere: Hofstede Becquart 12 Ha. 3) Zonnebeke: Hofstede Termote 4 1/2 Ha. 4) Zillebel(e: Hofstede Heyte 16 Ha. Inlichtingen bij notaris E. BUTAYE, 13, Van Noortstraat. Antwerpen. GEMEENTE GHELUWE DER VAN HET Het Schepencollege van Gheluwe maakt bekend dat er op MAANDAG 5 JULI 1920, ten 2 ure nanoen, in het Gemeentehuis, te Gheluwe, zal overgegaan wor den tot de openbare aanbesteding der herstelling van het pastoreel huis te Gheluwe, onder nadere goedkeuring der bevoegde overheid. De aanbiedingen gelijkvormig aan het voorgeschreven model moeten, bij aanbevolen brief, aan M. Ghesquière Thecphiel, dienstdoenden burgemeester van Gheluwe, gezonden worden en op het postkantoor ten laatste den Donderdag 1 Juli besteld worden; zij moeten onder dub belen omslag zitten, waarvan de buitenste zal dragen bovengemeld adres en de woorden Aanbod voor onder neming van openbare werken en de binnenste de woor den Aanbod voor de herstellingswerken der pastorij De zegel ten postkantore op den buitensten omslag ge slagen, zal bestatigen of deze op den bepaalden tijd is ingediend geworden. De borgtocht is bepaald op 8000 frank. Zij moet niet voorafgaandelijk aan de aanbesteding gestort worden. De eerste helft daarvan zal na de voorloopige oplevering terug betaald worden; de andere helft na de eindople- vering. Het bestek, opgemaakt door den heer Halsbergbe, stadsbouwmeester te Meenen, is beraamd op 79060 fr.99 Bestek, lastenboek en plans liggen ter inzage der aan nemers in het sekretariaat van Gheluwe, alsook bij voor melden heer, bouwmeester. Gheluwe, den 2 Juni 1920. Op last: De secretaris: De d.d. burgemeester, E. Huys. Th. Ghesquière.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 3