ge .(aargang, N° l'2. 10 JULI l!)'2Q 1™ Année, N° 12. 10 JUILLET 1920 - - Weekblad - - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d'Ypres Orgaan der Vereeniging der Geteisterden, der Ypersche Clubs, enz. Organe de I'Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Beheer. Oostel en Aankondigingen Yperstraat, 21, POPER1NGHE Redaction, Administration ët Publicitè Rue d'Ypres, 21, POPER1NGHE Abonnement tot 31 December 1920 5.00 Voor 't buitenland 7.SO Abonnement jusqu'au 31 décembre 1920. 5.00 Pour l'étranger 7.50 Het herbouwen der Groote Markt van Yper. Nos architectes... de Bruxelies. Kiest zelf uwen architekt. Les nouveaux coefficients de remploi. R; Wij vragen geld. jan. Wel Kareltje wal nieuws u hier te zien, ik dacht u Le iNice. Karei. Ach, ik dacht liever mijn leven in mis Yper verslijten tusschen mijn oude ge zellen dan voort te Nice te verblijven, maar wat ik hier terug v ind zijn barakken in plaats van nieuwgebouwde huizen, die ik dacht opgerezen te zien. jan. ,ja, alles is stilgevallen lot het plan vastgesteld was, en na goedkeuring hebben ze nog stokken in 't wiel gesteken om den herop bouw te vertragen, 't is of dat zij er intrest in hadden. Karei. Ja maar, men sprak te Nice van den heropbouw door Staat. jan. Ja, dat is een ander paar schoenen. In 't eerst heb ik zien kasteeltjes herbouwen in plaats waar eertijds vervallen huizetjes waren. Sindsdien anderen wachten ongeduldig hunne woning te zien beginnen. Och Heere, wanneer zullen ze erin geraken Verscheidene blijven in den steek na de eerste weken werk. Karei. Ja maar ik moet toch binnen, is het zoo, dan vraag ik geld en bouw zelf. jan. Vragen is wel, maar krijgen is de kunst, ie, daar komt Jef. Jef, hebt gij reeds geld op uwe huizen ontvangen? Jef. Ach Jan, gij weet dal ik uitgebloed ben, le vergeefs wacnt ik na geld dat ik dacht le verkrijgen maand na vraag. Ware het te herbeginnen, ik zou voorder denken en mij in geene schulden dompelen. Karei. Gij zult toch zeker betaald worden volgens uwe kosten. Jef. Tot nu loe heb ik er toch geene zekerT beid over, en dat zal de eigenaars doen aarze len te beginnen bouwen. Karei. - Als het zoo is dan sla ik mij eene barak op. Ja, lezers, wij vragen geld ten einde te her bouwen en dus le vermijden dat de stad her schapen worde in eene verzameling barakken van alle stijlen, van af de oude tot de nieuwe wet. Dan zal het er lief uit zien binnen eenige jaren. Beter ware het nog Yper in puin te zien (Jan zulke dwaasheden te laten geworden, door gebrek aan geld die aan andere steden in over vloed gestort is geweest, aan dezen die grooten- deels hun goed hebben kunnen behouden. Zij wonen in hun huis, doen hunnen handel voort. Wat scheelt het die mannen van den anderen kant, dat de geteisterden der verwoeste streek niet liert en ziel verlangen tot hun grondetje, waaraan zooveel herrineringen geëcht zijn. te rug willen keeren. Gedurende de krijg was de gansche wereld bekommerd met ons lot, ze zouden ons in den hemel gedragen hebben, huis verschaft, enz. Maar vergeet niet dat de oorlog gedaan is, en met dat blijft het lot der geteisterden in den steek. Vele beloften, rotte appelen. Wat vooruitzicht voor ons Vlaanderen Eendracht maakt macht, wij zijn talrijk, scharen wij ons. ten einde onze stem te Brussel te laten hooren. als het niet gaat met smeokon laat ons huilen. Zoo lang gaat de kruik te water tot ze breekt, Ons gednld is ten einde. Les intentions de M. Jaspar. HEI YPERSCHE LA REGION D'YPRES Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren Naamlooze artikels geweigerd On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges Les articles non signés sont refuses Onze lezers weten dat een oude Yperling, M' C. V., die zijn huis herbouwde te Yper, verbod ontvangen had van den Hoogen Koninklijken Kommissaris zijn gevel voort te stichten. M' de volksvertegenwoordiger Glorie heeft over dit feit eene interpellatie gedaan in de Kamers. Sedert dien, heeft M' C. V. de toelating ontvangen zijn werk te voltooien. Wij hopen dat hij weldra zijn huis 2al gansch herbouwd hebben, en wenschen hem in zijn .nieuwen t huis nog lange jaren geluk. Het schijnt dat het verbod hier op steunde In de hoogere -architekte kringen, had men besloten niemand meer toe te laten te herbouwen op de markt van Yper vooralleer er een grand projet d'ensemble architectu ral door die kringen zou opgemaakt en door al de eige naars aanveerd geweest zijn (Die heeren architekten bekommeren zich maar weinig dat wij in 't drooge wonen of niet) Zulk voorstel moest ongetwijfeld de herbouwing van hpermarkt nog 10 of 20 iareo vertragen. Nu, dat is voorbij Zooals wij zeggen elders in dit nummer, wil M. Jaspar daarvan niet meer weten. En de vrije Yperlingen mogen nu opnieuw vrij bouwen. Laat ons ook hopen dat de gemeenten en steden van t arrondissement nu eindelijk hunne plans zullen goed gekeurd zien Chacun sait qu'un des malheurs de la région dévastée eest 1 intrusion des architectes... de Bruxelies dans nos ■affaires. Ces gens-la considèrent tout simplement notre region comme un territoire qui leur est dévolu de droit. D après eux, personne ne devrait pouvoir reconstruire autrement que d'après leurs plans. Ils se sont réunis en congres a la Bourse, a Bruxelies, le 27 Juin dernier, et y ont vote un ordre du jour qu'ils ent envoyé a M. le ministre Jaspar. Cet ordre du jour est tout un poème. Savourons le morceau Le Congres exprime a M. le ministre de 1'Intérieur ses felicitations pour les services rendus a la reconstitution nationale et pour la creation, par M. le ministre Renkin, un comité consultatif d'architectes chargé, notamment, e veiller a la répartition equitable des travaux dans la ^constitution nationale et donnant toutes les garanties de competence. Exprime le voeu de voir cette institution développer encore son action dans un sens analogue a celui du comité superieur d architecture du ministère de 1'Intérieur de tance, de manière a ce que son intervention s'étende a entiereté de la reconstitutioïl du pays Halte la, Messieurs Nous, sinistrés en cause, nous Pr°testons Voila pres de deux ans que, par votre faute, "nus habitons ici sans maisons, dans des baraques et des V E est temps que qa finise 1 ous ne chantons pas toujours les louanges de M. ^asPar. Mais rendons-lui cette justice: II est, a Fencontre Renkin, partisan d'enoourager l'initiative privée 1 ceuvre de la reconstruction. Quand nous aurons ^s°in d architectes, nous aurons done recours a eux 1 ais encore un nouveau rouage administratif sans l'appro- ?'10n duquel personne ne pourrait reconstruire dans la ne dévastée, nous sommes persuadés que M. Jaspar aura pas le coeur de nous l'imposer Céla n entre pas ans ses plans. Men weet dat de Staat aan de geteisterden offer doet van hunne stede te herbouwen, en van er van de plans te doen maken door zijne architekten. Sommige hebben d... neen, laat ons zeggen eenvoudig génoeg geweest om zich te laten door dat voorstel aanlokken, ...en laat ons les nemen uit de ondervinding van eenige van hun. De zorg van het plan op te maken wordt toevertrouwd aan eenen heer van Brussel die op zijn eeuwig gemak, als hij tijd heeft, zich er mede bezig houdt. Klagen helpt niets. En als zijn opgemaakt plan in de smaak niet valt van den eigenaar, hewel hij moet het maar weten... Dus, vrienden, indien gij door den Staat doet bouwen, laat den naam van den architekt niet open, kiest uwen architekt zelf. Les habitants de notre région sont anxieux de connaitre ces coefficients de remploi cue. seront a. [jivenir imposés comme maximum a nos tribunaux de guerre. Cette émotion est bien légitime, et les plus sombres pronostics vont leur train. Nous croyons cependant que ces craintes ne seront pas justifiées. Nous avons en effet vu des personnes dignes de confiance qui ont eu connaissance de 1 Arrêté Royal en projet, et elles nous assurent que nous aurons lieu d'en être satisfaits. Aucun des coefficients admis par notre tribunal ne sera réduit. II est bon de remarquer qua l'encontre de ce qui se passé dans la Belgique non dévas tée, notre tribunal n'ést pas excessif dans l'octroi des coefficients. Rien ne serait done changé en ce qui nous concerne. Néamoins, ayons l'oeil ouvert, et que tous ceux qui nous aident, redoublent de vigilance assurons-nous. II se confirme de toutes parts que M. le ministre Jaspar, qui a remplacé M. Renkin a l'Intérieur, est décidé a mettre fin a l'odieux gaspillage de millons qui se prati- quait sous prétexte d'aider a la reconstitution de notre région. II parait décidé non pas a écarter 1 initiative privée de nos sinistrés rentrés dans leurs villages mais de l'encourager le plus possible, et de le désencombrer de toutes ces commissions de fonctionnaires-sangsues qui en réalité mettent partout des batons dans nos roues. L'Etat, a l'avenir, d'après des déclarations qu'il aurait faites a un journaliste, ne mettra en action le sys- tême de la reconstruction par l'Etat que pour les con structions publiques indispensablesil encouragera l'ini tiative privée en matière de reconstruction, et surtout de restauration d'immeubles partieliement détruits; et il s'ab- stiendra d'exécuter ces grands projets d'ensembles archi- tecturaux qui entraineraient actuellement des dépenses con siderables Bravo c'est bien cela Pour la reconstruc ion de nos

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 1