je jaargang, N° l i. 17 JULI lil'iO |w Année, 13. 17 JUILLET 1920 - - Weekblad - - voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d'Ypres Orgaan der Vereeniging der Geteisterden, der Ypersche Clubs, enz. Beheer, Opstel en Aankondigingen Yperstraat, 21, POPERINGHE Abonnement tot 31 December 1920 5.00 Voor 't buitenland 7.50 Organe de l'Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Rédaction, Administration et Publicité Rue d'Ypres, 21, POPERINGHE Abonnement jusqu'au 31 uCCC",hr? 1920. 5.00 Pour l'étranger 7.SO Manifestation du 1 Aoüt a Ypres. Le dimanche T' aoftt prochain. jour do Tuindag.- aura lieu a Ypres, une grande manifestation iaquelle nous prions de prendre pari tous les sinistrés et clubs de sinistrés de rarrondissoment. A 11 h. 15, dans un local designer dans notre prochain numéro, se tiendra une réunionprépa ratoire des délégués des clubs yprois et des divers clubs qui existent dans la region dévastée. A 11 1). 30. a l'hótel Victoria (porte de Menin), grand meeting public, oü les députés et séna- teurs d'Ypres. Furnes, Dixmude-Ostende et Rou- iers. sont invités a prendre la parole, et que pré- sidera M. Colaert, bourgmestre d'Ypres. A 3 h. 30. a Tissue du meeting, les sinistrés se rendront en cortege a la Grand'Place, oü une der- nière allocution sera prononcée devant les ruines du beffroi. Lr FéêéraGon (les clubs des .-mistres compte sur la presence du plus grand nombre possible des habitants de la zone dévastée. II est grand lemps qu'iine manifestation solennelle et publi- que fasse entendre au gouvernement qn'il lui jfaut tenir compte enfin de nos droits jnsqn'ici sacrifiés, el qn'il lui faul changer de système. j, La Fédération des clubs des sinistrés d'Ypres et de 1'arrondissement. Betooging op 1» Oogst te Yper. len 1 1/2 ure in de zaal van het Hotel Victoria, «Penbare mèeting, waarin de HH. Volksvertegenwoor- Pëers en Senatoren der arrondissementen Yper, Veurne, ^amiijn Yper-Nieuwkerke. Ypersche Club Poperinghe. STAD YPER. GHELUWE. Kamer van Volksvertegenwoordigers. YPRES Les habitants du jardin public sont ravitaillés en eau potable par des autobus; ne pourrait-on réitérer la demande si cette mêrne faveur ne pour- rait être accordée aux autres habitants de ia ville? Pourrait-on demander pourquoi les hospilalisés de Thospice Ste-Godeliève, qui sont rentrés a Ypres, n'obtiennent aucune boisson a leur repas de midi? Exagération. Au cours d'ttn débat qui s'est poursuivi au Sé- nat( M. Jaspar, Torganisateur des tribunaux des dominages de guerre c'est beaucoup dire s'est exprimé corame suit «Je pourrais vous donner de multiples exem- ples de ces exagérations. Ou considère que faire réparer des dommages de guerre est un moven de faire fortune; que voler IT]tat n'est pas voler, que Ton- peut lui réclamer n'importe quelle somme et rester néanmoins un honnête homme; qu'on peut se livrer a des exagérations qui sont je ne trouve pas d'autre mot scandaleuses, qu'on peut se livrer a toutes les tentatives d'extorsion possibles vis-a-vis del'Etat! Tenez, voici un sinis- t-ré, un petit chimiste; il demande 1.994 francs; je transige pour 700 francs! Eh bien. Messieurs, il y a des centaines, des milliers de cas sembla- bles... Décidément, M. Jaspar semble fort peu con- naitre le sinistré qui, n'ayant pas une foi trop grande dans les promesses faites et pour cause! se dit trés sainement un tiens vaut mieux que deux tu auras. Et puis n'exagérons pas; n'essayons pas de dAscréditer les sinistrés car, sachez-le bien. M. Jas par, il y a encore des honnêtes gens parmi eux. HET YPERSCHE Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren Naamioozé artikels geweigerd LA REGION D'YPRES On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges Les articles non signés sont refusés Zondag, 1 Oogst aanstaande, eerste dag van 1 uin- dag, zal er te Yper eene groote betooging plaats grijpen waaraan alle geteisterden en clubs van geteisterden ver zocht worden deel te nemen. Een voorbereidende vereeniging der afgevaardigden «er Ypersche clubs en clubs van geteisterden zal ten 1/2 uren gehouden worden in een lokaal dat in ons «omkomende nummer zal aangeduid worden. muide-Oostende zul'en verzocht worden het woord fe Voeren onder voorzitterschap van den heer Colaert, bur gmeester van Yper. Na de meeting zullen de geteisterden zich rond de '2ure stoetsgewijze naar de Groote Markt begeven waar vóór de puinen van den Halletoren een laatste toe- tot het volk zal gericht worden. e federatie der clubs der geteisterden maant alle awoners der geteisterde streek aan zich in grooten getalle - ar Per te begeven Zondag I Oogst a. s. Het wordt i ''1^ dat s landbestuur beseffe dat er rekening dient °u en te worden van onze tot nog opgeofferde rechten dat er een einde kome aan de tot nog in voege zijnde Verechtsche werkmethoden. van 'r Wor<^1 Semeld dat de tramlijn wordt voortgezet v,'erL naar Wytschaete. 't Is een heel schoon hate d" Verwoeste streek trekt veel nut, uit het uit- menY« tramlijnen. Maar men vraagt zich af waarom JQe?e ,e Jn n'et hersteld van Kemmel naar Nieuwkerke. ketie aatste gemeente telt bijna zooveel inwoners als voor van r 6n ^'e menschen zitten daar zonder middel hind Cn°er' ^are het niet beter eerst de gemeenten ver- 1 vvaar er meest bewoners zijn terug gekeerd Wie doet er een woördje ten beste voor de Nieuw- kerknaars, bij de nationale maatschappij van buurtspoor wegen fVoensdag aanstaandezijnde 21 Juli, is er een avond feest in ons lokaal, bij M. Lobeau, Groote Markt. Dit feest zal opgeluisterd worden door de welwillende medewerking van de nieuw ingerichte synmphonie van Yper Y priana onder het bestuur van den heer A. Gaimans. De leden van onzen club, en alle Yperlingen in Pope ringhe verblijvende, alsook hunne familie, worden tot het feest uitgenoodigd. Binst de tusschenpoos l(Ostelooze tom bola voor dames en kinderen. Ingang langs de Groote Markt. Men bingt om 8 uren zeer stipt. I er gelegenheid der gemeentefeesten (Thuindag) is er een groot lief dadtghcidf eest op touw gezet, ter. voor- deele der oorlogsweezen van Yper. Toekomende week verschijnt het programma; 't zal puik zijn. PENSIOEN De kamerheeren hebben een wetsvoorstel aanveerd dat toekent, aan de ouderlingen van boven de 65 jaren, een ouderdomspensioen van 660 franken 's jaars. Bravo, kamerheeren. dat zijn gezonde en nuttige wetten. SENAAT Op 15 Juni vroeg de Senator Nolf, het volgende Hoe ver staat de zaak van het alignement voor Yper? Mag men welhaast een beslissing verwachten voor wat men noemt voorbehoudene omtrek De Minister heeft geantwoord: De plans voor wat St-Pieterskwartier of zaalhof betreft, zijn vastgesteld, voldoening gevende aan het gemeentebestuur der stad Yper. In het algemeen, het plan der stad is maar gewijzigd geweest voor wat den omloop betreft en om reden van gezondheidsleer. De voorstellen aangeboden voor wat de Neêrmarkt en de Vischmarkt aangaat, zullen binnen kort onderzocht worden. Op 8 Juli vroeg de senator Struye 1) Wanneer zal de lijn Popèringhe-Adinkerke in uitbating gebracht worden. 2) Een lijn bestaande van Komen naar de Zwijnebak. Ware er geen middel deze te verlengen tot Poperinghe langs Westoutre en Locre De Minister antwoorde In korte dagen zal de lijn Poperinghe-Adinkerke in dienst gesteld worden voor de reizigers. De kwestie van de lijn Komen-Poperinghe zal onder zocht worden. Op 2 Juni M. Colaert vroeg Wanneer en op welke manier is .de aanbesteding van de ontruiming der gemeente Gheluwe kenbaar gemaakt geweest Wanneer heeft die aanbesteding plaats gegrepen en was zij wel publiek Hoe is het mogelijk dat het gemeentebestuur en de bevolking van Gheluwe in de onwetendheid is gelaten geweest Mogen de inwoners niet weten welke de rechten en de plichten zijn van den aannemer Acht hofsteden zijn in aanbesteding gegeven geweest. Gheluwe wist daarvan niets, dus onmogelijk voor de on dernemers der streek van te Wedijveren. De Minister antwoordt Daar de ontruiming van Gheluwe niet mocht uitgesteld worden is er geen aanbesteding gedaan geweest De bevolking kan de vereischte inlichtingen bekomen bij de bijgevoegde hoogkoninklijke Commissaris te Wer- vick. De hofsteden zijn te herbouwen door de Staat die de zaak in handen gaf van een maatschappij, genaamd L'Entre-Aide (dus zonder aanbesteding). AVIS Le club des réfugiés Yprois, ayant son siège au grand Café Madrid Boulevard Montmartre, a Paris, engage tous les amis d'Ypres, de passage dans la capitale, de venir le Dimanche soir passer quelques doux instants au dit siège et d'y apporter leurs petites nouvelles de la contrée et entendre les discussions toujours trés animées sur la reconstruction de la chère cité.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925 - 1929) | 1920 | | pagina 1